Gå til hovedindholdet

Vurdering af manuel håndtering i branchen - Flytteforretninger

At-intern instruks IN-3-2. Arbejdsmiljøemne: Muskel- og skeletbesvær. Ansvarlig enhed: AFC, 5. kontor. Ikrafttræden: 15. maj 2008. Senest revideret: 28. maj 2013.

Formål og baggrund

Formålet med denne instruks er at sikre ensartet grundlag for tilsynsreaktioner overfor manuel håndtering ved tilsyn i flyttebranchen.

Flyttebranchen er præget af tunge løft, som kan være vanskelige helt at undgå, da der ikke i alle tilfælde kan anvendes egnede, tekniske hjælpemidler.

Arbejdet i flyttebranchen kan desuden være præget af, at der ved samme flytning skal håndteres mange forskellige typer byrder, som kan være forskellige i udformning, vægt og håndterbarhed.

Tunge løft er imidlertid et prioriteret arbejdsmiljøproblem, som også - efter omstændighederne - kan føre til påbud om brug af en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet.

Som udgangspunkt vurderes løft og bæring i flytteforretninger som løft og bæring af emner i alle andre brancher og efter de samme regler.

Bekendtgørelsen om manuel håndtering beskriver reglerne, og At-vejledning D.3.1. om løft, træk og skub beskriver vurderingsgrundlag og vejledende retningslinjer.

Hovedreglen ifølge bekendtgørelsen er, at manuel håndtering skal planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, samt at der skal anvendes egnede, tekniske hjælpemidler i stedet for tunge løft og bæring.

Tekniske hjælpemidler og planlægning

Ved flytninger i etageejendomme er det muligt at anvende skrålift til flyttekasser og mindre inventar, som derved kan flyttes ind eller ud gennem vinduer. Større ting, fx vaskemaskiner og køleskabe, vil ofte kunne køres på trappen ved hjælp af en trappekravler, som er egnet til transport af pågældende emne.

Bæring mellem hoveddør og flyttebil kan som regel undgås ved hjælp af ’hund’ eller andet rullende materiel. Tæpper og andet, der nedsætter friktionen, kan bruges til at glide/forflytte emnerne i stedet for at løfte dem.

Store tunge møbler kan ofte skilles ad, skuffer kan tages ud af chatoller, døre og hylder kan tages af skabe og reoler. Løft af byrder ind i flyttebilen kan i høj grad undgås ved brug af bagsmæklift.

Ved brug af eksisterende hjælpemidler og hensigtsmæssig planlægning er det således muligt at reducere belastningerne for flyttemændene betragteligt.

Arbejdstilsynet kan derfor stille funktionskrav til flyttefirmaerne, hvis der ikke anvendes tekniske hjælpemidler, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt.

Hvor tekniske hjælpemidler ikke kan anvendes

Ved flytning af store, uhåndterlige byrder i etageejendomme, hvor byrden ikke kan komme gennem vinduer og på lift, eller kan køres på trappekravler, kan Arbejdstilsynet påpege problemet, men vil undlade at afgive påbud, når der er truffet de foranstaltninger, der er mulige i forhold til det aktuelle arbejdssted og de mulige tekniske løsninger. Det kan fx være flytning af klaver i etageejendom. Der skal afgives en skriftlig vejledning om, at virksomheden skal træffe de nødvendige foranstaltninger, der er mulige, når der ikke kan afgives påbud.

BAR Transport og Engros har udarbejdet en branchevejledning ”Lettere flytning”. Vejledningen beskæftiger sig især med områderne planlægning samt brug af tekniske hjælpemidler.

Instruks

Indhentning af oplysninger

Ved besøget spørges ind til, hvilke procedurer virksomheden har for planlægning af arbejdet, hvordan de sikrer, at de ansatte og virksomheden er vidende om, hvilken type flyttelæs de skal håndtere. Spørg ind til, hvordan virksomheden sikrer sig en viden om byrdernes vægt og beskaffenhed. Desuden indhentes oplysninger om, hvordan virksomheden planlægger hvilke tekniske hjælpemidler, der skal være til rådighed for den enkelte flytning.

Observation af flytning

Det aftales med virksomheden, at Arbejdstilsynet besigtiger arbejdet ved en flytning.

Ved observationen registreres de byrder, som håndteres manuelt, herunder om håndteringen indebærer bæring evt. på trapper. Der indsamles oplysninger om byrdernes vægt, og det registreres i hvilken rækkeafstand disse håndteres, herunder registreres eventuelle forværrende faktorer.

Adgangsveje til hus og flyttebil beskrives. Hvis der forekommer manuel håndtering på trapper, beskrives trappernes tilstand og antal trin.

Det registreres, om der anvendes egnede tekniske hjælpemidler, og noteres, hvor mange ansatte der udfører det pågældende flyttearbejde.

Vurdering

Den manuelle håndtering vurderes i henhold til Arbejdstilsynets vurderingskriterier for løft, som er beskrevet i At-vejledning D.3.1. om løft, træk og skub.

Hvis flytningen indeholder manuel håndtering af mange forskellige typer byrder, beskrives og vurderes disse særskilt. Eksempelvis:

  1. Håndtering af et fjernsyn som vejer xy kg i x rækkeafstand med zz forværrende faktorer
  2. Håndtering af nn antal flyttekasser som vejer pp-oo kg i x rækkeafstand med zz forværrende faktorer.
  3. Håndtering af en lænestol som vejer qq kg i x rækkeafstand med zz forværrende faktorer.

Reaktion i forhold til manuel håndtering

Hvis den tilsynsførende vurderer, at den manuelle håndtering indebærer sundhedsskadelige belastninger, afgives påbud. Se dog afsnittet ”Hvor tekniske hjælpemidler ikke kan anvendes”

Eksempler på påbud

Vurderes det, at arbejdet ikke er planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, afgives påbud med hjemmel i bekendtgørelsen om manuel håndtering § 3, stk. 1. og 2.

Anvendes der ikke egnede tekniske hjælpemidler, afgives påbud med hjemmel i bekendtgørelsen om manuel håndtering § 6.

Har virksomheden ikke sikret, at de ansatte har oplysninger om byrdernes vægt, afgives påbud om dette med hjemmel i bekendtgørelsen om manuel håndtering § 3, stk. 1 og § 11, stk. 1.

Der afgives påbud om brug af en autoriseret rådgivningsvirksomhed efter § 9 i bekendtgørelsen om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet hvis:

  • Løftearbejdet vurderes at indebære risiko for helbredsskade, (alm. påbudsniveau) og
  • løftearbejdet forekommer som en del af det sædvanlige arbejde og
  • vægten af byrderne er højere end 25, 15 og 7 kg henholdsvis tæt på krop, i underarmsafstand og i ¾ arms afstand fra kroppen og
  • der samtidigt forekommer en eller flere forværrende faktorer i form af arbejde med foroverbøjet ryg, vrid eller asymmetri i ryggen eller arbejde med løftede arme og
  • der findes en teknisk løsning.

Der kan afgives påbud om brug af autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet efter § 5, stk. 3, om gennemførelse af midlertidige foranstaltninger.

Løft, træk og skub - AT-vejledning D.3.1

Henter PDF