Gå til hovedindholdet

Særlig tilsynsindsats - dialog og vejledning: Frisører og andre virksomheder der udfører personlig pleje 2011-15

Arbejdstilsynet gennemførte i 2011-15 en række særlige tilsynsindsatser med mere fokus på dialog og vejledning. På denne side kan du læse om resultaterne af indsatsen indenfor branchegruppen frisører og anden personlig pleje.

Arbejdstilsynet har i alt besøgt 651 virksomheder fordelt over hele landet. Denne side indeholder resultatet af den særlige indsats i branchen. Følgende underbrancher er blevet besøgt.

Branche

Antal besøgte virksomheder

960210 Frisørsaloner

590

960220 Skønheds- og hudpleje

50

960400 Aktiviteter vedrørende fysisk velvære

9

960900 Andre personlige serviceydelser i.a.n.

1

532000 Andre post- og kurertjenester

0

682040 Udlejning af erhvervsejendomme

1

862200 Praktiserende speciallæger

1

220 Frisører og anden personlig pleje 2015

651*

*Det samlede antal er lavere, end hvis "antal besøgte virksomheder" lægges sammen. Det skyldes, at nogle p-enheder har skiftet branche mellem besøgerne. Ved fordeling på brancher tælles de derfor under begge brancher, mens de kun indgår en gang i det samlede antal.

De virksomheder, som er blevet udtaget til den særlige indsats, er blevet besøgt to gange hver med et mellemrum på 1-6 måneder. Det første besøg har været et vejledningsbesøg, hvor Arbejdstilsynet har vejledt virksomheden om områder indenfor muskel- og skeletbesvær, det psykiske arbejdsmiljø og sundhedsfremme. På det andet besøg har Arbejdstilsynet ført kontrol med arbejdsmiljøet med fokus på muskel- og skeletbelastninger samt det psykiske arbejdsmiljø. Indsatsmetoden er yderligere beskrevet på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Før virksomhederne blev besøgt, blev de enkelte virksomheder forberedt på besøget ved, at der blev fremsendt et anmeldebrev med information om den særlige tilsynsindsats og oplysninger om besøgsdato. Derudover indeholdt anmelderbrevet links til relevant informationsmateriale med henblik på, at virksomheden kunne forberede sig til besøget.

Forebyggelsespakker

Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har i samarbejde med arbejdsmarkedets parter udviklet en forebyggelsespakke, der kan søges af alle virksomheder indenfor branchegruppen "Frisører og anden personlig pleje", herunder alle de virksomheder, der er omfattet af disse brancher. Forebyggelsespakken sigter mod at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden på arbejdspladsen. Pakken er nærmere beskrevet på Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses hjemmeside.

Arbejdstilsynet har ved det første besøg på virksomhederne informeret om indholdet i forebyggelsespakken og vejledt virksomhederne om muligheden for at søge et forløb med en forebyggelsespakke.

Forebyggelsespakkerne kan ikke søges længere.

Det første besøg

Virksomhederne, der har været udtaget til den særlige indsats, har generelt haft en positiv indstilling til besøgene fra Arbejdstilsynet og har deltaget åbent og konstruktivt i dialogen om de emner, som der er blevet vejledt om på det første besøg. Det, at det første besøg har været et vejledningsbesøg, har åbnet op for at virksomhederne har fortalt åbent om de udfordringer, de har stået med i forhold til muskel- og skeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø.

Som det fremgår af nedenstående tabel, er der i alt givet 945 vejledninger på det første indsatsbesøg. Henholdsvis 706 vejledninger om emner indenfor muskel- og skeletbelastninger og 239 vejledninger om emner vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. Af tabellen fremgår det også, hvordan vejledningerne fordeler sig på arbejdsmiljøproblemer indenfor muskel- og skeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø.

 

Mundtlige vejledninger fordelt på emner

Antal vejledninger

Pct. af samlede antal vejledninger

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

Løft, træk og skub

4

0,4 %

Fysisk anstrengende arbejde

12

1,3 %

Arbejdsstillinger og -bevægelser

532

56,3 %

Ensidigt, belastende arbejde

28

3,0 %

Ensidigt, gentaget arbejde

36

3,8 %

Gravides løft, stående arbejde

6

0,6 %

Øvrige muskel- og skeletbesvær

88

9,3 %

060 Psykisk arbejdsmiljø

Stor arbejdsmængde og tidspres

24

2,5 %

Høje følelsesmæssige krav

41

4,3 %

Mobning, herunder seksuel chikane

27

2,9 %

Vold og traumatiske hændelser

57

6,0 %

Skiftearbejde og arbejde på forskudte arbejdstider

3

0,3 %

Øvrige psykisk arbejdsmiljø

48

5,1 %

Psykisk førstehjælp

39

4,1 %

I alt

 

945

100 %

Af tabellen ses det, at størstedelen af vejledninger indenfor muskel- og skeletbesvær er givet på arbejdsstillinger og -bevægelser. Vejledningerne indenfor det psykiske arbejdsmiljø er derimod meget spredt over de forskellige emner.

Vejledningerne er givet i en dialog mellem Arbejdstilsynet og virksomheden, på baggrund af de arbejdsmæssige belastninger, som virksomheden selv har fortalt om, eller på baggrund af Arbejdstilsynets observationer i forbindelse med besøget. Vejledningerne har handlet om, hvorledes belastningerne kan forebygges. De mundtlige vejledninger er ikke et udtryk for, at Arbejdstilsynet har konstateret overtrædelser af lovgivningen.

Arbejdsstillinger og -bevægelser

"Arbejdsstillinger og -bevægelser" er det emne, der er vejledt mest om inden for muskel- og skeletbesvær. Vejledningen er eksempelvis givet i forbindelse med arbejde med at klippe kunder eller vaske deres hår.

I disse situationer har vejledningen omhandlet mulige måder, hvorpå virksomheden kunne arbejde videre med at håndtere arbejdsmiljømæssige udfordringer såsom:

 • Rotation, variation og planlægning af arbejdsopgaver, som skaber mulighed for skift af arbejdsstillinger
 • Overvejelser om egnede hjælpemidler, som kan bruges for at undgå belastende arbejdsstillinger
 • Indretning af arbejdssteder, så belastende arbejdsstillinger undgås.

Eksempler på aktiviteter, som virksomhederne har sat i gang mellem de to besøg:

 • Generel opmærksomhed på hvordan man står ved klipning og hårvaske
 • Have kropsvægten fordelt ligeligt på begge ben ved at have opmærksomhed på arbejdsstillingen
 • Undgå at klippe med albuerne i eller over skulderhøjde
 • Undgå vrid i kroppen, når der klippes.

Det psykiske arbejdsmiljø

Ved drøftelse af det psykiske arbejdsmiljø på det første besøg, har det mere været forskellige kategorier, der er blevet vejledt i.

I disse situationer har vejledningen omhandlet mulige måder, hvorpå virksomheden kan arbejde videre med at håndtere arbejdsmiljømæssige udfordringer såsom:

 • Forebyggelsestiltag med henblik på at minimere risikoen for et røveri
 • At virksomheden udarbejder en krise- og beredskabsplan til brug i forbindelse med traumatiske hændelser
 • Hvad er en traumatisk hændelse og hvordan kan virksomheden håndtere den mest hensigtsmæssigt
 • At tale om hvordan man forholder sig til kunder. Som for eksempel at kunderne nogle gange fortæller ting, som man ikke har brug for at vide
 • Ikke at have for mange kunder i løbet af en arbejdsdag
 • At holde pauser i løbet af arbejdsdagen.

Eksempler på aktiviteter som virksomhederne har sat i gang mellem de to besøg:

 • Krise- og beredskabsplaner er udarbejdet
 • Instruktion af medarbejdere i forbindelse med håndtering af kontanter
 • Opmærksomhed på at låse døren, når kassen tælles op.

Det andet besøg

Det andet besøg blev gennemført 1-6 måneder efter det første besøg og indeholdt også en kontrol af arbejdsmiljøet, hvor der blev truffet afgørelser på baggrund af overtrædelser af arbejdsmiljøloven.

Det andet besøg blev som udgangspunkt aftalt under det første besøg og blev gennemført som et tilsyn med fokus på muskel- og skeletbesvær samt psykisk arbejdsmiljø. Der blev blandt andet foretaget observationer og afholdt samtaler med medarbejdere. Herudover blev udbyttet, efter at have arbejdet videre med problemstillinger i den mellemliggende periode, drøftet.

Der er blevet arbejdet videre med 516 (73 %) vejledninger indenfor muskel- og skeletbesvær og 135 (56 %) vejledninger indenfor psykisk arbejdsmiljø.

Mundtlige vejledninger fordelt på arbejdsmiljøproblemer

Antal emner der blev vejledt om på 1. besøg

Antal emner der er arbejdet videre med mellem 1. og 2. besøg

Pct. af antal emner, der er arbejdet videre med

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

Løft, træk og skub

4

5

125 %

Fysisk anstrengende arbejde

12

2

16,7 %

Arbejdsstillinger og -bevægelser

532

428

80,5 %

Ensidigt, belastende arbejde

28

10

35,7 %

Ensidigt, gentaget arbejde

36

8

22,2 %

Gravides løft, stående arbejde

6

2

33,3 %

Øvrige muskel- og skeletbesvær

88

61

69,3 %

Psykisk arbejdsmiljø

Stor arbejdsmængde og tidspres

24

14

58,3 %

Høje følelsesmæssige krav

41

17

41,5 %

Mobning, herunder seksuel chikane

27

11

40,7 %

Vold og traumatiske hændelser

57

44

77,2 %

Skiftearbejde og arbejde på forskudte arbejdstider

3

1

33,3 %

Øvrige psykisk arbejdsmiljø

48

26

54,2 %

Psykisk førstehjælp

39

22

56,4 %

I alt

 

945

651

68,9 %

Nedenstående tabel viser procentdelen af det samlede antal besøgte virksomheder i forbindelse med indsatsten, som har arbejdet videre med et givent arbejdsmiljøproblememne.

Procent af antal besøgte virksomheder, som ved 2. besøg har oplyst, at de har arbejdet videre med emnet

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

Løft, træk og skub

0,8 %

Fysisk anstrengende arbejde

0,3 %

Arbejdsstillinger og –bevægelser

65,7 %

Ensidigt, belastende arbejde

1,5 %

Ensidigt, gentaget arbejde

1,2 %

Gravides løft, stående arbejde

0,3 %

Øvrige muskel- og skeletbesvær

9,4 %

Psykisk arbejdsmiljø

Stor arbejdsmængde og tidspres

2,2 %

Høje følelsesmæssige krav

2,6 %

Mobning, herunder seksuel chikane

1,7 %

Vold og traumatiske hændelser

6,8 %

Skiftearbejde og arbejde på forskudte arbejdstider

0,2 %

Øvrige psykisk arbejdsmiljø

4 %

Psykisk førstehjælp

3,4 %

I alt

100 %

Reaktioner til virksomhederne i indsatsen

Arbejdstilsynet har i alt afgivet 14 reaktioner i denne særlige indsats vedrørende muskelskeletbesvær; heraf 4 påbud og 10 vejledninger.

Arbejdstilsynet har afgivet i alt 3 reaktioner i denne særlige indsats vedrørende psykisk arbejdsmiljø. Alle 3 reaktioner er vejledninger, som alle omhandler "Vold, trusler og traumatiske hændelser".

Alle 4 påbud i indsatsen er givet på "Arbejdsstillinger og -bevægelser".

Nedenstående tabel viser antallet af reaktioner indenfor muskel- og skeletbesvær samt psykisk arbejdsmiljø afgivet i indsatsen.

Antal tilsynsreaktioner

Påbud

Vejledning

I alt

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

053 Arbejdsstillinger og –bevægelser

4

9

13

056 Løft

 

1

1

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

4

10

14

060 Psykisk arbejdsmiljø

065 Vold og traumatiske hændelser

 

3

3

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

3

3

I alt

4

13

17

Nedenstående tabel viser antallet af reaktioner (vejledninger og afgørelser) fordelt på brancher.

Antal tilsynsreaktioner

Påbud

Vejledning

I alt

960210 Frisørsaloner

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

4

8

12

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

3

3

960210 Frisørsaloner

4

11

15

960220 Skønheds- og hudpleje

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

1

1

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

960220 Skønheds- og hudpleje

 

1

1

960400 Aktiviteter vedrørende fysisk velvære

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

1

1

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

960400 Aktiviteter vedrørende fysisk velvære

 

1

1

I alt

4

13

17

Generel vurdering af indsatsen

Det er Arbejdstilsynets generelle vurdering, at:

 • Indsatsen har sat fokus på arbejdsstillinger i forhold til klipning og hårvask
 • Der typisk har været en god dialog med virksomhederne
 • Mange af virksomhederne har været glade for dialogen med Arbejdstilsynet om arbejdsmiljøforhold

Statusnotatet er opdateret 23. maj 2016

Henter PDF