Gå til hovedindholdet

Vejledning af ansatte om håndtering af arbejdsrelaterede voldsepisoder uden for arbejdstiden samt tilløb hertil

At-intern instruks IN-4-5. Arbejdsmiljøemne: Vold og trusler. Ansvarlig enhed: AFC, Kontor for Psykisk og Ergonomisk Arbejdsmiljø. Ikrafttræden: 1. januar 2016. Senest revideret: 1. februar 2024.

1. Emne og baggrund

Ansatte er beskyttet af arbejdsmiljølovgivningens regler både ved risiko for arbejdsrelateret vold i arbejdet og uden for arbejdstid. Arbejdsgiveren har derfor pligt til både at forebygge risiko for arbejdsrelateret vold i arbejdet og uden for arbejdstid.

Ved risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid skal arbejdsgiveren desuden fastsætte retningslinjer for og vejlede ansatte i, hvordan de hensigtsmæssigt kan håndtere arbejdsrelaterede voldsepisoder uden for arbejdstid samt tilløb hertil.

Arbejdstilsynet afgiver kun reaktioner om arbejdsgiverens pligt til at vejlede ansatte om hensigtsmæssig håndtering af arbejdsrelaterede voldsepisoder uden for arbejdstid samt tilløb hertil. Arbejdstilsynet afgiver ikke reaktioner om fastsættelse af retningslinjer.

Denne instruks beskriver, hvornår Arbejdstilsynet afgiver påbud om vejledning af ansatte om håndtering af arbejdsrelaterede voldsepisoder uden for arbejdstid samt tilløb hertil.

2. Instruks

2.1. Hvornår skal du reagere?

Du skal afgive påbud om vejledning af ansatte om hensigtsmæssig håndtering af arbejdsrelaterede voldsepisoder uden for arbejdstid samt tilløb hertil, når følgende to betingelser er opfyldt:

 1. Der er risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.
 2. Virksomheden ikke har vejledt ansatte i hensigtsmæssig håndtering af arbejdsrelaterede voldsepisoder uden for arbejdstid samt tilløb hertil.

Virksomhedens vejledning behøver ikke at være skriftlig.

Vejledningen kan for eksempel indeholde:

 • Vejledning i samtaleteknik, konfliktforebyggelse og konfliktnedtrappende kommunikation.
 • Vejledning/træning i at se og handle hensigtsmæssigt på advarselssignaler fra potentielt voldelige borgere eller kunder.
 • Vejledning om konkret adfærd under optrappede arbejdsrelaterede voldsepisoder uden for arbejdstid.

Arbejdsgiveren har ikke pligter i forhold til den ansattes private forhold eller ageren i fritiden, fx hvilken vej den ansatte kører hjem, hvor den ansatte handler, og hvordan den ansatte indretter sit hjem.

Ad 1. Risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid

Der er altid tale om en konkret vurdering, når du skal vurdere, om der en risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid. Når du vurderer, om der er en risiko, skal du især lægge vægt på forholdet mellem følgende elementer:

 • I hvilke situationer ansatte udsættes for risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.
 • Hvor stor sandsynligheden er for, at der opstår arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.
 • Karakteren af den vold, der kan opstå.
 • De forebyggende tiltag, der er iværksat i arbejdet.

Når du skal vurdere, om ansatte udsættes for risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid, skal du bl.a.:

 • Afdække, om ansatte tidligere har været udsat for konkrete voldsepisoder uden for arbejdstid. For eksempel en skolelærer, som har været udsat for konkrete hændelser uden for arbejdstid, som fx trusler fra forældre til elever på skolen.
 • Afdække, om der er ansatte, som i arbejdstiden er blevet udsat for trusler om, at de vil blive udsat for vold uden for arbejdstid.
 • Afdække, om ansatte uden for arbejdstid møder borgere eller kunder, der er utilfredse med ansattes handlinger, beslutninger, begrænset klageadgang eller klagehåndtering. For eksempel en socialrådgiver, der arbejder i en kommune og møder afviste sygedagpengemodtagere i et supermarked, eller en sygeplejerske, der på parkeringspladsen ved et hospital møder utilfredse og frustrerede pårørende eller bekendte til syge patienter.
 • Afdække, om ansatte uden for arbejdstid møder borgere eller kunder, der gør den enkelte ansatte ansvarlig for virksomhedens ydelse eller service. For eksempel en borger, der i frustration over generel langsom sagsbehandling lader sin frustration gå ud over en bestemt sagsbehandler uden for arbejdstid.

Hvis sandsynligheden for, at de ansatte udsættes for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid, er meget lille, eller der har været få bagatelagtige voldsepisoder, er der ikke tale om en risiko, der kan lede til et påbud. I den situation kan du vælge at give mundtlig vejledning.

Ad 2. Virksomhedens vejledning af ansatte i hensigtsmæssig håndtering af arbejdsrelaterede voldsepisoder uden for arbejdstid samt tilløb hertil?

Når du skal vurdere virksomhedens vejledning af de ansatte om hensigtsmæssig håndtering af arbejdsrelaterede voldsepisoder uden for arbejdstid samt tilløb hertil, skal du lægge vægt på:

a. Om ledelsen har vejledt de ansatte

Det vurderer du ud fra, om repræsentanter for ledelsen som minimum mundtligt kan redegøre for, at de ansatte er blevet vejledt, og hvad vejledningen handler om (se tidligere i punkt 2.1).

b. Om de ansatte kan redegøre for vejledningen

Det vurderer du ud fra, om de ansatte som minimum kan redegøre for, hvordan de på en hensigtsmæssig måde kan håndtere arbejdsrelaterede voldsepisoder uden for arbejdstid samt tilløb hertil.

Du kan give påbud, når du vurderer, at der er en risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid og punkt a eller b ikke er opfyldt.

Såfremt virksomheden (ledelse, ansatte eller arbejdsmiljøorganisation) har tilkendegivet, at den ikke har taget stilling til risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid, medtager du disse oplysninger i begrundelsen for påbuddet.

2.2. Hvordan skal du reagere?

Hvis du vurderer, at der er risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid, og virksomheden ikke vejleder ansatte om hensigtsmæssig håndtering af arbejdsrelaterede voldsepisoder uden for arbejdstid samt tilløb hertil, skal du give påbud om vejledning af ansatte om hensigtsmæssig håndtering af arbejdsrelaterede voldsepisoder uden for arbejdstid samt tilløb hertil.

Når du opretter påbuddet på besøget i ViVi, skal du vælge AMP "Vejledning til ansatte om vold uden for arbejdstiden".

2.3. Hvilke hjemler skal du bruge?

 • 77, stk. 1, i arbejdsmiljøloven.
 • 33, stk. 1, i bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø.

Ordlyden i bestemmelsen i § 33, stk. 1, er som følger:

 • "Arbejdsgiveren skal sikre, at de ansatte vejledes i hensigtsmæssig håndtering af arbejdsrelaterede voldepisoder uden for arbejdstid samt tilløb hertil."

Henter PDF