Gå til hovedindholdet

Tilsyn med vilkår for dispensationer fra sprøjteforbuddet

At-intern instruks IN-9-6. Anvendelsesområde: Kemi, støv og biologi. Ansvarlig enhed: AFC, KUI. Ikrafttræden: 1. januar 2018. Senest redigeret:

Emne og baggrund

Virksomheder kan søge om dispensation fra forbuddet mod at sprøjtepåføre epoxy og isocyanater udenfor lukket system, sprøjtekabine eller sprøjteboks med effektiv ventilation. Forbuddet fremgår af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer, bilag 3.

Ansøgning om dispensation fra sprøjteforbuddet sagsbehandles i KUI. Tilsynscentrene inddrages i sagsbehandlingen gennem høringer og fælles tilsynsbesøg på den virksomhed, hvor det planlagte arbejde skal foregå. Se kvalitetsprocedure om sagsbehandling af dispensationer fra sprøjteforbuddet.

Tilsynscenteret modtager afgørelse om dispensation, når KUI meddeler den til virksomheden. Tilsynscenteret planlægger og udfører detailtilsyn med, at virksomheden opfylder vilkårene for dispensationen.

Tilsyn med vilkår for dispensationer fra sprøjteforbuddet skal planlægges, så de udføres, når virksomheden er i gang med det arbejde, der er omfattet af dispensationen. Kun i helt særlige tilfælde, hvor arbejdet har en karakter, så det ikke er muligt at føre tilsyn, mens det er i gang, kan tilsynet udføres, umiddelbart før arbejdet påbegyndes.

Af hensyn til tilsynsplanlægningen vil det fremgå af vilkår for dispensation for arbejde, der kun udføres periodisk, at tidsrummet for, hvornår sprøjtepåføringen foregår, skal anmeldes skriftligt til Arbejdstilsynet. Anmeldelsen skal ske senest 7 dage forud for hver opstart af arbejdet med angivelse af dato og klokkeslæt for arbejdets udførelse. Der skal desuden oplyses navn og telefonnummer på kontaktperson, som kan træffes på tidspunktet for arbejdets udførelse.

Der skal føres tilsyn med passende interval, som fastlægges under hensyntagen til dispensationens gyldighedsperiode.

Ved 1-årige dispensationer skal der føres mindst eet tilsyn i perioden. Hvis der på et tilsynsbesøg har været forhold at bemærke, skal der følges op med et nyt tilsynsbesøg umiddelbart efter, at virksomheden forventes at have fulgt op på forholdene.

Hvis det helt undtagelsesvist ikke har været muligt at udføre et tilsyn på arbejdspladsen i forbindelse med sagsbehandling af  dispensationsansøgningen, fordi byggepladsen ikke var etableret, skal du udføre dit tilsyn snarest muligt efter, at KUI har givet dispensation.

Instruks

Som tilsynsførende skal du føre tilsyn med, at virksomheden overholder de vilkår, der er givet i dispensationen.

Hvis du konstaterer, at virksomheden ikke overholder eet eller flere vilkår, skal du orientere KUI’s epoxyteam, som vil tage stilling til, om dispensationen evt. skal trækkes tilbage.

Hvis den manglende overholdelse af eet eller flere vilkår også er en overtrædelse af Arbejdstilsynets regler, skal du afgive reaktioner i overensstemmelse med Arbejdstilsynets almindelige afgørelsespraksis. Du skal afgive reaktioner uafhængig af, om KUI er i gang med at overveje om dispensationen evt. skal trækkes tilbage.

Husk at orientere KUI

Som tilsynsførende skal du udarbejde et tilsynsnotat efter hvert tilsynsbesøg, uanset om du har afgivet reaktioner eller ej. Du skal lægge tilsynsnotatet på sagen og sende det til KUI til orientering. Hvis du har afgivet reaktioner, skal du også sende dem til KUI til orientering. Du skal sende dem til postkassen:

Henter PDF