Gå til hovedindholdet

EGA ved ophængning af levende kyllinger

At-intern instruks IN-3-4. Arbejdsmiljøemne: Muskel- og skeletbesvær. Ansvarlig enhed: AFC, 5. kontor. Ikrafttræden: 27. juni 2008.

Formål og baggrund

Formålet med denne instruks er at orientere om særlige forhold samt sikre ensartet vurdering og tilsynsreaktioner overfor ensidigt gentaget arbejde (EGA) ved ophængning af levende kyllinger på fjerkræslagterierne.

Hjemmelsgrundlaget for en materiel reaktion overfor ensidigt, gentaget arbejde, der ikke i alle led udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt er arbejdsmiljølovens § 38 samt bekendtgørelsen om arbejdets udførelse § 7 stk.1 og 3, jf. § 9 nr.1.

Hjemmelsgrundlaget for at stille krav om at bruge en autoriseret rådgiver til dette er rådgivningsbekendtgørelsens § 12, der omhandler EGA. Se instruks 1/2008 vedrørende de generelle retningslinjer for EGA reaktioner.

Baggrunden for denne instruks om EGA ved ophængning af levende kyllinger er en klagenævnsafgørelse fra d. 12. juni 2002. Både arbejdsgiver og arbejdstagere klagede over Arbejdstilsynets afgørelse. Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste i første omgang en afgørelse om, at arbejdet med ophængning af levende kyllinger ikke måtte overstige halvdelen af normalarbejdsdagen eller 3-4 timer dagligt. Arbejdstilsynet revurderede sagen i lyset af klagenævnets afgørelse, og traf på baggrund af de særligt belastende forhold ved dette arbejde afgørelse om, at arbejdet med ophængning af levende kyllinger skulle begrænses til ca. 45 % af normalarbejdstiden, som konkret var angivet til 7,4 timer for dagholdet og 6,8 timer for aftenholdet, hvilket var den tid beregningen skulle tages ud fra. Det forudsattes, at ophængningsarbejdet tilrettelagdes, således at belastningen ikke sættes op, herunder at der er indlagt pauser sv.t. 10 min pr. time. Båndhastighed og bemanding skulle afpasses efter kyllingernes gennemsnitsvægt, så belastningen pr. tidsenhed ikke øgedes.

Klagenævnet tiltrådte Arbejdstilsynets afgørelse

Klagenævnet lagde i sin afgørelse vægt på, at der ved den manuelle ophængning af kyllinger var tale om højrepetitivt ensidigt gentaget arbejde, med forværrende faktorer i form af arbejde over skulderhøjde, kraftanvendelse, høj gentagelsesgrad og lange rækkeafstande, krav om opmærksomhed og manglende handlemuligheder.

De særligt belastende forhold i forbindelse med manuel ophængning af levende kyllinger er følgende:

 • Høj frekvens, den enkelte medarbejder ophænger en kylling hvert 3-4 sekund
 • Relativ høj vægt, kyllingernes gennemsnitsvægt er ca. 2000 - 2500 g
 • Rækkeafstanden er ½ til ¾ arms afstand
 • Løfte-vejen er ca. 60 cm
 • Der løftes til ca. skulderhøjde
 • Hænder og arme belastes ved greb om kyllingerne
 • Ryggen belastes af vridning og sidebøjning
 • Der arbejdes ved løbende bånd med centralt styret båndhastighed
 • Der er krav til opmærksomhed, idet arbejdet foregår i speciel belysning af hensyn til kyllingernes vågenhedstilstand.
 • Arbejde med levende dyr stiller særlige krav til opmærksomhed
 • Synsforholdene forværres dels af belysningen dels af, at arbejdet udføres iført friskluftforsynet åndedrætsværn.

Instruks

Ved tilsyn på fjerkræslagterier registreres det, om de enkelte medarbejdere arbejder med ophængning af levende kyllinger under forhold, der kan sammenlignes med forholdene i klagenævnsafgørelsen. Overstiger dette arbejde 45 % af normalarbejdsdagen reageres med påbud om tidsreduktion. Såfremt parterne er enige, kan beregningen af ophængningstiden ses over en uge, hvilket vil sige, at de ca. 45 % godt kan overskrides nogle ugedage, hvis ophængningsarbejdet er tilsvarende mindre andre af ugens dage. Pauser og restitutionstid skal fordeles hensigtsmæssigt, således at pauserne fordeles over dagen og således at der ikke arbejdes 2 på hinanden følgende hele dage med ophængning.

Overstiger den samlede varighed af dette arbejde desuden 2/3 af normaldagen eller ugen stilles desuden krav om at bruge autoriseret rådgiver i forbindelse med efterkommelse af påbuddet.

Roteres til andet højrepetitivt EGA arbejde med ensartede bevægelsesmønstre følges retningslinjerne i instruks nr. 1/2008.

Andet højrepetitivt EGA arbejde på fjerkræslagterierne vurderes som omtalt i instruks nr. 1/2008 om kortlægning og vurdering af EGA og EBA.

Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde - AT-vejledning D.3.2

Henter PDF