Gå til hovedindholdet

Særlig tilsynsindsats - dialog og vejledning: Transportmidler 2011-15

Arbejdstilsynet gennemførte i 2011-15 en række særlige tilsynsindsatser med mere fokus på dialog og vejledning. På denne side kan du læse om resultaterne af indsatsen i branchen transportmidler.

Arbejdstilsynet gennemførte fra 2011-15 særlige tilsynsindsatser med mere fokus på dialog og vejledning.

Indsatserne havde fokus på arbejdsmiljøproblemer inden for muskel- og skeletbelastninger samt det psykiske arbejdsmiljø.

Denne side indeholder en status over resultatet af Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsats indenfor transportmidler.

Den særlige tilsynsindsats i transportmidler er gennemført i perioden fra den 15. januar 2012 til den 1. juli 2013.

Der er besøgt i alt 627 virksomheder.

Branchefordeling:

Branche  Antal besøgte virksomheder 
451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibus 

 36

291000 Fremstilling af motorkøretøjer 

 4

292000 Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer

 24

293200 Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer 

 6

331700 Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler 

 2

452010 Autoreparationsværksteder mv. 

 390

452020 Karosseriværksteder og autolakererier 

 69

452030 Undervognsbehandling 

 25

452040 Dækservice 

 60

454000 Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler 

 11

I indsatsen er virksomhederne blevet besøgt to gange. Det 1. besøg var et vejledningsbesøg, mens det 2. besøg også har indeholdt kontrol af arbejdsmiljøet. Der har været fokus på psykisk arbejdsmiljø og muskelskeletbelastninger.

Indsatsmetoden er yderligere beskrevet på Arbejdstilsynets hjemmeside


Fordelingen af besøgte virksomheder i forhold til størrelse:

 • 10 % større virksomheder (med eller over 25 ansatte)
 • 90 % mindre virksomheder (under 25 ansatte)

1. besøg

Der er givet 1779 mundtlige vejledninger på 1. indsatsbesøg, herunder 646 vejledninger om psykisk arbejdsmiljø og 1133 vejledninger om muskelskeletbelastninger.

Nedenstående tabel viser, hvilke arbejdsmiljøemner, der er vejledt om på 1. besøg samt, hvor mange gange (antal virksomheder). Tabellen viser ligeledes antallet af emner, der er arbejdet videre med mellem 1. og 2. besøg.

Arbejdsmiljøemner  Antal mundtlige vejledninger på 1. besøg  Antal emner virksomhederne har arbejdet videre med 1. og 2. besøg 
050 Muskel og skeletbelastninger    
051 Løft, træk og skub 

 529

486

052 Fysisk anstrengende arbejde 

 107

66

053 Arbejdsstillinger og -bevægelser 

 376

 302

054 Ensidigt, belastende arbejde 

 35

 22

055 Ensidigt, gentaget arbejde 

 22

 5

057 Øvrige ergonomiske arbejdsmiljøproblemer

 64

 40

Psykisk arbejdsmiljø     
061 Stor arbejdsmængde og tidspres

125

41

063 Høje følelsesmæssige krav

40

9

064 Mobning, herunder seksuel chikane 

96

 29

065 Vold og traumatiske hændelser 

284

 219

066 Skiftearbejde og arbejde på forskudte arbejdstider 

 8

 2

068 Øvrigt psykisk arbejdsmiljø 

 93

 69

Mundtlige vejledninger

Af tabellen ses det, at der er afgivet flest mundtlige vejledninger inden for emnerne, arbejdsstillinger og bevægelser, løft, træk og skub samt vold og traumatiske hændelser.

De mundtlige vejledninger er givet under en drøftelse mellem Arbejdstilsynet og virksomheden i forhold til arbejdsmæssige belastninger. Vejledningerne har handlet om, hvorledes belastningerne kan mindskes. På første besøg har der ikke været tale om nogen kontrol af arbejdsmiljøet, og de mundtlige vejledninger er derfor ikke et udtryk for, at Arbejdstilsynet har konstateret overtrædelser af lovgivningen.

Der kan nævnes følgende eksempler på, hvad vejledningerne mere detaljeret har drejet sig om, og hvad virksomhederne har arbejdet videre med fra 1. til 2. besøg. .”Arbejde videre med” omfatter lige fra at have videre overvejelser om de emner, som var blevet berørt på 1. besøg til at have planlagt møder, til at få nedskrevet og præciseret procedurer, til at kompetenceudvikle eller udvikle nye arbejdsrutiner og metoder samt iværksætte konkrete handlinger, som angivet i det nedenstående.

Arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser

Arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser er et af de emner, der ofte er vejledt om på 1. besøg. Vejledningen er eksempelvis givet i forbindelse med reparations- og klargøringsopgaver, hvor der f.eks. ikke er plads til at arbejde i hensigtsmæssige arbejdsstillinger. I disse situationer har vejledningen omhandlet mulige måder, hvorpå virksomheden kan arbejde med løsning og håndtering af problemerne.

Det kan f.eks. være:

 • Plads på værkstedet (herunder manglende oprydning)
 • Arbejde under bilen
 • Arbejde fra revisionsgrav
 • Arbejde under instrumentbord
 • Arbejde i motorrum
 • Skift fra sommer til vinterdæk
 • Manglende brug af tekniske hjælpemidler
 • Manglende kendskab til tekniske hjælpemidler
 • Manglende brug af knæpuder
 • Foroverbøjet arbejde
 • Knæliggende arbejde generelt
 • Placering af dæklager (kørevej)
 • Håndtering af reservedele fra modtagelse til lager til lift
 • Placering af dæk og afbalancerings apparat
 • Manglende plads til brug af tekniske hjælpemidler

Aktiviteter, som virksomhederne har sat i gang mellem de to besøg, har fx været:

 • Udvikle og/eller indkøbe tekniske hjælpemidler
 • Instruktion i enkelte arbejdsopgaver
 • Mere brug af tekniske hjælpemidler
 • Oprydning.

Løft, træk og skub

Løft, træk og skub er også et emne, som der ofte er vejledt om på 1. besøg.

I disse situationer har vejledningen fx omhandlet håndtering/bæring af:

 • Hjul
 • Bremsedele
 • Anhængertræk
 • Kobling/svinghjul
 • Ruder
 • 60 liter sprinkler/kølervæske dunke
 • Plade-/karrosseridele
 • Tromler til undervognsbehandling (205 liter)
 • Af-/påmontering af topstykker (lastvogne)
 • Dele til opretterbænk
 • Drejeskiver til sporapparater
 • Batterier
 • Indretning af lager

Aktiviteter, som virksomhederne har sat i gang mellem de to besøg, har fx været:

 • Instruktion
 • Udvikle/indkøbe tekniske hjælpemidler
 • Mere brug af tekniske hjælpemidler
 • Lægge rutiner ind i forbindelse med oprydning og rengøring.
 • Maling af værksted
 • Hæve bilen så knæliggende arbejde nedsættes
 • Udarbejde materiale for at kunne træffe nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp efter traumatiske hændelser i arbejdet

Vold og traumatiske hændelser

Ved drøftelse af psykiske risikofaktorer ved 1. besøg, har de mundtlige vejledningerne har blandt andet drejet sig om:

 • Reparation på vej
 • Prøvekørsel
 • Trusler om vold (fra kunder)
 • Kunder på værkstedet
 • Arbejdsdage kan være svære at planlægge
 • Respekten over for lærlingen
 • Informationer generelt

Forebyggelsespakker

I forbindelse med 1. besøg i indsatsen bliver virksomhederne ligeledes informeret om muligheden for at søge en forebyggelsespakke. En forebyggelsespakke er et foruddefineret forløb, som kan hjælpe med at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden på arbejdspladsen. Forebyggelsespakkerne søges igennem forebyggelsesfonden.

www.forebyggelsesfonden.dk

2. besøg

Reaktioner

På 2. besøg blev der taget stilling til, om virksomheden havde arbejdet videre med de vejledte emner. Samtidig blev der taget stilling til og truffet afgørelser om eventuelle overtrædelser af arbejdsmiljøloven.
2. besøg lå ca. 1-6 mdr. efter det 1. besøg og indeholdt også en kontrol af arbejdsmiljøet, hvor der blev truffet afgørelser om eventuelle overtrædelser af Arbejdsmiljøloven.

Nedenstående tabel viser antallet af afgørelser om muskelskeletbelastninger og psykisk arbejdsmiljø truffet på 2. besøg.  

 
Antal reaktioner
  Reaktionstype
  Påbud Strakspåbud Afgørelse Psyk.  Afgørelse uden påbud Skriftlig vejledning
050 Muskel- og skeletbesvær

051 Løft, træk og skub 

 60

 3

 0

 2

36

053 Arbejdsstillinger og -bevægelser 

 2

 0

 0

 0

 2

Total

 62

 3

 0

 2

38

060 Psykisk arbejdsmiljø

065 Vold og traumatiske hændelser 

 0

 0

 1

 0

 24

068 Øvrige psykisk arbejdsmiljø 

 0

 0

 0

 0

 1

Total 

 0

 0

 1

 0

 25

Muskelskeletbelastninger

Antal afgørelser

Arbejdstilsynet har truffet 67 afgørelser vedr. muskelskeletbelastninger heraf 65 afgørelser om løft, træk og skub og 2 afgørelser om arbejdsstillinger og -bevægelser.

Derudover er der afgivet 38 skriftlige vejledninger vedr. ergonomisk arbejdsmiljø.

Psykisk arbejdsmiljø

Antal afgørelser

Arbejdstilsynet har truffet 1 afgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Indenfor området Vold og traumatiske hændelser. Vold og traumatiske hændelser omhandler psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser.

Derudover er der afgivet 25 vejledninger vedr. psykisk arbejdsmiljø.

Afgørelser vedr. ergonomisk arbejdsmiljø

Løft, træk og skub omhandler blandt andet:

 • Håndtering af hjul på værksted
 • Håndtering af hjul på lager
 • Håndtering af hjul i reoler
 • Håndtering af dunke

Arbejdsstillinger omhandler blandt andet:

Udskiftning af hjul på personbiler på værkstedsgulvet (lidt hævet lift eller brug af donkraft), og ved udskiftning af dæk, afbalancering m.m. på monteringsbanerne samt montering af hjul på biler.

Generel vurdering af indsatsen

Det er Arbejdstilsynets generelle vurdering, at virksomhederne har udtrykt tilfredshed med arbejdstilsynets mundtlige vejledninger ved det første besøg, samt har været tilfredse med hele forløbet. Der udover viser indsatsen:

 • De besøgte virksomheder i indsatsen er fordelt i hele landet og over en bred vifte af de brancher der hører under transportmiddelbranchen herunder fx autoreparation, autolakering, autoopretning osv.
 • Virksomhederne og arbejdstilsynet har oplevet en rød tråd mellem de to besøg, da det var de samme personer, der deltog under begge besøg.
 • At der ifølge arbejdsgiverne har været stor vilje iblandt de ansatte ved deltagelse i gennemførelse af forebyggelsespakkerne.
 • Forebyggelsespakker fra forebyggelsesfonden har understøttet virksomhedernes arbejde med de ergonomiske udfordringer. Der er afsat ca. 800 forebyggelsespakker til branchen.
 • Langt de fleste virksomheder arbejdede mellem de to besøg, målrettet med løsninger på de problemer som blev drøftet på 1. besøg. 

Henter PDF