Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Bilag 1 - Retningslinjer for bygningsmæssige forhold ved gastrykregulator/målerstationer for transmissions- og distributionssystemer for naturgas, udført som fritliggende bygninger eller som overjordiske kassestationer

Bilag 1 til AT-vejledning om naturgasanlæg.

Forord

Disse retningslinjer omfatter kun gastrykregulator- og målerinstallationer, udført i fritliggende bygninger eller overjordiske kassestationer i forbindelse med naturgastransmissions- og distributionsanlæg.

Ud over nærværende retningslinjer henvises til Bygningsreglementet.

1. Gyldighedsområdet

1.1 Retningslinjerne omfatter bygningsmæssige forhold ved gastrykregulator- og målerstationer for naturgas, der er udført som fritliggende bygninger eller som overjordiske kassestationer, og som tjener til at regulere gastrykket og/eller måle gasstrømmen i forbindelse med drift af transmissions- og distributionsnet for naturgas.

1.2 Retningslinjerne omfatter ikke gastrykregulator- og målerinstallationer i tilknytning til forbrugsinstallationer.

For disse installationers vedkommende henvises til Gasreglementet.

1.3 Bestemmelserne om ventilation er baseret på naturgas med en relativ massefylde på op til 0,75.

2. Definitioner

I nærværende retningslinjer gælder følgende definitioner:

Naturgas

Naturgas tilhører Gasreglementets 2. gasfamilie. En naturligt forekommende gas primært bestående af metan med et metanindhold, der normalt er over 80 pct.

Åben opstilling

En opstilling af en gastrykregulator og/eller målerstation i fri luft med overdækning og/eller afskærmning.

Lukket opstilling

Opstilling af en gastrykregulator- og/eller målerstation i et lukket rum.

Fritliggende bygning

Bygning med rumindhold større end 15 m3, og som udelukkende indeholder gastrykregulator- og/eller målerinstallationer med tilhørende apparatur, og for hvilken der ikke sker nedsættelse af den krævede indbyrdes afstand til andre bygninger og oplag.

Overjordiske kassestationer

Et lukket rum over terræn med et rumfang op til 15 m3, og som udelukkende tjener til at indeholde en gastrykregulator- og/eller målerinstallation med dertilhørende apparatur.

Tagopstilling

Åben eller lukket opstilling af en gastrykregulator- og/eller målerinstallation på taget af en bygning.

Ledningsgennemføring

Gennemføring af bl.a. gasledninger, vandledninger og kabler gennem vægge og gulve til gastrykregulator- og målerrum.

Kælder

En del af en bygning, hvor gulvoverfladen langs enhver væg ligger lavere end terrænet udenfor.

Rummet betegnes som kælder uanset dets loftshøjde, og uanset om der er adgangsmulighed, og hvordan denne i givet fald er.

Rørgrav

En fordybning i et gulv af en bredde og dybde, der ikke er større end nødvendigt for montage og eventuelt indføring af rør. Den kan være fyldt med ubrændbart materiale (sand) og/eller være overdækket med riste.

3. Generelle bestemmelser

3.1 Indretningen af gastrykregulator- og målerstationer skal være i overensstemmelse med de danske normer for naturgasdistribution, det vil sige til enhver tid gældende forskrifter i “GPTC-Guide for Gas Transmission and Distribution Piping Systems” med Arbejdstilsynets tillægsbestemmelser.

3.2 Overjordiske kassestationer samt de rum i fritliggende bygninger, hvori der er opstillet gastrykregulator- og målerinstallationer samt odoriseringsapparatur, klassificeres som zone 1, medmindre der etableres en af myndighederne godkendt mekanisk ventilation, hvorved stationen/rummet klassificeres som zone 2.

3.3 De elektriske installationer skal udføres i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til disse installationer, ligesom der for disse lokaliteters vedkommende stilles særlige krav til telefoner, instrumenter og andet lavspændingsudstyr.

3.4 Der skal i fornødent omfang træffes foranstaltninger imod støjemission.

4. Retningslinjer for fritliggende bygninger

4.1 Ved indretning af en gastrykregulator- og målerinstallation i en fritliggende bygning skal de – i vandret projektion målte – afstande fra bygningen til naboskel samt vej- og stiskel være mindst 2,5 m.

4.2 Afstand til anden bygning/oplag skal mindst svare til summen af de afstande, som bygningen og de pågældende bygninger/oplag skal have til naboskel.

Placering af en fritliggende bygning skal godkendes af Kommunalbestyrelsen (Redningsberedskabet).

4.3 Ved placering i nærheden af bygninger for højspændingsanlæg gælder tillige Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser om bygningens brandsikkerhed, og ved placering i nærheden af højspændingsluftledninger og højspændingsstationer – udført som friluftsstationer – gælder tillige Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser om nærføring med højspændingsluftledninger.

4.4 I opstillingsrummet for gastrykregulator- og målerinstallationer må kun forefindes de apparater, der er nødvendige for funktionen af pågældende anlæg.

Opstillingen af de tekniske hjælpemidler skal være udført således, at brug, betjening, tilretning, eftersyn, rengøring, vedligeholdelse og reparation kan ske uden fare for sikkerhed og sundhed.

Specielt skal der forefindes en gasalarm, der til stadighed kontrollerer rummets atmosfære, og som giver signal i forbindelse med adgangsvejen til rummet og eventuelt til stationens kontrolrum.

4.5 Væggene i gastrykregulator- og målerrum skal udføres som mindst BS bygningsdel 60 og med overflade mindst svarende til klasse 1 beklædning.

Væggene, der omgiver gastrykregulator- og målerrum samt odoriseringsrum eller bygningens ydervægge, skal i brudtilstand kunne modstå
et indvendigt overtryk på 5 kN/m2.

4.6 Ydervægge må ikke have vinduer.

4.7 Tagkonstruktionen skal udføres som en let konstruktion fortrinsvis af ubrændbare materialer (fx tagplader af eternit eller aluminium på lægter, eller tagelementer med kort kollapstid).

4.8 Bygningskonstruktioner med hulrum, hvor gas kan akkumuleres, er ikke tilladt.

4.9 Kældre, som defineret i kapitel 2, er ikke tilladt i de rum, der indeholder gastrykregulator- og målerinstallationer.

4.10 Adgangsdøre til rum for opvarmningsinstallationer og ikke-eksplosionssikrede installationer må ikke placeres i samme gavl eller facade som døre og ventilationsåbninger til gastrykregulator- og målerrum og/eller til rum for odoriseringsapparatur.

I tilfælde af, at dørene udformes med slusearrangement, kan døre i samme gavl eller facade dog accepteres, såfremt afstanden mellem dørene er mindst 3 m. Dørene skal tillige være selvlukkende.

4.11 Gulvene skal være udført af gnistfrit materiale og på en sådan måde, at muligheden for dannelse af statisk elektricitet reduceres (fx cementpuds, hårdbrændte teglsten).

Gulvenes afledningsmodstand må ikke overstige 1 M .

4.12 Gastrykregulator- og målerrum samt odoriseringsrum må ikke have gulvafløb eller på anden måde stå i forbindelse med kloakanlæg, ej heller gennem nedløbsbrønde.

4.13 Gastrykregulator- og målerrum skal være gastæt adskilt fra andre rum.

Hvis odoriseringsapparater er opstillet i et rum for sig selv, behøver dette rum ikke at være gastæt adskilt fra gastrykregulator- og målerrummet, men skal dog være gastæt adskilt fra rum til andre formål.

4.14 I gastrykregulator- og målerrum samt rum med odoriseringsapparatur skal ledningsgennemføringerne være gastætte, jf. dog pkt. 4.13.

4.15 Rummenes gulve samt bund og sider i eventuelle rørgrave skal udføres således, at gas ikke kan trænge ud eller ind ad denne vej.

4.16 Rørgravene kan opfyldes med ubrændbart materiale, såfremt alle rørsamlinger er udført ved svejsning.

Rørgravene må overdækkes med riste eller plade, dog ikke af aluminium.

4.17 Alle rum skal være forsynet med el-installation for belysning.

4.18 Eventuel opvarmning af gastrykregulator- og målerrum samt odoriseringsrum skal ske enten med varmt vand eller lavtryksdamp fra ildsted uden for rum med gastrykregulator- og målerinstallationer samt odoriseringsapparatur, eller med elektriske varmeapparater, der opfylder Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser for zone 1. Hvis rummet er ventileret med en af myndighederne godkendt mekanisk ventilation, jf. pkt. 3.2, kan opvarmning ske med elektriske varmeapparater, der opfylder Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser for zone 2.

4.19 Rum til gastrykregulator- og målerinstallationer samt rum til odoriseringsapparatur skal ventileres til det fri.

Ventilationsåbninger skal være så jævnt som muligt fordelt over længden af murene og/eller tagoverfladen og være placeret således, at der
opnås en god ventilation af hele rummet.

Ventilationsåbningernes totale frie gennemstrømningsareal skal mindst udgøre:

  1. Hvis der indrettes bund- og topventilation, skal åbningens totale frie gennemstrømningsareal udgøre mindst 0,6 pct. af gulvarealet, fordelt med 0,3 pct. nær gulv og 0,3 pct. nær ved taget og/eller i taget.
  2. Hvis der kun ventileres nær ved taget og/eller gennem tagfladen, skal åbningens totale frie gennemstrømningsareal udgøre mindst 3 pct. af gulvarealet.
  3. Uanset bestemmelserne i 1) og 2) skal ventilationsåbningen dog altid udgøre 20 cm2 pr. m3 bygningsrumfang.

Mekanisk ventilationsanlæg, jf. pkt. 3.2, skal sikre et luftskifte på mindst 4 gange i timen og skal udformes på en sådan måde, at såvel rum for gastrykregulator og måler samt odoriseringsrum dækkes. Ved svigt af ventilationsanlæg skal udløses en alarm.

4.20 Ventilationsåbningerne skal være beskyttet sådan, at det ikke er muligt på simpel måde gennem disse åbninger at bringe uønskede materialer eller genstande ind i bygningen.

Beskyttelsen kan foretages med net eller perforeret plade med åbninger på mindst 1 cm og højst 2 cm.

4.21 Fra rum med gastrykregulator- og målerudstyr samt odoriseringsapparatur skal der normalt være mindst to af hinanden uafhængige flugtveje, placeret i eller i umiddelbar nærhed af rummets modstående ender.

Dette krav kan efter ansøgning lempes for mindre rums vedkommende.

Flugtveje skal være frie og ryddelige i hele deres bredde. Opstilling af udstyr skal ske på en sådan måde, at der altid er uhindret adgang til
flugtveje, herunder flugtvejsdøre, der ikke benyttes i den daglige drift. Alle flugtvejsdøre skal åbne i flugtretningen (være udadgående) og kunne passeres uden brug af nøgle eller særligt værktøj.

4.22 Hvis bygningen står på et offentligt tilgængeligt areal og har ventilationsåbninger placeret mindre end 1,8 m over terræn, skal den indhegnes med et mindst 1,8 m højt solidt metaltrådshegn med aflåselig låge.

Hegnet skal placeres mindst 2,5 m fra bygningen.

4.23 I en afstand af mindst 10 m og højst 30 m fra bygningen skal såvel i gastilgangsledningerne som i gasafgangsledningerne være anbragt let tilgængelige afspærringsventiler eller betjeningsanordninger for sådanne. Placeringen af disse skal være tydeligt angivet ved skiltning.

Ventiler eller betjeningsanordninger skal i fornødent omfang være sikret mod påkørsel.

Placeringen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen (Redningsberedskabet).

4.24 I rum for gastrykregulator-, måler- og odoriseringsapparatur, udvendigt på alle døre til disse rum samt på hegnslåger skal der opsættes tydelige og holdbare skilte med forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild.

Skiltene skal være udført i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518/94 om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

4.25 Brandslukningsmateriel skal anbringes på hensigtsmæssige steder (fortrinsvis ved indgange til de pågældende afsnit).

Placeringen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen (Redningsberedskabet).

Anbringelsessteder for brandslukningsmateriel skal være synlige og let tilgængelige og skal markeres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518/94 om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

Brandslukningsmateriel skal efterses og kontrolleres mindst en gang om året, og dato for sidste eftersyn skal til enhver tid fremgå af påhæftet mærkeseddel e.l. fra den, der har foretaget eftersynet.

Eventuelle mangler ved brandslukningsmateriellet skal omgående rettes.

5. Retningslinjer for overjordiske kassestationer

5.1 Overjordiske kassestationer betragtes primært som tekniske installationer, omgivet af beskyttende kappe, hvorfor generelle bygningsmæssige forhold ikke umiddelbart kan overføres til disse installationer.

5.2 Ved placering i nærheden af bygninger for højspændingsanlæg gælder tillige Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser om bygningers brandsikkerhed og ved placering i nærheden af højspændingsluftledninger og højspændingsstationer, udført som friluftsstationer, gælder tillige Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser om nærføring med højspændingsluftledninger.

5.3 Kun de apparater, der er nødvendige for funktionen af gastrykregulator og målerinstallationer, må være opstillet i kassestationen. Omkring installationerne skal der altid være tilstrækkelig plads til, at betjening, reparation, udskiftning mv. uhindret kan finde sted.

5.4 Kældre, som defineret i kapitel 2, er ikke tilladt.

5.5 Kassestationer skal være funderet i henhold til Bygningsreglementet.

5.6 Væggene kan fx udføres af stål- eller aluminiumsplader eller glasfiberarmeret kunststof.

5.7 Væggene må ikke have vinduer.

5.8 Ved kassestationer, bygget af murværk eller beton, skal tagkonstruktionen udføres som en let konstruktion fortrinsvis af ubrændbare materialer (fx tagplader af eternit, eller aluminium på lægter, eller tagelementer med kort kollapstid).

5.9 Bygningskonstruktioner med hulrum, hvor gas kan akkumuleres, er ikke tilladt.

5.10 Kassestationer må ikke have gulvafløb eller på anden måde stå i forbindelse med kloakanlæg, ej heller gennem nedløbsbrønde.

5.11 Kassestationer skal ventileres direkte til fri luft gennem åbninger med et mindste mål på 1 cm.

Disse åbninger skal være placeret så højt oppe som muligt. De skal være så ensartede som muligt fordelt over længden af ydervæggene
og/eller tagoverfladen og være placeret sådan, at der opnås en god ventilation af hele rummet.

Åbningernes totale frie gennemstrømningsareal skal udgøre mindst 4 pct. af gulvarealet.

5.12 Ventilationsåbningerne skal være beskyttet sådan, at det ikke er muligt på simpel måde gennem disse åbninger at bringe uønskede materialer eller genstande ind i bygningen.

Beskyttelsen kan foretages med net eller perforeret plade med åbninger på mindst 1 cm og højst 2 cm.

5.13 Kassestationer, hvor personer kan gå ind, skal være forsynet med flugtveje og udgangsdøre i henhold til afsnit 4.21.

5.14 Eventuel opvarmning af kassestationens rum skal ske enten med vand eller lavtryksdamp fra ildsted uden for rum med gastrykregulator- og målerinstallationer samt odoriseringsapparatur, eller med elektriske varmeapparater, der opfylder Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser for den godkendte zoneinddeling.

5.15 Kassestationer skal i fornødent omfang sikres imod påkørsel ved opsætning af enten et mindst 0,5 m højt autoværn, der er forsvarligt befæstet, eller mindst 0,7 m høje påkørselsstolper (styrkemæssigt mindst som betonfyld 100 mmø stålrør), der er forsvarligt befæstet og anbragt i en indbyrdes afstand af højst 1,5 m.

5.16 I en afstand af mindst 10 m og højst 30 m fra kassestationen skal såvel i gastilgangsledningerne som i gasafgangsledningerne være anbragt let tilgængelige afspærringsventiler eller betjeningsanordninger for sådanne. Placeringen af disse skal være tydeligt angivet ved skiltning.

Ventiler eller betjeningsanordninger skal i fornødent omfang være sikret mod påkørsel.

Placeringen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen (Redningsberedskabet).

5.17 På kassestationerne skal der opsættes tydelige og holdbare skilte med forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild.

Skiltene skal være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518/94 om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

Indhold

Indhold

Henter PDF