Gå til hovedindholdet

Særlig tilsynsindsats - dialog og vejledning: Landbrug og skovbrugsvirksomheder 2011-15

Arbejdstilsynet gennemførte i 2011-15 en række særlige tilsynsindsatser med mere fokus på dialog og vejledning. På denne side kan du læse om resultaterne af indsatsen indenfor landbrug og skovbrugsvirksomheder.

Arbejdstilsynet har i alt besøgt 611 virksomheder fordelt over hele landet. Denne side indeholder resultatet af den særlige indsats i branchen.

Følgende underbrancher er besøgt i indsatsen

Branche

Antal besøgte virksomheder

011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø

125

014100 Avl af malkekvæg

110

014300 Avl af heste og dyr af hestefamilien

4

014610 Avl af smågrise

98

014620 Produktion af slagtesvin

45

014700 Fjerkræavl

16

014920 Avl af pelsdyr mv.

27

015000 Blandet drift

48

016100 Serviceydelser i forbindelse med planteavl

52

016200 Serviceydelser i forbindelse med husdyravl

8

016400 Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd

6

021000 Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter

43

022000 Skovning

3

024000 Serviceydelser til skovbrug

25

103200 Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft

1

I alt

611

I indsatsen er virksomhederne besøgt to gange. Det første besøg var et vejledningsbesøg, mens det andet besøg også har indeholdt kontrol af arbejdsmiljøet. Der har været fokus på psykisk arbejdsmiljø og muskel- og skeletbelastninger. Indsatsmetoden er yderligere beskrevet på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Før virksomhederne blev besøgt, blev de enkelte virksomheder forberedt på besøget ved, at der blev fremsendt et anmeldebrev med information om den særlige tilsynsindsats og oplysninger om besøgsdato. Derudover indeholdt anmelderbrevet links til relevant informationsmateriale med henblik på, at virksomheden kunne forberede sig til besøget.

Forebyggelsespakker

Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har i samarbejde med arbejdsmarkedets parter udviklet en forebyggelsespakke, der kan søges af alle virksomheder indenfor branchegruppen "landbrug", herunder alle de virksomheder, der er omfattet af disse brancher. Forebyggelsespakken sigter mod at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden på arbejdspladsen. Pakken er nærmere beskrevet på Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses hjemmeside.

Arbejdstilsynet har ved det første besøg på virksomhederne informeret om indholdet i forebyggelsespakken og vejledt virksomhederne om muligheden for at søge et forløb med en forebyggelsespakke.

Forebyggelsespakkerne kan ikke søges længere.

Første besøg

Der er givet 1.363 mundtlige vejledninger på første indsatsbesøg, herunder 522 vejledninger om psykisk arbejdsmiljø og 841 vejledninger om muskel- og skeletbelastninger.

 

Mundtlige vejledninger fordelt på emner

Antal vejledninger

Pct. af samlede antal vejledninger

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

Løft, træk og skub

435

31,9 %

Fysisk anstrengende arbejde

44

3,2 %

Arbejdsstillinger og -bevægelser

251

18,4 %

Ensidigt, belastende arbejde

27

2 %

Ensidigt, gentaget arbejde

16

1,2 %

Gravides løft, stående arbejde

2

0,2 %

Øvrige muskel- og skeletbesvær

66

4,8 %

060 Psykisk arbejdsmiljø

Stor arbejdsmængde og tidspres

28

2,1 %

Høje følelsesmæssige krav

2

0,1 %

Mobning, herunder seksuel chikane

20

1,5 %

Vold og traumatiske hændelser

91

6,7 %

Skiftearbejde og arbejde på forskudte arbejdstider

4

0,3 %

Øvrige psykisk arbejdsmiljø

52

3,8 %

Psykisk førstehjælp

325

23,8 %

I alt

 

1.363

100 %

Vejledningerne på første besøget har fx omhandlet:

 • Manuel håndtering af sækkevarer (typisk vægt på 25 kg.)
 • Skulderbelastninger ved langvarig brug af højtryksrenser
 • Arbejdsstillinger ved vaccinering, halekupering og kastrering af smågrise
 • Arbejdsstillinger ved beskæringsarbejder med motorsav (skovbrug)
 • Indretning af førerplads i traktorer
 • Manuel udmugning i hestestalde
 • Arbejdsstillinger ved klovbeskæring
 • Procedurer ved ulykker herunder psykisk førstehjælp
 • Mobning

De mundtlige vejledninger er ikke et udtryk for, at Arbejdstilsynet har konstateret overtrædelser af lovgivningen.

Eksempler på aktiviteter, som virksomhederne har sat i gang mellem de to besøg:

 • Sat fodresække op i højden ved at stille flere paller oven på hinanden
 • I stedet for at håndtere smågrisene tre gange daglig ved haleklipning, håndteres de nu to gange dagligt
 • Fordele arbejdsopgaverne ved flytning af grisene, så det ikke altid er de samme folk
 • Arbejde med psykisk førstehjælp - indhente data, herunder evt. kontaktpersoner, på de udenlandske medarbejdere, så man er forberedt ved en evt. ulykke
 • Indarbejde møder, så medarbejderne kommer mere med i planlægningen
 • Ved malkegraven - pumpe mælken op til kalvene, så der ikke bæres spande op ad trapper
 • Har fokus på stabling af halmballer, så de står/er stablet sikkert
 • Har fokus på arbejdsstillingerne ved ind- og udgang af grisestierne
 • Har fokus på personlige værnemidler ved højtryksrensning
 • Har ryddet op i staldene, så ledninger og materialer kommer væk fra gangarealerne
 • Hensigtsmæssig opbevaring af tvillingedæk
 • Har fokus på altid at anvende personlige værnemidler ved benyttelse af kemikalier, og at de er til rådighed, hvor kemikalierne bruges.

Andet besøg

På andet besøg blev der taget stilling til, om virksomheden havde arbejdet videre med de emner, der var vejledt om. Samtidig blev der taget stilling til og truffet afgørelser om eventuelle overtrædelser af arbejdsmiljøloven.

Nedenstående tabel viser, hvor mange af de mundtlige vejledninger virksomhederne har arbejdet videre med. Det fremgår heraf, at der er blevet arbejdet videre med en meget stor del af vejledningerne indenfor både muskelskeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø.

Nedenfor ses tabel med antal mundtlige vejledninger, der blev givet på første besøget og antal vejledninger, som virksomheden oplyser, at den har arbejdet videre med på andet besøg.

Mundtlige vejledninger fordelt på arbejdsmiljøproblemer

Antal emner der blev vejledt om på 1. besøg

Antal emner der er arbejdet videre med mellem 1. og 2. besøg

Pct. af antal emner, der er arbejdet videre med

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

Løft, træk og skub

435

412

94,7 %

Fysisk anstrengende arbejde

44

41

93,2 %

Arbejdsstillinger og -bevægelser

251

228

90,8 %

Ensidigt, belastende arbejde

27

17

63 %

Ensidigt, gentaget arbejde

16

11

68,8 %

Gravides løft, stående arbejde

2

0

0 %

Øvrige muskel- og skeletbesvær

66

42

63,6 %

Psykisk arbejdsmiljø

Stor arbejdsmængde og tidspres

28

18

64,3 %

Høje følelsesmæssige krav

2

2

100 %

Mobning, herunder seksuel chikane

20

18

90 %

Vold og traumatiske hændelser

91

79

86,8 %

Skiftearbejde og arbejde på forskudte arbejdstider

4

2

50 %

Øvrige psykisk arbejdsmiljø

52

38

73,1 %

Psykisk førstehjælp

325

293

90,2 %

I alt

 

1.363

1.201

88,1 %

Nedenstående tabel viser procentdelen af det samlede antal besøgte virksomheder i forbindelse med indsatsten, som har arbejdet videre med et givent arbejdsmiljøproblememne.

Procent af antal besøgte virksomheder, som ved 2. besøg har oplyst, at de har arbejdet videre med emnet

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

Løft, træk og skub

67,4

%

Fysisk anstrengende arbejde

6,7

%

Arbejdsstillinger og –bevægelser

37,3

%

Ensidigt, belastende arbejde

2,8

%

Ensidigt, gentaget arbejde

1,8

%

Gravides løft, stående arbejde

0

%

Øvrige muskel- og skeletbesvær

6,9

%

Psykisk arbejdsmiljø

Stor arbejdsmængde og tidspres

2,9

%

Høje følelsesmæssige krav

0,3

%

Mobning, herunder seksuel chikane

2,9

%

Vold og traumatiske hændelser

12,9

%

Skiftearbejde og arbejde på forskudte arbejdstider

0,3

%

Øvrige psykisk arbejdsmiljø

6,2

%

Psykisk førstehjælp

48

%

I alt

196,6%

*En virksomhed kan have modtaget og arbejdet videre med den mundtlige vejledning inden for mere end et emne. Derfor er summen af procenterne mere end 100 procent.

Afgørelser/reaktioner

Andet besøg lå ca. 1-6 mdr. efter det første besøg og indeholdt også en kontrol af arbejdsmiljøet, hvor der var mulighed for at træffe afgørelser om eventuelle overtrædelser af arbejdsmiljøloven.

Nedenstående tabel viser antallet af reaktioner indenfor muskel- og skeletbesvær samt psykisk arbejdsmiljø afgivet i indsatsen.

 

Antal tilsynsreaktioner

Afgørelse uden påbud

Påbud

Strakspåbud

Vejledning

I alt

 

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

056 Løft

 

2

3

6

11

 

057 Bæring

 

 

1

 

1

 

058 Træk og skub

 

1

 

 

1

 

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

3

4

6

13

 

060 Psykisk arbejdsmiljø

061 Stor arbejdsmængde og tidspres

 

 

 

1

1

 

064 Mobning, herunder seksuel chikane

 

 

 

2

2

 

065 Vold og traumatiske hændelser

1

2

 

6

9

 

068 Øvrige psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

2

2

 

069 Psykisk førstehjælp

1

3

 

12

16

 

060 Psykisk arbejdsmiljø

2

5

 

23

30

 

I alt

2

8

4

29

43

 

Der er således truffet 14 afgørelser og 29 vejledninger indenfor muskel- og skeletbesvær samt psykisk arbejdsmiljø.

Afgørelser indenfor psykisk arbejdsmiljø fordeler sig med:

 • 2 påbud og 1 afgørelse uden påbud om "Vold og traumatiske hændelser"
 • 2 vejledninger om "Øvrige psykisk arbejdsmiljøforhold"
 • 3 påbud og 1 afgørelse uden påbud om "Psykisk førstehjælp"

Disse afgørelser handler typisk om udarbejdelse af beredskabsplan i forbindelse med traumatiske hændelser.

Nedenstående tabel viser antallet af reaktioner (vejledninger og afgørelser) fordelt på brancher.

Antal tilsynsreaktioner

Afgørelse

uden påbud

Påbud

Straks-påbud

Vejled-ning

I alt

011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

2

1

 

3

060 Psykisk arbejdsmiljø

1

 

 

4

5

011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø

1

2

1

4

8

014100 Avl af malkekvæg

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

 

 

3

3

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

2

 

6

8

014100 Avl af malkekvæg

 

2

 

9

11

014610 Avl af smågrise

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

 

 

 

 

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

1

 

4

5

014610 Avl af smågrise

 

1

 

4

5

014620 Produktion af slagtesvin

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

 

2

 

2

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

4

4

014620 Produktion af slagtesvin

 

 

2

4

6

014700 Fjerkræavl

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

1

 

1

2

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

1

1

014700 Fjerkræavl

 

1

 

2

3

014920 Avl af pelsdyr mv.

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

 

1

 

1

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

 

 

014920 Avl af pelsdyr mv.

 

 

1

 

1

016100 Serviceydelser i forbindelse med planteavl

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

 

 

1

1

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

1

 

2

3

016100 Serviceydelser i forbindelse med planteavl

 

1

 

3

4

021000 Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

 

 

1

1

060 Psykisk arbejdsmiljø

1

1

 

2

4

021000 Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter

1

1

 

3

5

I alt

2

8

4

29

43

Generel vurdering af indsatsen

Det er Arbejdstilsynets generelle vurdering, at virksomhederne generelt har været tilfredse med hele forløbet, og har kunnet tilslutte sig indholdet i de mundtlige vejledninger ved det første besøg. Derudover viser indsatsen:

 • De besøgte virksomheder i indsatsen er fordelt i hele landet og over en bred vifte af de brancher, der hører under Landbrug/skovbrug, herunder fx dyrkning af korn, fjerkræavl, forarbejdning af korn osv.
 • Virksomhederne og Arbejdstilsynet har oplevet en rød tråd mellem de to besøg, bl.a. fordi det var de samme personer, der deltog under begge besøg.
 • At der, ifølge flere virksomheder, desværre ikke har været driftsmæssigt overskud til at gennemføre større investeringer i forbedringer i arbejdsmiljøet, men at der så samtidig har været stor opfindsomhed i forskellige individuelle løsninger.
 • Forebyggelsespakker fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse har i vid udstrækning understøttet virksomhedernes arbejde med de ergonomiske og psykiske udfordringer.
 • En meget stor del af virksomhederne arbejdede mellem de to besøg målrettet med løsninger på de problemer, som blev drøftet på første besøg.

Henter PDF