G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 12 - Kvalitetssikring af elevatorprodukterne (modul E)

Bilag 12 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 996 af 16. december 1997 om indretning af elevatorer.

1.

Kvalitetssikring af produkterne er den procedure, hvorved elevatorinstallatøren, der opfylder bestemmelserne i punkt 2, sikrer sig og erklærer, at de installerede elevatorer er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og opfylder de relevante krav i bekendtgørelsen.

Elevatorinstallatøren anbringer CE-mærkningen på hver enkelt elevator og udsteder en EF-overensstemmelseserklæring. Sammen med CE-mærkningen anføres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarligt for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2.

Elevatorinstallatøren anvender et godkendt kvalitetsstyringssystem for afsluttende kontrol af elevatoren og prøvning, som beskrevet i punkt 3, og er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3. Kvalitetsstyringssystem

3.1.

Elevatorinstallatøren indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetsstyringssystemet for elevatorerne til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

 • alle relevante oplysninger om de pågældende elevatorer
 • dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet
 • teknisk dokumentation vedrørende de godkendte elevatorer og en kopi af EF-typeafprøvningsattesten.

3.2.

Under kvalitetsstyringssystemet undersøges hver enkelt elevator, og der gennemføres de prøvninger, der er omhandlet i de relevante standarder, jf. § 20, eller tilsvarende prøvninger for at sikre, at produktet opfylder de relevante krav i bekendtgørelsen.

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som elevatorinstallatøren har taget hensyn til, skal dokumenteres på systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation for kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.

Redegørelsen skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

 1. kvalitetsmålsætninger
 2. organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til elevatorernes kvalitet
 3. de undersøgelser og prøvninger, der vil blive udført forud for markedsføringen, herunder mindst de i bilag VI, punkt 4, litra b), omhandlede prøvninger
 4. midlerne til verifikation af, at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt
 5. kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter samt prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer mv.
  3.3.

Det bemyndigede organ vurderer kvalitetsstyringssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.2. Organet skal antage, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetsstyringssystemerne anvender den relevante harmoniserede standard 1).

1) Denne harmoniserede standard er EN 29001, om fornødent suppleret for at tage hensyn til de specifikke forhold, der gør sig gældende for sikkerhedskomponenter.
Vurderingsholdet skal mindst omfatte et medlem, som har erfaring med at vurdere den pågældende elevatorteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besøg i elevatorinstallatørens lokaler og et besøg på en byggeplads.

Afgørelsen skal meddeles elevatorinstallatøren. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

3.4.

Elevatorinstallatøren forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetsstyringssystemet, således som det er godkendt, og til at sørge for, at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

Elevatorinstallatøren underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetsstyringssystemet, om enhver påtænkt ændring heraf.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetsstyringssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

Det meddeler elevatorinstallatøren sin afgørelse. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af kontrollen og den begrundede vurderingsafgørelse.

4. Kontrol på det bemyndigede organs ansvar

4.1.

Formålet med kontrollen er at sikre, at elevatorinstallatøren på korrekt vis opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetsstyringssystem.

4.2.

Elevatorinstallatøren skal give det bemyndigede organ adgang til at kontrollere kontrol- og prøvningsfaciliteterne og give det alle nødvendige oplysninger, herunder:

 • dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet
 • teknisk dokumentation
 • kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer mv.

4.3.

Det bemyndigede organ skal gennemføre periodiske kontrolbesøg for at sikre, at elevatorinstallatøren vedligeholder og anvender kvalitetsstyringssystemet, og skal afgive en kontrolrapport til elevatorinstallatøren.

4.4.

Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg på steder, hvor der installeres elevatorer.

Under disse besøg kan det bemyndigede organ om nødvendigt foretage eller lade foretage prøvninger for at kontrollere, om kvalitetsstyringssystemet og elevatoren fungerer tilfredsstillende; det afgiver en besøgsrapport og i givet fald en prøvningsrapport til elevatorinstallatøren.

5.

Elevatorinstallatøren skal i ti år fra elevatorens sidste fabrikationsdato kunne forelægge de nationale myndigheder:

 • den i punkt 3.1, andet afsnit, tredje led, omhandlede dokumentation
 • de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede meddelelser om ændringer
 • de i punkt 3.4, sidste afsnit og i punkt 4.3 og 4.4, omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6.

Alle bemyndigede organer meddeler de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetsstyringssystemer.

Indhold

Indhold

Henter PDF