Gå til hovedindholdet

Særlig tilsynsindsats - dialog og vejledning: Bygge- og anlægsbranchen 2011-15

Arbejdstilsynet gennemførte i 2011-15 en række særlige tilsynsindsatser med mere fokus på dialog og vejledning. På denne side kan du læse om resultaterne af indsatsen i bygge- og anlægsbranchen.

Arbejdstilsynet gennemførte i perioden 15. januar 2011 til 31. december 2012 en tilsynsindsats inden for bygge- og anlægsbranchen med fokus på dialog og vejledning. Indsatsen er et led i de særlige indsatser i nedslidningstruede brancher og er rettet mod arbejdsmiljøproblemer inden for muskel- og skeletbelastninger samt det psykiske arbejdsmiljø.

Der er besøgt i alt 1.040 virksomheder fordelt over hele landet. Dette notat beskriver status og resultater.

I indsatsen besøges virksomhederne to gange, hvor det første besøg er et vejledningsbesøg, mens det andet besøg også indeholder kontrol af arbejdsmiljøet. Der er fokus på psykisk arbejdsmiljø samt på muskel- og skeletbelastninger.

Arbejdstilsynets tilsynsførende fungerer endvidere som vejledere for virksomheder, der søger og får en forebyggelsespakke.

De besøgte virksomheder ligger inden for følgende delbrancher:

Branchegruppe  Branche  Antal besøgte virksomheder 
01 Anlægsarbejde  421000 Anlæg af veje og jernbaner 

 2

01 Anlægsarbejde  422000 Anlæg af ledningsnet 

 7

01 Anlægsarbejde  42900 Anden anlægsvirksomhed 

 3

01 Anlægsarbejde  431200 Forberedende byggepladsarbejder 

 10

02 Opførelse og nedrivning af byggeri  411000 Gennemførelse af byggeprojekter 

 4

02 Opførelse og nedrivning af byggeri  412000 Opførelse af bygninger 

 101

02 Opførelse og nedrivning af byggeri  431100 Nedrivning 

 1

02 Opførelse og nedrivning af byggeri  433200 Tømrer- og bygningsvirksomhed 

339 

02 Opførelse og nedrivning af byggeri  439100 Tagdækningsvirksomhed 

 17

02 Opførelse og nedrivning af byggeri  439910 Murere 

 147

02 Opførelse og nedrivning af byggeri  439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver speciel 

 37

03 Færdiggørelse af byggeri  432100 El-installation 

 107

03 Færdiggørelse af byggeri  432200 VVS- og blikkenslagerforretninger

 147

03 Færdiggørelse af byggeri  432900 Anden bygningsinstallationsvirksomhed 

 7

03 Færdiggørelse af byggeri  433300 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning 

 9

03 Færdiggørelse af byggeri  433410 Malerforretninger 

 62

03 Færdiggørelse af byggeri  433420 Glarmestervirksomhed 

 7

03 Færdiggørelse af byggeri  433900 Anden bygningsfærdiggørelse 

 2

Øvrige  Øvrige brancher 

 32

Opsummering   

 1.040

Opstart af indsatsen

Ved indsatsstart blev de enkelte virksomheder forberedt på besøget ved:

 • Telefonisk henvendelse fra Arbejdstilsynet. De tilsynsførende fik kontakt med virksomheden, samt oplysninger om virksomhedens produktion og antal af medarbejdere. Der blev desuden aftalt en besøgsdato med en ledelsesrepræsentant samt en medarbejder. For enkelte virksomheder startede indsatsen på byggepladsen i stedet for en telefonisk henvendelse. Efterfølgende modtog virksomheden en skriftlig bekræftelse.
 • Arbejdstilsynet besøgte virksomhederne ude på byggepladsen og fik en dialog om muskel- og skeletbelastningerne samt det psykiske arbejdsmiljø.
 • Virksomheden fik derefter et anmeldebrev med link til relevante informationsmateriale og besøgsdagens program.

Første besøg

På det første indsatsbesøg har der været fokus på dialog og vejledning inden for de to områder psykisk arbejdsmiljø samt muskelskeletbelastninger.

Opgørelserne viser, at Arbejdstilsynet på 99 pct. af sine første besøg har givet mundtlig vejledning om et eller flere emner indenfor ergonomisk og/eller psykisk arbejdsmiljø.

Nedenstående tabel viser, hvilke arbejdsmiljøemner, der er vejledt om på første besøg.

Arbejdsmiljøemne  Andel af besøg, hvor der er vejledt mundtligt 
Muskel- og skeletbelastninger  
Løft, træk og skub 

95 pct. 

Fysisk anstrengende arbejde 

25 pct. 

Arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser 

61 pct. 

Ensidigt, belastende arbejde

8 pct. 

Ensidigt, gentaget arbejde

3 pct. 

Gravides løft, stående arbejde 

1 pct. 

Øvrigt ergonomisk arbejdsmiljø

24 pct. 

Psykisk arbejdsmiljøproblemer

 

Stor arbejdsmængde og tidspres

26 pct.

Høje følelsesmæssige krav

3 pct.

Mobning, herunder seksuel chikane

18 pct.

Vold og traumatiske hændelser 

47 pct.

Skiftearbejde og arbejde på forskudte arbejdstider

3 pct.

Øvrigt psykisk arbejdsmiljø

38 pct.

De mundtlige vejledninger er givet under en drøftelse med Arbejdstilsynet og virksomheden i forhold til arbejdsmæssige belastninger. Vejledningerne har handlet om, hvorledes belastningerne kan mindskes. På første besøg har det ikke været tale om nogen kontrol af arbejdsmiljøet, derfor er de mundtlige vejledninger ikke et udtryk for, at Arbejdstilsynet har konstateret overtrædelse af lovgivningen.

Af skemaet ses det, at der er givet flest mundtlige vejledninger indenfor det ergonomiske område, især når det gælder løft, træk og skub samt arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser. 

Muskel- og skeletbelastninger

95 pct. af virksomhederne har fået mundtlig vejledning om løft, træk og skub. Vejledningen har eksempelvis drejet sig om montage og transport af materialer, håndtering af vaskemaskiner, manuel håndtering af døre og vinduer, gips, toiletter, radiatorer, kabeltromler samt forskellige blokke og mursten.

Vejledningerne har omhandlet forskellige arbejdsgange, hvor den ergonomiske belastning ofte har kunnet imødegås ved selv små ændringer og omlægninger, eksempelvis ved en ændret indretning af lageret eller arbejdsbilen og levering af materialet på anvendelsesstedet. Der er blevet vejledt om egnede tekniske hjælpemidler, som kan bruges for at undgå tunge løft. Arbejdstilsynet har henvist til BFA bygge anlæg hjemmeside www. bygergo.dk. Hjemmesiden præsenterer arbejdsmiljøvenlige tekniske hjælpemidler og ergonomiske gode løsninger til bygge- og anlægsbranchen. Siden er udarbejdet af Branchefælleskabet for arbejdsmiljø Bygge & anlæg i samarbejde med branchens organisationer, materielsektionen og byggeriets Arbejdsmiljøbus.

61 pct. af virksomhederne har fået mundtlig vejledning om arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser. Det har eksempelvis omhandlet stigearbejde og knæliggende arbejde samt rotation til andre arbejdsopgaver uden samme belastende arbejdsstillinger.

Psykisk arbejdsmiljø

Inden for det psykiske arbejdsmiljø, har 26 pct. af virksomhederne fået en mundtlig vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres. Det har eksempelvis omhandlet:

 • generel planlægning af arbejdet med henblik på at undgå ændringer i løbet af dagen,
 • at arbejdsbiler er pakket med nødvendigt værktøj fra morgenstunden
 • bestilling af materialer i god tid, så man undgår spildtid.
 • At afholde møder, hvor der er muligt at planlægge arbejdet på større byggepladser.
 • Hvordan er det at være lærling på arbejdspladsen?

47 pct. af virksomhederne har fået en mundtlig vejledning om vold og traumatiske hændelser som eksempelvis har omhandlet:

 • Arbejde på byggepladser hvor man har overværet en kollega der kommer til skade.
 • Hvordan kan virksomheden forberede sig, hvis det ulykkelige sker at en medarbejder kommer til skade på arbejdet?
 • Hvad er en traumatisk hændelse og hvordan kan virksomheden håndtere den mest hensigtsmæssigt?

Mundtlige vejledninger i de øvrige områder indenfor psykisk arbejdsmiljøproblememner kan have være:

 • Arbejdskulturen og god omgangstone på arbejdspladsen.
 • Arbejde med samarbejde og kommunikation medarbejder imellem.
 • Oplæring og instruktion af nye ansatte.

Efter første indsatsbesøg, blev der sendt et opfølgningsbrev til virksomheden. Brevet indeholdte de punkter, som Arbejdstilsynet havde vejledt om. Derudover blev der sendt relevante hjemmesider som www.bygergo.dk og forebyggelsesfondens hjemmeside til de virksomheder med under 10 ansatte.

Fra at virksomhederne havde været besøgt første gang, gik der ca. 3 måneder før arbejdstilsynet kom på andet besøg. Mellem de to besøg skulle virksomheden arbejde med de emner, der var vejledt om ved første besøg.

Virksomheder, der havde søgt en forebyggelsespakke, fik ca. 6-9 måneder til at arbejde med pakken og de vejledte emner, før Arbejdstilsynet kom på andet besøg.

Forebyggelsespakker, der kan søges hos Forebyggelsesfonden

Forebyggelsespakkerne er et initiativ fra Forebyggelsesfonden, der sigter mod at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden i mindre virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher, herunder bygge- og anlægsindustrien.

De virksomheder med 1-9 ansatte, der får bevilget en pakke, får tilknyttet en vejleder fra Arbejdstilsynet. Der kan søges om to forskellige pakker:

 • Tunge løft pakken: Formålet med pakken er at virksomheden får kendskab til relevante tekniske hjælpemidler som kan medvirke til at mindske risikoen for skader og nedslidte medarbejder. Derudover får de viden om planlægning af brugen af de tekniske hjælpemidler ved kortere og længerevarende opgaver, således at det bliver en naturlig del af den daglige arbejdsgang. 
 • Planlægning og koordinerings pakken: Formålet med pakken er at virksomheder tilegner sig metoder til at planlægge byggeopgaver, således at arbejdsmiljøet bliver tænkt ind fra starten, så virksomhederne mindsker skader og nedslidning med bedre planlægning af arbejdsgangen.
Pakke  2011  2012  2013  Total 
Planlægning og koordinering 

 39

 8

 14

 61

Tunge løft 

 112

 20

 28

 160

B/A samlet 

 151

 28

 42

 221

Arbejdstilsynet har været vejleder for alle virksomheder, der har søgt en pakke. De fleste virksomheder, der har søgt og fået en forebyggelsespakke, har været besøgt af Arbejdstilsynet i forbindelse med den særlige indsats.

Set i forhold til antallet af besøgte virksomheder i branchen er det især VVS- og blikkenslagerforretninger og el-installatørerne, der har benyttet sig af forebyggelsespakkerne.

Andet besøg

På det andet besøg blev der taget stilling til, om virksomheden havde arbejdet videre med de vejledte emner. Samtidig blev der taget stilling til og truffet afgørelser om eventuelle overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Der blev aftalt med virksomheden et besøgstidspunkt, hvor der var mulighed for at snakke med ledelsen og medarbejderne samt at besøge en byggeplads.

Nedenstående skema beskriver andelen af virksomheder, der på det andet indsatsbesøg har arbejdet videre med de mundtlige vejledninger, som de har fået af Arbejdstilsynet på det første besøg.

Arbejdsmiljøemne  Andel af besøg, hvor der er vejledt mundtligt 
Muskel- og skeletbelastninger  
Løft, træk og skub 

77 pct. 

Fysisk anstrengende arbejde 

16 pct. 

Arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser 

43 pct. 

Ensidigt, belastende arbejde

5 pct. 

Ensidigt, gentaget arbejde

3 pct. 

Gravides løft, stående arbejde 

1 pct. 

Øvrigt ergonomisk arbejdsmiljø

15 pct. 

Psykisk arbejdsmiljøproblemer

 

Stor arbejdsmængde og tidspres

15 pct.

Høje følelsesmæssige krav

3 pct.

Mobning, herunder seksuel chikane

10 pct.

Vold og traumatiske hændelser 

35 pct.

Skiftearbejde og arbejde på forskudte arbejdstider

2 pct.

Øvrigt psykisk arbejdsmiljø

23 pct.

Af de 879 bygge- og anlægsvirksomheder, hvor det er muligt at tælle både første og andet besøgs- og vejledningsregistreringer, har 760 - det vil sige 86,5 pct. - arbejdet videre med et eller flere af de emner, som der er blevet vejledt om på første besøg.

I forbindelse med andet besøg er der afgivet 212 reaktioner, hvoraf de 170 omhandler indsatsens hovedfokuspunkter. De sidste 42 reaktioner er afgivet inden for andre områder som eksempelvis ulykkesrisiko.

Nedenstående skema beskriver, hvorledes reaktionerne vedrørende muskel- og skeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø er fordelt på arbejdsmiljøproblemområde.

Arbejdstilsynets reaktioner  Strakspåbud  Afgørelse om psykisk arbejdsmiljø  Vejledning 
050 Ergonomisk arbejdsmiljø  051 Løft, træk og skub 

 26

 0

 66

052 Fysisk anstrengende arbejde 

 0

  0

 1

053 Arbejdsstillinger  og -bevægelser 

 1

  0

 12

054 Ensidigt, belastende arbejde 

 0

  0

 1

057 Øvrigt ergonomisk arbejdsmiljø

 0

  0

 1

Total 

 27

  0

 81

060 Psykisk arbejdsmiljø  061 Stor arbejdsmængde og tidspres 

 1

 0

 2

065 Vold og traumatiske hændelser 

 0

 12

 47

Total 

 1

 12

 49

Nedenstående skema beskriver, hvorledes reaktionerne vedrørende muskel- og skeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø er fordelt på branche niveau.

Branchegruppe  Branche  Antal besøgte virksomheder 
01 Anlægsarbejde  431200 Forberedende byggepladsarbejder 

 2

01 Anlægsarbejde total  

 2

02 Opførelse og nedrivning af byggeri  412000 Opførelse af bygninger 

 22

  433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 

72 

  439100 Tagdækningsvirksomhed 

 2

  439910 Murere 

 32

  439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver speciel 

 1

02 Opførelse og nedrivning af byggeri total   

 129

03 Færdiggørelse af byggeri  432100 El-installation 

 6

  432200 VVS- og blikkenslagerforretninger

 18

  432900 Anden bygningsinstallationsvirksomhed 

1

  433410 Malerforretninger 

 12

  433420 Glarmestervirksomhed 

 1

03 Færdiggørelse af byggeri  total  

38

Øvrige  Øvrige brancher 

 1

Hovedtal   

 170

Vurderingen af den særlige indsats

Det er Arbejdstilsynets generelle vurdering, at virksomhederne har udtrykt tilfredshed med Arbejdstilsynets mundtlige vejledninger ved det første besøg, samt har været tilfredse med hele forløbet. Der udover viser indsatsen:

 • De besøgte virksomheder i indsatsen er fordelt i hele landet.
 • Der er besøgt flest tømrer- og bygningssnedkerivirksomheder samt murere.
 • 86,5 pct. af virksomhederne har arbejdet videre med et eller flere af de emner, som der er blevet vejledt om på første besøg.
 • Der er afgivet 108 reaktioner inden for ergonomiske arbejdsmiljø og 62 reaktioner inden for psykisk arbejdsmiljø.
 • Virksomhederne og arbejdstilsynet har oplevet en rød tråd mellem de to besøg, da det var de samme personer, som var til stede på begge besøg.
 • Forebyggelsespakker fra Forebyggelsesfonden har understøttet virksomhedernes arbejde med de ergonomiske udfordringer og mange virksomheder har søgt en pakke mellem første og andet besøg.

Henter PDF