Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 01 - Væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af elevatorer og sikkerhedskomponenter

Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 996 af 16. december 1997 om indretning af elevatorer.

Indledende bemærkninger

1. De forpligtelser, der fastsættes ved de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, finder kun anvendelse, når den relevante risiko er til stede for den omhandlede elevator eller sikkerhedskomponent i forbindelse med anvendelse af denne under de af elevatorinstallatøren eller fabrikanten af sikkerhedskomponenten fastsatte forhold.

2. De væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i bekendtgørelsen er ufravigelige. Under hensyn til det tekniske stade er det dog muligt, at de deri fastsatte mål ikke kan nås. Er dette tilfældet, skal elevatoren eller sikkerhedskomponenten konstrueres og fremstilles med henblik på så vidt muligt at tilstræbe disse mål.

3. Fabrikanten af sikkerhedskomponenten og elevatorinstallatøren skal foretage en risikoanalyse med henblik på at identificere alle de risici, der knytter sig til deres produkt; produktet skal derefter konstrueres og fremstilles under hensyn til denne analyse.

4. Boligministeriets bekendtgørelse om ikrafttræden af EF-direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer med senere ændringer finder anvendelse udover nærværende bekendtgørelse.

1. Generelle bemærkninger

1.1. Anvendelse af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler

Hvis den relevante risiko foreligger, men ikke behandles i dette bilag, finder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i bilag I til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler anvendelse. Under alle omstændigheder finder det væsentlige krav i pkt. 1.1.2. i bilag I til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler anvendelse.

1.2. Elevatorstol

Elevatorstolen skal være konstrueret og fremstillet på en sådan måde, at areal og bæreevne svarer til det maksimale antal personer og den nominelt højeste belastning, som installatøren har fastsat for elevatoren.

Når elevatoren er beregnet til at transportere personer og dens dimensioner tillader det, skal elevatorstolen være konstrueret og fremstillet på en sådan måde, at dens struktur ikke er til gene eller hinder for, at handicappede kan få adgang til og benytte elevatoren, og således at det er muligt at udstyre den med alle nødvendige anordninger, der kan lette de pågældendes brug heraf.

1.3. Ophængning og bæremidler

Alle elevatorstolens ophængningsdele og/eller bæremidler og tovfastgørelser skal vælges og konstrueres således, at der sikres et tilstrækkeligt samlet sikkerhedsniveau, og således at risikoen for, at elevatorstolen falder ned, reduceres til et minimum under hensyn til brugsvilkårene, de anvendte materialer og fremstillingsvilkårene.

Hvis der anvendes tove eller kæder som bæremiddel for elevatorstolen, skal der være mindst to indbyrdes uafhængige tove eller kæder, og hvert enkelt tov eller kæde skal være forsynet med sit eget fastgørelsessystem. Tove og kæder må hverken være splejset eller samlet, undtagen hvor dette er nødvendigt, for at de kan fastgøres eller ombøjes.

1.4. Kontrol af bevægelser (herunder hastighedsbegrænsning)

1.4.1.

Elevatorer skal være konstrueret, fremstillet og installeret på en sådan måde, at igangsætning ikke er mulig, så længe belastningen overstiger den nominelt højeste mærkelast.

1.4.2.

Elevatorer skal være udstyret med hastighedsbegrænser. Dette gælder dog ikke for elevatorer, der på grund af drivsystemets konstruktion ikke vil kunne opnå for stor hastighed.

1.4.3

Hurtige elevatorer skal være udstyret med en anordning, hvormed hastigheden kan kontrolleres og styres.

1.4.4.

Elevatorer, hvori der anvendes friktionsskiver, skal være konstrueret på en sådan måde, at tovenes stabilitet på friktionsskiven er sikret.

1.5. Elevatorspil

1.5.1.

Hver enkelt personelevator skal have sit eget elevatorspil. Dette krav gælder ikke for elevatorer, hvor der i stedet for kontravægtene er monteret endnu en elevatorstol.

1.5.2.

Elevatorinstallatøren skal sørge for, at en elevators spil og de hertil knyttede anordninger ikke er tilgængelige, undtagen i forbindelse med vedligeholdelse samt i nødstilfælde.

1.6. Betjeningsanordninger

1.6.1.

Betjeningsanordningerne i elevatorer, der skal kunne benyttes af handicappede uden ledsager, skal være konstrueret og anbragt på en hensigtsmæssig måde.

1.6.2.

Betjeningsanordningernes funktion skal være tydeligt angivet.

1.6.3.

En elevatorgruppes kaldesystemer kan være fælles eller indbyrdes forbundet.

1.6.4.

Det elektriske materiel skal installeres og forbindes på en sådan måde, at

 • enhver forveksling med kredsløb, der ikke hører til elevatoren, er udelukket
 • energiforsyningen kan sluttes til under belastning
 • elevatorens bevægelser er afhængige af de elektriske sikkerhedsanordninger, der er anbragt i et uafhængigt sikkerhedskredsløb
 • en fejl i den elektriske installation ikke skaber en farlig situation.

2. Risici for personer uden for elevatorstolen

2.1.

Elevatorer skal være konstrueret og fremstillet på en sådan måde, at adgang til elevatorskakten er umulig undtagen i forbindelse med vedligeholdelse eller i nødstilfælde. Inden en person kan komme ind i elevatorskakten, skal normal benyttelse af elevatoren være gjort umulig.

2.2.

Elevatorer skal være konstrueret og fremstillet på en måde, som udelukker fare for at komme i klemme, når elevatorstolen befinder sig i en af sine yderstillinger. Dette formål opfyldes ved et frit rum eller et tilflugtssted uden for hver af yderstillingerne.

I særlige tilfælde, navnlig i eksisterende ejendomme, kan der, når ovennævnte løsning ikke er mulig, træffes andre foranstaltninger til at undgå en sådan fare. Arbejdstilsynet skal da have mulighed for at give en forhåndsgodkendelse.

2.3.

Adgangsåbningerne til elevatorstolen skal være forsynet med etagedøre, der har en tilstrækkelig stor mekanisk modstandsevne i forhold til de af fabrikanten foreskrevne brugsvilkår.

En blokeringsanordning skal ved normal funktion forhindre:

 • at elevatorstolen kan igangsættes med vilje eller utilsigtet, hvis ikke alle etagedøre er lukkede og låste
 • åbning af en etagedør, medens elevatorstolen er i bevægelse, og hvis ikke den befinder sig på en etage.

Fremføring for åben etagedør med henblik på at bringe elevatorstolen i niveau med en etagedørtærskel er dog tilladt i nærmere definerede zoner, hvis dette sker med kontrolleret hastighed.

3. Risici for personer i elevatorstolen

3.1.

Elevatorstole skal være fuldstændigt lukkede med hele vægge, lofter og gulve, bortset fra ventilationsåbninger, og forsynet med hele døre. Stoldøre skal være konstrueret og monteret på en sådan måde, at elevatorstolen ikke kan bevæges, bortset fra den fremføring, der omhandles i tredje afsnit i punkt 2.3., medmindre dørene er lukkede, og således at den standser, hvis dørene åbnes.

Stoldøre skal forblive lukkede og låst i tilfælde af standsning mellem to etager, hvis der ellers er fare for fald mellem elevatorstolen og skakten, eller hvis der ikke er nogen skakt.

3.2.

I tilfælde af energisvigt eller fejl ved en komponent skal elevatoren være udstyret med anordninger beregnet til at forhindre frit fald eller ukontrollerede opadgående bevægelser af elevatorstolen.

Anordningen til forhindring af elevatorstolens frie fald skal være uafhængig af elevatorstolens ophængningsanordninger.

Denne anordning skal være i stand til at standse stolen ved den nominelt højeste mærkelast og den maksimale hastighed, som elevatorinstallatøren har fastsat. Standsning på grund af denne anordning må ikke under nogen belastningsforhold fremkalde en opbremsning, der er farlig for de personer, der befinder sig i stolen.

3.3.

Der skal være installeret bufferanordninger mellem elevatorskaktens bund og elevatorstolens gulv.

I så fald skal det frie rum, der omhandles i punkt 2.2., måles med bufferanordningerne fuldstændig sammentrykt.

Dette krav gælder ikke for elevatorer, hvor elevatorstolen på grund af konstruktionen af drivsystemet ikke kan komme ind i det frie rum, som omhandles i punkt 2.2.

3.4.

Elevatorer skal konstrueres og fremstilles, så de ikke kan igangsættes, medmindre den i punkt 3.2. nævnte anordning befinder sig i en stilling, hvor den kan fungere.

4. Andre risici

4.1.

Hvis etagedøre eller stoldøre eller begge disse døre bevæges mekanisk, skal de være udstyret med en anordning, der udelukker risikoen for klemning, når de bevæges.

4.2.

Etagedøre, herunder de dele, der er forsynet med glas, skal, når de skal bidrage til at sikre bygningen mod ildebrand, have en passende varmebestandighed, betegnet ved at de er hele og ubeskadigede samt ved deres isolerende (ilden må ikke brede sig) og varmeoverførende egenskaber (varmestråling).

4.3.

Eventuelle kontravægte skal monteres på en sådan måde, at muligheden for sammenstød med elevatorstolen eller nedfald på denne er udelukket.

4.4.

Elevatorer skal være udstyret med anordninger, som gør det muligt at frigøre og evakuere personer, der sidder fast i elevatorstolen.

4.5.

Elevatorstolen skal være forsynet med et tovejs kommunikationsmiddel, som gør det muligt til enhver tid at få forbindelse med en særlig alarmcentral.

4.6.

Elevatorer skal konstrueres og fremstilles således, at de ved overskridelse af den af elevatorinstallatøren foreskrevne højeste temperatur i det rum, hvor elevatorspillet er placeret, kan afslutte de igangværende bevægelser, men ikke udføre nye styreordrer.

4.7.

Elevatorstolen skal konstrueres og fremstilles således, at der er tilstrækkelig udluftning til passagererne, også ved længerevarende standsning.

4.8.

Elevatorstolen skal være forsynet med tilstrækkelig belysning, når den benyttes, eller når en dør åbnes; den skal desuden være forsynet med nødbelysning.

4.9.

Det i punkt 4.5. omhandlede kommunikationsmiddel og den i punkt 4.8. omhandlede nødbelysning skal være konstrueret og fremstillet på en sådan måde, at de fungerer ved strømafbrydelse. De skal kunne fungere i det tidsrum, det normalt tager, inden hjælp når frem.

4.10.

Styresystemet i elevatorer, der kan anvendes i tilfælde af brand, skal være konstrueret og fremstillet således, at det kan slås fra på visse etager og give redningskorps fortrinsret til betjeningen.

5. Mærkning

5.1.

Ud over de minimumsangivelser, som enhver maskine skal omfatte i henhold til punkt 1.7.3. i bilag I til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler, skal elevatorstolen være forsynet med et tydeligt skilt, hvorpå mærkelasten i kilogram og det maksimale antal passagerer klart er angivet.

5.2.

Hvis elevatoren er konstrueret således, at personer, der sidder fast i elevatorstolen, kan komme ud uden hjælp udefra, skal der i elevatorstolen klart og synligt være angivet instruktioner herom.

6. Brugsanvisning

6.1.

De i bilag IV omhandlede sikkerhedskomponenter skal være ledsaget af en brugsanvisning, som er affattet på et officielt sprog i elevatorinstallatørens medlemsstat, eller et andet EF-sprog, som denne har godkendt, således at

 • montering,
 • tilslutning,
 • justering,
 • vedligeholdelse,

kan ske på en effektiv og farefri måde.

6.2.

Der skal til hver elevator medfølge dokumentation, der er udarbejdet på et eller flere fællesskabssprog, der kan fastlægges i overensstemmelse med traktaten af den medlemsstat, hvor elevatoren installeres. Denne dokumentation skal mindst omfatte:

 • en brugsanvisning med de planer og diagrammer, som er nødvendige for normal brug samt for vedligeholdelse, eftersyn, reparation, regelmæssige verifikationer og den i punkt 4.4. omhandlede redningsindsats,
 • en servicebog, hvori reparationer og i givet fald regelmæssige verifikationer kan anføres.

Indhold

Indhold

Henter PDF