Gå til hovedindholdet

Særlig tilsynsindsats - dialog og vejledning: Gartnerier og landskabspleje 2011-15

Arbejdstilsynet gennemførte i 2011-15 en række særlige tilsynsindsatser med mere fokus på dialog og vejledning. På denne side kan du læse om resultaterne af indsatsen indenfor gartneri og landskabspleje.

Denne side indeholder en status over resultatet af Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsats indenfor gartneri og landskabspleje.

Arbejdstilsynet har besøgt i alt 379 virksomheder og gennemført i alt 748 virksomhedsbesøg

Branchefordeling:

Følgende brancher er besøgt i indsatsen:

Gartnerier og landskabspleje 2014

379

04 Butikker

 

1

 

477610 Blomsterforretninger

 

1

 

18 Landbrug, skovbrug og fiskeri

 

374

 

011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø

 

2

 

011300 Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde

 

83

 

011900 Dyrkning af andre etårige afgrøder

 

35

 

012400 Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter

 

10

 

012500 Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder

 

4

 

012800 Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter

 

4

 

012900 Dyrkning af andre flerårige afgrøder

 

5

 

013000 Planteformering

 

62

 

016100 Serviceydelser i forbindelse med planteavl

 

1

 

813000 Landskabspleje

 

168

 

27 Rengøring

 

4

 

812900 Andre rengøringsydelser

 

4

 

Hovedtotal

 

379

 

  
I indsatsen er virksomhederne blevet besøgt to gange med 1-6 måneders mellemrum. Det 1. besøg har været et vejledningsbesøg, hvor der blev givet mundtlig vejledning, mens Arbejdstilsynet på 2. besøget har ført kontrol med arbejdsmiljøet. Der har på såvel 1. og 2. besøget været fokus på muskel- og skeletbelastninger samt det psykiske arbejdsmiljø. Indsatsmetoden er yderligere beskrevet på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Forud for besøgene blev de enkelte virksomheder forberedt på besøget ved:

 • Telefonisk henvendelse fra Arbejdstilsynet med henblik på planlægning af 1. indsatsbesøg.
 • Fremsendelse af anmeldebrev med materiale og aftaler, så virksomheden kunne forberede sig til besøget.

1. besøg

Arbejdstilsynets vurdering af 1. besøgene er, at virksomhederne generelt har været interesserede og taget positivt imod besøgene. Den overvejende del har været velforberedte og har også sørget for, at der var medarbejderrepræsentanter til stede. Enkelte har dog været skeptiske overfor besøgene og forud haft svært ved at se relevansen af besøgene. Men det ses generelt som et positivt tiltag at Arbejdstilsynet kommer ud på virksomhederne for at vejlede. På alle virksomheder er der blevet mundtligt vejledt om et eller flere emner inden for muskelskeletbelastninger og/eller psykisk arbejdsmiljø.

Hvis en virksomhed har haft spørgsmål udenfor indsatsens fokusområder, er disse naturligvis også blevet besvaret.

Der er givet 908 mundtlige vejledninger på 1. indsatsbesøg, herunder 620 emner under muskelskeletbelastninger og 288 emner under psykisk arbejdsmiljø.

Nedenstående tabel viser, hvilke arbejdsmiljøemner, der er vejledt om på 1. besøgene, samt i hvor mange tilfælde.

 

 

Mundtlige vejledninger fordelt på emner

 

Antal vejledninger

 

Pct. af samlede antal vejledninger

 

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

Løft, træk og skub

 

258

 

28,4

 

Fysisk anstrengende arbejde

 

39

 

4,3

 

Arbejdsstillinger og -bevægelser

 

203

 

22,4

 

Ensidigt, belastende arbejde

 

32

 

3,5

 

Ensidigt, gentaget arbejde

 

29

 

3,2

 

Gravides løft, stående arbejde

 

7

 

0,8

 

Øvrige muskel- og skeletbesvær

 

52

 

5,7

 

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

Stor arbejdsmængde og tidspres

 

34

 

3,7

 

Høje følelsesmæssige krav

 

4

 

0,4

 

Mobning, herunder seksuel chikane

 

28

 

3,1

 

Vold og traumatiske hændelser *

 

44

 

4,8

 

Skiftearbejde og arbejde på forskudte arbejdstider

 

3

 

0,3

 

Øvrige psykisk arbejdsmiljø

 

62

 

6,8

 

Psykisk førstehjælp

 

113

 

12,4

 

I alt

 

 

 

908

 

100

 

* Dækker i denne branche over påbud om psykisk førstehjælp

Af tabellen ses det, at der er givet flest mundtlige vejledninger inden for emnerne ”løft, træk og skub”, ”arbejdsstillinger og –bevægelser” og psykisk førstehjælp”

Vejledningerne er givet i en dialog mellem Arbejdstilsynet og virksomheden i forhold til arbejdsmæssige belastninger, som virksomheden selv er bevidst om, eller Arbejdstilsynet har observeret. Vejledningerne har handlet om, hvorledes belastningerne kan forebygges. De mundtlige vejledninger er ikke et udtryk for, at Arbejdstilsynet har konstateret overtrædelser af lovgivningen.

Der kan nævnes følgende eksempler på, hvad vejledningerne mere detaljeret har drejet sig om, og hvad virksomhederne har arbejdet videre med i perioden mellem 1. og 2. besøg. ”Arbejdet videre med” omfatter blandt andet videre overvejelser om de emner, som blev drøftet på 1. besøg, til at have planlagt møder, få nedskrevet og præciseret procedurer, igangsat kompetence-udviklingsaktiviteter, indkøbt tekniske hjælpemidler samt implementere konkrete forebyggende arbejdsmiljøtiltag.

Muskel-skelet besvær

Løft, træk og skub

Løft, træk og skub er et emne, der ofte er vejledt om på 1. besøgene. Vejledningen er eksempelvis givet i forbindelse med:

 • Håndtering af dunke, flasker og gødningssække
 • Løft af frugtkasser ved sorteringsanlæg
 • Håndtering af store planter i frilandsgartneri
 • Løft af containerbunde
 • Løft af materialer og redskaber som brøndringe, dæksler og vibratorer mv.

I disse situationer har den mundtlige vejledning omhandlet mulige måder, hvorpå virksomheden kan arbejde videre med at håndtere de arbejdsmiljømæssige udfordringer. Det kan f.eks. være:

 • Placering af emner så eksempelvis løft under knæhøjde undgås.
 • Brug af nedstablere så manuelle løft af containerbunde undgås.
 • Kendskab til hvad tingene vejer.

Aktiviteter, som virksomhederne har igangsat mellem de to besøg, har fx været:

 • At virksomheden har sat faste vægtgrænser for hvornår teknisk løftegrej skal anvendes
 • Afprøvning af brolæggerstole
 • Mærkning af alt det tunge grej med vægtangivelse og samtidig gennemgang af vejledningen om ”Løft, træk og skub”.
 • Der er foretaget instruktion af medarbejdere, så de i højere grad anvender stående værktøj til afretning

Arbejdsstillinger og -bevægelser

Arbejdsstillinger og -bevægelser er også blandt de emner, der ofte er blevet vejledt mundtligt om på 1. besøgene.
Vejledningen er i gartnerierne eksempelvis givet i forbindelse med arbejde ved planteborde eller i forbindelse med hækklipning hos anlægsgartnerne. Der har også været vejledning rettet mod plukning af frugt og beskæring af træer.
Endvidere er der vejledt om arbejdsstillinger i forbindelse med arbejde med planter, der står i gulvniveau.
I disse situationer har vejledningen omhandlet mulige måder, hvorpå virksomheden kan arbejde videre med at håndtere arbejdsmiljømæssige udfordringer. Det kan f.eks. være:

 • Tilrettelæggelse af arbejdet i form af veksling mellem opgaver eller tidsmæssig begrænsning
 • Tilrettelæggelse af arbejdet i form af ændrede metoder ex. i forbindelse med stikning eller plantning
 • Brug af egnede tekniske hjælpemidler, som hækklipper med forlænger eller brug af ”gafler” ved flytning af planter på planteborde i gartnerierne.

Aktiviteter, som virksomhederne har sat i gang mellem de to besøg, har fx været:

 • Nogle har investeret i nedsænkede sakseborde eller arbejdsplatforme til pakning af containere
 • Instrueret medarbejderne i at trække plantebakker hen til forkant af bord
 • Nogen har indkøbt gummimåtter til at aflaste ved stående arbejde
 • Indført øget rotation mellem opgaver. Flere gartnerier fortæller, at de går væk fra specialisering af de ansatte, både af hensyn til fleksibilitet, men også for at undgå den ensidige belastning.

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk førstehjælp

Emnet handler i denne indsats typisk om risikoen for at opleve traumatiske hændelser og hvordan der hensigtsmæssigt følges op på disse. Det vil sige hvilket beredskab og hvilke procedurer for psykisk førstehjælp virksomheden har i forhold til situationer hvor personer kommer til skade.

Det har konkret handlet om eksempelvis:

 • At virksomhederne er opmærksomme på at have en plan for psykisk førstehjælp, hvis behovet opstår, herunder at der er udpeget en kontaktperson i virksomheden.
 • Hvordan man kan være opmærksom på aspektet med udenlandske medarbejdere og kontaktmuligheder til pårørende i hjemlandet, såfremt der skulle ske noget enten for pårørende eller den ansatte.

Aktiviteter, som virksomhederne har sat i gang mellem de to besøg, har fx været:

 • Udarbejdet en udvidet pårørendeliste for deres udenlandske medarbejdere.
 • Nedskrevet en plan for psykisk førstehjælp og bedt medarbejdere oplyse navn og telefonnummer på pårørende.

Mobning og seksuel chikane

Arbejdstilsynet definerer mobning som, når én eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem.
Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning.

I denne indsats har vejledningen typisk handlet om:

 • Drøftelse af mobning, herunder seksuel chikane, i et overordnet perspektiv, i form af hvordan mobning kan indfanges og håndteres i APV arbejdet.
 • Vejledning i hvordan virksomheden kan udarbejde en skriftlig handleplan mod mobning.

Aktiviteter, som virksomhederne har sat i gang mellem de to besøg, har fx været:

 • Drøftelse med medarbejderne om, hvordan man kan undgå negative klikedannelser mellem forskellige etniske grupper.
 • Virksomheden har udarbejdet en handlingsplan mod mobning.
 • På personalemøde har man talt om tonen på arbejdspladsen.
 • Drøftelse af hvordan man sikrer at nyansatte bliver en del af fællesskabet.

2. besøg

Nedenstående tabel viser, hvor mange af de mundtlige vejledninger virksomhederne har arbejdet videre med. Det fremgår heraf, at virksomhederne har arbejdet videre med en meget stor del af vejledningerne indenfor både muskelskeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø. 
 

Mundtlige vejledninger fordelt på arbejdsmiljøproblemer

Antal emner der blev vejledt om på 1. besøg

 

Antal emner der er arbejdet videre med mellem 1. og 2. besøg

 

Pct. af antal emner, der er arbejdet videre med

 

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

Løft, træk og skub

 

258

 

249

 

96,5

 

Fysisk anstrengende arbejde

 

39

 

27

 

69,2

 

Arbejdsstillinger og -bevægelser

 

203

 

172

 

84,7

 

Ensidigt, belastende arbejde

 

32

 

27

 

84,4

 

Ensidigt, gentaget arbejde

 

29

 

15

 

51,7

 

Gravides løft, stående arbejde

 

7

 

9

 

128,6

 

Øvrige muskel- og skeletbesvær

 

52

 

31

 

59,6

 

Psykisk arbejdsmiljø

 

Stor arbejdsmængde og tidspres

 

34

 

22

 

64,7

 

Høje følelsesmæssige krav

 

4

 

10

 

250,0

 

Mobning, herunder seksuel chikane

 

28

 

21

 

75,0

 

Vold og traumatiske hændelser

 

44

 

44

 

100,0

 

Skiftearbejde og arbejde på forskudte arbejdstider

 

3

 

9

 

300,0

 

Øvrige psykisk arbejdsmiljø

 

62

 

52

 

83,9

 

Psykisk førstehjælp

 

113

 

105

 

92,9

 

I alt

 

 

 

908

 

793

 

87,3

 

 

 

* Grunden til, at der i tabellen indenfor nogle arbejdsmiljøproblememner, kan ses en større andel emner, der er arbejdet videre med end vejledt om på 1. besøg , som fx kan dække over en registrering af, at virksomheden har arbejdet videre med et emne, selvom den ikke blev vejledt om det på 1. besøg.

Nedenstående tabel viser procentdelen af det samlede antal virksomheder, som er besøgt i indsatsen, som har arbejdet videre med et givent arbejdsmiljøproblememne.

Procent af antal besøgte virksomheder, som ved 2. besøg har oplyst, at de har arbejdet videre med emnet:

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

Løft, træk og skub

65,7

%

Fysisk anstrengende arbejde

7,1

%

Arbejdsstillinger og –bevægelser

45,4

%

Ensidigt, belastende arbejde

7,1

%

Ensidigt, gentaget arbejde

4,0

%

Gravides løft, stående arbejde

2,4

%

Øvrige muskel- og skeletbesvær

8,2

%

Psykisk arbejdsmiljø

Stor arbejdsmængde og tidspres

5,8

%

Høje følelsesmæssige krav

2,6

%

Mobning, herunder seksuel chikane

5,5

%

Vold og traumatiske hændelser

11,6

%

Skiftearbejde og arbejde på forskudte arbejdstider

2,4

%

Øvrige psykisk arbejdsmiljø

13,7

%

Psykisk førstehjælp

27,7

%

I alt

 

209,2

 

%

*)En virksomhed kan have modtaget og arbejdet videre med den mundtlige vejledning inden for mere end et emne. Derfor er summen af procenterne mere end 100 procent.

Afgørelser/reaktioner

2. besøgene blev gennemført ca. 1-6 mdr. efter det 1. besøg og indeholdt også en kontrol af arbejdsmiljøet, hvor der blev truffet afgørelser om eventuelle overtrædelser af Arbejdsmiljøloven.

2. besøgene blev aftalt under 1. besøget og blev gennemført som et tilsyn med fokus på muskel- og skeletbesvær samt psykisk arbejdsmiljø. Afhængig af den enkelte virksomhed og de opgaver de var i gang med, blev 2. besøget en kombination mellem observation og drøftelse af de emner der var vejledt om. For virksomheder med skiftende arbejdssteder tog besøgene oftest afsæt i besøg på et arbejdssted med deltagelse af ledelsen samt enten arbejdsmiljørepræsentant eller andre medarbejdere.

Nedenstående tabel viser antallet af reaktioner indenfor muskel- og skeletbesvær samt psykisk arbejdsmiljø afgivet i indsatsen.

Reaktionstyper:

 

 

§21-Påbud

 

Afgørelse uden påbud

 

Påbud

 

Strakspåbud

 

Vejledning

 

I alt

 

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

1

 

 

 

4

 

4

 

8

 

17

 

Løft, træk og skub

 

 

 

 

 

 

 

2

 

7

 

9

 

Arbejdsstillinger og -bevægelser

 

 

 

 

 

3

 

1

 

1

 

5

 

Ensidigt, gentaget arbejde

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Øvrige muskel- og skeletbesvær

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

2

 

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

1

 

3

 

 

 

4

 

8

 

Vold og traumatiske hændelser

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

2

 

Øvrige psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Psykisk førstehjælp

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

5

 

Øvrige områder

 

   

4

 

9

 

4

 

17

 

Hovedtotal

 

1

 

1

 

11

 

13

 

16

 

42

 

 

 
Der er således truffet 26 afgørelser og 16 vejledninger, hvoraf 13 afgørelser og 12 vejledninger omhandler indsatsens fokusområder; muskelskeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø.

Afgørelser indenfor psykisk arbejdsmiljø fordeler sig med:

 • 1 om ”Vold og traumatiske hændelser”.
 • 1 om ”Øvrige psykisk arbejdsmiljøforhold”.
 • 2 om “Psykisk førstehjælp”

Disse afgørelser handler typisk om udarbejdelse af beredskabsplan i forbindelse med traumatiske hændelser.

Der er herudover givet 4 skriftlige vejledninger, som ligeledes handler om beredskabsplaner i forbindelse med blandt andet ulykker.

Der er givet 9 afgørelser vedr. muskelskeletbesvær. Eksempler på afgørelser truffet vedr. muskelskeletbesvær er:

 • Løft af kasser med gulerødder på 12 kg i et større omfang.
 • Løft af 25 kg's sække med kartofler.
 • Længevarende arbejde med beskæring af siv i åløb og efterfølgende håndtering af siv mv. 
 • De 8 vejledninger der er givet indenfor muskelskeletbesvær retter sig primært mod tunge løft.

Nedenstående tabel viser antallet af reaktioner, (vejledninger og afgørelser) fordelt på brancher.

Reaktioner fordelt på brancher

Rækkenavne

 

§21-Påbud

 

Afgørelse uden påbud

 

Påbud

 

Straks-påbud

 

Vejled-ning

 

I alt

 

011300 Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde

 

1

 

 

 

1

 

3

 

3

 

8

 

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

1

 

 

 

1

 

3

 

2

 

7

 

Løft, træk og skub

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

3

 

Arbejdsstillinger og -bevægelser

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

2

 

Ensidigt, gentaget arbejde

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Øvrige muskel- og skeletbesvær

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

Psykisk førstehjælp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

011900 Dyrkning af andre etårige afgrøder

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Øvrige psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

012400 Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

Psykisk førstehjælp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

013000 Planteformering

 

 

 

 

 

3

 

 

 

4

 

7

 

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

5

 

Løft, træk og skub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

3

 

Arbejdsstillinger og -bevægelser

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

Øvrige muskel- og skeletbesvær

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

2

 

Vold og traumatiske hændelser

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

2

 

813000 Landskabspleje

 

 

 

 

 

3

 

1

 

4

 

8

 

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

 

 

 

 

1

 

1

 

3

 

5

 

Løft, træk og skub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

3

 

Arbejdsstillinger og -bevægelser

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

2

 

Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

 

 

2

 

 

 

1

 

3

 

Psykisk førstehjælp

 

 

 

 

 

2

 

 

 

1

 

3

 

I alt

 

1

 

1

 

7

 

4

 

12

 

25

 

Generel vurdering af indsatsen

Det er Arbejdstilsynets generelle vurdering, at:

 • Der har været et konstruktivt forløb med virksomhederne.
 • Særligt gartnerierne har vist stor interesse for dialogen med Arbejdstilsynet om lokale arbejdsmiljøforhold.
 • Virksomhederne er motiverede for at arbejde videre med de emner, der er blevet vejledt om på 1. besøgene.
 • Virksomhederne har oplevet en ”rød tråd mellem de to besøg.
 • Virksomhederne har i høj grad arbejdet videre med arbejdsmiljøet mellem 1. og 2. besøg, således at der kun i få tilfælde kunne konstateres væsentlige arbejdsmiljøproblemer.
 • Enkelte virksomheder synes ikke at være målgruppe for indsatsen, men er blevet udtaget grundet deres branchekode.

Henter PDF