Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 1 - Vilkår for revision af regnskaber for projekttilskud fra Arbejdsmiljøforskningsfonden

Bilag 1 til Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 2266 af 29. december 2020 om arbejdsmiljøforskningsfonden

1. Disse vilkår gælder for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Arbejdsmiljøforskningsfonden.

2. Revisionen skal udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor, af Kommunernes Rigsrevisionsafdeling eller revisionsdirektoratet for Københavns Kommune eller andre kommunale revisororganer.

2.1 I tilfælde af revisorskift skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen.

3. Revision skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.v. (lovbekendtgørelsen nr. 101 af 19. januar 2012) og nærmere præciseret i § 2, nr. 2 og §§ 3-7.

3.1 Ved revisionen efterprøves om projektregnskabet er rigtigt og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved gennemførelsen af de aktiviteter, der er omfattet af projektregnskabet.

4. Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.

5. Ved revisionen skal revisor efterprøve:

  1. om projektregnskabet er rigtigt, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler,
  2. om tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder vilkår i bevillingsbrevet,
  3. om tilskuddet er anvendt til det/de opstillede mål i ansøgningen,
  4. om tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed, og
  5. om de oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt Arbejdstilsynet om opfyldelsen af resultatkravene, er dokumenterede.

5.1 Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.

5.2 Revisionen udføres ved det samlede slutregnskab for projektet.

6. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af projektregnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater.

Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

7. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give tilskudsmodtager meddelelse derom, samt påse at tilskudsmodtager giver tilskudsyder meddelelse herom inden 3 uger. I modsat fald er det revisors pligt at orientere tilskudsyder. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

7.1 Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller af andre grunde.

8. Det reviderede projektregnskab forsynes med en revisionspåtegning efter den for revisor gældende erklæringsbekendtgørelse, og det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

8.1 Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision, jf. § 5. Beretningen kan afgives i tilslutning til påtegningen eller i en revisionsprotokol.

8.2 Genpart af revisionsberetningen indsendes af tilskudsmodtager til Arbejdstilsynet sammen med det påtegnede projektregnskab.

Indhold

Indhold

Henter PDF