G� til hovedindholdet

Instruks om behandling af dispensationsansøgninger

AT-intern instruks IN-18-23. Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne. Ansvarlig enhed: AFC, JF Ikrafttræden: 1. oktober 2019. Senest revideret: 3. marts 2023.

Emne og baggrund

Arbejdstilsynet behandler løbende anmodninger fra virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner om tilladelse til at fravige arbejdsmiljølovgivningen. Sådanne anmodninger behandles som dispensationssager af forskellige personalegrupper i forskellige dele af organisationen.

Instruks

Når Arbejdstilsynet modtager en anmodning om dispensation skal sagen behandles efter retningslinjerne i nærværende instruks med bilag.

Ikrafttræden

Instruksen træder i kraft den 1. oktober 2019.

Samtidigt med at denne instruks træder i kraft, ophæves instruks IN-18-22 ”Ændring af praksis vedrørende tidsbegrænsning af og opfølgning på dispensationer”. Desuden ophæves instruks IN-18-2 ”Udlægning af virksomhedsrettede sager fra Arbejdsmiljøfagligt center til tilsynscentrene” for så vidt angår dispensationssager. De dele af sidstnævnte instruks, som vedrører andre virksomhedsrettede sager, er fortsat gældende.

1. Afgrænsning

1.1 Generelt om dispensationer

Arbejdstilsynet kan dispensere fra de gældende regler, hvis der er hjemmel til det i arbejdsmiljøloven eller de bekendtgørelser, som er fastsat i henhold til loven. Mange af bekendtgørelserne på arbejdsmiljøområdet indeholder dispensationsbestemmelser, som giver Arbejdstilsynet mulighed for at fravige reglerne under visse betingelser. 

Herudover er det almindeligt antaget, at en myndighed kan fravige regler, som myndigheden selv har fastsat i bekendtgørelsesform, selv om dispensationsadgang ikke er nævnt udtrykkeligt. I Arbejdstilsynet vil denne situation være sjældent forekommende, og en afgørelse om dispensation fra egne regler skal derfor altid forelægges Arbejdsmiljøfagligt Center (AFC), inden afgørelse træffes.

Arbejdstilsynets mulighed for at dispensere fra reglerne kan være begrænset af EU’s regler og direktiver om arbejdsmiljø. EU’s regler om arbejdsmiljø angiver normalt et minimumsniveau, som Danmark er forpligtet til at overholde. Arbejdstilsynet kan derfor kun træffe afgørelser, som er forenelige med direktiverne, og Arbejdstilsynet kan ikke meddele dispensation i videre omfang, end minimumskravene i direktiverne giver mulighed for.

Ved at dispensere i en konkret situation gør Arbejdstilsynet en undtagelse fra en ellers gældende regel. En dispensation er en fritagelse for i et enkelt tilfælde at følge en gældende regel. Der skal derfor altid foreligge særlige omstændigheder, som gør, at man i det konkrete tilfælde kan dispensere. En dispensation indebærer dog, at alle andre i helt lignende situationer også vil kunne få en dispensation med samme vilkår (lighedsprincippet).

Der er på nogle områder udarbejdet interne retningslinjer for, hvornår Arbejdstilsynet giver dispensation. Som eksempler på dette kan nævnes:

 • At-cirkulæreskrivelse CIR 13-1 om behandling af dispensationssager vedrørende unges farlige arbejde (alenearbejde)
 • At-vejledning B.1.1.1-2, afsnit 3 om dispensation fra kravet om førerværn på traktorer og motorredskaber
 • At-vejledning D.6.7, afsnit 9 om muligheden for at dispensere fra reglerne i vibrationsbekendtgørelsen.

1.2 Henvendelser der ikke er dispensationssager

Der er flere typer henvendelser, som kan forveksles med dispensationsansøgninger, men ikke er det. De følgende henvendelser er ikke dispensationssager og derfor ikke omfattet af retningslinjerne i denne instruks.

1.2.1 Forespørgsler

Forespørgsler om reglerne på et område eller forespørgsler om muligheden for at få dispensation på et område er ikke som udgangspunkt dispensationssager. Det kan nogle gange være svært at afgøre, om der er tale om en forespørgsel om muligheden for at få dispensation eller en egentlig anmodning om dispensation. Hvis forespørgslen under sagens behandling udvikler sig til en anmodning om dispensation, skal sagen fra det tidspunkt behandles efter denne instruks.

1.2.2 Bindende forhåndsbesked

En anmodning om bindende forhåndsbesked ligner anmodning om dispensation, men har sin egen sagstype i ATIS og behandles efter helt særlige retningslinjer, som ikke er omhandlet af denne instruks. Det er kun muligt at få en bindende forhåndsbesked indenfor disse områder:

 • Substitution ved overfladebehandling af bygninger og konstruktioner.
 • Arbejde, der indebærer kontakt med asbest.
 • Nedbrydning af bygninger og konstruktioner.
 • Transport af varer og materialer på konkrete arbejdssteder.
 • Daglig løftemængde.
 • Opstilling af og arbejdets udførelse omkring maskiner.
 • Transport af stilladsdele til vanskeligt tilgængelige opstillingssteder.
 • Indretning af fællesarealer i forbindelse med renovering af bygninger.

Se bekendtgørelse om bindende forhåndsbesked (bekendtgørelse nr. 1286/2004).

1.2.3 Godkendelser / Anerkendelser

Anmodninger om godkendelse eller anerkendelse i henhold til krav i arbejdsmiljølovgivningen er ikke dispensationssager men skal behandles efter de retningslinjer, som gælder for det enkelte område.

Der er fx regler i kræftbekendtgørelsens kapitel 7 (bekendtgørelse nr. 1795/2015), bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse (bekendtgørelse nr. 840/2010) og bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet (bekendtgørelse nr. 151/2016).

1.2.4 Anmeldelser / Meddelelser til Arbejdstilsynet

På samme måde som med godkendelser / anerkendelser er anmeldelser og meddelelser til Arbejdstilsynet ikke dispensationsager. Der er fx pligt til anmeldelse eller meddelelse til Arbejdstilsynet i kræftbekendtgørelsens kapitel 7 (bekendtgørelse nr. 1795/2015), asbestbekendtgørelsens kapitel 8 (bekendtgørelse nr. 1792/2015) og § 3, stk. 3 i lov om brug af helbredsoplysninger mv. på arbejdsmarkedet (Lov nr. 286 / 1996).

2. Sagens oprettelse

2.1 Hvordan starter dispensationssagen

Sagen starter ved, at Arbejdstilsynet modtager en ansøgning om dispensation. Det sker typisk ved en skriftlig henvendelse til Arbejdstilsynet med en anmodning om dispensation fra arbejdsmiljøreglerne, men der kan også være tale om en mundtlig dispensationsanmodning, fx i forbindelse med et tilsynsbesøg.

Den skriftlige eller mundtlige henvendelse til Arbejdstilsynet oprettes som en dispensationssag, hvis henvendelsen indeholder et ønske om dispensation fra reglerne i forhold til en konkret arbejdssituation eller udførelsen af en bestemt type arbejde.

2.2 Hvem kan søge og få dispensation?

En ansøgning om dispensation kan komme fra virksomheder/selvstændige, arbejdsgivere, ansatte, producenter, leverandører, bygherrer eller andre, som er ansvarlige for at overholde reglerne i arbejdsmiljølovgivningen. Ansøgningen om dispensation kan dog også komme fra en partsrepræsentant, fx fra en organisation eller en arbejdsmiljørådgiver, der søger om dispensation på vegne af en virksomhed.

Som udgangspunkt er det den virksomhed med ansvaret for at overholde arbejdsmiljøreglerne, der kan søge om en dispensation. I nogle tilfælde er der dog i arbejdsmiljølovgivningen fastsat pligter eller krav for andre end den ansvarlige virksomhed. Det er fx tilfældet, hvor der er krav om, at en ansat gennemfører en uddannelse eller erhverver et certifikat for at kunne udføre en bestemt type arbejde eller betjene et teknisk hjælpemiddel. Der er også visse krav til tekniske hjælpemidler, som påhviler ejerne af hjælpemidlet. I disse tilfælde kan der også søges om dispensation af de personer, som skal leve op til de pågældende pligter og krav.

Arbejdstilsynets afgørelse om dispensation eller afslag på dispensation sendes til den virksomhed eller person, som har søgt om dispensationen, og som samtidig har ansvaret for eller pligten til at overholde reglerne og kravene i arbejdsmiljøreglerne.

2.3 Oprettelse af sagen

De virksomhedsrettede sager oprettes altid i tilsynscentrene (ATIS). Virksomhedsrettede sager, som behandles i AFC, jf. afsnit 3.2, oprettes også i GetOrganized. Modtages ansøgningen i AFC, skal AFC underrette det involverede tilsynscenter.

Generelle sager oprettes kun i GetOrganized.

3. Hvor skal dispensationssagen behandles?

3.1. Generelt

Som udgangspunkt behandles alle virksomhedsrettede ansøgninger om dispensation i det lokale tilsynscenter.

Ansøgninger om generelle (landsdækkende) dispensationer fra fx arbejdsgiverorganisationer behandles i AFC. Tilsvarende gælder dispensationer for fag og faglige områder.

3.2. Principielle sager

Der kan være virksomhedsrettede sager, der af principielle hensyn bør behandles i AFC. Dette kan fx være sager, der kræver koordinering flere steder i Arbejdstilsynet.

Det er AFC, der afgør, om en sag er principiel.

3.3. Særlige områder

For elevatorområdet gælder, at dispensationer og forhåndsgodkendelser (som er dispensationer inden elevatoren sættes i drift) behandles i TC NORD. Behandlingen sker i et samarbejde med AFC (SBT) og markedsovervågning (MO).

Områder, hvor der kun er ganske få sager om året eller hvor der kræves specialviden, behandles i AFC. Dette drejer sig om følgende områder:

 • Dispensationer fra Bilag III punkt 4.1 (sprøjteforbud) i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (bekendtgørelse nr. 1793/2015).
 • Dispensationer fra § 11 (forbud mod brug af højtkodede produkter) i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter (bekendtgørelse nr. 302/1993) Dispensationer fra § 2 (fastsættelse af kodenummer ud fra bekendtgørelsens bilag) i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre (bekendtgørelse nr. 301/1993).
 • Dispensationer fra § 35, stk. 3 (forbud mod recirkulering af udsuget procesluft) i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning (bekendtgørelse nr. 96/2001).
 • Dispensationer fra § 25, stk. 1 og 2 (dagslystilgang og udsyn) i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning (bekendtgørelse nr. 96/2001).
 • Dispensationer om temperaturforhold, jf. § 31 i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning (bekendtgørelse nr. 96/2001).
 • Dispensation fra reglerne om autorisation af arbejdsmiljørådgivere, jf. § 28 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet (bekendtgørelse nr. 65/2013).

3.4. Intern sagsbehandling

AFC kan altid kontaktes, hvis tilsynscentrene konkret er i tvivl om en sag, eller hvis der er brug for sparring.

Tilsynscentrene hører AFC, inden der træffes en afgørelse, hvis praksis ikke kan findes i nævnsafgørelser, domsafgørelser, ATIS-sager eller fagnotater, eller hvis praksis ikke i øvrigt er beskrevet, herunder hvis der søges dispensation fra en bestemmelse, der ikke tidligere er søgt om dispensation fra.

Tilsvarende kan AFC kontakte tilsynscentrene, hvis der er behov for tilsynsbesøg eller sparring, fx om tilsynspraksis og tilsynserfaring.

4. Sagens oplysning

4.1 Sagens oplysning generelt

Som udgangspunkt er det i dispensationssager borgeren, som har pligt til at oplyse sagen og levere de oplysninger og den dokumentation, som Arbejdstilsynet har brug for. Baggrunden er, at det er borgeren selv, der starter sagen ved at anmode om en dispensation, og det er borgeren, som ønsker sig en anden retsstilling end den, som loven eller bekendtgørelsen giver.

Arbejdstilsynet har dog også pligt til at sørge for, at sagen er ordentligt oplyst. Derfor skal Arbejdstilsynet foretage de sagsbehandlingsskridt, der er nødvendige for at oplyse sagen, før der træffes afgørelse.

Ofte vil de relevante oplysninger fremgå af henvendelsen / ansøgningen. I de tilfælde er det ikke nødvendigt at indhente flere oplysninger.

Arbejdstilsynet skal dog bl.a. være opmærksomt på, at ansøgere om dispensation måske ikke er bekendt med hvilke kriterier, der efter praksis lægges vægt på ved dispensationer. Det kan betyde, at en ansøgning om dispensation ikke indeholder de oplysninger, der præcis adresserer dette. Her bør Arbejdstilsynet ved vejledning af ansøger indhente eventuelle yderligere oplysninger.

Tilsvarende må Arbejdstilsynet, når det er relevant, indhente supplerende oplysninger om, hvorvidt der i en konkret sag foreligger en helt særlig situation, som tilsiger en dispensation.

I dispensationssager bliver der ofte truffet afgørelser, der er begunstigende for virksomheden, dvs. til fordel for arbejdsgiveren. Det betyder, at afgørelsen i et eller andet omfang kan være bebyrdende for de berørte ansatte, og stille dem ringere end efter lovens almindelige bestemmelser.  Hvor det er tilfældet, har Arbejdstilsynet praksis for at lægge vægt på, om arbejdsmiljøorganisationen tilslutter sig ansøgningen. Det vurderes konkret, om den ansøgte dispensation må anses for bebyrdende for de ansatte.

I nogle tilfælde vil det fremgå af henvendelsen, at dispensationsanmodningen har været behandlet i arbejdsmiljøorganisationen, og at arbejdsmiljøorganisationen tilslutter sig, at der søges og gives dispensation. Tilsvarende kan det være kommet frem på et eventuet besøg. Er det uklart om arbejdsmiljøorganisationen har været inddraget og er enige, skal dette søges oplyst hos virksomheden.

Er der tale om en virksomhed, som ikke har pligt til at etablere arbejdsmiljøorganisation, gælder inddragelse m.v. i forhold til ansatte, der berøres af en dispensation.

4.2 Partshøring af virksomhed og ansatte

Hvis man som led i oplysningen af sagen foretager besøg på virksomheden, vil det typisk ske som et planlagt besøg og virksomhedens ledelse vil typisk være til stede. Hvis det skulle ske, at man fx ikke taler med en ledelsesrepræsentant, skal der ske en efterfølgende høring af virksomheden over de indsamlede oplysninger. Der kan også af andre grunde skulle foretages høring efterfølgende.

Der skal desuden foretages partshøring, hvis Arbejdstilsynet som led i oplysningen af sagen indhenter oplysninger fra andre end ansøgeren selv, fx fra en anden myndighed, og det må antages, at virksomheden ikke ved, at Arbejdstilsynet har disse oplysninger.

En høring kan være mundtlig, hvis der er tale om enkle og overskuelige faktiske forhold. Hvis oplysningerne ikke er enkle og overskuelige, skal der høres skriftligt. Ved skriftlig høring skal der normalt gives en 14 dages frist.

Hvis en dispensation direkte og individuelt berører en eller flere ansatte, fx dispensation fra certifikatkrav,  er disse ansatte parter i dispensationssagen. Det skal derfor også sikres, at sådanne ansatte er bekendt med ansøgningen og hørt over alle faktiske oplysninger, som de ikke kender til.

4.3 Partens ret til at afgive udtalelse

Den, der er part i en dispensationssag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling forlange, at sagens afgørelse udsættes, indtil parten har afgivet en udtalelse til sagen.

4.4 Intern sagsbehandling

Når en dispensationssag vedrørende en konkret virksomhed behandles i AFC, skal det tilsynscenter, hvor virksomheden er beliggende, altid inddrages.

Dette skal ske dels af hensyn til tilsynscenterets øvrige samarbejde og tilsyn med virksomheden, dels af hensyn til sagens oplysning. Virksomhedens tilsynshistorik kan være væsentligt for vurderingen af dispensationsansøgningen og fastsættelse af eventuelle vilkår for og kontrol med dispensationen.

Hvis der i forbindelse med sagens oplysninger skal foretages besøg på virksomheden, skal dette ske i samarbejde mellem AFC og tilsynscenteret.

Når en dispensationssag behandles i et tilsynscenter, skal AFC høres, inden der træffes en afgørelse, hvis praksis ikke kan findes i nævnsafgørelser, domsafgørelser, ATIS-sager eller fagnotater, herunder hvis der søges dispensation fra en paragraf, hvor praksis ikke er beskrevet, jf. afsnit 3.4.

4.5 Høring af andre myndigheder eller samarbejdspartnere

Høring af andre myndigheder eller samarbejdspartnere foretages, hvor det fremgår af samarbejdsaftaler, instrukser, fagnotater eller lignende. Fx angiver cirkulæreskrivelse CIR 13-1, at der skal indhentes udtalelse fra det lokale politi vedrørende risiko for vold og overfald i dispensationssager vedrørende unges farlige arbejde (alenearbejde), og kvalitetsprocedure DT-18 om sagsbehandling af ansøgninger om dispensation fra sprøjteforbuddet angiver, at DA og FH skal høres om eventuelle indsigelser mod dispensation.

Høring kan også besluttes konkret i den enkelte sag, hvis det vurderes, at en anden myndighed kan have oplysninger eller vurderinger af betydning for sagens afgørelse.

5. Hvornår kan Arbejdstilsynet træffe afgørelse om dispensation

Nogle dispensationsansøgninger kan ikke afgøres med en afgørelse om dispensation, men skal i stedet besvares med en vejledende udtalelse eller en afvisning af at behandle sagen.

Hvor der ikke kan træffes en egentlig afgørelse, oprettes det afsluttende dokument i sagen i dokumenttypen ”besvarelse”.

5.1 Dispensation fra rammebestemmelser / funktionskrav

Mange bestemmelser i arbejdsmiljølovgivningen har karakter af brede funktions- og rammebestemmelser, som ikke er så konkrete, at de umiddelbart kan danne basis for en dispensation. Det gælder fx bestemmelser i bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning om, at arbejdsrum skal være forsvarligt indrettet og placeret, og gulvareal, rumhøjde og rumindhold skal være afpasset efter arbejdets art mv.

En ansøgning om dispensation fra en sådan bestemmelse må besvares med en afgørelse om, hvorvidt den forelagte arbejdssituation er i overensstemmelse med lovgivningen ud fra en fortolkning af den pågældende bestemmelse, jf. eksisterende praksis. Her er det væsentligt at være opmærksom på, at en udmeldt praksis kun er vejledende, så der kan være andre løsninger, som efter en konkret vurdering må anses for at overholde lovgivningen.

Afgørelsen kan have to udfald: enten at den forelagte arbejdssituation er i overensstemmelse med lovgivningen, og at dispensation derfor er unødvendig, eller at den pågældende bestemmelse ikke kan anses for overholdt. I de tilfælde, hvor reglerne ikke anses for overholdt, må Arbejdstilsynet samtidig træffe afgørelse om dispensation / afslag på dispensation. I en del af tilfældene vil situationen være omfattet af afsnit 5.2. Der henvises hertil.

På nogle områder følger det af Arbejdstilsynets vejledningsmateriale at det konkrete skøn er begrænset. Det gælder fx vejledninger om temperaturforhold, velfærdsforanstaltninger og personløftere.

Også i disse tilfælde skal det først vurderes, om den forelagte arbejdssituation er i overensstemmelse med lovgivningen ud fra en fortolkning af den pågældende bestemmelse.

Hvis sagen ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at vurdere, om den forelagte arbejdssituation konkret er i overensstemmelse med lovgivningen, besvares ansøgningen med en meddelelse om, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at træffe en konkret afgørelse. Der gives samtidig en vejledende udtalelse om praksis, hvor en sådan findes, og oplysning om, at praksis kun er vejledende, at det er op til arbejdsgiveren at vurdere og godtgøre, at den konkrete arbejdssituation er lige så forsvarlig, hensigtsmæssig, sikker eller hvad den konkrete bestemmelse kræver, og at det i så fald ikke er nødvendigt med en dispensation.

5.2 Formulering af regel og dispensationsbestemmelse udelukker hinanden

I nogle tilfælde er et krav formuleret på en måde, så det sammenholdt med dispensationsbestemmelsen vil være udelukket at give dispensation. I sådanne tilfælde træffes der afgørelse om afslag.

§ 3 i bekendtgørelse om personlige værnemidler, siger: ”Hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, må arbejdsgiveren kun lade arbejdet udføre, såfremt der anvendes personlige værnemidler.”

 

Dispensationsbestemmelsen i bekendtgørelsen siger, at Arbejdstilsynet: kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt….”

 

Når betingelsen for dispensation er, at det er fuldt forsvarligt, og kravet om værnemidler kun eksisterer, hvor der ikke er mulighed for at arbejde forsvarligt uden, er muligheden for dispensation udelukket.

 

Sag 20150069538 og 20150074002

En person søger dispensation fra kravet om brug af værnemidler i form af hjelm. Kan ikke bruge hjelm på grund af en hudsygdom.

Afgørelse om afslag fastholdt af klagenævnet.

 

Nævnet præciserer i afgørelsen, at der ikke kan gives dispensation for brug af hjelm på steder, hvor brug af hjelm er påkrævet, fordi det ikke på anden måde er muligt at udføre arbejdet sikkerheds – og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

 

5.3 Ikke behov for dispensation, da forholdet ikke er omfattet af den regel, der ønskes dispensation fra

I nogle tilfælde søges dispensation fra regler, som ikke gælder for det konkrete forhold.  Sådanne anmodninger besvares som udgangspunkt med en meddelelse om, at der ikke er behov for dispensation. Sagen afsluttes dog med en afgørelse, hvis der i den konkrete situation ligger en skønsmæssig vurdering bag konklusionen om, at situationen ikke er omfattet af bestemmelsen.

Der kan være tale om, at reglen ikke omhandler den konkrete situation:

Asbestbekendtgørelsens § 32 siger: ”Personer, beskæftiget med arbejde nævnt i § 31, stk. 1, skal have gennemgået en uddannelse og …”

§31, stk. 1 siger: ”Nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt i bygninger og i skibe, tog, maskiner mv. …. ”

 

Sag 20130079074

Et skibsværft søger dispensation fra kravet om uddannelse ved udskiftning af asbestholdige pakninger.

Afgørelse om, at der ikke er grundlag for dispensation, da det konkrete arbejde ikke er nedrivningsarbejde og derfor ikke omfattet af kravet om uddannelse.

 

***

 

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil gælder for hejseredskaber, som med et bæremiddel løfter en byrde frithængende. Bekendtgørelsens § 17, stk. 2, siger at hejseredskaber ikke må benyttes til persontransport, medmindre de er indrettet hertil.

 

Sag 20180069407

En virksomhed søger om dispensation til at bruge en kranarm som ankerpunkt for faldblok og redningshejs ved kloakarbejde.

Afslag, da der ikke findes nogen regel om, at man ikke må, så der er ikke en regel at dispensere fra. Arbejdstilsynet lagde vægt på, at kranarmen ved den pågældende brug ikke kan anses for et hejseredskab. Afslaget suppleret med vejledning om risikovurdering.


eller at situationen er omfattet af en undtagelse til reglen:

Bekendtgørelse om unges arbejde § 33, stk. 2 siger: ”Den samlede ugentlige arbejdstid må ikke overstige 12 timer i uger med skoledage og 35 timer i andre uger end skoleuger.”

Af samme bekendtgørelses § 34 fremgår: ”Unge, som er omfattet af undervisningspligten, men som har fået tilladelse til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i erhvervsmæssig uddannelse eller beskæftigelse, må arbejde i indtil 8 timer dagligt og 40 timer om ugen.”

 

Sag 20180029315

En kommune søger dispensation på vegne af en 16-årig undervisningspligtig, så han kan arbejde i en restaurant i et forløb med kombineret undervisning og praktik. Besvaret med en udtalelse om, at forholdet er omfattet af undtagelsen i bekendtgørelsens § 34, og dispensation derfor ikke nødvendig.

 

***

 

Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning § 24 siger, at rumhøjde skal være afpasset efter arbejdets art, de tekniske hjælpemidler, materialer og inventar, der findes i arbejdsrummet, samt det antal personer, der normalt færdes eller opholder der. Ifølge § 3 kan reglen fraviges for arbejdsrum, hvor der kun lejlighedsvis eller ganske kortvarigt udføres arbejdsopgaver.

 

Sag 20140077758

En virksomhed søger dispensation fra reglerne om lofthøjde i forbindelse med indretning af et tagrum. Besvaret med en udtalelse om, at der ikke er behov dispensation, da tagrummet efter beskrivelsen er et teknikrum, hvor der kun lejlighedsvis udføres arbejde, og dermed omfattet af undtagelsen i § 3.

 

 

5.4 Planlagt byggeri, planlagt indretning af arbejdssteder, planlagte arbejdsopgaver

Behandlingen af ansøgninger om dispensation vedrørende fremtidige forhold, herunder planlagt byggeri afhænger af, om det på afgørelsestidspunktet reelt er muligt at vurdere de konkrete forhold, som er afgørende i den pågældende regel.

Hvis det er muligt at vurdere de afgørende forhold, træffer Arbejdstilsynet afgørelse. Det gælder typisk, hvor der søges dispensation fra specifikke metoderegler.

Afgørelsen kan have forskellige udfald: Dispensation ikke nødvendig, afslag eller dispensation.

Af bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter fremgår blandt andet, at nye sprøjtekabiner skal have indblæsning af luft i hele loftets areal samt udsugning i gulvet i nærheden af sprøjtestedet.

 

Sag 20080033474

En virksomhed søger dispensation fra kravet om lodret ventilation i sprøjtekabine i projekteret byggeri. Begrundet med at der blandt andet skal udføres indvendig overfladebehandling af store mølletårne.

Dispensation givet med en række vilkår.

 

***

 

Ifølge bekendtgørelse om kloakarbejde § 21, stk. 1 må renset spildevand ikke benyttes til manuel spuling.

 

Sag 20030040025

Kommunalt rensningsanlæg søger dispensation til at kunne opstille og anvende et planlagt UV-behandlingsanlæg til højtryksrensning.

Dispensation givet for 5 år med en række vilkår.

 

***

 

Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning § 25, stk. 1 siger, at arbejdsrum skal have en sådan tilgang af dagslys, at de er velbelyste. § 25, stk. 4 siger, at reglen i stk. 1 ikke gælder, hvis dens gennemførelse vil betyde afgørende ulempe for virksomhedens drift.

 

Sag 20100004768

En virksomhed søgte dispensation fra kravet om dagslys i en projekteret nybygning til fødevareproduktion.

Arbejdstilsynet traf afgørelse om, at en række af arbejdsrummene i den planlagte bygning var omfattet af undtagelsen i stk. 4, og dispensation dermed ikke nødvendig.

                                                                                 

Hvis ikke det er muligt at vurdere de afgørende forhold, må anmodningen besvares med en meddelelse om at sagen afvises, eventuelt suppleret med en udtalelse om praksis.

5.5 Ikke hjemmel til dispensation

Som nævnt i kapitel 1 er Arbejdstilsynets mulighed for at dispensere i nogle tilfælde begrænsede. Det kan være på grund af EU-lovgivning eller på grund af national lovgivning.

Det viser sig enten ved, at der ikke er nogen dispensationsmulighed i loven, eller ved, at der i loven og eller den specifikke bekendtgørelse er dispensationsbestemmelser, som er eksplicit afgrænsede til enkelte af bekendtgørelsens bestemmelser.

Sådanne anmodninger besvares som udgangspunkt med en meddelelse om, at der ikke er hjemmel til dispensation. Sagen afsluttes dog med en afgørelse, hvis der i den konkrete situation ligger en skønsmæssig vurdering bag konklusionen om, at der ikke er hjemmel til dispensation.

Arbejdsmiljølovens § 15 a, stk. 1, sidste punktum siger, at en ”arbejdspladsvurdering skal revideres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser mv. og disse ændringer har betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet, dog senest hvert tredje år”.  I lovens § 15 a stk. 4 bemyndiges ministeren til at fastsætte nærmere regler om pligten. Der er ikke nogen generel dispensationsbestemmelse i loven. Bemyndigelsen er udnyttet med §§ 6 a – 6 c i bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Pligten til at ajourføre APV er gentaget i bekendtgørelsens § 6 b, stk. 4. I bekendtgørelsens § 28 er en generel dispensationsbestemmelse.

 

Sag 20090060771 og 20090081960

En kommune søger midlertidig dispensation fra kravet om revision senest hvert tredje år begrundet med en omlægning af kommunens APV proces. Arbejdstilsynet afslår under henvisning til metodefriheden i APV-arbejdet, som giver kommunen den fleksibilitet, som der er behov for.

Klagenævnet fastholder afslag på dispensation under henvisning til, at hverken Arbejdstilsynet eller klagenævnet kan dispensere fra et lovkrav.

 

Sag 20160070280

En virksomhed søger dispensation fra kravet om revision hvert tredje år, idet der henvises til indførelse af nyt IT-system og forestående flytning. Besvaret med en skriftlig meddelelse om, at der ikke er mulighed for dispensation, da de tre år er et lovkrav.

 

***

Bekendtgørelse om unges arbejde § 37 siger, at unge, som er 13 – 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, ikke må arbejde i tidsrummet mellem kl. 20.00 og kl. 6.00.

Bekendtgørelsen indeholder specifikke dispensationsbestemmelser i §§ 47 – 53, herunder en bestemmelse om dispensation fra § 22 om aften- og natarbejde for ikke undervisningspligtige, som er fyldt 15 år. Ingen af bestemmelserne henviser til § 37. Det vil derfor ikke være muligt at tillade fravigelse af reglen om aften- og natarbejde for undervisningspligtige unge.

 

Sag 20180029315

En kommune søger dispensation på vegne af en 16-årig undervisningspligtig, så han i et kombinationsforløb kan arbejde efter kl. 20.00. Besvaret med en udtalelse om, at der ikke er nogen mulighed for dispensation fra denne regel.

 

 

5.6 Arbejdstilsynet har ikke kompetence til at dispensere

En dispensation må kun vedrøre forhold, som er indenfor Arbejdstilsynets kompetenceområde. Arbejdstilsynet har fx ikke mulighed for at træffe afgørelse om dispensation i forhold til lov om røgfri miljøer (rygeloven), som hører under Sundhedsministeriet. En anmodning om dispensation fra bestemmelser, som er udenfor Arbejdstilsynets kompetence, må besvares med en meddelelse om, at sagen afvises.

At-vejledning D.2.24 ”Indretning og brug af dagrenovationssystemer” indeholder blandt andet anvisninger om afstande og hældninger på transportveje.

 

Det forekommer, at en borger søger om dispensation vedrørende transportvej for afhentning af dagrenovation. Sådanne ansøgninger besvares med en skriftlig udtalelse om, at Arbejdstilsynet ikke har kompetence til at dispensere vedrørende adgangsveje på enkelte ejendomme, da kompetencen hører under kommunen og ikke Arbejdstilsynet.

 

***

 

Ifølge kapitel 12 i bekendtgørelse af om faste arbejdssteders indretning er kravene i bygningsreglementet også mindstekravene i arbejdsmiljølovgivningen, og for ukompliceret erhvervsbyggeri (bilag 1- virksomheder) stiller Arbejdstilsynet ikke yderligere bygningsmæssige krav.

 

I praksis fortolkes det sådan, at Arbejdstilsynet ikke har kompetence til at træffe afgørelse om dispensation for forhold ved planlagt byggeri, hvis forholdet er omfattet af bygningsreglementet. Eventuelle ansøgninger afvises med henvisning til at søge byggemyndigheden om dispensation. Der kan samtidig vejledes om arbejdsmiljølovgivningen på området.

6. Afgørelsen - form og indhold

6.1 Afgørelsens oprettelse og adressat

Afgørelsen oprettes i dokumenttypen ”afgørelse” og udarbejdes efter principperne i paradigmerne i afsnit 10.

I dokumenttitlen anføres, om der gives dispensation eller afslag, og hvad det er, der gives dispensation for eller afslag på, fx ”Dispensation fra kravet om gaffeltruckførercertifikat” eller ”Afslag på ansøgning om dispensation fra kravet om førerværn til traktorer”.

Hvis afgørelsen indeholder både dispensation og afslag, kan titlen formuleres som ”Afgørelse af ansøgning om dispensation fra xxxx”.

Af hensyn til overblik og mulighed for senere søgning er det væsentligt, at dokumenttitlen indeholder ordet ”dispensation” og et relevant emneord, som fx ”gaffeltruckførercertifikat” eller ”førerværn”.

Som adressat anføres den, som har søgt om dispensation, jf. også afsnit 2.2.

Hvis en organisation, advokat eller anden repræsentant har søgt på vegne af rette ansøger, sendes afgørelsen til rette ansøger med kopi til repræsentanten.

Hvis adressaten er arbejdsgiveren, skal arbejdsgiveren gøres bekendt med pligten til at underrette arbejdsmiljøorganisationen / de ansatte og tillidsrepræsentant.

Er der tale om en dispensation, som direkte berører en ansat, uden at denne er ansøgeren, er denne ansat part og skal derfor personligt have kopi af afgørelsen.

6.2 Indledning

I indledningen anføres, hvornår og hvad der er søgt dispensation for, fx "I brev af 12. august 2016 har du søgt om dispensation fra kravet om gaffeltruckførercertifikat".

Beskrivelse af sagsbehandlingsskridt og faktiske oplysninger placeres ikke i dette afsnit, men efter afgørelse og begrundelse.

6.3 Afgørelsen

Afgørelsen kan enten gå ud på, at der meddeles afslag på dispensation, eller at der gives dispensation, evt. på vilkår eller for en begrænset periode, jf. nærmere herom nedenfor.

Når der meddeles afslag på dispensation, skrives i dette afsnit, at der gives afslag, og hvad der gives afslag på. Fx at der meddeles afslag på ansøgningen om, at unge under 18 år må arbejde alene i bagerbutikken efter kl. 14.00 på lørdage, søn- og helligdage og efter kl. 18.00 på hverdage.

Når der meddeles dispensation skrives i dette afsnit, at der gives dispensation, og hvad der gives dispensation for. Fx at der gives dispensation til, at unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, beskæftiges alene i bagerbutik på hverdage fra kl. 18.00 til kl. 22.00 og på lørdage, søn- og helligdage fra kl. 14.00 til kl. 22.00.

Det skal fremgå, at der gives dispensation med nedenstående begrundelse og på baggrund af de faktiske oplysninger, der er nævnt i afsnittet ”sagens oplysninger”.

6.3.1 Væsentlige forudsætninger

Begrebet forudsætninger bruges her om de afgørende faktiske forhold, som er til stede, når dispensationsansøgningen behandles og afgøres.

En dispensation gives med baggrund i de oplysninger, man har fået og lagt til grund i sagsbehandlingen. Forholdene kan ændre sig og derved måske også forudsætningerne for dispensationen. Derfor skal det fremgå af begrundelsen hvilke forudsætninger (afgørende faktiske forhold), Arbejdstilsynet har lagt særlig vægt på.

Det kan få betydning for en eventuel senere vurdering om tilbagekaldelse, jf. kapitel 9.

Nogle gange fremgår det af dispensationsbestemmelsen i bekendtgørelsen hvilke forudsætninger, der skal være opfyldt, for at der kan gives dispensation. De er i så fald bindende for Arbejdstilsynets vurdering. Fx fremgår det af bekendtgørelse om unges arbejde § 49, at dispensation er betinget af, at ”arbejdsgiveren godtgør, at arbejdsforholdene er sikre, under hensyntagen til bl.a. arbejdsstedets beliggenhed, arbejdsstedets indretning og de trufne sikkerhedsforanstaltninger”.

Ved dispensation efter denne bestemmelse skal det af afgørelsens begrundelse fremgå, hvilke faktiske forhold, der har været afgørende for, at Arbejdstilsynet finder, at arbejdsgiveren har godtgjort, at forholdene er sikre.

6.3.2 Vilkår

Meget ofte meddeler Arbejdstilsynet dispensation på betingelse af, at nogle nærmere anførte vilkår opfyldes.  I modsætning til forudsætninger er vilkår typisk ikke forhold, som allerede er til stede ved ansøgningen, men nogle yderligere forhold eller foranstaltninger, som skal iagttages, når dispensationen udnyttes.

Det kan fx være begrænsning af arbejdstiden, afholdelse af pauser eller udførelse af særlige målinger i forbindelse med det pågældende arbejdes udførelse.

Vilkårene skal være sagligt begrundede og tilgodese lovens formål samt evt. begrænsninger i den konkrete dispensationsbestemmelse. Det vil primært sige beskyttelse af de ansatte. Vilkårene må ikke være mere vidtgående end nødvendigt.

Hvis der stilles vilkår i en dispensation, skal det udtrykkeligt fremgå af afgørelsen. Det skal endvidere anføres, at Arbejdstilsynet kan tilbagekalde dispensationen, hvis vilkårene ikke bliver overholdt.

Overholdelse af allerede gældende regler for det pågældende arbejde stilles ikke som vilkår for dispensationen, da disse under alle omstændigheder skal overholdes. Der kan i dispensationsafgørelsen gøres opmærksom på eksisterende regler af særlig betydning for det pågældende arbejde, og på at manglende overholdelse af disse regler kan medføre tilbagekaldelse af dispensationen.

6.3.3 Tidsbegrænsning

Når det er besluttet, at der skal gives en dispensation, kan der være behov for at vurdere, om dispensationen skal være tidsbegrænset.

Dispensationer tidsbegrænses kun, når der konkret er en saglig grund til at sætte en tidsbegrænsning. Den konkrete begrundelse for tidsbegrænsning anføres i afgørelsen om dispensation.

Nedenstående er en ikke udtømmende oplistning over situationer, som kan forventes at forekomme i Arbejdstilsynets dispensationssager. Der er angivet mulige saglige begrundelser for tidsbegrænsning:

 • Virksomhedens / personens behov for dispensation eksisterer kun i begrænset tid (fx truckcertifikat, stilladsuddannelse, indretning efter nye regler).
 • Afventning af en principiel afgørelse / afklaring af principielt spørgsmål.
 • Hensynet til ansattes sikkerhed og sundhed gør det kun forsvarligt i en kortere periode (ved risiko for skade, der kun opstår ved længerevarende belastning).
 • Et vilkår for dispensationen går ud på, at virksomheden skal arbejde på at udvikle en mindre farlig produktionsmetode eller undersøge muligheden for substitution. Dette gælder for eksempel dispensationer fra sprøjteforbuddet ved arbejde med epoxy og isocyanater.

At Arbejdstilsynet ønsker at holde øje med virksomheden, fordi der fx er usikkerhed om, hvorvidt forudsætninger for dispensationen holder i længden, kan ikke i sig selv begrunde en tidsbegrænsning. Den ønskede kontrol må opnås på anden måde, fx ved at lade forudsætninger og vilkår fremgå klart af afgørelsen og ved at følge op med systematisk kontrol af vilkårenes overholdelse.

Mulighed for, at der kan komme nye regler eller praksis på området eller ske ændringer i den tekniske udvikling, kan heller ikke i sig selv begrunde en tidsbegrænsning, idet en fremtidig ændring i praksis eller ændring i den teknologiske udvikling alene vil føre til en generel ændring af lovgivning på området, hvor virksomheden på lige fod med andre vil være omfattet af lovændringen.

En tidsbegrænset dispensation bortfalder automatisk ved periodens udløb.

6.4 Begrundelse

Begrundelsen udgør sammen med beskrivelsen og hjemlen Arbejdstilsynets forvaltningsretlige begrundelse for afgørelsen. En manglende, forkert eller uklar begrundelse kan indebære, at afgørelsen bliver ugyldig.

Ifølge forvaltningsloven er myndigheden forpligtet til at begrunde en afgørelse, med mindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

En afgørelse, hvor Arbejdstilsynet fuldt ud giver parten den dispensation han søger, giver ham fuldt ud medhold. Imidlertid knytter Arbejdstilsynet ofte vilkår (jf. ovenfor) til dispensationer, og man kan så ikke sige, at der gives parten fuldt medhold i det søgte. Endvidere kan der være ansatte på den virksomhed, der gives dispensation, som er klageberettigede og har en interesse i at kende begrundelsen for afgørelsen, for at kunne vurdere, om de vil klage.

Derfor skal der i alle Arbejdstilsynets dispensationer gives en begrundelse for afgørelsen.

Ved udarbejdelse af begrundelsen skal man være opmærksom på, om hjemlen for at meddele dispensation indeholder betingelser for at opnå dispensationen. Begrundelsen skal i så fald afspejle disse betingelser.

Fx fremgår det af § 49 i bekendtgørelse om unges arbejde, at dispensation til alenearbejde er betinget af, at arbejdsgiveren godtgør, at arbejdsforholdene er sikre under hensyntagen til bl.a. arbejdsstedets beliggenhed, arbejdsstedets indretning og de trufne sikkerhedsforanstaltninger. Afgørelser om dispensation efter denne bestemmelse skal derfor i begrundelsen indeholde en vurdering af, om arbejdsgiveren har godtgjort, at arbejdsforholdene er sikre.

En dispensation er som oftest en skønsmæssig afgørelse. I begrundelsen skal de hovedhensyn, der har været afgørende ved skønsudøvelsen, derfor angives. Faktiske forhold, som har væsentlig betydning for vurderingen skal fremgå, jf. ovenfor under ”Forudsætninger”.

I begrundelsen kan indgå en forklaring af formålet med reglerne, idet formålet med reglerne ofte må inddrages ved skønnet af, om en dispensation gives eller ej.

Ved udøvelse af skønnet inddrages som kriterier:

 • Arbejdstilsynets praksis
 • Vejledende materiale mv.
 • Arbejdstilsynets viden og erfaring, eventuelt kombineret med fagligt baggrundsmateriale
 • Omfanget af den sikkerheds- og sundhedsmæssige belastning – hvor mange er udsat, hvor længe og hvor alvorligt er det
 • Konkrete individuelle forhold

Praksis og vejledende materiale kan ikke i sig selv udgøre en begrundelse.

6.5 Sagens oplysninger

Dette afsnit i afgørelsen indeholder først en kort beskrivelse af de sagsbehandlingsskridt, der har været foretaget i sagen. Det kan være, at Arbejdstilsynet har indhentet yderligere oplysninger fra ansøgeren eller har været på et tilsynsbesøg for at vurdere forholdene eller for bedre at forstå dem. Det anføres således kort, at dispensationen eller afslaget bygger på ansøgning af **, telefonsamtale af **, besøg den ** og/eller høring af **.

Derefter beskrives sagens faktiske forhold præcist, kortfattet og udtømmende.

Kun "objektive" kendsgerninger hører hjemme i dette afsnit, dvs. de faktiske forhold, fx Arbejdstilsynets konstateringer ved besøg, eller oplysninger afgivet af ansøgeren. Arbejdstilsynets vurdering af de objektive kendsgerninger skal ikke fremgå her, men af afsnittet "Begrundelse".

Det skal tydeligt fremgå, hvilke kendsgerninger Arbejdstilsynet selv har observeret, og hvilke der er oplyst af ansøgeren eller andre, fx indhentet fra andre myndigheder. Det skal endvidere fremgå af beskrivelsen, hvis kendsgerningerne er fundet ved målinger eller andre undersøgelser.

Sagens oplysninger skal ikke omfatte referater af love, bekendtgørelser og vejledningsmateriale.

6.6 Hjemmel

Som hjemmel anføres både den bestemmelse, der ønskes dispensation fra, og den bestemmelse, der giver hjemmel til dispensation.

6.7 Vejledning

Det er normalt ikke nødvendigt at give en vejledning i forbindelse med afgørelse af en dispensationsanmodning.

Efter omstændighederne kan der dog være behov for i afgørelsen at vejlede nærmere om opfyldelse af vilkår.

Er der behov for at vejlede om andre arbejdsmiljøforhold, der kan være dukket op i forbindelse med behandling af dispensationssagen, skal dette meddeles virksomheden særskilt i et andet brev.

6.8 Tilbagemelding

Arbejdstilsynet kræver som udgangspunkt ikke tilbagemelding om opfyldelse af vilkår som betingelse for, at en dispensation er gældende. Hvis væsentlige forudsætninger for en dispensation ikke er opfyldt på afgørelsestidspunktet, gives afslag, og ansøger vejledes om, at der kan søges igen, når / hvis forudsætningerne senere opfyldes.

I tilfælde, hvor der gives dispensation til endnu ikke påbegyndt arbejde, kan Arbejdstilsynet kræve, at virksomheden giver besked, når arbejdet går i gang. Dette af hensyn til Arbejdstilsynets muligheder for kontrol af virksomhedens udnyttelse af dispensationen.

6.9 Orientering af ansatte m.v.

I afgørelsen indsættes en bemærkning om, at arbejdsgiver ifølge § 18 i arbejdsmiljøloven har pligt til at underrette arbejdsmiljørepræsentanter og relevante tillidsmænd om afgørelser som Arbejdstilsynet har truffet inden for deres områder.

Ansatte, der er direkte berørt af dispensationen, skal personligt have kopi af afgørelsen, jf. afsnit 6.1.

Hvis det konkret vurderes at have væsentlig betydning, kan det anføres i afgørelsen, at afgørelsen om dispensation skal være tilgængelig på virksomheden for ansatte og Arbejdstilsynet.

6.10 Klagevejledning

Som udgangspunkt skal en afgørelse om dispensation indeholde klagevejledning. Dette gælder uanset om ansøgningen imødekommes, da en dispensation efter omstændighederne kan være bebyrdende for de ansatte. Det angives i klagevejledningen, at klage har opsættende virkning. Det betyder, at hvis virksomheden klager over vilkår, skal loven overholdes, indtil klagen er behandlet. Hvis virksomheden har fået dispensation, og en ansat (som er klageberettiget) klager, kan virksomheden ikke udnytte dispensationen i den periode, hvor klagesagen behandles.

Ved klage over afslag på dispensation gælder, at de omhandlede regler skal overholdes, selvom der klages over afslaget.

7. Genfinding og videndeling

7.1. Indledning

Når en medarbejder i Arbejdstilsynet skal behandle en sag om anmodning om dispensation på et bestemt område, er det relevant at afsøge praksis ved at foretage en søgning på tidligere sager og afgørelser. Hvis der er udarbejdet et fagnotat for dispensationssager på det pågældende område, vil sagsbehandleren i dette notat kunne finde oplysninger om dispensationspraksis på området og de særlige forhold, som sagsbehandleren skal være opmærksom på ved vurderingen af ansøgningen om dispensation. I fagnotatet vil der også være oplysninger om tidligere principielle og praksisfastlæggende afgørelser fra Arbejdstilsynet.

Herudover er der i ATIS mulighed for at fremsøge dispensationssager og afgørelser vedrørende ansøgninger om dispensation inden for et bestemt fagligt område.

I GetOrganized er der mulighed for via ”Søgecenter” at fremsøge dispensationssager og afgørelser, som er truffet af AFC (og Arbejdstilsynets kontor i Grønland). I forbindelse med tilsynsbesøg hos virksomheder er det også vigtigt, at de tilsynsførende har mulighed for at se, om virksomheden har fået en dispensation fra reglerne i arbejdsmiljølovgivningen på et bestemt område, eller om virksomheden i øvrigt er omfattet af en bredere dispensation til flere virksomheder eller en hel branche.

Det er derfor vigtigt, at dispensationssager og -afgørelser kan genfindes.

I forbindelse med tilsynsbesøg og henvendelser fra konkrete virksomheder er det desuden hensigtsmæssigt, at der er mulighed for at se, om virksomheden har søgt om dispensation fra reglerne, og hvilke dispensationer virksomheden eventuelt måtte have fået fra Arbejdstilsynet.

7.2 Registrering og formidling af principelle afgørelser i dispensationssager

En afgørelse om dispensation eller afslag på dispensation er principiel, hvis den indebærer fastlæggelse, afklaring eller ændring af praksis. Dispensationer, som gives til en hel branche eller et fagområde, er ofte principielle.

Den ansvarlige sagsbehandler for den pågældende sag afgør, om en afgørelse er principiel. Er en afgørelse truffet i et tilsynscenter, afgøres det sammen med det relevante kontor i AFC.

Når det er besluttet, at en dispensationsafgørelse er principiel, indarbejdes afgørelsen i fagnotatet for den pågældende type af dispensationssager. Hvis der ikke er oprettet et fagnotat på området,  træffes beslutning om, hvordan afgørelsen konkret formidles.

7.3 Viden om konkrete virksomheders tidligere dispensationer

Dispensationsansøgninger vedrørende konkrete virksomheder vil fremover fremgå af virksomhedens registreringer, idet der altid oprettes en ATIS-sag, uanset om sagen behandles i AFC, jf. afsnit 2.3. Sager oprettet af AFC i perioden forud for ikrafttræden af denne instruks vil ikke med sikkerhed fremgå af ATIS.

8. Opfølgning på dispensationer

Uanset om en dispensation er gjort tidsbegrænset, eller denne gælder indtil videre, skal der foretages en opfølgning på dispensationen, således at det sikres, at vilkår overholdes, og forudsætninger i øvrigt er uændrede.

De enkelte enheder skal sikre, at der foretages opfølgning af de dispensationer enheden giver, jfr. nedenstående punkter.

8.1 Ved afgørelse af dispensationssagen

Ved enhver afgørelse om dispensation, skal der tages konkret stilling til, hvornår det første kontrolbesøg skal udføres. Beslutningen træffes af den relevante tilsynschef efter indstilling fra den sagsbehandler, som har truffet afgørelsen om dispensation. Kontrolbesøg oprettes, og der lægges internt notat i sagen om, at hensigten med besøget er kontrol af vilkår og forudsætninger for den givne dispensation. Dato for besøg oplyses ikke til virksomheden.

Hvis det undtagelsesvis besluttes ikke at planlægge et kontrolbesøg, noteres årsagen hertil i sagen. Det kan fx være en dispensation som giver adgang til bevarelse (status quo) af eksisterende fysiske forhold.

8.2 Ved kontrolbesøg

Konstaterer Arbejdstilsynet ved kontrolbesøget, at vilkår ikke overholdes, skal tilbagekaldelse af dispensation overvejes. Juristen skal altid inddrages i overvejelserne.

Uanset resultatet af kontrolbesøget skal der i alle tilfælde lægges notat herom på sagen.

Efter kontrolbesøg besluttes næste kontrol på samme måde, som angivet under 8.1.

8.3 Ved ansøgning om forlængelse

I forbindelse med behandling af ansøgning om fornyelse af tidsbegrænsede dispensationer skal overholdelse af vilkår og forudsætninger i den eksisterende dispensation altid kontrolleres. Anmeldte ulykker og erhvervssygdomme, som er relevante i forhold til dispensationen, skal inddrages i vurderingen.

8.4 Særlige retningslinjer for opfølgning

Der kan for enkelte områder være fastsat særlige retningslinjer for opfølgning på dispensationer, som supplerer ovenstående.  Se fx IN-9-6 Tilsyn med vilkår for dispensation fra sprøjteforbuddet.

9. Tilbagekaldelse eller ophævelse af dispensationer

9.1 Generelt

En dispensation kan vise sig at være ugyldig, fx på grund af retlige eller formelle mangler, og må derfor ophæves. Der kan også opstå forhold, der gør, at en i øvrigt gyldig dispensation må tilbagekaldes, fx fordi vilkår ikke holdes.

Ved vurderingen af, om en dispensation er ugyldig eller skal tilbagekaldes, inddrages altid en jurist.

Nedenfor gennemgås en række eksempler på situationer, hvor tilbagekaldelse eller ophævelse kan blive aktuel, og der redegøres kort for nogle af de momenter, der skal indgå i overvejelserne af, om tilbagekaldelse kan ske.

9.2 Klage over en afgørelse om dispensation

Ved Arbejdstilsynets behandling af en klage over en afgørelse om dispensation, skal sagen vurderes igen (remonstrationsordningen).

Denne vurdering kan medføre, at afgørelsen må ophæves. 

Sagen vurderes og afgøres efter retningslinjerne i Instruks IN 18-19 ”Klagesagsbehandling i Arbejdstilsynet”, afsnit 2.5.2.

9.3 Overtrædelse af vilkår

Hvis dispensation er givet på vilkår, og det konstateres at disse vilkår ikke er opfyldt af virksomheden, eller virksomheden ikke har foretaget tilbagemelding til Arbejdstilsynet om opfyldelsen af vilkårene, skal Arbejdstilsynet vurdere, om dispensationen skal tilbagekaldes.

Der skal vurderes i det enkelte tilfælde, om tilsidesættelsen af vilkårene er så grov, at tilladelsen helt skal tilbagekaldes. Det er ikke overtrædelse af et hvilket som helst vilkår, der betyder at dispensationen tilbagekaldes. Konsekvensen af tilbagekaldelse skal stå i rimeligt forhold til, hvor alvorlig tilsidesættelsen af vilkåret er (proportionalitetsprincippet).

Arbejdsmiljøklagenævnet sag 1999-10-0057

(Gengivet i årsberetning 1999)

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets tilbagekaldelse af dispensation for unges alenearbejde, da borger havde tilsidesat vilkår om stadig videoovervågning af butikken. Nævnet lagde vægt på, at vilkårene var væsentlige.

9.4 Fejl og mangler ved en dispensationen

Arbejdstilsynet kan fx i forbindelse med et tilsynsbesøg eller en ekstern henvendelse blive opmærksom på, at dispensationsafgørelsen lider af så væsentlige mangler, at afgørelsen er ugyldig. Det kan fx være, at dispensationen mangler hjemmel. Dispensationen kan også være givet i strid med Arbejdstilsynets faste praksis på området.

Afgørelsen om ophævelse skal bygge på en helhedsvurdering, hvor hensynet til adressaten opvejes i mod hensynet til modstående offentlige interesser. Der kan herunder lægges vægt på, om adressaten har nået at indrette sig i tillid til afgørelsen samt den tid der er gået mellem at dispensationen er givet og Arbejdstilsynet konstaterer, at den lider af en mangel.

Sag 20160067814

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelse om ophævelse af en forhåndsgodkendelse (dispensation før etablering af elevator) til at have for stor afstand mellem balustre på elevatorer. Adressaten havde ikke foretaget nogen ændringer, bare bevaret status quo, mens der var ulykkesrisiko forbundet med at bevare den for store afstand. Der var tungtvejende grunde til ophævelsen på grund af ulykkesrisiko. Dispensationen var givet ved en fejl i strid med praksis.

9.5 Øvrige

Forhold, som i øvrigt kan begrunde en tilbagekaldelse, er fx risiko for menneskers sikkerhed og sundhed. Tilbagekaldelsen kan således være begrundet med, at brugen af en maskine eller et kemikalie, efter at dispensation er givet, viser sig farligere end først antaget.

Derimod kan der ikke ske tilbagekaldelse af i øvrigt gyldige dispensationer fordi myndigheden ændrer til en mere restriktiv praksis, hvis fundamentet for afgørelsen i store træk er det samme.

9.6 Afgørelsens form og indhold

En tilbagekaldelse eller ophævelse af en dispensation er en ny afgørelse. De forvaltningsretlige regler skal derfor være opfyldt også for denne afgørelse fx partshøring, hjemmel, begrundelse og klagevejledning.

10. Paradigmer

10.1 Paradigme for dispensation

Dispensation fra kravet om [ emnet kort – med ordvalg egnet til søgning]

Arbejdstilsynet har modtaget jeres henvendelse af [dato og år], hvor I anmoder om, at [navn på virksomheden] får mulighed for at fravige arbejdsmiljølovgivningens regler om [reglen beskrives].

Afgørelse

Arbejdstilsynet meddeler dispensation til at [virksomhedens navn] kan [hvad dispensationen skal give adgang til].

Dispensationen er givet med nedenstående begrundelse og under de forudsætninger, som fremgår af oplysningerne i afsnittet om sagens oplysninger og derudover på betingelse af, at følgende vilkår overholdes:

 • [vilkår i punktform]

Dispensationen ophører den [dato og år – Bemærk, at dispensationen kun kan tidsbegrænses hvis der er en konkret og saglig grund– se instruks XXX afsnit YYY om tidsbegrænsning].

Arbejdstilsynet kan tilbagekalde afgørelsen om dispensation, hvis ét eller flere vilkår ikke overholdes, eller hvis forudsætningerne for dispensationen ikke længere er til stede.

Arbejdstilsynets begrundelse

Følgende fremgår af [paragraffen, som giver mulighed for dispensation]: [teksten i paragraffen i anførselstegn]

Arbejdstilsynet vurderer, at der foreligger sådanne særlige forhold, som gør det rimeligt og forsvarligt at fravige kravet om [emnet kort].

Arbejdstilsynet har lagt vægt på,

 • at [Forudsætninger nævnt under sagens oplysninger, som har betydning for, at AT vil dispensere. Formuleret ud fra dispensationsbestemmelsens ordlyd og eventuelle betingelser for dispensation.]
 • at, I har oplyst, at virksomhedens arbejdsmiljøorganisation finder, at det er forsvarligt, at arbejdet udføres som beskrevet i jeres ansøgning om dispensation.

Sagens oplysninger

I forbindelse med ansøgningen har I oplyst følgende om det arbejde, der skal udføres:

 • [Arbejdet og under hvilke forudsætninger, det skal udføres. Evt. i punktform]

I har endvidere oplyst, at baggrunden for ansøgningen er, at [Formålet med dispensation og ansøgers argumentation].

[Eventuelle andre indhentede oplysninger.

Eventuelle konstateringer ved Arbejdstilsynets besøg].

Anvendte regler

[Dispensationsbestemmelsen jfr. den bestemmelse, der dispenseres fra].

I kan klage over afgørelsen

I kan klage til Arbejdsmiljøklagenævnet over afgørelsen om dispensation.  Hvis I ønsker at klage, skal I sende klagen til Arbejdstilsynet. Vi skal modtage klagen inden fire uger efter, at I har modtaget afgørelsen.

Klage har opsættende virkning for dispensationen. Det betyder, at hvis der klages over afgørelsen, kan I ikke udnytte dispensationen før klagenævnet har truffet afgørelse. 

Underretning

I skal orientere alle ansatte, der er berørt af afgørelsen.

Følg jeres sag digitalt

Få overblik over denne sag og eventuelle andre sager med Arbejdstilsynet på

Arbejdsmiljø i din virksomhed

 

Ring, hvis I har spørgsmål

I er velkomne til at ringe til Arbejdstilsynet på 70 12 12 88, hvis I har spørgsmål til afgørelsen.

 

Venlig hilsen

 

 

10.2 Paradigme for afslag

Afslag på dispensation fra kravet om [emnet kort – med ordvalg egnet til søgning]

Arbejdstilsynet har modtaget jeres henvendelse af [dato og år], hvor I anmoder om, at [navn på virksomheden] får mulighed for at fravige arbejdsmiljølovgivningens regler om [reglen beskrives].

Afgørelse

Arbejdstilsynet afslår anmodningen om dispensation fra kravet om [emnet kort]

Arbejdstilsynets begrundelse

Følgende fremgår af [paragraffen, som giver mulighed for dispensation]: [teksten i paragraffen i anførselstegn]

Arbejdstilsynet vurderer, at der ikke foreligger sådanne særlige forhold, som gør det rimeligt og forsvarligt at fravige kravet om [emnet kort].

Arbejdstilsynet har lagt vægt på, at [Begrundelsen for, at det ikke er rimeligt og forsvarligt. Formuleret ud fra dispensationsbestemmelsens ordlyd og eventuelle betingelser for dispensation ]

Sagens oplysninger

I forbindelse med ansøgningen har I oplyst følgende om det arbejde, der skal udføres:

 • [Arbejdet og under hvilke forudsætninger, det skal udføres. Evt. i punktform]

I har endvidere oplyst, at baggrunden for ansøgningen er, at [Formålet med dispensation og ansøgers argumentation].

[Eventuelle andre indhentede oplysninger.

Eventuelle konstateringer ved Arbejdstilsynets besøg].

Anvendte regler

[Dispensationsbestemmelsen jfr. den bestemmelse, der dispenseres fra].

I kan klage over afgørelsen

I kan klage til Arbejdsmiljøklagenævnet over afgørelsen om afslag på dispensation.  Hvis I ønsker at klage, skal I sende klagen til Arbejdstilsynet. Vi skal modtage klagen inden fire uger efter, at I har modtaget afgørelsen.

Lovgivningens krav skal overholdes, uanset om der klages over afslaget. 

Underretning

I skal orientere alle ansatte, der er berørt af afgørelsen.

Følg jeres sag digitalt

Få overblik over denne sag og eventuelle andre sager med Arbejdstilsynet på

Arbejdsmiljø i din virksomhed

Ring, hvis I har spørgsmål

I er velkomne til at ringe til Arbejdstilsynet, hvis I har spørgsmål til afgørelsen.

70 12 12 88

 

Henter PDF