G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om asbest

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1792 af 18. december 2015 om asbest

I medfør af § 15 a, stk. 4, § 17, stk. 3, § 22, stk. 1, § 35, stk. 1, § 39, § 40, nr. 1, § 41, nr. 1, § 43, § 46, § 49, § 49 a, stk. 1-3, § 49 c, stk. 1, § 57, § 60, stk. 3, § 63, stk. 1-2, og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, og § 32 a i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 73 i lov om arbejdsmiljø:

Kapitel 1 Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter fremstilling, import, markedsføring, anvendelse, bortskaffelse af samt udsættelse for asbest eller asbestholdigt materiale i det omfang, det ikke er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) med senere ændringer (REACH-forordningen), jf. dog denne bekendtgørelses § 3, stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ethvert arbejde med asbest og ethvert arbejde i øvrigt, der kan være forbundet med risiko for udsættelse for støv fra asbest eller asbestholdige materialer.

Stk. 3. Bekendtgørelsen gælder også for arbejde, omfattet af § 2, stk. 3, i lov om arbejdsmiljø og arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver. Dog gælder følgende bestemmelser kun for arbejde, der udføres for en arbejdsgiver: § 4, § 11, § 13, § 18, stk. 2, §§ 23 – 25, § 31, stk. 4, § 32, stk. 2, § 33, § 34, stk. 1, § 35 og §§ 37- 38.

Stk. 4. For arbejde omfattet af stk. 1-3 gælder endvidere kapitel 4 og kapitel 6-7 i bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer, når der i medfør af disse bestemmelser kræves større beskyttelse af sikkerhed og sundhed under arbejdet.

§ 2. Ved asbest forstås følgende silikater med fiberstruktur:

 1. Actinolit,
 2. asbestgrunerit (amosit),
 3. anthophyllit,
 4. chrysotil,
 5. crocidolit og
 6. tremolit.

Kapitel 2 Forbud m.v.

§ 3. Det er forbudt at fremstille, importere, markedsføre, anvende eller arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale under enhver form, jf. dog stk. 2 og 4.

Stk. 2. Bygninger, anlæg, tekniske hjælpemidler mv., der indeholder asbest eller asbestholdigt materiale, og som lovligt har kunnet markedsføres i sin helhed i Danmark frem til 1. januar 2005, kan fortsat lovligt markedsføres i sin helhed i Danmark, hvis

 1. asbesten eller det asbestholdige materiale er lovligt installeret i bygningen, anlægget, det tekniske hjælpemiddel mv., og
 2. bygningen, anlægget, det tekniske hjælpemiddel mv. er taget i brug før 1. januar 2005.

Stk. 3. I REACH-forordningens artikel 67, jf. bilag XVII, punkt 6, jf. artikel 3, stk. 3, er der fastsat særlige krav om etikettering af asbestholdige artikler, herunder tekniske hjælpemidler, inden markedsføring.

Stk. 4. Nedrivningsarbejde samt arbejde med reparation og vedligeholdelse af bygninger, anlæg, tekniske hjælpemidler mv., hvortil der er anvendt asbestholdigt materiale, er tilladt.

§ 4. Arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale må ikke udføres i den ansattes hjem.

§ 5. Unge under 18 år, herunder også unge af arbejdsgiverens familie, som hører til hans husstand, må ikke beskæftiges ved arbejde med asbest eller ved arbejde, hvor de kan udsættes for asbeststøvpåvirkninger.

Kapitel 3 Almindelige bestemmelser

§ 6. Asbest og asbestholdige materialer anses for at kunne være farlige for eller i øvrigt forringende for sikkerhed eller sundhed, og bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) gælder derfor i sin helhed for asbest og asbestholdige materialer.

Stk. 2. Bekendtgørelsen indeholder supplerende regler i forhold til bekendtgørelsen om arbejdets udførelse.

Stk. 3. Unødig påvirkning fra stoffer og materialer skal undgås, jf. § 16 i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse. Fastsatte grænseværdier skal overholdes, jf. bekendtgørelsen om grænseværdier for stoffer og materialer.

§ 7. Arbejdet skal tilrettelægges og udføres på en sådan måde, at det i videst muligt omfang sikres, at personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke udsættes for eller kan blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdige materialer.

Stk. 2. Antallet af personer, der udsættes for eller kan blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdigt materiale skal begrænses til et minimum.

§ 8. Der skal anvendes arbejdsmetoder og værktøj, der begrænser støvudviklingen mest muligt. Værktøj, der frembringer asbestholdigt støv, må kun undtagelsesvis anvendes. I disse tilfælde skal værktøjet være forsynet med effektiv afsugning.

Stk. 2. Højtryksspuling af asbestholdige materialer er ikke tilladt.

§ 9. Arbejde med asbest eller asbestholdige materialer må ikke finde sted, medmindre luftforureningen i indåndingszonen er søgt fjernet, normalt ved hjælp af mekanisk ventilation.

Stk. 2. Hvis det undtagelsesvis ikke er muligt at fjerne luftforureningen efter stk. 1, skal egnet åndedrætsværn anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 18 – 21.

Stk. 3. Recirkulation af udsuget luft er ikke tilladt.

§ 10. I arbejdslokaler eller områder, hvor der er risiko for forurening fra støv fra asbest eller asbestholdige materialer, må der ikke ryges, spises eller drikkes, ligesom opbevaring af tobak, mad og drikkevarer ikke må finde sted.

§ 11. Udover instruktion efter § 18 i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse skal de ansatte ved enhver form for arbejde, der kan være forbundet med risiko for udsættelse for støv fra asbest eller asbestholdige materialer, have en grundig information om de sundhedsmæssige risici, der er forbundet med arbejdet. De ansatte skal instrueres i nødvendigheden af at undlade at ryge. Før arbejdet skal de ansatte instrueres omhyggeligt i, hvorledes dette kan udføres på farefri måde, herunder om hvilke tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler, der skal anvendes, og om reglerne for bortskaffelse af asbestaffald, herunder emballage. De ansatte skal endvidere informeres om gældende grænseværdier og om nødvendigheden af, at der foretages kontrolmåling af luften.

Stk. 2. Udover instruktion efter stk. 1, skal de ansatte have instruktion efter § 16, stk. 1, i bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer m.v.

§ 12. Personer på arbejdspladsen skal straks underrettes om unormale driftsforhold og om ethvert uheld, der kan medføre en øget risiko for påvirkning fra støv fra asbest eller asbestholdige materialer.

Stk. 2. Så længe den øgede risiko er til stede, må der inden for det pågældende område kun beskæftiges personer i det omfang, det er nødvendigt for genoprettelsen af normale forhold. Den øgede risiko for påvirkning fra asbest eller asbestholdigt materiale må ikke være konstant for den enkelte og skal begrænses til det strengt nødvendige.

§ 13. I arbejdspladsvurderingen efter kapitel 4 i bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer m.v., jf. kapitel 2 a i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, skal tillige indgå for hvert arbejdsområde, hvor der er risiko for at blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdigt materiale, stillingtagen til hvordan og i hvilket omfang de ansatte kan blive udsat for dette støv. Denne vurdering skal revideres, når der opstår tvivl om den er korrekt, og når der sker en materiel ændring af arbejdsforholdene.

§ 14. Ved arbejde, som kun medfører risiko for kortvarige og lave påvirkninger fra asbest, og hvor påvirkningen vurderes klart at ligge under grænseværdien for asbest i luften finder § 31, stk. 2, § 37 og § 38 ikke anvendelse ved følgende arbejde:

 1. Kortvarige, ikke-kontinuerlige vedligeholdelsesopgaver, hvor der kun arbejdes med asbestmaterialer, der ikke er letsmuldrende.
 2. Arbejde med fjernelse af ubeskadiget asbestmateriale, uden at materialet ødelægges, og hvor asbestfibrene er bundet tæt sammen i en matrice.
 3. Arbejde med indkapsling og indpakning af asbestholdigt materiale, som er i god stand.
 4. Arbejde med overvågning og kontrol af luften samt indsamling af prøver for at fastslå, om et givet materiale indeholder asbest.

Kapitel 4 Arbejdsstedets indretning og rengøring

§ 15. Hvis der udføres støvende arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale, skal der på arbejdsstedet i umiddelbar nærhed af, hvor arbejdet med asbest eller asbestholdigt materiale foregår, være adgang til 2 omklædningsrum, et til personlige værnemidler og et til dagligt tøj, samt et baderum med bruser. Omklædningsrummene skal være placeret således, at færdsel mellem dem kun kan ske gennem baderummet.

Stk. 2. Ved ikke-støvende arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale skal der i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet være adgang til lokaler til opbevaring af personlige værnemidler adskilt fra dagligtøj samt håndvask med varmt og koldt vand. Der skal herudover være adgang til bruserum med varmt og koldt vand.

Stk. 3. Der skal være adgang til spiserum, der ikke må anvendes til arbejdsmæssige formål.

§ 16. På arbejdssteder, hvor der kan være risiko for påvirkning fra asbest eller asbestholdige materialer, skal lokaler og udstyr kunne rengøres og vedligeholdes effektivt. Ved udformning af inventar og tekniske hjælpemidler på faste arbejdssteder skal det påses, at der ikke findes unødvendige flader, revner, lister og lignende, der kan vanskeliggøre rengøring.

Stk. 2. Rengøring og vedligeholdelse skal kunne ske sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og skal foretages regelmæssigt og så ofte, at der ikke opstår risiko for støvforurening, såvel under arbejdet som efter dets ophør.

§ 17. Tekniske anlæg og ventilationssystemer, der anvendes ved arbejde med asbest og asbestholdige materialer skal være forsynet med hensigtsmæssigt virkende overvågningsanordninger, der afslører og alarmerer ved unormale driftsforhold, driftsstop og uheld.

Stk. 2. I tilknytning til overvågningen skal der være udarbejdet instruktion, der angiver hvilke forholdsregler, der skal følges ved unormale driftsforhold og ved uheld.

Kapitel 5 Personlige værnemidler, arbejdstidsbegrænsning, afskærmning af arbejdssteder og advarselsskiltning m.v.

§ 18. Hvor der er risiko for påvirkning fra asbeststøv, jf. § 13, skal der anvendes personlige værnemidler i form af støvafvisende arbejdstøj og hovedbeklædning, og der skal om nødvendigt anvendes åndedrætsværn, hvis luftforureningen ikke er fjernet i henhold til § 9, stk. 1, efter reglerne herfor i §§ 19-21.

Stk. 2. Alle ansatte skal have udleveret et egnet filtrerende åndedrætsværn (støvmaske), uanset om luftforureningen er søgt fjernet efter § 9, stk. 1.

§ 19. Personlige værnemidler skal skiftes hyppigt og må ikke bæres under spisepauser. Personlige værnemidler må ikke bæres uden for det sted, hvor arbejdet med asbest eller asbestholdige materialer foregår. Før personlige værnemidler tages af, skal de rengøres for støv.

§ 20. Når der under arbejdet anvendes personlige værnemidler, herunder støvafvisende arbejdstøj og hovedbeklædning, skal disse efter brugen kontrolleres og rengøres og anbringes på et nærmere angivet sted. Rengøring af personlige værnemidler skal foregå særskilt med udstyr egnet til formålet.

Stk. 2. Når personlige værnemidler kasseres, skal de samles i støvtæt emballage og bortskaffes som asbestholdigt affald, jf. § 36.

Stk. 3. Personlige værnemidler skal vaskes adskilt fra andet tøj. Det skal ved transport til vask være pakket i støvtæt emballage, der er tydeligt mærket om, at indholdet kan afgive asbestholdigt støv.

§ 21. Hvis anvendelsen af personlige værnemidler medfører fysiske eller psykiske belastninger som følge af arbejdets art, temperaturforhold eller lignende, skal beskæftigelsen ved det omhandlede arbejde begrænses, f.eks. ved særlige hvilepauser i det daglige arbejde.

Stk. 2. Arbejdet med luftforsynet åndedrætsværn må for den enkelte ikke overstige 6 timer pr. dag.

Stk. 3. Ved nedrivningsarbejde må arbejde med luftforsynet åndedrætsværn for den enkelte ikke overstige 4 timer pr. dag. Der skal holdes passende hvilepause senest efter 2 timers uafbrudt arbejde.

Stk. 4. Arbejde med filtrerende åndedrætsværn (støvmaske) må for den enkelte ikke overstige 3 timer pr. dag.

Stk. 5. Hvis der for den enkelte forekommer arbejde af forskellig art inden for samme arbejdsdag, jf. stk. 2, stk. 3 eller stk. 4, skal den tid, den enkelte må arbejde med de beskrevne åndedrætsværn, nedsættes forholdsmæssigt.

§ 22. På arbejdsstedet må andre personer end de, der udfører arbejdet med asbest eller asbestholdigt materiale eller nødvendigt arbejde i forbindelse hermed, ikke opholde sig så nær arbejdet, at de udsættes for sundhedsfarlig påvirkning.

Stk. 2. Ved nedrivningsarbejder, hvor støv fra asbest eller asbestholdige materialer forekommer i væsentligt omfang, skal det pågældende arbejdssted afskærmes fra omgivelserne ved hjælp af et telt eller lignende, der er uigennemtrængeligt for støv. Adgang til teltet skal ske gennem en luftsluse, og ventilation af teltet skal foretages således, at et undertryk hindrer spredning af støv til andre områder.

Stk. 3. Under arbejdet med asbest eller asbestholdigt materiale skal der opsættes advarselsskilt samt supplerende skilt med teksten »PAS PÅ. ASBESTARBEJDE. INGEN ADGANG FOR UVEDKOMMENDE«. Der henvises til bekendtgørelsen om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

Kapitel 6 Registrering m.m. af asbest

§ 23.En arbejdsgiver skal registrere asbestholdige materialer, som er beskadigede, eller som i øvrigt indebærer risiko for udsættelse for asbest.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal på baggrund af registreringen iværksætte den fornødne indkapsling, forsegling eller fjernelse af asbestholdige materialer.

§ 24. Inden reparation, vedligeholdelse, installation eller lignende bygningsmæssige foranstaltninger påbegyndes skal der foretages en registrering af, hvor der er anvendt asbest eller asbestholdigt materiale. Registreringen skal vedrøre de dele af arbejdspladsen, hvor de bygningsmæssige foranstaltninger skal gennemføres.

§ 25. Arbejdsgiveren skal orientere arbejdsmiljøorganisationen om den i § 23, stk. 1, og § 24 nævnte registrering.

§ 26. Registreringspligten efter denne bekendtgørelse omfatter ikke asbestholdige materialer anvendt til udvendig brug.

Kapitel 7 Nedrivnings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejde

§ 27. Dette kapitel gælder for nedrivningsarbejde på samt arbejde med reparation og vedligeholdelse af bygninger, konstruktioner, apparater og installationer samt skibe under værftsarbejde og rengøringsarbejde i forbindelse med nævnte arbejder.

§ 28. Forinden udførelsen af arbejde med nedrivning eller fjernelse af asbest skal virksomheden på forlangende af Arbejdstilsynet kunne godtgøre, at virksomheden er kvalificeret til at påtage sig sådant arbejde, jf. herved kravene om uddannelse m.v. i § 32.

§ 29. Inden et nedrivnings- eller vedligeholdelsesarbejde påbegyndes skal det fastslås hvilke materialer, der kan formodes at indeholde asbest, eventuelt ved at indhente oplysninger hos ejerne. Hvis der er den mindste mistanke om forekomst af asbest i et materiale eller i en bygning, skal arbejdet tilrettelægges og udføres efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 30. Inden et nedrivningsarbejde eller et arbejde med fjernelse af asbest eller asbestholdige materialer fra bygninger, konstruktioner, apparater og installationer samt skibe under værftsarbejde påbegyndes, skal der udarbejdes en arbejdsplan, der kan sikre, at arbejdet, herunder rengøringsarbejdet, udføres i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Arbejdsplanen skal angive hvilke foranstaltninger der er nødvendige for de beskæftigedes sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, herunder navnlig angive:

 1. hvorledes asbest eller asbestholdige materialer i rimeligt omfang skal fjernes, inden nedrivningsteknikken bringes i anvendelse,
 2. hvilke personlige værnemidler, der skal stilles til rådighed for de beskæftigede, og
 3. hvordan det sikres, at der ikke er risici som følge af udsættelse af asbest på arbejdspladsen, når nedrivningsarbejdet eller arbejdet med at fjerne asbesten er tilendebragt.

Kapitel 8 Anmeldelse og uddannelse

§ 31. Nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt i bygninger og i skibe, tog, maskiner m.v., hvor dette materiale har været anvendt som isolering mod varme, kulde, støj, fugt og brand, skal, før arbejdet påbegyndes, anmeldes til Arbejdstilsynet.

Stk. 2. Andet arbejde omfattet af denne bekendtgørelse, hvor personer under arbejdet er udsat for eller kan formodes at blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdige materialer, skal ligeledes anmeldes til Arbejdstilsynet, jf. dog § 14.

Stk. 3. Anmeldelsen til Arbejdstilsynet skal ske i elektronisk form eller i papirform og skal udarbejdes efter bestemmelserne i bilag 1 og underskrives af virksomheden.

Stk. 4. Anmeldelsen skal også underskrives af arbejdsmiljøorganisationen, eller hvis en sådan ikke skal oprettes i virksomheden, af en anden repræsentant for de ansatte.

Stk. 5. Der skal ske ny anmeldelse af arbejdet, når ændringer af arbejdsvilkårene kan medføre væsentlig forøget påvirkning af støv fra asbest eller asbestholdige materialer.

§ 32. Personer, beskæftiget med arbejde nævnt i § 31, stk. 1, skal have gennemgået en uddannelse og være i besiddelse af et uddannelsesbevis, jf. § 12 i bekendtgørelsen om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Stk. 2. Ansatte beskæftiget med andet arbejde, end det, som er nævnt i stk.1, og som bliver eller kan blive udsat for påvirkning fra støv fra asbest, skal gennemgå relevant oplærings- og instruktionsforløb med hensyn til forebyggelse og sikkerhed, især for så vidt angår:

 1. asbests egenskaber og virkninger for sundheden, herunder også de synergistiske virkninger af rygning,
 2. produkttyper eller materialer, der kan formodes at indeholde asbest,
 3. aktiviteter, der kan medføre asbesteksponering, og betydningen af forebyggende kontrolforanstaltninger for at formindske eksponeringen,
 4. sikre arbejdsmetoder, kontrol og personlige værnemidler,
 5. formålet med og det rette valg af åndedrætsværn samt hermed forbundne begrænsninger og rigtig anvendelse,
 6. nødforanstaltninger,
 7. procedurer for dekontaminering,
 8. bortskaffelse af affald, og
 9. krav om helbredskontrol.

Kapitel 9 Måling

§ 33. Afhængig af den særlige arbejdspladsvurdering i henhold til § 13 og for at sikre at grænseværdien for asbest overholdes, jf. § 6, stk. 3, skal der regelmæssigt foretages asbeststøvmålinger efter bestemmelserne i bilag 2.

Stk. 2. Målingerne skal tilrettelægges efter høring af arbejdsmiljøorganisationen, eller hvis en sådan ikke skal oprettes i virksomheden, efter høring af en anden repræsentant for de ansatte.

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal udlevere kopi af prøveresultater m.v. til arbejdsmiljøorganisationen, eller, hvis en sådan ikke skal oprettes i virksomheden, en anden repræsentant for de ansatte og skal i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen eller medarbejderrepræsentanten vurdere resultaterne.

§ 34. Såfremt asbeststøvmålinger viser, at gældende grænseværdier overskrides, skal årsagen til overskridelsen påvises. Der skal hurtigst muligt træffes foranstaltninger til afhjælpning af situationen og foretages en ny asbeststøvmåling til kontrol af foranstaltningernes effektivitet.

Stk. 2. Arbejdet i det berørte område må kun fortsætte, hvis der træffes egnede foranstaltninger til beskyttelse af de pågældende.

§ 35. Ansatte og arbejdsmiljøorganisationen, eller hvis en sådan ikke skal oprettes i virksomheden, andre repræsentanter for de ansatte skal snarest muligt underrettes, hvis grænseværdien for asbest overskrides. Arbejdsgiveren skal endvidere orientere om årsagerne hertil. Arbejdsgiveren skal høre de ansatte eller deres repræsentanter om de foranstaltninger, der skal træffes i den forbindelse. I hastende tilfælde kan arbejdsgiveren underrette dem om hvilke foranstaltninger, der er truffet.

Kapitel 10 Særlige regler om asbestaffald

§ 36. Asbeststøv samt støvende asbestholdigt affald, filtre og lignende skal i befugtet tilstand opbevares og bortskaffes i egnet, lukket, tæt emballage, der mærkes med oplysning om, at den indeholder asbest.

Stk. 2. Asbestholdigt affald, der kan støve, som f.eks. bløde lofts- og vægplader, skal under opbevaring og transport være befugtet og overdækket, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres.

Stk. 3. Bortskaffelse skal i øvrigt ske efter Miljøministeriets regler, jf. bekendtgørelsen om affald og bekendtgørelsen om deponeringsanlæg.

Kapitel 11 Helbredsundersøgelser og registrering af asbesteksponerede

§ 37. Ansatte skal have adgang til en helbredsundersøgelse, inden de påbegynder arbejdet med asbest eller med asbestholdigt materiale og om nødvendigt med regelmæssige mellemrum herefter og mindst én gang hvert 3. år, efter bestemmelserne i bilag 3 og reglerne herfor i bekendtgørelsen om arbejdsmedicinske undersøgelser efter lov om arbejdsmiljø, jf. dog § 14.

§ 38. Arbejdsgiveren skal registrere de ansatte i en protokol med angivelse af arten og varigheden af deres arbejde samt den påvirkning af asbest, der er forbundet hermed, jf. dog § 14. Arbejdstilsynet og den undersøgende læge, jf. § 37, har adgang til denne protokol. De ansatte har adgang til de oplysninger, der for deres egen person er indført i protokollen. De ansatte og deres repræsentanter inden for virksomheden eller anlægget har adgang til de kollektive og anonyme oplysninger i protokollen.

Stk. 2. Protokollen skal opbevares i mindst 40 år, efter at asbestpåvirkningen er ophørt. Ved virksomhedsophør skal listen sendes til Arbejdstilsynet.

Kapitel 12 Dispensation og klage

§ 39. Direktøren for Arbejdstilsynet kan i særlige tilfælde tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt, og i det omfang, det er foreneligt med direktiv 2009/148/EØF om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest og REACH-forordningen.

§ 40. Afgørelser truffet af Arbejdstilsynet efter denne bekendtgørelse kan påklages efter arbejdsmiljølovens § 81.

Kapitel 13 Straf og ikrafttræden

§ 41. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år den, der:

 1. overtræder § 3, stk. 1, §§ 4–5, § 6, stk. 3, §§ 7-13, §§ 15-22, §§ 24-29 og §§ 31–38,
 2. ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen, og
 3. tilsidesætter vilkår for tilladelser i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. For overtrædelse af § 3, stk. 1, §§ 4–5, § 6, stk. 3, §§ 7–10, § 13, §§ 15-22, §§ 29 - 30 og §§ 33–37 kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 42. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

 1. Bekendtgørelse nr. 993 af 1. december 1986 om registrering m.m. af asbest.
 2. Bekendtgørelse nr. 1502 af 21. december 2004 om asbest.

Arbejdstilsynet, den 18. december 2015

Peter Vesterheden / Bent Horn Andersen

Note: Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2009/148/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejde at være udsat for asbest, EU-Tidende 2009, nr. L 330, side 28. I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) m.v., EU-Tidende 2006, nr. L 396, side 1, som senest ændret ved Kommissionens forordning nr. 2015/1494/EU af 4. september 2015, EU-Tidende 2015, nr. L 233, side 2. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.

Note: Bestemmelse af fiberkoncentrationen i luften. Anbefalet metode: optisk mikroskopi med fasekontrast (membranfiltermetoden). ISBN 92 4 154496 1, WHO, Geneve, 1997.

Bilag

1 - Meddelelse af nedrivningsarbejde efter § 31

2 - Metode for måling af luftens asbestindhold efter § 33

3 - Praktiske retningslinjer for den i § 37 omhandlede helbredsundersøgelse af arbejdstagerne

Indhold

Indhold

Henter PDF