Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om brancheundergrupper i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1728 af 30. november 2020 om brancheundergrupper i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

I medfør af § 58 a, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. marts 2020, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring:

Opdeling i brancheundergrupper

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter en underopdeling af de i lovens § 58 a, stk. 1, nævnte hovedbranchegrupper med et antal brancheundergrupper. En hovedbranchegruppe uden brancheundergrupper betragtes som en brancheundergruppe. Brancheundergrupperne fremgår af bilag 1.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring henfører alle arbejdsgivere og frivilligt sikrede til en brancheundergruppe, jf. lovens § 58 a, stk. 1 og 2, baseret på virksomhedens hovedbranchekode (DB-kode).

Klageadgang

§ 2. Klager over afgørelser vedrørende brancheopdeling, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har truffet efter denne bekendtgørelse, kan inden for en frist af 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, indbringes for det i henhold til lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 28 nedsatte ankenævn, jf. § 45 i lov om arbejdsskadesikring. Ankenævnets adresse er: ATP-Ankenævnet, Holmens Kanal 20, 1060 København K.

Ikrafttræden

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021 og anvendes ved beregning af bidrag fra og med 2021.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1480 af 2. december 2016 om brancheundergrupper i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ophæves.

Beskæftigelsesministeriet, den 30. november 2020

Peter Hummelgaard / Sine Frederiksen

Bilag

1 - Brancheundergrupper i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Indhold

Indhold

Henter PDF