Gå til hovedindholdet

Tilsyn i branchen: Brandvæsen og redningskorps

At-intern instruks IN-17-10. Arbejdsmiljøemne: Flere arbejdsmiljøemner. Ansvarlig enhed: AFC, 6.kt. Ikrafttræden: December 2008. Senest revideret: 1. oktober 2019.

Emne og baggrund

Brandvæsen og redningskorps er emnet for denne instruks. Den skal ses som et supplement til vejviser 18, Brandvæsen og redningskorps. Dvs. at instruksen primært beskriver emner, der ikke allerede er beskrevet i vejviseren.

Formålet med tilsynsinstruksen er at orientere om særlige forhold samt opstille en fælles ramme for gennemførelse af tilsyn inden for brandvæsen og redningskorps.

Branchen er kendetegnet ved nogle få store aktører, bl.a. Falck Danmark A/S (brand og redning), Københavns Brandvæsen samt kommuner (primært brand) landet over. Derudover findes der nogle få mindre aktører.

Tilsyn i branchen omfatter både teknisk tjeneste (de enkelte stationer hvorfra brand, redning og autohjælp mm. foregår) og vagtcentraler og kommandocentraler, hvorfra den daglige drift, koordinering samt disponering styres. Arbejdssteder for de ansatte i teknisk tjeneste veksler typisk mellem faste og midlertidige/skiftende, mens der hovedsageligt er tale om faste arbejdssteder for ansatte på vagtcentraler og kommandocentraler.

Det materielle arbejdsmiljø indenfor brandvæsen og redningskorps fordeler sig på en række funktioner, og gruppen af ansatte vil typisk bestå af brandmænd, reddere, akutbilsreddere, assistenter på lægeambulancer, deltidsansatte brandmænd, elever, mekanikere, administrativt personale, vagtcentral-/kommandocentralpersonale og evt. rengøringspersonale og ansatte i personalekantiner.

Særlige forhold vedr.: Teknisk tjeneste (typiske opgaver)

  • brandslukning, herunder bl.a. oprydning ved trafikuheld og opsamling af spildte væsker/kemikalier
  • ambulancekørsel
  • afhentning og transport af mors (lig) 
  • pionértjeneste, specialopgaver fx frigørelse af fastklemte, dykkertjeneste mv.
  • autohjælp, herunder bjærgning
  • dyreredning
  • afhjælpning af vandskader og stormskader
  • siddende patientbefordring, herunder kørestolstransport

Reddergruppen er all-round uddannet og kan bestride forskellige funktioner. I praksis vil det dog ofte være sådan, at nogle hovedsageligt beskæftiger sig med et bestemt arbejdsområde, fx autohjælp. Tendensen i branchen går i retning af flere og flere specialistfunktioner i erkendelse af, at udviklingen inden for branchens områder går stærkt, og at det derfor kan være svært at honorere de faglige krav som generalist.

Der er for reddere/brandmænd, der er beskæftiget med brandslukning, krav om vedligeholdelsesuddannelse i form af deltagelse i brandøvelser (krav fra Beredskabsstyrelsen). Reddere i ambulancetjenesten skal til eksamen hvert år i form af både praktisk prøve og teoretisk prøve, hvor der skal opnås tilfredsstillende resultat.

Redderne/brandmændene er ofte inddelt i faste hold af varierende størrelse fra ca. 2 til 10 personer.

Typiske vagtformer er døgnvagt, samt en vagt der kombinerer dag, aften og nat. Ved sidstnævnte har vagten som regel en varighed af 10-12 timer. Disse vagter ”ruller” og kendes dermed lang tid frem.

Særlige forhold vedr.: Arbejdsgiveransvar i forbindelse med brandslukning

Mange steder er det deltidsbrandmænd, kaldet frivillige brandmænd, der varetager brandslukningen. Dvs. at de har vagt hjemmefra eller fra deres almindelige arbejde, og at de har højst 4-5 minutters transporttid til stationen.

Den enkelte kommune har ansvaret for brandslukningen, men opgaven kan være udliciteret til fx Falck Danmark A/S.

Når deltidsbrandmændene bliver kaldt til brand, og når de udfører brandslukning, er de i et almindeligt ansættelsesforhold, og den arbejdsgiver, der står for brandslukningen, har således arbejdsgiveransvaret.

Særlige forhold vedr.: Vagtcentraler/Kommandocentraler

Hovedfunktionerne er her at disponere/koordinere mandskab og opgaver samt at modtage telefonsamtaler fra kunder, politi m.fl. Centralerne dækker ofte over meget store geografiske områder. Antallet af ansatte på arbejde veksler meget fra dag til nat, særligt på de store centraler.

Ved disponering, både af akutte opgaver og ikke-akutte opgaver, benyttes ofte systemer, der er baseret på satellitnavigation. Hos Falck Danmark A/S kaldet det EVA.

Særlige forhold vedr.: Vold, trusler om vold og chikane

Det er i branchen et tiltagende problem, at såvel brand- som redningsfolk bliver chikaneret under udførelse af deres arbejde. Chikanen kan komme fra tilskuere eller pårørende.

Særlige forhold vedr.: Advarselsklæder

Ved arbejde på veje uden afmærkning eller uden fysisk adskillelse til den kørende trafik, og hvor der kommer kørende trafik med almindelige kørehastigheder, er der krav om brug af klasse 3-advarselsklæder. Standard DS/EN 471.

Særlige forhold vedr.: Asbest

Der er ikke særligt krav om asbestuddannelse til brandmænd under brandslukning. Men når branden er slukket, og den nødvendige efterslukning er foretaget, er brandstedet at betragte som et almindeligt asbestforurenet område. Brandfolk skal instrueres og oplæres i, hvordan de forebygger en eventuel udsættelse for asbest. Instruktionen skal være skriftlig.

Særlige forhold vedr.: Rengøring med højtryksrensning

Rengøring af biler udstyr mv. foregår ofte lokalt på stationerne. Ved rengøring med højtryksrenser er der risiko for indånding af aerosoler indeholdende overfladeaktive stoffer (fx sæbe), fedt- og proteinrester og bakterier, som udgør en risiko for udvikling af luftvejslidelser. Der skal minimum benyttes åndedrætsværn med P3-filter.

Særlige forhold vedr.: Udsættelse for farlige stoffer fra røggasser og partikler

Det er centralt, at der under hele brandindsatsen, også ved efterslukning og ved øvelser, benyttes personlige værnemidler, der beskytter effektivt mod farlige, herunder kræftfremkaldende, røggasser og partikler.

Der skal benyttes et overtryksapparat, det vil sige, at der skal være et positivt tryk i åndedrætsværnet, ellers vil der kunne trænge røg ind.

Røggasser og partikler dannet ved brand indeholder sundhedsfarlige stoffer, herunder bl.a. sod der kan give hudkræft, som det er vigtigt at få fjernet fra huden og hindre spredning af efter indsats. Der er derfor krav om bad efter indsats, hvis huden er tilsodet.

Beredskaberne skal have hygiejneprocedurer, der er skriftligt understøttet, for håndtering af forurenet materiel, herunder brandmandsdragter, så brandfolks udsættelse for sod minimeres. Brandmandsdragterne skal rengøres tilstrækkeligt og efter leverandørens anvisninger.

Det er helt centralt, at der instrueres og oplæres i hygiejneprocedurerne og at der føres tilsyn og kontrol med, at procedurerne udføres korrekt.

Særlige forhold vedr.: Fastgørelse af udstyr under transport

Under transport af personer kan det forekomme, at der medtages hospitalsudstyr, patienters personlige effekter mv., som det skal være muligt at fastgøre forsvarligt i bilerne.

Andre særlige forhold

Redningsopgaver, øvelser mv. der foregår i/på vandet hører under Søfartsstyrelsen.

Der kan forekomme autoværksteder og personalekantiner under samme P-nummer, som skal medtages under screeningen.

Der findes desuden nogle steder visse former for nicheproduktioner, fx påfyldning og test af pulverslukkere, radioværksteder, produktion og test af faldsikringsudstyr m.fl.

Branchen har i visse områder af landet svært ved at dække behovet for uddannet personale. Det har bl.a. betydet, at Falck Danmark A/S er begyndt at rekruttere reddere fra Polen. I Polen gennemgår redderne bl.a. et intensivt sprogkursus. Det forventes, at det første hold polske reddere kommer til Danmark i starten af 2008.

Instruks

Særlige bemærkninger vedr.: Akutte opgaver

Brandvæsen og redningskorps er et særligt område, hvor det er vigtigt at skelne mellem akutte opgaver (hvor mennesker eller dyr er i direkte nød, eller hvor opgaven kræver en hurtig indgriben af hensyn til begrænsning af materielle skader) og ikke-akutte opgaver (fx personbefordring til et ambulatorium eller starthjælp til en bil).

Under akutte opgaver gribes ikke ind overfor eventuelle overtrædelser af Arbejdsmiljøloven. Dette gøres først efter, at den akutte opgave er afsluttet.

Ved ikke-akutte opgaver, hvor der sker overtrædelse af Arbejdsmiljøloven, gribes ind. Dog under hensyntagen til eventuelt involverede patienter, pårørende m.fl.

Særlige bemærkninger vedr.: Øvelser

Instruktion, oplæring og øvelser, hvor der trænes i korrekt adfærd i akut situationer fx flytning og hjælp af tilskadekomne eller syge personer, skal planlægges og tilrettelægges, så det foregår sikkerheds- og  sundhedsmæssigt forsvarligt, herunder overholder retningslinjerne for forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer (se At-vejledning D.3.3). Træning af muskelstyrke kan ske ved brug af træningsfaciliteter til dette formål.

Nedenfor er en liste af alle emner, der er særlige for brandvæsen og redningskorps. Ved tilsyn i branchen skal disse som minimum tjekkes.

Emner Beskrivelse og eksempler, der ikke fremgår af vejviseren
Ergonomi

Løft og arbejdsstillinger ved betjening af båre, ved betjening og manøvrering af tekniske hjælpemidler, ved betjening af udstyr samt patientbehandling i ambulancer, ved forflytning af personer mellem lejer.

Løft og arbejdsstillinger ved auto-/bjergningsopgaver. Pladsen kan være trang og udstyret tungt og uhåndterligt.

Løft og arbejdsstillinger ved brandslukning fx ved fremføring af slukningsudstyr til brandstedet.

Indretning af køretøjer (hensigtsmæssig placering af fx skabe, skuffer, knager mv. til udstyr/værktøj mm.).

Ulykker

Adgangsveje og sikring mod at falde ned, særligt fra kranbiler/bjærgningsvogne/tank-vogne/sprøjter og på brandsteder. Instrukser vedrørende forholdsregler på ulykkessteder med særlige og vanskelige vurderbare farer såsom el, kvælning og eksplosion, herunder brug af særligt værktøj (gnistfrit).

Arbejdslys ved arbejde på ulykkessteder og brandsteder.

Faldsikringsudstyr (procedurer og instruktion).

Personlige værnemidler samt forebyggelse i forhold til kanylestik.

Psyk

Forebyggelse i forhold til tidspres (fx forholdet imellem antal af opgaver og mandskab til rådighed).

Forebyggelse i forhold til høje følelsesmæssige krav (fx forebyggelse i form af kollegial eller ledelsesmæssig støtte og feedback (gælder særligt i forhold til akutbilsreddere, der kører alene)).

Forebyggelse i forhold til traumatiske hændelser (fx debriefing (hvilke kriterier gælder for iværksættelse, og hvordan foregår det i praksis)).

Kemi

Rengøringsprocedurer og værnemidler ved rengøring af køretøjer og materiel.

Ventilation i forbindelse med garager og værksteder.

Eftersyn, vedligehold og rengøring af personlige værnemidler.

Hygiejneprocedurer i forbindelse med brandindsats.

Biologi Forebyggelse i forhold til luft- eller blodbåren smitte samt smitte generelt (procedurer/værnemidler).

De emner, der er med fed, er også med i vejviseren.

Typiske reaktioner

Der kan inden for branchen typisk forekomme belastninger, der kan give anledning til afgivelse af kompetencepåbud efter bekendtgørelsen, inden for nedenstående områder:

Det ergonomiske område

Der vil med stor sandsynlighed foregå løft af byrder og løft/forflytning af personer. Vær opmærksom på planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet.

Der kan stilles krav om brug af autoriseret rådgiver ved sundhedsskadelige manuelle løft og forflytning af personer, hvor dette ikke systematisk eller rutinemæssigt foregår ved hjælp af egnede tekniske hjælpemidler. Dette kan fx foregå, hvor der skal samarbejdes med andre arbejdsgiveres ansatte (lokalcentre, sygehusafdelinger mv.) om løftet/forflytningen. I private hjem kan adgangsforholdene være trange og dermed besværliggøre brugen af eksisterende hjælpemidler.

Vær opmærksom på muligheden for ”udvidet vejledning” i forhold til ergonomi.

Det biologiske område

Afhentning og transport af mors (lig). OBS! kompetencepåbud gives kun hvis der både er aerosoler og markant affaldsagtig lugt, eller lugt af forrådnelse.

Det kemiske område

Storrumskontorer (indeklima).
Garageanlæg og værksteder (udsugning).
Procedurer for brug, eftersyn og vedligeholdelse af personlige værnemidler.
Effektive hygiejneprocedurer efter brandindsats.

Det fysiske område

Ved afdækningsopgaver generelt og særligt i forbindelse med stormskader er der nedstyrtningsfare eller fare for sammenstyrtning ved arbejde på tage og konstruktioner samt i bygninger.

Kan også gøre sig gældende ved brandslukning og ved opgaver med redning af dyr.

Det psykosociale område

Mobning, herunder seksuel chikane.

Links til relevant vejledningsmateriale vedr. brandvæsen og redningskorps

beredskabsinfo.dk (Præhospitalbekendtgørelsen, uddannelsesniveauer mv.)

brs.dk(Beredskabsstyrelsens hjemmeside, vejledning, lovgivning mv.)

stikboksen.dk (Ressourcested om stikskader)

bartransport.dk (Bar Transport og Engros)

Henter PDF