G� til hovedindholdet

Konstatering af overtrædelser

At-intern instruks IN-18-8. Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne. Ansvarlig enhed: AFC, JF. Ikrafttræden: 7. august 2006. Senest revideret: 1. februar 2024

Emne og baggrund

En afgørelse om overtrædelse af arbejdsmiljøloven træffes på baggrund af en konstateret væsentlig overtrædelse af loven.

Denne instruks har til formål at fastsætte retningslinjer for hvilke krav, der stilles til konstatering af en overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Derudover har instruksen til formål at beskrive, hvordan oplysninger fra andre offentlige myndigheder kan indgå i Arbejdstilsynet ved egne iagttagelser kan konstatere en væsentlig overtrædelse af arbejdsmiljøloven, og hvor arbejdsmiljøforholdene er af en sådan karakter, at det ikke er muligt at basere en konstatering på Arbejdstilsynets iagttagelser. For så vidt angår sidstnævnte kan der fx være tale om forhold i det psykiske arbejdsmiljø eller forhold vedrørende indeklima.

Med henblik på at klarlægge og beskrive kravene til konstatering af, hvornår der er tale om en væsentlig overtrædelse af arbejdsmiljøloven, er det besluttet, at revidere og sammenskrive de dele af følgende instrukser, der vedrører konstatering:

 • At-cirkulæreskrivelse nr. 6 - 1988 om Arbejdstilsynets kontrolfunktion,
 • Instruks om afgørelser (2001).

Nærværende instruks erstatter de afsnit, der omhandler krav til konstatering i de nævnte skrivelser.

Med henblik på en styrkelse af bl.a. de prioriterede områder skal retningslinjerne i nærværende instruks om konstatering danne grundlag for alle typer af afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

Instruks

Ved tilsyn skal følgende retningslinjer for konstatering lægges til grund for alle typer af afgørelser:

Krav til konstatering ved egne iagttagelser

Konstatering af en overtrædelse sker normalt ved Arbejdstilsynets egne iagttagelser af selve arbejdssituationen.

I sådanne situationer er iagttagelsen tilstrækkelig til at afgøre, om der foreligger en væsentlig overtrædelse eller ej, og tilstrækkelig til at danne grundlag for en afgørelse om overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

Virksomhedens ledelse eller en repræsentant for ledelsen har lejlighed til at fremkomme med bemærkninger til de faktiske forhold i forbindelse med høring over afgørelsen.

Krav til konstatering hvis arbejdet ikke blev udført under Arbejdstilsynets besøg

Der forekommer situationer, hvor Arbejdstilsynet ikke ved selvsyn har iagttaget en væsentlig overtrædelse af arbejdsmiljøloven, fordi det pågældende arbejde ikke blev udført under Arbejdstilsynets besøg. Under visse omstændigheder kan der imidlertid også i sådanne tilfælde konstateres en væsentlig overtrædelse af arbejdsmiljøloven, som ud fra en samlet vurdering kan medføre, at der træffes afgørelse. For at kunne konstatere en væsentlig overtrædelse, der ikke ved selvsyn har været iagttaget under Arbejdstilsynets besøg, skal følgende kriterier for konstatering foreligge:

At Arbejdstilsynet

 • ved egne observationer (ud fra de fysiske forhold på arbejdsstedet, herunder arbejdsstedets indretning og de tilstedeværende tekniske hjælpemidler), oplysninger fra de tilstedeværende personer, oplysninger i virksomhedens eget materiale eller i materiale fra andre myndigheder (fx tegninger og planer fra virksomheden eller en politirapport).
 • kan få en opfattelse af, hvilket arbejde der udføres eller er blevet udført, og hvordan der arbejdes eller er blevet arbejdet, og dermed kan konstatere, at arbejdet ikke udføres eller blev udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, og at der foreligger en væsentlig overtrædelse af arbejdsmiljølovens regler, der kan medføre afgivelse af påbud og

At virksomhedens ledelse/en repræsentant for ledelsen på arbejdsstedet

 • kan bekræfte Arbejdstilsynets observationer og de oplysninger, som Arbejdstilsynet har fået om de forhold, som Arbejdstilsynet ikke ved selvsyn har iagttaget eller at ledelsen i hvert fald ikke har modsagt eller bestridt disse.
 • Hvis Arbejdstilsynet ikke kan få kontakt til en ledelsesrepræsentant under tilsynsbesøget, skal denne som minimum træffes på telefon efterfølgende.

Hvis Arbejdstilsynets egne observationer eller eventuelle oplysninger som Arbejdstilsynet har fået fra andre myndigheder m.v. indeholder dokumenterbare oplysninger, som kan tillægges afgørende vægt (fx opmålinger eller en teknisk rapport), kan Arbejdstilsynet lægge oplysningerne til grund uanset om virksomhedens ledelse har bekræftet eller modsagt observationerne eller oplysningerne.

Eksempler på forhold, der kan indgå i en vurdering af, om der kan konstateres en væsentlig overtrædelse:

1) Eksempler på Arbejdstilsynets egne observationer kan være:

 • Der ligger produktionsrester eller spildprodukter på gulvet fx spåner eller savsmuld i umiddelbar nærhed af en maskine, som ikke opfylder kravene til afskærmning el.lign.,
 • Der findes umiddelbart ved siden af produktionsstedet (fx en maskine, der ikke opfylder kravene til afskærmning el.lign.) et stort lager af færdigvarer, som kunne være behandlet på produktionsstedet.
 • Der findes ikke egnede tekniske hjælpemidler på arbejdsstedet til flytning og løft af uhåndterbare byrder.
 • Iagttagelse af enkelt løft eller andre ergonomiske belastninger.

2) Eksempler på oplysninger fra ansatte, som kan bidrage til Arbejdstilsynets opfattelse af, hvordan arbejdet udføres, kan være:

 • De ansatte oplyser vægt og antal løft af en byrde, og hvordan arbejdet normalt udføres.
 • De ansatte oplyser, at indeklimaet på arbejdsstedet føles belastende og opleves tungt sidst på dagen.
 • De ansatte oplyser, at der har været arbejdet ved den pågældende maskine uden de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

3) Eksempler på oplysninger fra virksomheden, de ansatte eller andre myndigheder, som kan bidrage til Arbejdstilsynets vurdering af, hvordan arbejdet udføres eller blev udført.

 • Tegninger fra virksomheden, som viser at arbejdsstedets indretning på overtrædelsestidspunktet umuliggjorde, at de nødvendige tekniske hjælpemidler var blevet anvendt.
 • Oplysninger i en politirapport, hvoraf det fremgår, at arbejdet blev udført uden at den pågældende maskine havde de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Krav til konstatering hvis det ikke er muligt ved selvsyn at iagttage en overtrædelse

Herudover forekommer der situationer, hvor arbejdsmiljøforholdene er af en sådan karakter, at det ikke er muligt for Arbejdstilsynet ved selvsyn at iagttage en væsentlig overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Det gælder eksempelvis for forhold i det psykiske arbejdsmiljø eller forhold vedrørende indeklima.

Også i sådanne situationer kan der imidlertid forekomme tilfælde, hvor der alligevel kan konstateres en væsentlig overtrædelse af arbejdsmiljøloven, som kan føre til en afgørelse.

Vurderingen af, hvorvidt der i det konkrete tilfælde kan konstateres en væsentlig overtrædelse af arbejdsmiljøloven og dermed om der kan reageres med en afgørelse beror på en helhedsvurdering.

Eksempel på helhedsvurdering ved konstatering af væsentlig overtrædelse af arbejdsmiljøloven vedrørende psykisk arbejdsmiljø:

For så vidt angår forhold vedrørende det psykiske arbejdsmiljø indgår følgende elementer i en helhedsvurdering:

 • faglig vurdering af de psykosociale risikofaktorer og deres helbredsmæssige konsekvenser,
 • oplysninger om det psykiske arbejdsmiljø fra ledelse og ansatte, samt
 • resultatet af indsamlingen af data om det psykiske arbejdsmiljø, herunder data fra samtaler, observationer samt skriftlige data, som er tilgængelige på virksomheden.

Disse elementer er alle indikatorer, der kan pege på, at arbejdet ikke udføres eller blev udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, således at der kan konstateres en væsentlig overtrædelse af arbejdsmiljølovens regler.

Arbejdstilsynet træffer kun afgørelse, hvis data fra flere kilder samstemmende peger på, at der er problemer i arbejdsmiljøet. Det kan fx være data fra en samtale med ansatte, som bakkes op af oplysninger fra ledelsen eller af data fra virksomhedens egne undersøgelser af arbejdsmiljøet, fx arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelser. Arbejdstilsynet baserer således ikke sine afgørelser alene på data fra fx samtaler med ansatte. Hvis ledelsen og ansatte er uenige om data i en sag, kan Arbejdstilsynet således kun træffe afgørelse, hvis data fra andre kilder peger på, at der er problemer i arbejdsmiljøet. Hvis der ikke er andre kilder, som peger på problemer i arbejdsmiljøet, kan Arbejdstilsynet dog afgive et undersøgelsespåbud, hvis Arbejdstilsynet kan dokumentere en konkret mistanke om arbejdsmiljøproblemer i virksomheden, jf. § 21 i arbejdsmiljøloven.

Der henvises til At-intern instruks IN-4-1 vedrørende Arbejdstilsynets tilsyn med psykisk arbejdsmiljø, bilag 1 om udvidet dataindsamling.

Som under B gælder ligeledes betingelsen om, at virksomhedens ledelse/en repræsentant for ledelsen på arbejdsstedet kan bekræfte (dvs. ikke har modsagt) observationer, udsagn og oplysninger. Hvis Arbejdstilsynet ikke kan få kontakt til en ledelsesrepræsentant under tilsynsbesøget, skal denne som minimum træffes på telefon efterfølgende.

Særlige krav til konstatering

Ved afgivelse af strakspåbud og påtale, som kan føre til politianmeldelse og udstedelse af administrative bøder, skal konstatering normalt ske ved Arbejdstilsynets egne iagttagelser.

Ved kontrol af efterkommelse af påbud, som enten kan føre til politianmeldelse eller udstedelse af administrative bøder, skal konstatering normalt ske enten ved Arbejdstilsynets egne iagttagelser eller ved indhentelse af oplysninger fra virksomhedens ledelse, under forudsætning af, at disse oplysninger støttes af objektivt konstaterbare forhold i virksomheden.

Eksempel 1: Arbejdstilsynet har afgivet påbud om forsvarlig anvendelse af en maskine, der manglede afskærmning. Ved kontrolbesøget anvendes maskinen ikke, men du ser, at afskærmningen mangler, og ledelsen oplyser, at der ikke er gjort noget for at etablere en forsvarlig brug af maskinen. Det fremgår af forholdene på p-enheden, at maskinen er et nødvendigt led i produktionen, og at produktionen ikke ville kunne holdes i gang uden maskinen. Fx kan der ligge bearbejdede emner ved maskinen, eller der kan være friske restprodukter fra brugen, maskinen er tilsluttet el-nettet m.v. Her støttes ledelsens oplysninger af objektivt konstaterbare forhold.

Eksempel 2: Arbejdstilsynet har afgivet påbud om, at virksomheden skal sikre, at manuel håndtering af tunge pakker på et lager skal planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt, herunder at der skal anvendes tekniske hjælpemidler til håndteringen. Ved kontrolbesøget sker der ikke manuel håndtering af pakkerne, men ledelsen oplyser, at der ikke er gjort noget for at løse problemet, og Arbejdstilsynet iagttager, at der fortsat findes tilsvarende pakker på lageret, der må være placeret ved manuel håndtering, og at der ikke er tekniske hjælpemidler til stede. Her støttes ledelsens oplysninger af objektivt konstaterbare forhold. 

Oplysninger fra andre myndigheder m.v.

En sag kan indeholde oplysninger, som ikke er indhentet af Arbejdstilsynet, men som er relevante for sagen, herunder for om der skal træffes en afgørelse.

Det kan være tilfældet, hvis andre offentlige myndigheder i forbindelse med deres myndighedsudøvelse har iagttaget eller konstateret forhold og evt. draget konklusioner heraf, som har betydning for den arbejdsmiljøfaglige vurdering af sagen.

Sådanne relevante oplysninger skal indgå i Arbejdstilsynets grundlag for vurderingen af, om der skal træffes en afgørelse om overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Oplysningerne kan således være med til at dokumentere en overtrædelse af arbejdsmiljøloven, men kan også være den oplysning, som viser, at loven på trods af en formodning herom, ikke har været overtrådt. Oplysningerne indgår altså i vurderingen af, om man kan konstatere en overtrædelse, jf. pkt. A-C.

Politirapporter kan indeholde oplysninger om faktiske forhold i forbindelse med en arbejdsulykke, som ikke kan konstateres ved Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken. Ofte vil politirapporten dog underbygge de oplysninger Arbejdstilsynet har indhentet fra ansatte og ledelsen på virksomheden.

Det sker også, at politirapporter fremsendes i ulykkessager, hvor Arbejdstilsynet ikke har haft kendskab til ulykken før politirapporten modtages til vurdering og udtalelse. I disse tilfælde kan politirapporten være grundlaget for, at der træffes en afgørelse.

Andre oplysninger, som kan danne grundlag for Arbejdstilsynets afgørelser, er eksempelvis: brandtekniske undersøgelser, Rigspolitiets færdselsafdelings (tidligere Statens Bilinspektion) undersøgelser af transportmidler og undersøgelser fra Sikkerhedsstyrelsen.

For så vidt angår høring af virksomheden over oplysninger fra andre offentlige myndigheder, henvises til C-3 om høring og besøgsrapport.

Henter PDF