Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 07 - Kvalifikationskrav ved arbejde med styren ved polyesterstøbning

Bilag 7 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1978 af 27. oktober 2021 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning.

1. Uddannelsesmål

Deltageren skal kunne udføre arbejde med styren ved polyesterstøbning sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i henhold til gældende regler samt kende til  arbejdsmiljøforhold og nødvendige beskyttelsesforanstaltninger.

2. Kvalifikationer

Efter endt uddannelse skal personen

 1. kunne gennemføre en simpel praktisk støbeproces baseret på polyestermaterialer, der relaterer sig til industriens produktionsforhold,
 2. i grundtræk kunne redegøre for plastbranchens forskellige produktionsformer, have indsigt i hærdeplastmaterialers egenskaber og anvendelsesområder, og kunne give eksempler på valg af materiale og proces med begrænset arbejdsmiljøpåvirkning,
 3. kende til sammensætning af råvarerne og kende til sundhedsrisici ved arbejde med produkter indeholdende glasfiberarmeret, umættet polyester og kende til substitutionspligten,
 4. kunne vælge og anvende de rigtige personlige værnemidler og eventuelle andre beskyttelsesforanstaltninger ved hjælp af bl.a. mærkningsregler, symboler, sikkerhedsdatablade og brugsanvisninger,
 5. kende principperne for ventilationsanlæg og forholdsregler ved unormale driftsforhold, og om hvilke målinger der kan foretages, så der ved eventuelt opståede fejl bliver iværksat en fejlretning,
 6. kende principperne for udførelse af måleprogrammer for styren,
 7. hvilke arbejdshygiejniske foranstaltninger, der skal være til rådighed, når der arbejdes med styren ved polyesterstøbning,
 8. kende til uhelds- og skadesbehandling, være i stand til at yde førstehjælp ved kontakt med polyester og styren og kunne bruge nødbruser og øjenskylleudstyr,
 9. med relevant brandslukningsudstyr kunne bekæmpe brand i plastmaterialer,
 10. kende til forsvarlig håndtering, emballering og bortskaffelse af affald, og
 11. vide, at man skal sikre sig, at der er opsat advarselstavle og eventuel anden signalgivning, når der arbejdes med styren ved polyesterstøbning, og
 12. have praktiske færdigheder inden for anvendelse af beskyttelsesforanstaltningerne og de arbejdshygiejniske foranstaltninger.

 

Indhold

Indhold

Henter PDF