G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 3 - Ledelsens regnskabserklæring, jf. §36, stk.3

Bilag 3 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 2308 af 7. december 2021 om branchefællesskaber for arbejdsmiljø

Denne regnskabserklæring er afgivet af branchefællesskab for arbejdsmiljø for XX i regnskabet for det regnskabsår, som sluttede 31. december 20xx.

Det er vores ansvar at aflægge regnskabet således, at det giver et retvisende billede i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og de bestemmelser, der er fastsat af Beskæftigelsesministeriet i bekendtgørelse om branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

Vi bekræfter efter vor bedste overbevisning følgende forhold:

 • Der har ikke været uregelmæssigheder, som har omfattet ledelsen eller andre medarbejdere, der har en væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen, eller i virksomhedens interne kontroller, eller som kunne have haft væsentlig indvirkning på årsrapporten.
 • Regnskabet indeholder ikke væsentlige fejlinformationer eller udeladelser.
 • At regnskabet er rigtigt, og at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillingstilsagn, love, Beskæftigelsesministeriets krav og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
 • Der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de statslige midler og ved gennemførelsen af de for statslige midler gennemførte aktiviteter, der er omfattet af regnskabet.
 • Aktiver og passiver i årsregnskabet er regnskabsmæssigt afstemt.
 • Aktiver og passiver i årsregnskabet har en rimelig størrelse.
 • Branchefællesskabet har opfyldt alle indgåede kontrakter, som ved manglende opfyldelse kan have væsentlig indvirkning på regnskabet.
 • Oplysning om og transaktioner med nærtstående parter er korrekt indarbejdet og, hvor det er relevant, også tilstrækkeligt oplyst i regnskabet.
 • Virksomheden har ejendomsret til alle aktiver, og ingen aktiver er behæftet med ejendomsforbehold eller er pantsat (ud over det omfang, der er oplyst i note X i årsrapporten).
 • Vi har, hvor det er krævet, indarbejdet og oplyst alle forpligtelser, såvel aktuelle forpligtelser som eventualforpligtelser, herunder leasingaftaler.
 • Vi har ikke stillet garantier, og der er ikke indtrådt begivenheder efter balancedagen, der kræves indarbejdet i regnskabet eller i en note hertil.
 • Vi har ingen finansieringsaftaler (evt. : udover de, som er oplyst i note X i regnskabet).

Dato Underskrift fra formand

Dato Underskrift fra næstformand

Dato Underskrift fra øvrige tegningsberettigede

Indhold

Indhold

Henter PDF