Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 1 - Arbejdstilsynets opkrævning og beregning af bidrag efter § 68 i lov om arbejdsmiljø

Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 2308 af 7. december 2021 om branchefællesskaber for arbejdsmiljø

a) Bidraget på 45 mio. kr., jf. § 68, stk. 2, i lov om arbejdsmiljø opkræves hos hver af de bidragspligtige, jf. § 68, stk.1, i lov om arbejdsmiljø i forhold til deres andele af de samlede godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har tilkendt i året før tilskudsåret efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

b) Godtgørelser og erstatninger efter pkt. a består af godtgørelser for varigt mén og engangserstatninger samt hensættelser til dækning af fremtidige løbende erstatninger, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har tilkendt i kalenderåret.

c) Ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings opgørelse af hensættelser til fremtidige løbende ydelser anvendes fastrentemetoden, jf. §§ 7-9 i Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 937 af 27. juli 2015 om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser med senere ændringer.

d) Arbejdsmarkedets Erhvervssikring opgør hvert tilskudsår inden udgangen af april måned den forholdsmæssige andel for hver af de bidragspligtige efter § 68, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø af de samlede godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har tilkendt efter lov om arbejdsskadesikring i det kalenderår, der ligger forud for tilskudsåret.

e) Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings opgørelse efter pkt. d danner grundlag for Arbejdstilsynets beregning og opkrævning af bidraget for tilskudssåret for hver af de bidragspligtige. Beløbet forfalder til betaling den 30. juni.

f) Arbejdsmarkedets Erhvervssikring beregner hvert år det samlede to-procent-bidrag efter § 68, stk. 3, i lov om arbejdsmiljø som gennemsnittet af to procent af de samlede godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab, som er tilkendt af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i arbejdsulykkesager efter lov om arbejdsskadesikring over en løbende ti-årig periode. Den ti-årige periode regnes fra og med det kalenderår, der ligger to år før tilskudssåret, og ti år tilbage.

g) Godtgørelser og erstatninger består af godtgørelser for varigt mén og engangserstatninger samt hensættelser til dækning af fremtidige løbende erstatninger i arbejdsulykkessager, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har tilkendt i kalenderåret.

h) Ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings opgørelse af hensættelser til fremtidige løbende ydelser anvendes fastrentemetoden, jf. pkt. c.

i) Arbejdsmarkedets Erhvervssikring opgør hvert tilskudsår inden udgangen af april måned den forholdsmæssige andel for hver af de bidragspligtige efter § 68, stk. 3, i lov om arbejdsmiljø bortset fra Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, af de samlede godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har tilkendt i arbejdsulykkesager efter lov om arbejdsskadesikring i det kalenderår, der ligger forud for tilskudssåret.

j) Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings opgørelse, jf. pkt. f, danner grundlag for Arbejdstilsynets beregning og opkrævning af to-procents bidraget for tilskudsåret fordelt på de bidragspligtige, bortset fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Beløbet forfalder til betaling d. 30. juni.

Indhold

Indhold

Henter PDF