Gå til hovedindholdet

Særlig tilsynsindsats - dialog og vejledning: Elektronik 2011-15

Arbejdstilsynet gennemførte i 2011-15 en række særlige tilsynsindsatser med mere fokus på dialog og vejledning. På denne side kan du læse om resultaterne af indsatsen indenfor branchen elektronik.

Indsatsen i branchegruppen elektronik er gennemført i perioden fra den 1.februar 2014 til 31.december 2014. Der er besøgt i alt 338 virksomheder fordelt over hele landet. Denne side beskriver de afsluttende resultater.

Der blev ført særligt tilsyn i følgende enkeltbrancher:

Branche Antal virksomheder 
Fremstilling af elektroniske komponenter og plader

 16

Fremstilling af printplader o.l.

 15

Fremstilling af computere og ydre enheder

 9

Fremstilling af kommunikationsudstyr

 26

Fremstilling af elektronik til husholdninger

 18

Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol

 61

Fremstilling af høreapparater og dele hertil

 7

Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutiskudstyr

 4

Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr

 5

Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere

 10

Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater

 41

Fremstilling af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler

 8

Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler

 9

Fremstilling af elektriske belysningsartikler

 24

Fremstilling af elektriske husholdningsapparater

 6

Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater samt fremstilling af ure og fremstilling af lyslederkabler

 5

Fremstilling af andet elektrisk udstyr

 30

Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil

 40

Andre

 7

De ovenstående brancher er meget forskellige, og omfatter blandt andet virksomheder, der håndterer store emner (eksempelvis antenner), mens andre håndterer mindre emner (mindre kabler, printplader etc.). Flere virksomheder udfører kun montagearbejde, hvor alle delene laves af andre virksomheder, enten herhjemme eller i udlandet. Enkelte virksomheder har ingen produktion, men kun sælgere, udvikling og administrative medarbejdere.
I indsatsen er virksomhederne blevet besøgt to gange. Det første besøg var et vejledningsbesøg, mens det andet besøg også indeholdt kontrol af arbejdsmiljøet. Der har været fokus på psykisk arbejdsmiljø og muskelskelet-belastninger. Indsatsmetoden er yderligere beskrevet på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Ved indsatsstart blev de enkelte virksomheder forberedt på besøget ved:

 • Telefonisk henvendelse fra Arbejdstilsynet. Tilsynssupportere fik kontakt med virksomheden samt oplysninger om virksomheden, an-tal medarbejdere og medarbejdernes faglige baggrund. Der blev des-uden aftalt en besøgsdato med en ledelsesrepræsentant fra virksomheden, og programmet for dagen blev fastlagt.
 • Anmeldebrev med link til relevant informationsmateriale og besøgs-dagens program, så virksomheden kunne forberede sig til besøget.

Forebyggelsespakker

Arbejdstilsynet og NFA har i samarbejde med arbejdsmarkedets parter ud-viklet en forebyggelsespakke, der kan søges af alle virksomheder indenfor branchegruppen elektronik, herunder alle de virksomheder, der er omfattet af disse brancher Forebyggelsespakken sigter mod at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden på arbejdspladsen. I den særlige indsats i elektronikindustrien var pakken bl.a. rettet mod at forebygge tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Pakken er nærmere beskrevet på Fondens hjemmeside.

 
Arbejdstilsynet har ved 1. besøgene på virksomhederne informeret om ind-holdet i forebyggelsespakken og vejledt virksomhederne om muligheden for at søge et forløb med en forebyggelsespakke.

1. besøg

Arbejdstilsynets vurdering af 1. besøgene er, at virksomhederne generelt har taget positivt imod besøgene og deltaget konstruktivt i dialogen om de emner, der er blevet vejledt om. De tilsynsførende oplever, at vejledningsbesøgene har givet mulighed for, at virksomhederne fortæller åbent om de udfordringer, de står med. Derved kan virksomhederne i dialog med Arbejds-tilsynet få en mere specifik og brugbar viden om deres eget arbejdsmiljø. På indsatsens 1. besøg har der været fokus på dialog og mundtlig vejledning inden psykisk arbejdsmiljø samt muskelskeletbelastninger. Der har på langt de fleste virksomheder været anledning til at vejlede om disse to områder.
Der er givet 576 mundtlige vejledninger på 1. indsatsbesøg, herunder 443 emner under muskelskeletbelastninger og 133 emner under psykisk arbejdsmiljø.

Nedenstående tabel viser, hvilke arbejdsmiljøemner, der er vejledt om på 1. besøgene, samt i hvor mange tilfælde

Mundtlige vejledninger fordelt på arbejdsmiljøproblemer      Antal mundtlige vejledninger på første besøg  Pct. af samlede antal vejledninger
Ergonomisk arbejdsmiljø Løft, træk og skub

 193

 33,5

Fysisk anstrengende arbejde

 3

 0,5

Arbejdsstillinger og bevægelser

 205

 35,6

Ensidigt, belastende arbejde

 4

 0,7

Ensidigt, gentaget arbejde

 9

 1,6

Gravides løft, stående arbejde

 -

 
Øvrigt ergonomisk arbejdsmiljø

 29

 5

Psykisk arbejdsmiljø Stor arbejdsmængde og tidspres 

 32

 5,6

Høje følelsesmæssige krav

 3

 0,5

Mobning, herunder seksuel chikane

 20

 3,5

Vold og traumatiske hændelser

 24

 4,2

Skiftearbejde og arbejde på forskudte arbejdstider

 -

 
Øvrigt psykisk arbejdsmiljø

 17

 3

Psykisk førstehjælp

 37

 6,4

I alt  

 576

 100

 
Af tabellen ses det, at der er givet flest mundtlige vejledninger inden for emnerne ”løft, træk og skub”, ”arbejdsstillinger og – bevægelser”, ”stor arbejdsmængde og tispres” samt ” psykisk førstehjælp”

Vejledningerne er givet i en dialog mellem Arbejdstilsynet og virksomheden i forhold til arbejdsmæssige belastninger, som virksomheden selv er bevidst om, eller Arbejdstilsynet har observeret. Vejledningerne har handlet om, hvorledes belastningerne kan forebygges. De mundtlige vejledninger er ikke et udtryk for, at Arbejdstilsynet har konstateret overtrædelser af lovgivningen.

Der kan nævnes følgende eksempler på, hvad vejledningerne mere detaljeret har drejet sig om, og hvad virksomhederne har arbejdet videre med i perioden mellem 1. og 2. besøg. ”Arbejdet videre med” omfatter blandt andet videre overvejelser om de emner, som blev drøftet på 1. besøg, til at have planlagt møder, få nedskrevet og præciseret procedurer, igangsat kompetenceudviklingsaktiviteter, indkøbt tekniske hjælpemidler samt implementeret konkrete forebyggende arbejdsmiljøtiltag. 

Arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser

Arbejdsstillinger og -bevægelser er det emne indenfor muskel/skelet belastninger, der er vejledt mest om på 1. besøgene.

Vejledninger er eksempelvis givet i forbindelse med montagearbejde, kontorarbejdspladser, vedr. bordhøjder, pakkeborde, produktionsborde og skriveborde samt indretning af skærmarbejdspladser.

 
I disse situationer har vejledningen omhandlet mulige måder, hvorpå virksomheden kan arbejde videre med at håndtere arbejdsmiljømæssige udfordringer. Fx:

 • Rotation, variation og planlægning af arbejdsopgaver, som skaber mulighed for skift af arbejdsstillinger.
 • Overvejelser om egnede hjælpemidler, som kan bruges for at undgå belastende arbejdsstillinger.
 • Indretning af arbejdssteder, så belastende arbejdsstillinger undgås.
 • Arbejde med vurderingskriterier for at se, om en arbejdsstilling er belastende.
 • Indretning af skærmarbejdspladser.

 
Eksempler på aktiviteter, som virksomhederne har sat i gang mellem de to besøg:

Nogle virksomheder har brugt tiden mellem de to besøg på at vurdere medarbejdernes arbejdsstillinger og se på, hvor længe medarbejderne har arbejdsstillinger, der er belastende. Flere af virksomhederne har derefter brugt tid på at indføre rotation eller variation af arbejdet for at undgå nedslidende arbejdsstillinger.

 • Montagebånd er flyttet, sådan at der er bedre arbejdsstillinger ved påfyldning og aftagning.
 • Drøftelse med medarbejderne om bordhøjder, og hvordan man ind-stiller sit bord bedst muligt.
 • Indkøb af hæve-sænkeborde til produktionen, hvor der var brug for det.
 • Gennemgang af indretningen af skærmarbejdspladser, instruktion i indstillinger af skræm, bordhøjde og placering af tastaturer og tilsyn med, at medarbejderne anvender skærmarbejdspladsen efter instruktionerne.
 • Pakkeborde er udskiftet med et hæve-sænkebord.
 • Ledelse og medarbejdere holder øje med, at relevante hjælpemidler anvendes, når det er nødvendigt. 

Løft, træk og skub

Løft, træk og skub er det emne, der er vejledt næstmest om på 1. besøg.

Vejledningen er eksempelvis givet i forbindelse med løft af trådruller/kabelruller, metalplader, trafoer og produkter på virksomhedernes lagre.

 
I disse situationer har den mundtlige vejledning omhandlet mulige måder, hvorpå virksomheden kan arbejde videre med at håndtere arbejdsmiljømæssige udfordringer. Det kan fx være:

 • Bæring af 20 kg. metalplader på værksted.
 • Løft af tunge kabelruller, trådruller, trafoer og produkter på lager.
 • Forsendelsespakker på shippinglager.
 • Kortlægning af håndtering og løft af grønne og grå kasser, disses placering når de løftes samt faktisk vægt af kasser.
 • Håndtering af dunke, sække og paller generelt.

 
Eksempler på aktiviteter, som virksomhederne har sat i gang mellem de to besøg:

 • Fjerne tunge ruller fra højder, sådan at medarbejderne ikke skal løfte dem fra 1,8 m højde.
 • Indkøbt kraner/giraffer til løft af tunge emner/kabelruller og metalplader.
 • Flytning af lager, og midlertidige foranstaltninger i form af rulleborde, hvor tunge forsendelser skal pakkes.
 • Tiltag, der reducerer vægt af de tungeste kasser.
 • 25 kg. dunke vil blive skiftet ud med 200 l tromler, sådan at man ikke skal håndtere 25 kg dunke, men kan hælde fra tromlen.
 • Opsætning af Arbejdstilsynets løfteskema og instruktion vedrørende diverse løft i virksomheden.  

Psykisk førstehjælp

Ved drøftelse af psykisk risikofaktorer ved 1. besøg, har udfordringer med psykisk førstehjælp været det emne, der er vejledt mest om.

Eksempel på aktiviteter, der er sat i gang mellem de to besøg, har fx været: 

 • at få udfærdiget en handlingsplan i forbindelse med psykisk første-hjælp ved traumatiske hændelser. 

Stor arbejdsmængde og tidspres

Ved drøftelse af psykisk risikofaktorer ved 1. besøg, har udfordringer med stor arbejdsmængde og tidspres været det emne, der er vejledt næstmest om.
De mundtlige vejledninger inden for dette emne har blandt andet drejet sig om:

 • At prioritere at få et overblik over nye ordre til virksomheden, således at der ikke opstår ”flaskehalse”.
 • Hvordan en virksomhed, der har fyret mange medarbejdere i nedgangstider, og som nu oplever en vækst, kan håndtere og planlægge arbejdet bedst muligt.
 • At fordele opgaverne på så mange medarbejdere som muligt. 

Eksempler på aktiviteter, som virksomhederne har sat i gang mellem de to besøg:

 • Identifikation af ”flaske-halse” og herudfra hjælpe medarbejdere med at prioritere arbejdet.
 • Organisere arbejdet sådan, at der kan følges med et stigende salg, men at medarbejderne ikke bliver overbebyrdede.
 • Udvidet antallet af medarbejdere, sådan at der er flere til at komme i bund med ”bunkerne”. 

2. indsatsbesøg

Nedenstående tabel viser, hvor mange af de mundtlige vejledninger virksomhederne har arbejdet videre med. Det fremgår heraf, at der er blevet arbejdet videre med en meget stor del – 94,3 % af vejledningerne indenfor emnerne ”Løft, træk og skub”. ”Arbejdsstillinger og -bevægelser” ligger på 86,3 %. Procentdelen af mundtlige vejledninger indenfor et givent arbejdsmiljøproblem, som virksomhederne oplyser, at de har arbejdet videre med ligger mellem 66,7 og100 %.

 
Tabel med antal mundtlige vejledninger, som der blev givet på 1. besøgt og antal vejledninger, som virksomheden oplyser, at den har arbejdet videre med på 2. besøget.

Mundtlige vejledninger fordelt på arbejdsmiljøproblemer  Antal vejledninger 1. besøg  Antal vejledninger der er arbejdet videre med  Pct. af antal vejledninger, der er arbejdet videre med*) 
Muskel- og skeletbesvær 051 Løft, træk og skub

 193

 182

 94,3

052 Fysisk anstrengende arbejde

 3

 6

 200

053 Arbejdsstillinger og -bevægelser

 205

 177

 86,3

054 Ensidigt belastende arbejde

 4

 5

 125

055 Ensidigt, gentaget arbejde

 9

 6

 66,7

056 Gravides løft, stående arbejde

 -

 -

 -

057 Øvrige msb.

 29

 23

 79,3

Psykisk arbejdsmiljø 061 Stor arbejdsmængde og tidspres

 32

 27

 84,4

063 Høje følelsesmæssige krav

 3

 2

 66,7

064 Mobning, herunder seksuel chikane

 20

 15

 75

065 Vold og traumatiske hændelser

 24

 28

 116,7

066 Skiftearbejde og arbejde på forskudte arb.tider

 -

 -

 -

068 Øvrige psykisk arbejdsmiljø

 17

 13

 74,5

069 Psykisk førstehjælp

 37

 28

 75,7

I alt  

 576

 512

 88,9

*) Mere end 100 pct. skyldes fejlregistreringer. En virksomhed kan have modtaget mundtlig vejledning og arbejdet videre med mere end èt emne. Derfor er summen af vejledninger større end antallet af besøgte virksomheder.

 
Nedenstående tabel viser procentdelen af det samlede antal virksomheder, som er besøgt i indsatsen, som har arbejdet videre med et givent arbejdsmiljøproblememne.

 

Procent af antal besøgte virksomheder, som ved 2. besøg har oplyst, at de har arbejdet videre med emnet*)
Løft, træk og skub

 53, 8 pct.

Fysisk anstrengende arbejde

 1,8 pct.

Arbejdsstillinger og bevægelser

 52,4 pct.

Ensidigt, belastende arbejde

 1,5 pct.

Ensidigt, gentaget arbejde

 1,8 pct.

Gravides løft, stående arbejde

 -

Øvrigt ergonomisk arbejdsmiljø

 6,8 pct.

Stor arbejdsmængde og tidspres

 8,0 pct.

Høje følelsesmæssige krav

 0,6 pct.

Mobning, herunder seksuel chikane

 4,4 pct.

Vold og traumatiske hændelser

 8,3 pct.

Skiftearbejde og arbejde på forskudte arbejdstider

 -

Øvrigt psykisk arbejdsmiljø

 3,8 pct.

Psykisk førstehjælp

 8,3 pct.

*)En virksomhed kan have modtaget og arbejdet videre med den mundtlige vejledning inden for mere end et emne. Derfor er summen af procenterne mere end 100 procent.

Reaktioner og afgørelser

Andet besøg lå 1-6 mdr. efter det første besøg og indeholdt også en kontrol af arbejdsmiljøet, hvor der i modsætning til 1. besøg blev taget stilling til og truffet afgørelser om eventuelle overtrædelser af Arbejdsmiljøloven. Der blev som udgangspunkt afholdt aftalte og planlagte samtaler med medarbejdere. På de virksomheder, som havde forhold i det ergonomiske arbejdsmiljø, som skulle vurderes, blev der ved en rundgang på virksomheden set på udførelse af arbejdsopgaver, hvor der var risiko for tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.

Antal af afgørelser og vejledninger om muskelskeletbelastninger og psykisk arbejdsmiljø truffet på andet besøg:

Arbejdsmiljøproblememne  § 21 påbud Afgørelse uden påbud  Påbud   Straks påbud Vejledning   Total
Muskel- og skeletbesvær

 1

23

12 

16 

55 

Løft, træk og skub  

 

 11

 12

 7

 30

Arbejdsstillinger og -bevægelser

 

 2

 10

 

 7

 19

Ensidigt belastende arbejde  

 

 2

 

 1

 3

Ensidigt, gentaget arbejde

 1

 1

 

 

 1

Psykisk arbejdsmiljø  

 

 2

 

 8

 10

Mobning, herunder seksuel chikane    

 1

 

 6

 7

Stor arbejdsmængde og tidspres  

 

 1

 

 1

 2

Øvrige psykisk arbejdsmiljø    

 

 

 1

 1

Total

 1

 3

 25

 12

 24

 65

Arbejdstilsynet har i alt afgivet 55 reaktioner i denne særlige indsatsen vedr. muskelskeletbesvær, heraf var 39 afgørelser og 16 vejledninger. Afgørelserne vedrørte primært tunge løft og arbejdsstillinger og – bevægelser.

Arbejdstilsynet har afgivet 10 reaktioner i denne særlige indsats vedr. psykisk arbejdsmiljø, heraf var 2 afgørelser og 8 vejledninger. Afgørelserne er fordelt på 1 vedr. ” mobning, herunder seksuel chikane” og 1 afgørelse på ”stor arbejdsmængde og tidspres”. Desuden er der vejledt 6 gange om ”mobning, herunder seksuel chikane”.

Nedenstående tabel viser antallet af reaktioner, (vejledninger og afgørelser) fordelt på brancher.

Branche  § 21 påbud   Afgørelse uden påbud  Påbud Strakspåbud  Vejledning   Total
Fremstilling af elektroniske komponenter og plader    

 2

 2

 

 4

Muskel- og skeletbesvær  

 

 2

 2

 

 4

Fremstilling af printplader o.l.  

 1

 1

 3

 

 5

Muskel- og skeletbesvær

 

 1

 1

 3

 

 5

Fremstilling af computere og ydre enheder    

 

 1

 1

 2

Muskel- og skeletbesvær    

 

 1

 

 1

Psykisk arbejdsmiljø        

 1

 1

Fremstilling af kommunikationsudstyr    

 2

 

 2

 4

Muskel- og skeletbesvær  

 

 2

 

 

 2

Psykisk arbejdsmiljø        

 2

 2

Fremstilling af elektronik til husholdninger  

 

 2

 

 

 2

Muskel- og skeletbesvær    

 2

 

 

 2

Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol

 1

 

 5

 2

 4

 12

Muskel- og skeletbesvær

 1

 

 4

 2

 2

 9

Psykisk arbejdsmiljø  

 

 1

 

 2

 3

Fremstilling af høreapparater og dele hertil  

 1

 

 

 

 1

Muskel- og skeletbesvær  

 1

 

 

 

 1

Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere  

 

 1

 

 1

 2

Muskel- og skeletbesvær    

 1

 

 1

 2

Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater    

 3

 1

 5

 9

Muskel- og skeletbesvær    

 3

 1

 2

 6

Psykisk arbejdsmiljø        

 3

Fremstilling af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler        

 2

 2

Psykisk arbejdsmiljø        

 2

 2

Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler    

 2

 2

 2

 6

Muskel- og skeletbesvær  

 

 2

 2

 2

 6

Fremstilling af elektriske belysningsartikler  

 1

 3

 

 

 4

Muskel- og skeletbesvær  

 1

 3

 

 

 4

Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater        

 1

 1

Muskel- og skeletbesvær        

 1

 1

Fremstilling af andet elektrisk udstyr        

 2

 2

Muskel- og skeletbesvær        

 2

 2

Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil    

 4

 1

 3

 8

Muskel- og skeletbesvær  

 

 3

 1

 3

 7

Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 1

 

 

 1

Andre        

 1

 1

Muskel- og skeletbesvær        

 1

 1

Total

 1

 3

 25

 12

 24

 65

 
Eksempler på reaktioner der er givet indenfor muskelskeletbelastninger

 • At sikre, at arbejdet med løft af kasser med metalskrot, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
 • At sikre, at arbejdet med bæring af kasser med emner fra produktionen fra reol til vægt på lageret tilrettelægges og udføres, så det er sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
 • At sikre, at arbejdet med løft af papkasser udføres fuldt forsvarligt, samt påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed til at bistå med at efterkomme påbuddet og med at forebygge lignende arbejdsmiljøproblemer. 
 • At sikre at håndtering af cementspande udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
 • At sikre at løft af metalemner fra reol udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
 • At sikre at løft af el-skabe udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Generel vurdering af indsatsen

Det er Arbejdstilsynets generelle vurdering, at virksomhederne gør en indsats for at forbedre deres arbejdsmiljø.
Det er Arbejdstilsynets generelle vurdering, at:

 • Der har været et konstruktivt forløb med virksomhederne.
 • Virksomhederne har været glade for dialogen med Arbejdstilsynet om arbejdsmiljøforhold.
 • Virksomhederne har været motiverede for at arbejde videre med de emner, der er blevet vejledt om på 1. besøgene.
 • Virksomhederne har oplevet en ”rød tråd” mellem de to besøg, fordi det stort set har været de samme tilsynsførende, der kom på besøg.
 • Medarbejderne har været engagerede, også i forbindelse med forebyggelsespakkerne. Mange har fundet materialet for forebyggelsespakkerne informerende og inspirerende, dog er det ikke alle, der følte at det gav mening for virksomheden at søge pakken. Men materialet blev brugt som inspiration til kommende tiltag.

Henter PDF