Gå til hovedindholdet

Udlægning af virksomhedsrettede sager fra Arbejdsmiljøfagligt center til tilsynscentrene

At-intern instruks IN-18-2. Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor. Ikrafttræden: 1. oktober 2004. Senest revideret: 22. september 2004. Instruksens bestemmelser om dispensationsansøgninger er ophævet ved instruks IN-18-23 om behandling af dispensationsansøgninger.

Emne og baggrund

Virksomhedsrelaterede sager, som hidtil har været behandlet i Arbejdsmiljøfagligt center, skal - med undtagelse af det lovbundne område, ombytning af udenlandske truck- og kranførercertifikater samt anmeldelser til Produktregistret - varetages af tilsynscentrene. Hermed er alle virksomhedsrettede sager fra AFC udlagt til tilsynscentrene.

Det drejer sig bl.a. om dispensationer fra bestemmelser i bekendtgørelser og om forhåndsgodkendelser efter Arbejdstilsynets kræftbekendtgørelse.

Der gøres opmærksom på, at der er virksomhedsrettede sager, der er allerede er udlagt, fx leverandør-, genteknologi- og risikovirksomhedssager, jf. relevante instrukser.

I nogle få undtagelser, hvor der kun er ganske få sager om året, og hvor der kræves specialviden, er det vurderet, at det ressourcemæssigt er mest hensigtsmæssigt fortsat at behandle sagerne i Kontor for Videngrundlag. Ingen af undtagelserne berører leverandørtilsynet.

Disse undtagelser er

 • dispensationer fra Bilag III punkt 4.1 (sprøjteforbud) i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer
 • dispensationer fra § 11 (forbud mod brug af højtkodede produkter) i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter
 • fastsættelse af MAL-faktor for et stof ud fra modtagne oplysninger ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre, som ændret ved bekendtgørelse nr. 783 af 24. september 1993
 • dispensationer fra § 2 (fastsættelse af kodenummer ud fra bekendtgørelsens bilag) i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre, som ændret ved bekendtgørelse nr. 783 af 24. september 1993
 • dispensationer fra § 25, stk. 1 og 2 (dagslystilgang og udsyn) i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning
 • dispensationer fra § 35, stk. 3 (forbud mod recirkulering af udsuget procesluft) i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning
 • Godkendelse af førerværn til traktorer, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 519 af 30. juli 1987 om førerværn til traktorer og visse selvkørende motorredskaber

Vedr. forhåndstilkendegivelser henvises til cirkulæreskrivelse nr. 1/1998, forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygning.

Instruks

Tilsynscentrene skal behandle alle forespørgsler og ansøgninger fra virksomheder undtagen de ovenfor nævnte undtagelser samt sager vedrørende det lovbundne område og anmeldelser til produktregistret.

Bekendtgørelserne giver virksomhederne ret til at søge om godkendelse, dispensation eller udtalelse fra Arbejdstilsynet i en lang række forskellige situationer. Der skal i denne forbindelse gøres opmærksom på, at Arbejdstilsynet kun kan og må give godkendelse i de tilfælde, hvor en bekendtgørelse giver direkte hjemmel til dette, som fx kræftbekendtgørelsens § 29.

Tilsynscentrene skal høre Kontor for Videngrundlag, inden der træffes en afgørelse, hvis praksis ikke kan findes i nævnsafgørelser, domsafgørelser, ATIS-sager eller fagligt notater, herunder hvis der søges dispensation fra en paragraf, hvor praksis ikke er beskrevet.

Generelle begrænsninger i dispensationer

Der kan kun dispenseres fra bestemmelser i bekendtgørelser i det omfang, det er foreneligt med implementerede Rådsdirektiver, og når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt, jf. Instruks om afgørelser.

I fald niveauet i de faglige notater følges, vil der ikke opstå problemer i forhold til Rådsdirektiverne.

Kontor for Videngrundlag kan spørges til råds.

Ophævelse

Følgende cirkulæreskrivelser ophæves, pr. 1. oktober 2004:

 • Nr. 9/1994 Dispensation fra krav om sprøjtekabiner
 • Nr. 11/1996, Kredsenes administration af § 62 i bekendtgørelsen om faste arbejdssteder indretning
 • Nr. 3/1999, dispensationer og fortolkning af regler inden for faste arbejdssteders indretning ved projekteret byggeri.

Følgende cirkulæreskrivelse ophæves pr. 1. december 2004:

 • Nr. 4/1990 Førerværn til traktorer og visse selvkørende motorredskaber

Følgende direktionsmeddelelse ophæves pr. 1. december 2004:

 • Nr. 5/2002, Dispensation fra kravet om kranfører- og gaffeltruckførercertifikat

Henter PDF