Gå til hovedindholdet

Asbest i arbejdsmiljøet

Det kan være farligt at blive udsat for asbeststøv. Det er derfor vigtigt at forebygge enhver udsættelse.

I kan blive udsat for asbeststøv, når I udfører asbestarbejde, som er arbejde med asbest og asbestholdige materialer. Det kan fx være under arbejde med nedrivning, reparation eller vedligeholdelse af bygninger opført før 1990. Rengøring for asbeststøv er også et asbestarbejde.

Der kan også være risiko for udsættelse for asbeststøv under andet arbejde. Det kan fx være ved arbejde eller færdsel i en område, hvor der ikke er blevet gjort grundigt rent efter et asbestarbejde, eller på loftrum eller i kældre, hvor der forekommer beskadigede, asbestholdige materialer.

Asbeststøv er farligt at indånde

Asbeststøv indeholder asbestfibre i form af meget tynde nåle, der ikke kan ses med det blotte øje. Indånding af asbestfibre kan blandt andet føre til alvorlige lungesygdomme som asbestose, lungekræft og lungehindekræft.

I Patienthåndbogen på sundhed.dk kan du ved søgning få flere oplysninger om asbestrelaterede sygdomme.

Patienthåndbogen

Forebyg udsættelse for asbeststøv

Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres på en sådan måde, at det i videst muligt omfang sikres, at personer på arbejdsstedet og i omgivelserne ikke udsættes for eller kan blive udsat for asbeststøv.

I forbindelse med et asbestarbejde har arbejdsgiveren bl.a. pligt til at anmelde arbejdet til Arbejdstilsynet og træffe alle de foranstaltninger, der er nødvendige, for at arbejdet kan udføres forsvarligt.

Læs mere om arbejdsgiverens pligter

Asbest i arbejdsmiljøet - Bekendtgørelse 807 - 2023 - med senere ændringer

Asbest - AT-vejledning C.2.2

asbest-huset.dk - BFA Bygge & Anlæg

Læs mere om asbest

SBI-anvisningen 229 – Byggematerialer med asbest

Forundersøgelser for asbest

Anmeld asbestarbejde til Arbejdstilsynet

Arbejde med risiko for udsættelse for asbeststøv

Asbestarbejde med lavt støvniveau

Nedrivning, hvor der forekommer asbeststøv i væsentligt omfang

Rengøring og kontrol i forbindelse med asbestarbejde

Rengøring for asbeststøv og fjernelse af asbestforurenet materiale

Forbud mod salg og genanvendelse af asbest (REACH-forordningen)

Privates håndtering af asbestholdigt affald

Asbest på genbrugspladser

Asbestrengjort byggemateriale, inventar og affald

Spørgsmål og svar om asbest

 

Henter PDF