G� til hovedindholdet

Klagesagsbehandling i Arbejdstilsynet

At-intern instruks IN-18-19. Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne. Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor. Ikrafttræden: 1. maj 2015.

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Emne og formål

Formålet med instruksen er at beskrive reglerne om klagesagsbehandling og beskrive Arbejdstilsynets praksis ved behandling af klager.

Reglerne om klagesagsbehandling findes i forvaltningsloven og offentlighedsloven og arbejdsmiljøloven.

Målgruppen for denne instruks er jurister i Arbejdstilsynet, som behandler klagesager.

Instruks

Når Arbejdstilsynet modtager en klage, skal reglerne og retningslinjerne i denne instruks følges.

Denne instruks giver retningslinjer for behandlingen af klager over

  • afgørelser efter arbejdsmiljølovgivningen og rygeloven (bilag 1),
  • afgørelser efter forvaltningsloven og offentlighedsloven, herunder aktindsigt (bilag 2),
  • myndighedens adfærd hos myndighedspersoner og procesbeslutninger (bilag 3).

Klager over afgørelser efter offshoresikkerhedsloven behandles ikke nærmere i denne instruks.

Disse sager behandles af Energiklagenævnet.

Behandlingen af klagen afhænger af, hvad der klages over

Bilag 1:

Klages der over Arbejdstilsynets afgørelser efter arbejdsmiljøloven eller lov om røgfri miljøer, skal klagen behandles efter instruksens bilag 1. Bemærk, at der ikke er klageadgang i forhold til markedsovervågnings-afgørelser efter Lov om indretning m.v. af visse produkter. Markedsovervågningsafgørelser, der er truffet efter arbejdsmiljøloven (jf. overgangsordning) kan påklages efter arbejdsmiljøloven. Sådanne klager er omfattet af bilag 1.

Eksempler på afgørelser efter arbejdsmiljøloven er påbud efter AML § 77, stk. 1, 2 eller 3, kompetencepåbud, afgørelse uden påbud (AUP), dispensation/afslag herpå, opsættende virkning, frist for efterkommelse af påbud, at Arbejdstilsynet ikke vil træffe en afgørelse (på grund af manglende hjemmel eller fordi Arbejdstilsynet vurderer, at der ikke er en overtrædelse), godkendelse, vilkår i forbindelse med afgørelse, anerkendelse af udenlandske arbejdstageres kvalifikationer/fratagelse af certifikater, afgørelser om autorisering af arbejdsmiljørådgiver, afgørelser om tilskud.

Eksempler på afgørelser efter rygeloven er: strakspåbud om rygestop, påbud om rygepolitik.

Bilag 2:

Klage over Arbejdstilsynets afgørelser efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, herunder klager over afslag på aktindsigt behandles efter instruksens bilag 2.

Afgørelser efter forvaltningsloven/offentlighedsloven er primært afgørelser om aktindsigt, men omfatter også afslag på genoptagelse, afgørelser om forhold som partsstatus, status som klageberettiget og habilitet.

Ikrafttræden

Instruksen træder i kraft den 1. maj 2015. Samtidigt med at denne instruks træder i kraft, ophæves ”Instruks om klagesagsbehandling” fra 1999.

Desuden ophæves instruks nr. IN-18-17 ”Frister for behandling af klagesager”.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Henter PDF