Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 08 - Kvalifikationskrav ved arbejde med svejsning og termisk skæring i metal samt slibning i tilknytning hertil

Bilag 8 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1978 af 27. oktober 2021 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning.

1. Uddannelsesmål

Deltageren skal kunne udføre arbejde med svejsning og termisk skæring (plasmaskæring, laserskæring og flammeskæring) i metal samt slibning i tilknytning hertil sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i henhold til gældende regler samt kende til arbejdsmiljøforhold og nødvendige beskyttelsesforanstaltninger.

2. Kvalifikationer

Efter endt uddannelse skal personen

  1. kende til luftforurening ved svejsning, termisk skæring og slibning, herunder røg, støv og gasarter, grænseværdier samt forureningens art og mængde, afhængig af proces,
  2. kende til sundhedsrisici ved luftforureningen som irritation af luftveje og hud, kronisk bronkitis, astma, manganisme, kræft, reproduktionsskader og allergi,
  3. kende til foranstaltninger til forureningsbekæmpelse som punkt-, proces- og rumventilation, herunder udformning, brug og vedligeholdelse af punkt- og procesudsugning, samt substitution,
  4. kende til optisk stråling, herunder risici for skader på øjne og hud samt personlige værnemidler i form af øjenværn, handsker mv.,
  5. kunne vælge og anvende de rigtige personlige værnemidler som øjenværn, høreværn, åndedrætsværn, handsker, skødeskind, beskyttelsesærmer og beskyttelsesfodtøj, samt kunne opbevare personlige værnemidler forsvarligt,
  6. kende til el-sikkerhed, herunder el-risici ved svejsning og termisk skæring samt regler for svejseudstyr samt skæreanlæg,
  7. vide, at man skal sikre sig, at der bruges særlige forholdsregler ved arbejde i lukkede rum,
  8. vide, at man skal sørge for, at andre beskæftigede end dem, der svejser og skærer, ikke opholder sig så nær arbejdet, at de kan være i risiko for sundhedsfarlig udsættelse, herunder afgrænsning og mærkning med skilte, og
  9. kende til arbejdshygiejniske foranstaltninger, herunder kravene til ryge-, drikke og spiseforhold, og
  10. have praktiske færdigheder inden for anvendelse af beskyttelsesforanstaltningerne og de arbejdshygiejniske foranstaltninger.

Indhold

Indhold

Henter PDF