G� til hovedindholdet

Bilag 1 - Påbud og kompetencepåbud om akustiske forhold

Bilag 1 til IN-5-1 Høreskadende støj, unødig støj og akustik

Dette bilag uddyber, hvornår du som tilsynsførende skal give påbud og kompetencepåbud om de akustiske forhold i en række arbejdsrum, dvs. påbud, som hjemles i støjbekendtgørelsens § 9, stk. 1 eller 2 samt i rådgiverbekendtgørelsens § 19.

Bemærk at denne instruks kun indeholder de vigtigste krav og værdier fra At-vejledningen om Akustik i arbejdsrum, rådgivningsbekendtgørelsen og bygningsreglementerne. Disse tekster er således ikke gengivet i fuld længde.

Generelt skal du ikke give kompetencepåbud, hvis virksomheden har løst et tilsvarende problem i et andet rum indenfor det seneste år (se rådgivningsbekendtgørelsens § 5).

A. Om bygningsreglementet

Det bygningsreglement, der gælder på det tidspunkt, hvor et arbejdssted indrettes, udgør de mindstekrav, som Arbejdstilsynet stiller til akustikken. Bygningsreglementet gælder:

 • Ved opførelse af ny bebyggelse
 • Ved tilbygning til bebyggelse
 • Ved ombygning af bebyggelse
 • Ved andre ændringer i bebyggelse
 • Ved ændringer i brugen af bebyggelse, som er væsentlige i forhold til byggelovens eller reglementets bestemmelser.

Byggemyndigheden afgør, om en bygningsændring er så omfattende, at den kræver en ny byggesagsbehandling. Hvis ændringen i brugen eller ombygningen har væsentlig betydning for akustikken, skal byggesagen derfor behandles igen. En sådan væsentlig ændring kan formodentlig være at ændre et klasserum med tavleundervisning, der gerne må være lidt klangfuldt, til et SFOrum, der skal være meget akustisk dæmpet.

Det er et væsentligt problem, at bygningsreglementerne fra før år 2008 ikke indeholdte krav, som altid kunne sikre en tilstrækkelig god akustik i daginstitutioner og skoler. Dette er der rettet op på i BR 2008 og senere reglementer.

Arbejdstilsynet kan imidlertid ikke stille bygningsmæssige krav til akustikken, der går videre end det, der fremgår af byggetilladelsen. Utilfredsstillende akustik i ældre daginstitutioner og skoler kan dog i nogen grad afhjælpes ved tilførsel af akustisk regulerende materiale, som ikke udgør en del af bygningen (løsøre) - det kan fx være billeder og møbler med støjdæmpende egenskaber.

B. Om absorbenter

I de nedenstående afsnit C og D står der flere steder, at en bestemt mængde absorbenter er sat op, fx at halvdelen af loftet er dækket. Der skal være tale om anerkendte absorbenter af mineraluld i form af bafler, som leverandøren eventuelt har indpakket i plast eller om et nedhængt plant loftareal.

Du må vurdere konkret, om absorptionen er tilstrækkelig, når fx:

 • Mineralulden er overmalet med uautoriseret maling
 • Der er opsat træbeton alene uden absorbent bagved
 • Der er opsat perforerede metal- eller gipsplader eventuelt med absorbent bagved.

Bemærk, at nogle malede absorbenter kan ligne gipsplader. Er der meget lavfrekvent støj, må du også vurdere konkret, om bafler er tilstrækkeligt, fordi bafler absorberer lyden dårligt ved lave frekvenser. Du skal vurdere rummene, som de fremtræder med inventar og møbler.

I det følgende betegner A absorptionsareal, og T efterklangstid.

C. Utilfredsstillende akustik i produktionslokaler

I dette afsnit omtales støjforholdende i typiske produktionslokaler, som fx lokaler til industrieller håndværksvirksomhed, dvs. lokaler, hvor der udføres arbejde, som ikke stiller store krav til informationsbearbejdning eller kommunikation.

Hvis der i et sådan lokale er utilfredsstillende akustik, og de ansatte samtidig udsættes for høreskadende eller meget generende støj (se evt. derom i afsnit 2.3.2), skal der gives påbud. Der skal stilles krav om dæmpning af unødig støj med hjemmel i støjbekendtgørelsens § 9, stk. 1 og der skal supplerende vejledes om, at støjdæmpningen kan ske ved akustisk regulering i henhold til At-vejledningen om akustik i arbejdsrum.

Dette giver arbejdsgiveren den fornødne metodefrihed til evt. at dæmpe støjen ved kilden for eventuelt derved få støjen så langt ned, at der ikke længere stilles krav til akustikken. Der kan derfor ikke gives kompetencepåbud om akustik.

C.1. Produktionslokaler under 1.000 m3

Anbefalinger i At-vejledning om Akustik i arbejdsrum:

Nedenstående værdier bør overholdes, hvor de ansatte udsættes for høreskadende eller meget generende støj

 • Under 200 m3: T bør være under 0,8 s.
 • På 1.000 m3: T bør være under 1,3 s.
 • Mellem 200 og 1.000 m3: Der udregnes en forholdsmæssig værdi.

Tilsyn

Når der ikke er opsat absorbenter på nogen flader, er de anbefalede værdier med stor sikkerhed overskredet.

Når der ikke er opsat lydabsorberende materiale

Vurderer du, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, og er der ikke opsat lydabsorberende materiale i rummet, vil du normalt kunne give påbud om dæmpning af unødig støj med tilhørende vejledning om akustisk regulering, uden at der bliver foretaget måling eller beregning. Hjemlen er støjbekendtgørelsens § 9, stk. 1. Du skal ikke give kompetencepåbud.

Når der er opsat lydabsorberende materiale

Vurderer du, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, og er der opsat en større eller mindre mængde absorption, kan de anbefalede værdier i At-vejledningen være overholdt. Men det er vanskeligt at vurdere uden en måling, og du kan derfor give et undersøgelsespåbud efter § 21 i AML.

C. 2. Produktionslokaler over 1.000 m3

Anbefalinger i At-vejledning om Akustik i arbejdsrum:

Nedenstående værdier bør overholdes, hvor de ansatte udsættes for høreskadende eller meget generende støj (se yderligere i afsnit 2.3.2 i denne instruks)

 • Loftshøjde under 5 m: A bør være mindst 0,6 x gulvarealet
 • Loftshøjde over 5 m: A bør være mindst 0,7 x gulvarealet.

I haller, der er over 5-6 m høje, bør mindst 15-20 pct. af absorptionen anbringes lavt.

Tilsyn

Når mindre end halvdelen af loftet er lydabsorberende

Vurderer du, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, og er mindre end halvdelen af loftet dækket af absorbent, og der ikke er opsat absorption andre steder, er A med stor sikkerhed mindre end 0,6. Dermed vil de anbefalede værdier i At-vejledningen som udgangspunkt ikke være overholdt, og du vil normalt kunne give et påbud om dæmpning af unødig støj med tilhørende vejledning om akustisk regulering, uden at der bliver foretaget måling eller beregning. Hjemlen er støjbekendtgørelsens § 9, stk. 1. Hvis virksomheden ikke synes, at det er åbenlyst, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, skal du give et undersøgelsespåbud efter § 21 i AML. Du skal ikke give et kompetencepåbud.

Når mere end halvdelen af loftet er lydabsorberende

Vurderer du, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, og er der opsat lydabsorberende materiale på over halvdelen af loftet, skal du give et undersøgelsespåbud efter § 21 i AML.

D. Kontorer, daginstitutioner og undervisningslokaler

I lokaler som kontorer, daginstitutioner m.v. kan der være generende/forstyrrende støj. Hvis der i et sådant lokale samtidig er dårlig akustik, skal der gives påbud om forbedring af de akustiske forhold efter § 9, stk. 2.

D. 1. Kontorer

Anbefalede værdier for flerpersonkontorer i At-vejledning om Akustik i arbejdsrum:

 • Under 300 m3: A bør være mindst 0,8 x gulvarealet
 • Over 300 m3: A bør være mindst 0,9 x gulvarealet.

Rådgivningsbekendtgørelsen:

Du kanl give kompetencepåbud til kontorer over 300 m3 , når A er mindre end 0,9 x gulvarealet. Kontorer under 300 m3 er ikke omtalt i rådgivningsbekendtgørelsen.

Tilsyn

Når mindre end 2/3 af loftet er lydabsorberende

A er med stor sikkerhed mindre end værdierne i At-vejledningen og rådgivningsbekendtgørelsen, når mindre end 2/3 af loftet er dækket af absorbenter, og der ikke er opsat absorbenter andre steder.

Vurderer du, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, og er der kun opsat lydabsorberende materiale på under 2/3 af loftet, vil du som udgangspunkt kunne give påbud om forbedring af de akustiske forhold, uden at der bliver foretaget måling eller beregning. Hjemlen er støjbekendtgørelsens § 9, stk. 2. Sammen med dette påbud kan du give et kompetencepåbud, hvis rummet er over 300 m3. Hvis virksomheden ikke er enig i akustikpåbuddet, skal du give et undersøgelsespåbud efter § 21 i AML.

Når mere end 2/3 af loftet er lydabsorberende

Vurderer du, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, og er der opsat lydabsorberende materiale på over 2/3 af loftet, skal du give et undersøgelsespåbud med hjemmel i AML § 21.

D. 2. Daginstitutioner

Anbefalinger i At-vejledning om Akustik i arbejdsrum:

At-vejledningen indeholder ingen anbefalinger, men refererer de relevante krav i BR 2018.

Rådgivningsbekendtgørelsen:

Du skal give et kompetencepåbud, når T er større end 0,6 s.

Tilsyn i grupperum

Kravene i bygningsreglementet på opførelses-/renoveringstidspunktet vil normalt være opfyldt, og du kan tjekke det ud fra følgende tommelfingerregel:

 • Værdierne i bygningsreglementerne fra før 2008 er opfyldt, blot der er noget absorbent i rummet.
 • For at opfylde kravene i BR 2008 og efterfølgende reglementer kræves ofte en hel del støjabsorbent i rummet, og hele loftet vil sandsynligvis skulle være beklædt med en god støjabsorbent (en ”klasse A” absorbent) der typisk består af mineraluld. I højloftede lokaler vil der normalt derudover skulle suppleres med et antal væg-absorbenter.

Hvis forholdene er utilfredsstillende, og der er tvivl om, hvorvidt værdierne i det relevante bygningsreglement er overholdt, kan du give undersøgelsespåbud.

Vurderer du at de akustiske forhold er utilfredsstillende, og kan der tilføjes ekstra støjabsorbent til rummet uden at ændre på de bygningsmæssige forhold, vil du kunne give påbud om forbedring af akustikken efter støjbekendtgørelsen § 9, stk. 2. Du skal som supplement vejlede om, hvorledes de akustiske forhold kan forbedres med løsøre som opslagstavler, billeder og møbler med støjdæmpende egenskaber o.l.

Rådgiverbekendtgørelsens krav er baseret på kravene i bygningsreglementerne fra før 2008 og er erfaringsmæssigt opfyldt, blot der er noget absorbent i rummet.

D. 3. Undervisningsrum

Anbefalinger i At-vejledning om Akustik i arbejdsrum:

At-vejledningen indeholder ingen anbefalinger, men refererer de relevante krav i BR 2018.

Rådgivningsbekendtgørelsen:

 • Du skal give kompetencepåbud i klasselokaler bortset fra sang- og musiklokaler, når T er større end 0,9 s.
 • Du skal give kompetencepåbud i undervisningsområder, når A er mindre end 0,9 x gulvarealet. Et undervisningsområde er beregnet til undervisning af flere klasser eller grupper.

Tilsyn i klasserum

Tidligere ønskede man ikke at lyddæmpe klasserum alt for kraftigt af hensyn til tavleundervisningen. I dag hvor der også undervises i grupper, skal rummene ofte være kraftigere akustisk dæmpet.

Vurderer du derfor i et klasserum, at de akustiske forhold er utilfredsstillende set i forhold til rummets anvendelse, og kan der med rimelighed kræves tilføjet ekstra støjabsorbent til rummet uden at ændre på de bygningsmæssige forhold, vil du kunne give påbud om forbedring af de akustiske forhold efter støjbekendtgørelsen § 9, stk. 2. Du skal som supplement vejlede om, hvorledes de akustiske forhold kan forbedres, uden at der kræves bygningsmæssige ændringer (løsøre) - det kan fx være opslagstavler, billeder og møbler med støjdæmpende egenskaber.

I klasserum kan du give undersøgelsespåbud, hvis forholdene er utilfredsstillende, og der er tvivl om, hvorvidt værdierne i det relevante bygningsreglement er overholdt.

Værdierne ifm klasserum i rådgivningsbekendtgørelsen og bygningsreglementerne før 2008  er erfaringsmæssigt overskredet, hvis rummene er meget hårde og bare.

Tilsyn i Undervisningsområder

Undervisningsområder er områder, der er beregnet til undervisning af flere klasser eller grupper.

Vurderer du, at de akustiske forhold er utilfredsstillende, og kan der med rimelighed kræves tilføjet ekstra støjabsorbent til rummet uden at ændre på de bygningsmæssige forhold, vil du kunne give påbud om forbedring af de akustiske forhold efter støjbekendtgørelsen § 9, stk. 2. Du skal som supplement vejlede om, hvorledes de akustiske forhold kan forbedres, uden at der kræves bygningsmæssige ændringer (løsøre) - det kan fx være opslagstavler, billeder og møbler med støjdæmpende egenskaber.

I undervisningsområder kan du give undersøgelsespåbud, hvis forholdene er utilfredsstillende, og der er tvivl om, hvorvidt værdierne i det relevante bygningsreglement er overholdt. De akustiske forhold kan dog være utilfredsstillende, selvom kravene er opfyldt.

Henter PDF