Gå til hovedindholdet

Kortlægning og vurdering af EGA og EBA

At-intern instruks IN-3-3. Arbejdsmiljøemne: Muskel- og skeletbesvær. Ansvarlig enhed: AFC, 5. kontor. Ikrafttræden: 1. marts 2008. Senest revideret: Juni 2015

1. Emne og baggrund

Formålet med denne instruks er at sikre et ensartet grundlag for tilsynsreaktioner på områderne ensidigt belastende arbejde (EBA) og højrepetitivt ensidigt gentaget arbejde (EGA). EGA udgør en delmængde af EBA.

Regelgrundlaget for en reaktion overfor ensidigt, belastende arbejde og ensidig, gentaget arbejde er § 7 stk.1 jf. § 9, nr.1, i bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Denne suppleres af rådgivningsbekendtgørelsens § 12, der omhandler højrepetitivt EGA.

Arbejdstilsynet reagerer ud fra en konkret vurdering af, at arbejdet ikke i alle led udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed.

Grundlaget for den sundhedsmæssige vurdering fremgår af At-vejledning D.3.2 Ensidigt belastende arbejde og ensidigt gentaget arbejde. Heraf fremgår, at højrepetitivt ensidigt, gentaget arbejde, der udføres mere end halvdelen af arbejdstiden eller 3-4 timer dagligt, vurderes at indebære risiko for helbredsskader alene ud fra bevægelseshyppigheden, samt at risikoen øges ved tidspres, højt arbejdstempo, lang varighed samt forekomst af forværrende faktorer.

For EGA på udbeningsafdelingerne på svine- og kreaturslagterier henvises til instruks IN-17-13: Tilsyn i brancherne: Forarbejdning af svinekød og forarbejdning af andet kød. For EGA med ophængning af levende kyllinger henvises til instruks IN-3-4: EGA ved ophængning af levende kyllinger.

2. Instruks

2.1 Ensidigt belastende arbejde

Ensidigt belastende arbejde (EBA) er arbejde, som belaster kroppen eller psyken på samme måde over længere tid.

Elementer, der skal indgå i vurderingen af EBA

Følgende elementer indgår i vurderingen af, om der skal gives påbud vedrørende EBA:

 • Varigheden af EBA
 • Forværrende faktorer

Hvordan udregnes varigheden af EBA?

For EBA gælder følgende, når varighed skal beregnes:

 • Varighed opgøres som den samlede tid pr dag eller pr uge med EBA
 • Varigheden af EBA beregnes som tiden fra en arbejdsfunktion påbegyndes, til den afløses af andet arbejde, som belaster andre muskelgrupper eller af en længerevarende pause.
  Dvs. kortere afbrydelser, som udføres under arbejdsfunktionen, skal medregnes i varigheden af EBA.
 • Vekslen mellem forskellige arbejdsfunktioner, hvor de samme muskelgrupper belastes, er også ensidigt belastende arbejde. Det vil sige, at varigheden af de forskellige arbejdsfunktioner skal lægges sammen for at få den samlede varighed af EBA.

Forværrende faktorer ved EBA

Følgende faktorer kan forværre den sundhedsskadelige påvirkning ved EBA og skal inddrages i vurderingen:

 • Arbejdets intensitet
 • Kraftanvendelse, som kan forekomme ved:
  • Brug af værktøj og betjeningshåndtag
  • Håndtering og bearbejdning af emner, materialer mm.
 • Dårlige arbejdsstillinger og bevægelser – primært for skuldre, arme og hænder, fx:
  • Arbejde med armene løftet i/over skulderhøjde eller ud over maksimalt arbejdsområde
  • Arbejde hvor skuldre og nakke fastholdes i samme stilling fx ved præcisions- og synskrævende arbejde
 • Tidspres
 • Krav til præcision og opmærksomhed
 • Manglende mulighed for at påvirke arbejdet

Hvornår skal der gives påbud ved EBA?

 • Ved EBA kan der reageres med påbud på grundlag af varigheden alene, hvis denne overstiger ¾ af en normal arbejdsdag eller uge. En normal arbejdsdag svarer til 7-8 timer.
 • Hvis der udføres EBA og samtidig er forværrende faktorer til stede, kan der reageres, hvis varigheden overstiger 2/3 af en normal arbejdsdag/uge.

2.2 Ensidigt gentaget arbejde

Definition af EGA

Der er tale om EGA, når ensartede arbejdsbevægelser gentages med stor hyppighed en væsentlig del af arbejdsdagen som led i det daglige arbejde. Arbejdet vurderes ikke som ensidigt, gentaget, hvis de ensartede bevægelser udføres mindre end ca. ti pct. sammenlagt af den tid, som det pågældende arbejde udføres.

Elementer, der skal indgå i vurderingen af EGA

Følgende elementer indgår i vurderingen af, om der skal gives påbud vedrørende EGA:

 • Hvorvidt arbejdet er højrepetitivt
 • Varigheden af EGA
 • Forværrende faktorer

Hvordan vurderes om EGA er højrepetitivt?

Hvorvidt der er tale om højrepetitivt EGA vurderes ud fra enten cyklustid eller observationstid.

 • Ved cyklustid forstås tiden fra en operation udføres på et emne indtil samme operation gentages på næste emne. Der er tale om højrepetitivt EGA, når cyklustiden er mindre end 30 sekunder, eller når ensartede bevægelser gentages mere end 50 pct. af cyklustiden.
 • Ved observationstid forstås en periode på fx 5-10 minutter, hvor man observerer en arbejdsoperation, som er typisk for den pågældende arbejdsfunktion. Der er tale om højrepetitivt EGA, når ensartede bevægelser gentages mere end 50 pct. af observationstiden.

Hvordan udregnes varigheden af EGA?

For EGA gælder følgende, når varighed skal beregnes:

 • Varighed opgøres som den samlede tid pr. dag eller pr. uge med EGA
 • Varigheden af en arbejdsopgave beregnes som tiden fra arbejdsopgaven påbegyndes, til den afløses af en ny arbejdsopgave, som belaster andre muskelgrupper, eller af en længerevarende pause. Dvs. kortere afbrydelser, som udføres under arbejdsopgaven, skal medregnes i varigheden af arbejdsopgaven.
 • Vekslen mellem forskellige arbejdsopgaver, hvor de samme muskelgrupper belastes, er også EGA. Det vil sige, at varigheden af de forskellige arbejdsopgaver skal lægges sammen for at få den samlede varighed af EGA.

Forværrende faktorer ved EGA

Følgende faktorer kan forværre den sundhedsskadelige påvirkning ved EGA og skal inddrages i vurderingen:

 • Kraftanvendelse, som kan forekomme ved:
  • Brug af værktøj og betjeningshåndtag
  • Håndtering og bearbejdning af emner, materialer mm.
 • Dårlige arbejdsstillinger og bevægelser – primært for skuldre, arme og hænder, fx:
  • Arbejde med armene løftet i/over skulderhøjde eller ud over maksimalt arbejdsområde
  • Arbejde hvor skuldre og nakke fastholdes i samme stilling fx ved præcisions- og synskrævende arbejde
 • Tidspres
 • Krav til præcision og opmærksomhed
 • Manglende mulighed for at påvirke arbejdet.

Hvornår skal der gives påbud ved EGA?

 • Hvis der forekommer højrepetitivt EGA, kan der udstedes påbud på grundlag af en vurdering af varigheden alene, hvis denne overstiger ¾ af en normal arbejdsdag eller uge. En normal arbejdsdag svarer til 7-8 timer.
 • Hvis der forekommer højrepetitivt EGA og der er forværrende faktorer tilstede, kan der udstedes påbud, hvis varigheden overstiger 2/3 af arbejdsdagen.

Reaktionsniveauet for EBA og EGA

Følgende skema kan bruges til hjælp for, hvornår Arbejdstilsynet reagerer med påbud over for EGA og EBA. Reaktionsniveauet for EBA og EGA er det samme.

Varighed 0-½ dag/uge ½-2/3 dag/uge 2/3-3/4 dag/uge 3/4-1/1 dag/uge
Intensitet        
EBA eller Højrepetitivt EGA MED forværrende faktorer Grøn Gul Rød Rød
EBA eller Højrepetitivt EGA UDEN forværrende faktorer Grøn Gul Gul Rød

Rødt område: Der reageres med påbud om at træffe foranstaltninger for at nedsætte omfanget af EBA eller EGA, når den/de ansatte:

 • udfører EBA eller højrepetitivt EGA med mindst en forværrende faktor i mere end 2/3 af en normal arbejdsdag /-uge
 • udfører EBA eller højrepetitivt EGA i mere end 3/4 af en normal arbejdsdag/-uge

Alle påbud om EGA suppleres med et kompetencepåbud. Dette gælder ikke for påbud om EBA.

Gult område: Der vejledes om at arbejdet kan indebære risiko for helbredsskade (At-vejledningen kan udleveres eller der henvises til www.at.dk).

Grønt område: Der afgives ikke påbud, men gentagelseshyppigheden kan være en forværrende faktor i andre sammenhæng fx ved gentagne tunge løft, foroverbøjninger/vridninger af ryggen eller ved psykiske arbejdsmiljøproblemer.

Der tages ved vurdering af EBA og EGA højde for, om der alene er tale om deltidsarbejde eller sæsonarbejde.

Kan virksomheden ikke give de oplysninger, der er nødvendige for at afgøre, om der er tale om en materiel overtrædelse af bestemmelserne om arbejdets udførelse, kan der afgives et § 21 påbud om kortlægning af de specifikke forhold. Der kan ikke ved § 21 påbud om kortlægning stilles krav om brug af en autoriseret rådgivningsvirksomhed.

2.3 Efterkommelsesniveau

Ved vurdering af om påbuddet er efterkommet lægges til grund, at EBA og højrepetitivt EGA kan medføre risiko for sikkerhed og sundhed, hvis det udføres i mere end halvdelen af en normal arbejdsdag, svarende til 3-4 timer. Forekomsten af de forværrende faktorer skal indgå i vurderingen.

Henter PDF