Gå til hovedindholdet

Behandling af dispensationssager vedrørende unges farlige arbejde (alenearbejde)

At-cirkulæreskrivelse CIR 13-1. Arbejdsmiljøemne: Unges arbejde. Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor. Ikrafttræden: 12. december 1995.

I. Orientering

Ved bekendtgørelse nr. 644 af 25. juli 1995 om ændring af bekendtgørelse om unges farlige arbejde er reglerne om unges alenearbejde skærpet.

Som hidtil må unge generelt ikke arbejde alene, hvis arbejdet er forbundet med en særlig risiko for vold. Hertil kommer, at det nu ikke længere er tilladt, at unge under 18 år beskæftiges i bagerbutikker, kiosker, grillbarer, videobutikker, tankstationer o.l. i tidsrummet mellem kl. 18.00 og kl. 6.00 på hverdage og mellem kl. 14.00 og 6.00 på lørdage samt søn- og helligdage, medmindre den unge arbejder sammen med en person over 18 år. Det samme gælder, hvor unge beskæftiges i andre butikker, som er isoleret beliggende uden almindelig færdsel.

Dog må unge under 18 år beskæftiges alene i storcentre i tidsrummet mellem kl. 18.00 og kl. 20.00 på hverdage og mellem kl. 14.00 og kl. 20.00 på lørdage, søn- og helligdage, forudsat der i de nævnte perioder foretages en hyppig patruljering af sikkerhedsvagter, eller hvis arbejdet foregår under anden form for overvågning.

Arbejdstilsynet kan ifølge § 23, stk. 3, efter høring af det stedlige politi, tillade fravigelser fra bestemmelsen i § 16, stk. 2, hvis arbejdsgiveren godtgør, at arbejdsforholdene er sikre Under hensyntagen til blandt andet arbejdsstedets beliggenhed og indretning samt de trufne sikkerhedsforanstaltninger.

Hensigten er, at det kun rent undtagelsesvis skal være muligt, at unge under 18 år beskæftiges alene. Det er en forudsætning, at arbejdsforholdene er sikre, og der er således lagt op til en snæver dispensationsadgang.

Arbejdsgiveren skal godtgøre, at arbejdsforholdene er sikre. Dermed er det også op til arbejdsgiveren selv at skaffe de nødvendige oplysninger vedrørende arbejdsstedets beliggenhed og indretning samt de trufne sikkerhedsforanstaltninger.

Ifølge Rigspolitichefens statistiksektion er røveririsikoen mod tankstationer markant større i tidsrummet mellem kl. 18.00-24.00.

For forretninger er risikoen størst i tidsrummet kl. 14.00-22.00. Det betyder, at bevisbyrden er skærpet for arbejdsgivere, der ønsker dispensation for aftentimerne.

Ved bekendtgørelse nr. 465 af 25. oktober 1985 om børn og unges aften- og natarbejde er det fastsat, at unge fra 16 til 18 år ikke må arbejde efter kl. 24.00 i restauranter, herunder grillbarer. For arbejde i butikker o.l. gælder generelt for unge under 18 år, at de ikke må arbejde efter kl. 22.00.

For at opnå en ensartet dispensationspraksis har direktoratet vurderet en række sager og på baggrund heraf fastlagt, hvilke kriterier der skal indgå i den vurdering, der skal lægges til grund for behandlingen af den enkelte dispensationsansøgning.

Der er ikke tale om alenearbejde, når en person over 18 år arbejder i lokaler, der umiddelbart støder op til butikslokalet, og den unge uden brug af tekniske hjælpemidler kan kommunikere med personen.

II. Instruks

1. Generelt

1.1 Med denne cirkulæreskrivelse uddelegerer direktoratet dispensationsbeføjelsen iht. § 23, stk. 3, til kredsene.

1.2 Kredsen skal afvise en dispensationsansøgning som unødvendig, hvis der ikke er tale om alenearbejde i bekendtgørelsens forstand.

1.3 Kredsen skal, efter et konkret skøn, kontrollere arbejdsgiverens oplysninger, herunder indhente supplerende oplysninger og foretage virksomhedsbesøg, for at sikre, at de nødvendige oplysninger foreligger.

1.4 Dispensationen gives til arbejdsgiveren og ikke til den enkelte ansatte.

1.5 Under hensyntagen til reglerne om børn og unges aften- og natarbejde skal kredsen i tilladelsen angive, inden for hvilke tidspunkter den unge må arbejde alene.

1.6 Kredsen kan opstille særlige vilkår som betingelse for at yde dispensation. Som eksempel på sådanne vilkår kan nævnes krav til arbejdsstedets indretning, krav til yderligere sikkerhedsforanstaltninger, herunder sikkerhedsinstruktioner af de unge, samt at der er en person over 18 år til stede, når butikken/kiosken lukkes.

1.7 Det skal tydeligt fremgå af kredsens dispensation, hvilke forudsætninger der er tillagt særlig vægt, ligesom eventuelle vilkår for dispensationen klart skal fremhæves. Det skal endvidere fremgå, at ændring af de forudsætninger, som er tillagt særlig vægt, eller overtrædelse af vilkår medfører, at dispensationen bortfalder.

2. Relevante kriterier ved behandling af dispensationssager

Ved behandling af dispensationssager skal kredsen foretage en konkret vurdering, hvori følgende forhold skal indgå:

2.1 Arbejdsstedets beliggenhed

 • Kvarterets art og karakter
 • Færdslens karakter og omfang
 • Til- og frakørselsforhold
 • Belysning af det omgivende terræn
 • Oversigt til/fra butikken.

Det taler mod en dispensation, hvis arbejdsstedet ikke er beliggende sammen med andre butikker, der har samme åbningstider, fx på et butikstorv. Er der tale om et isoleret beliggende, uroligt eller voldspræget kvarter, der ikke er overvåget af sikkerhedsvagter eller lignende form for overvågning, eller har der tidligere været voldssituationer eller røverier på arbejdsstedet, taler det også mod en dispensation. Geografisk beliggenhed i fx en lille provinsby kan ikke i sig selv give garanti for, at arbejdsforholdene er sikre.

Er der ringe færdsel af fodgængere, bilister osv., fordi arbejdsstedet fx ikke er beliggende på hovedstrøg e.l., taler det mod en dispensation. Det samme er tilfældet, hvis den færdsel, der henvises til, fx er en indfaldsvej med hovedsagelig kørende trafik. Samtidig må røveririsikoen formodes at være øget, hvis arbejdssteder er beliggende tæt på fx indfaldsvej eller andre flugtmuligheder.

2.2 Arbejdsstedets indretning

 • Overskuelighed i selve butikken. Antal rum, indretning m.m. samt oversigtsforhold fra betjeningsstedet.
 • Mulighed for at overskue butikken udefra.
 • Mulighed for at overskue området uden for fra betjeningsstedet i butikken.
 • Adgang til butikken. Det taler mod dispensation, hvis der ikke er et frit ind-/udsyn til butikken, og den unge ikke har mulighed for at overskue butikken og området udenfor. Det taler ligeledes mod dispensation, hvis der er flere adgangsveje til butikken, som ikke kan
  overvåges fra kasseområdet.

2.3 Sikkerhedsforanstaltninger

2.3.1 Tekniske sikkerhedsforanstaltninger
Det taler mod dispensation, hvis der ikke er truffet effektive tekniske sikkerhedsforanstaltninger som fx:

 • videoovervågning
 • elektrisk fjernbetjenbare dørlåse
 • tavse overfaldsalarmer koblet til vagtbureau
 • kasser med tømningsprocedure/gulvbokse
 • præventiv mærkning i butikken og skiltning som fx: "Butikken er sikkerhedsovervåget" - internt alarmeringsudstyr/tilkaldeudstyr.

2.3.2 Andre sikkerhedsforanstaltninger
De unge skal have sikkerhedsinstruktioner (instruktioner ved mistanke om røveri under udvikling, forholdsregler under selve røveriet og umiddelbart derefter). Er der ikke truffet foranstaltninger omkring lukkesituationen, så den unge skal lukke butikken/kiosken alene, taler det mod en dispensation.

Kassebeholdningens størrelse bør udgøre et rimeligt mindre beløb, afhængig af forretningens omsætning, og der bør være procedurer vedrørende tømning af overskydende kassebeholdning.

2.4 Særlige forhold

Der kan i det konkrete tilfælde foreligge andre særlige forhold, som kan tillægges vægt, fx:

 • Antallet af ansatte under 18 år på arbejde i det tidsrum, der søges dispensation for, samt personer over 18 år, der ikke arbejder sammen med den unge, men befinder sig i umiddelbar nærhed
 • Kundegruppen
 • Butikkens karakter.

Det taler for dispensation, hvis der befinder sig personer over 18 år, der ikke arbejder sammen med den unge, i umiddelbar nærhed. Dette kan fx være tilfældet, hvis butikken er beliggende i tæt tilknytning til indehaverens privatbolig.

Det taler mod dispensation, hvis kundegruppen giver anledning til risiko (fx berusede, stofpåvirkede eller andre, der kan udgøre en særlig risiko), og butikkens varesortiment er af en sådan karakter at den er særlig "attraktiv" for røveri (fx salg af øl, vin og spiritus).

3. Udtalelse fra det lokale politi

Kredsens udkast til dispensationsafgørelse skal forelægges det lokale politi inden kredsen træffer den endelige afgørelse. Kredsen skal i den forbindelse anmode om en udtalelse vedrørende risikoen for vold og overfald i det pågældende område og om muligt på det pågældende arbejdssted; for eksempel kan det have betydning, om der tidligere har været røverier, overfald eller andre voldelige episoder i butikken/kiosken.

4. Indsendelse af kopi af afgørelserne

Kredsene skal, indtil videre, sende kopi af alle afgørelser til direktoratet.

Henter PDF