Gå til hovedindholdet

Håndtering af klagenævnsafgørelser

At-intern instruks IN-18-11. Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne. Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor. Ikrafttræden: 11. oktober 2007. Senest revideret: 1. januar 2012 (redaktionelle ændringer).

Emne og baggrund

Formålet med denne instruks er at fastlægge en procedure for, hvordan vi i Arbejdstilsynet skal håndtere principielle afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet. Proceduren skal sikre, at alle principielle afgørelser fra klagenævnet formidles hurtigt til hele Arbejdstilsynet.

Både TC’erne og VG har opgaver i forbindelse med at håndtere afgørelserne fra klagenævnet. Desuden kan TM blive inddraget inden for sin ressort. I denne instruks er det beskrevet, hvilke opgaver TC’erne, VG og TM har, samt hvilken rolle landsemnegruppen for jura (LEJ) har.

Instruks

TC’ernes opgaver i forbindelse med afgørelser fra klagenævnet

Når et TC modtager en afgørelse fra klagenævnet, skal centeret vurdere, om sagen er principiel, og om den giver anledning til ændring af praksis og/eller regler. Det skal understreges, at alle afgørelser, hvor Arbejdstilsynet ikke får medhold, er principielle.

Principielle afgørelser er:

  • Alle afgørelser hvor Arbejdstilsynet ikke får medhold.
  • Afgørelser der er principielle i forhold til arbejdsmiljøfaglige emner, fx fastlæggelse af (nye) niveauer.
  • Afgørelser der indeholder en ny eller ændret juridisk tolkning af problemstillinger inden for Arbejdstilsynets område.

TC’et skriver et resumé af de principielle afgørelser og oplyser om, hvorvidt sagen giver anledning til at ændre praksis og/eller regler. Det er vigtigt, at det præcist fremgår af resuméet, hvad det er, der gør afgørelsen principiel, fx hvordan praksis er ændret i forhold til tidligere.

Resuméet skal derfor indeholde følgende:

  1. Kort beskrivelse af Arbejdstilsynets afgørelse.
  2. Kort beskrivelse af klagenævnets vurdering og afgørelse.
  3. Ændringen i forhold til gældende praksis, herunder eventuelt Forholdet til gældende regler.
  4. Forholdet til gældende praksis.
  5. Forholdet til gældende niveauer.

Senest fire uger efter, at TC’et har modtaget afgørelsen, sender centeret resuméet og sine overvejelser samt ATIS-nummeret til VG’s postkasse. Der kan dog være afgørelser, der kræver en hurtigere reaktion, fx hvis den vedrører et område, der er omfattet af en indsats.

VG’s opgaver i forbindelse med afgørelser fra klagenævnet

VG tager stilling til, om sagen hører til i VG eller i TM og sørger for, at TM får resuméet, TC’ets overvejelser og ATIS-nummeret.

De faglige personer/fællesskaber i VG/TM vurderer, om afgørelserne giver anledning til at ændre praksis og/eller regler. Disse vurderinger skal være gennemført inden fire uger. TM sender sine vurderinger til VG.

Hvis VG/TM vurderer, at sagen er principiel og giver anledning til at ændre praksis og/eller regler, forelægges sagen for KL via APS. I indstillingen til KL skal der være forslag til ændring af praksis og/eller regler samt en plan for, hvordan man skal udmønte forslaget.

VG supplerer efterfølgende resuméet af klagesagen med oplysning om, hvad afgørelsen eventuelt har givet anledning til.

VG sender resuméet med ATIS-nummer til VD’s postkasse med anmodning om, at VD lægger resuméet og selve afgørelsen på BM-net under regler/klagesagsafgørelser.

LEJ’s opgaver i forbindelse med afgørelser fra klagenævnet

På hvert møde i LEJ drøftes de principielle og relevante afgørelser fra klagenævnet på baggrund af resuméerne på BM-net. Klagenævnsafgørelser skal være et fast punkt på dagsordenen ved LEJ-møder. På den måde bliver der skabt opmærksomhed omkring afgørelserne i samtlige centre.

Møder med klagenævnet

Hvert halve år holder VG møde med sekretariatet for klagenævnet for generelt at drøfte det seneste halve års principielle afgørelser og især de afgørelser, hvor klagenævnet har tilsidesat Arbejdstilsynets faglige vurdering. Arbejdstilsynet orienterer sekretariatet generelt om ændring af regler.

Orientering af Arbejdsmiljørådet

Én gang om året udarbejder VG en oversigt til Arbejdsmiljørådet over de principielle afgørelser fra klagenævnet med oplysninger om, hvordan Arbejdstilsynet har fulgt op på afgørelserne.

Henter PDF