Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 16 - Personelevatorer og person-godselevatorer

Bilag 16 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 996 af 16. december 1997 om indretning af elevatorer.

Bilag XVI gælder alle person- og person-godselevatorer opstillet før 1. juli 1997. Bilag XVI kan endvidere anvendes for elevatorer opstillet i overensstemmelse med bilagets bestemmelser i overgangsperioden 1. juli 1997 til og med 30. juni 1999. For visse ældre elevatorer gælder dog på nogle områder undtagelser og særlige krav.

Visse person-godselevatorer er i overensstemmelse med tidligere gældende bestemmelser registreret som »Godselevatorer med 1 persons ledsagelse af godset«. For elevatorer, der er opstillet efter 1. februar 1981, anvendes denne betegnelse dog ikke, idet alle nyere godselevatorer, hvor godset ledsages af personer, skal opfylde de fælles bestemmelser for personelevatorer og person-godselevatorer. For godselevatorer med 1 persons ledsagelse af godset (opstillet før 1. februar 1981) henvises til de særlige undtagelser nævnt i pkt. 20.

Indholdsfortegnelse

1. Skakt.

2. Rum for drivmaskineri, apparater, tovskiver m.v.

3. Adgangsveje til rum for drivmaskineri, apparater, tovskiver m.v.

4. Etagedøre.

5. Belysning ved etagedøre.

6. Finindstilling.

7. Elevatorstol.

8. Anvendelse af glas i elevatorer.

9. Standplads, betjening m.v. for eftersynskørsel.

10. Kontravægt.

11. Bæremidler for stol og kontravægt.

12. Fangindretning.

13. Sikkerhedspaler ved hydrauliske elevatorer.

14. Endestop.

15. Afstand mellem stoladgangsåbning og skaktvæg.

16. Drivmaskineri.

17. Fremføringshastighed.

18. Elektrisk ekstrabeskyttelse.

19. Mærkning og skiltning.

20. Specielt om godselevatorer med 1 persons ledsagelse af godset.

1. Skakt

1.1 Elevatorstoles og kontravægtes bevægelsesbaner skal være fuldstændig indesluttet i skakt.

1.2 Skaktens afgrænsninger skal

 1. overalt bestå af tæt ubrændbart materiale og yde fornøden brandsikring,
 2. udelukke at personer udefra kan komme til skade ved elevatoranlægget,
 3. beskytte effektivt mod skadelig indflydelse fra vejrliget og
 4. beskytte mod forudseelige farlige påvirkninger og indgreb udefra.

1.3 Åbninger må kun findes i det omfang, de er nødvendige for elevatoranlægget.

1.4 Plademateriale af stål skal have en tykkelse på mindst 2 mm.

1.5 Anvendelse af glas til afgrænsning skal følge bestemmelserne i pkt. 8.

1.6 For elevatorer uden døre i stoladgangsåbningen skal de partier af skakt og etagedøre, som passeres af stoladgangsåbningen, have en fuldstændig glat overflade uden farlige fordybninger eller fremspring. Partierne må ikke bestå af gitterværk, fletværk, perforeret plade eller lignende.

1.7 Når en elevator anbringes således, at der kan finde færdsel sted under den, skal skaktens underbygning være så solid, at den kan modstå et eventuelt fald af kontravægt og fuldt lastet stol fra øverste stilling.

1.8 Elevatoren skal være forsvarligt styret i hele sin bevægelsesbane.

1.9 Når elevatorstolen befinder sig ved øverste eller nederste ladested, skal den have mulighed for en yderligere bevægelse opad eller nedad, afhængig af hastighed og fremføringsmiddel.

1.10 Der skal over elevatorstolen i dennes absolut øverste stilling være et redningsrum.

1.11 Redningsrummet skal mindst være af følgende højde, idet v er drifthastigheden i m/sek.:

 1. 1 + 0,035 x v2 m over hele stoltaget, målt over niveau for standplads, dog
 2. 0,1 + 0,035 x v2 m målt over opstående paneler, hejsedøre og styresko og
 3. 0,3 + 0,035 x v2 m målt over øvrige opragende dele.

1.12 Til dele, hvortil nødvendig adgang for f.eks. smøring eller eftersyn i et overliggende dragerparti ikke kan ske farefrit fra stoltag ved de foreskrevne frihøjder, skal etableres særskilt adgang, jf. § 5, stk. 1.

1.13 Der skal under hele elevatorstolen i dennes absolut nederste stilling være et frit rum (redningsrum). Rummet skal have en højde af mindst 0,5 m under hele elevatorstolen og skal mindst give plads til en retvinklet kasse med dimensionerne 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m, hvilende på en af sine flader.

1.14 Kravet om en frihøjde på mindst 0,5 m under hele elevatorstolen gælder ikke styresko, skørtplader og rammer for hejsedøre o.l., hvor afstanden skal være mindst 0,1 m.

1.15 Hvis der ikke gennem særlig dør eller lem er direkte adgang til skaktgrubens bund, og denne ligger mere end 0,6 m under nederste etagedørtærskel, skal der være farefri adgang ad en lejder eller stige, der er fast monteret og tilgængelig gennem nederste etagedør.

1.16 I skaktgruben skal der være en tydeligt kendetegnet stopanordning, der skal opfylde følgende krav:

 1. Den skal kunne standse alle elevatoranlæggets funktioner.
 2. Den skal være indrettet, så den efter betjening forbliver i stopstilling, til den bevidst tilbagestilles.
 3. Den skal være sikret mod utilsigtet tilbagestilling.
 4. Den skal være anbragt, så den kan betjenes, så snart den dør, der giver adgang til gruben, er åbnet. Den skal så vidt muligt også kunne betjenes fra grubebunden.

1.17 Enhver elevatorskakt skal have fast installeret belysning til brug ved eftersyns- og reparationsarbejde. Der skal som minimum installeres en lampe højst 0,5 m fra højeste punkt, en lampe højst 0,5 m fra skaktgrubens bund og en lampe for hver 7 m skakten igennem.

1.18 Ved skaktbund skal der være opsat stikkontakt med beskyttelsesleder.

1.19 For elevatorer opstillet før 1. februar 1981 gælder ovenstående bestemmelser om skakten med følgende undtagelser:

 1. § 35 om fuldstændig tæt skakt kræves ikke opfyldt, hvis skakten er indrettet i overensstemmelse med følgende krav:
  1. Afgrænsningerne skal på alle adgangssider være ført op til fuld etagehøjde bortset fra adgangssiderne ved øverste etagedør. Den øvrige afgrænsning skal have en højde på mindst 2 m.
  2. Åbninger i fletværk, gitterværk, perforeret plade e.l. må højst være 10 x 20 mm. Hvor afstanden fra afgrænsning til stol eller kontravægt er større end 50 mm, kan åbningerne øges til 20 x 20 mm. Trådtykkelse i fletværk skal være mindst 1,75 mm.
 2. Pkt. 1.11 om det øvre redningsrum kræves ikke opfyldt, hvis skakten er indrettet i overensstemmelse med følgende krav:
  1. Elevatorer som ikke i selve konstruktionen er forsynet med de frihøjder, der er angivet i pkt. 1.11, eller hvor hastigheden ved montørkørsel overstiger 0,63 m/sek., skal forsynes med et særskilt eftersynsendestop.
  2. Eftersynsendestoppet skal blokere opadkørsel på eftersynsstyringen og skal indkobles sammen med denne af eftersynsomskifteren.
  3. Eftersynsendestoppet skal være udført som tvangsbrydende sikkerhedsafbryder placeret således, at der opnås en frihøjde på 1,5 m.
  4. Ved stolens endestillinger skal der være så meget frit rum over og under stolen, at denne frit kan bevæge sig 0,8 gange dens normale vejlængde pr. sekund, dog ikke under 0,5 m ud over endestillingerne.
 3. Pkt. 1.13 og 1.14 kræves ikke opfyldt.
 4.  Den efter pkt. 1.15 krævede lejder skal kun være fastmonteret i det omfang, det er muligt.

1.20 For elevatorer opstillet før 1. januar 1936 accepteres det trods kravet i § 10, at skakten indeholder installationer og gennemføring af ubrudte ledninger, såfremt de allerede er forskriftsmæssigt installeret. Ved væsentlige ændringer og reparationer skal uvedkommende installationer og rørledninger dog fjernes fra skakten.

2. Rum for drivmaskineri, apparater, tovskiver m.v.

2.1 Det frie areal foran drivmaskineriet skal på mindst 2 af drivmaskineriets sider have samme bredde som dette og en dybde på mindst 0,5 m.

2.2 For elevatorer opstillet før 1. februar 1981 gælder bestemmelserne i kapitel 2 om rum for drivmaskineri, apparater, tovskiver m.v. med følgende undtagelser:

 1. Installationer og gennemføring af ubrudte ledninger i rummene accepteres trods bestemmelsen i § 10 i det omfang, de allerede er forskriftsmæssigt installeret, og under forudsætning af, at installationerne og ledningsføringen ikke kan medføre farlig fejlstyring på elevatoranlægget.
 2. § 11 kræves ikke opfyldt, hvis følgende bestemmelser er fulgt:
  1. Hvis rummenes afgrænsning er udført af fletværk, gitterværk, perforerede plader e.l., må åbningerne i fletværk, gitterværk, plader m.v. højst være 10 x 20 mm. Hvor afstanden fra afgrænsning til stol eller kontravægt er større end 50 mm, kan åbningerne øges til 20 x 20 mm. Trådtykkelse i fletværk skal være mindst 1,75 mm.
  2. Rum for drivmaskineri skal have en fri loftshøjde på mindst 1,8 m.
 3. §§ 12 og 13 kræves ikke opfyldt.

3. Adgangsveje til rum for drivmaskineri, apparater, tovskiver m.v.

3.1 For elevatorer opstillet før 1. februar 1981 kræves bestemmelsen i § 5, stk. 3, om at afstanden fra trinbagkant til fast bygningsdel mindst skal være 0,16 m, og bestemmelserne i § 5, stk. 4, samt § 7 ikke opfyldt.

4. Etagedøre

4.1 Enhver adgangsåbning til elevatorskakten skal være forsynet med en dør, der ikke må kunne åbnes ind mod skakten.

4.2 Elevatorskaktens etagedøre skal opfylde følgende krav:

 1. De skal være udført af tæt materiale.
 2. De skal være i plan med skaktvæggens inderside.
 3. Anvendelse af glas i etagedøre skal følge bestemmelserne i pkt. 8.
 4. De skal være selvlukkende, jf. dog pkt. 4.3.
 5. De skal være forsynet med en anordning, der sikrer, at stolen kun kan bevæges, når alle dørene er lukket.
 6. Ved elevatorer med elektrisk styresystem skal strømkredsen sluttes gennem en kontakt, hvis ene halvdel er anbragt på døren, og hvis anden halvdel sidder i karmen, jf. dog pkt. 4.4.

4.3 Elevatorer til transport af bårer i hospitaler o.l. samt elevatorer for både gods- og personbefordring er undtaget fra kravet i pkt. 4.2, litra d.

4.4 Dørkontakter, der skal være gas- eller vandtætte, og dørkontakter ved hejsedøre, er undtaget fra kravet i pkt. 4.2, litra f.

4.5 Hvor der anvendes hejsedøre med kontravægt, skal hejsedørenes elektriske kontakt være anbragt ved kontravægtens øverste stilling.

4.6 En etagedør skal være således indrettet, at den kun lader sig åbne, når stolen befinder sig ud for døren, jf. dog pkt. 6.

4.7 Selvvirkende sikkerhedslåse til etagedøre må ikke kunne sættes ud af funktion udefra uden anvendelse af værktøj.

4.8 Dørene skal være således indrettet, at man ikke kan åbne dem, når stolen under kørsel passerer en etage.

4.9 Elevatorer opstillet før 1. februar 1981 og forsynet med stoldøre er fritaget for kravet om helt tætte etagedøre i pkt. 4.2, litra a.

5. Belysning ved etagedøre

5.1 Alle etagedøråbninger til elevatorskakten skal være tilstrækkeligt belyst ved dagslys eller elektrisk belysning, når elevatoren benyttes. Ved elektrisk belysning skal der på alle etager ved etagedøren være anbragt en lyskontakt sammenbygget med en signallampe, som altid er tændt, når etagelyset er slukket, medmindre etagedøren altid holdes belyst.

6. Finindstilling

6.1 Uanset bestemmelsen i pkt. 4.6 må stolen ved elevatorer med finindstilling kunne holde sig i bevægelse for åben skaktdør i finindstillingsområdet omkring ladestederne.

6.2 Finindstillingsområdet må højst være 0,20 m over og under etagedørtærskel, uanset låserigelposition.

6.3 Ved elevatorer med mekanisk drevne, koblede stol- og etagedøre må finindstillingsområdet højst være 0,35 m over og under etagedørtærskel.

6.4 For elevatorer opstillet før 1. februar 1981 må det i pkt. 6.2 nævnte finindstillingsområde dog være 0,25 m.

7. Elevatorstol

7.1 Stolen skal på alle de sider, hvor der ikke findes adgangsåbning, samt opadtil være omgivet af solide vægge. Når overdækning og vægge er udført af fletværk, gitterværk, perforeret plade e.l., skal de opfylde de samme krav, som i pkt. 1.19, litra 1b, er stillet til skaktens indhegning. I tilfælde, hvor de bærende dele (dragere, tovskiver, tove m.m.) er anbragt således, at deres eventuelle nedstyrtning ikke vil kunne udsætte personer i stolen for fare, kan det tillades, at overdækning af elevatorstolen udelades, jf. § 45.

7.2 Anvendelse af glas i elevatorstol skal følge bestemmelserne i pkt. 8.4.

7.3 Den frie højde i stolen og stolens adgangsåbninger skal være mindst 2,0 m.

7.4 Når stolens adgangsåbninger er forsynet med døre, må disse ikke kunne åbnes udad. Dørene skal stå sådan i forbindelse med elevatorens styring, at stolen ikke kan sættes i bevægelse, så længe ikke alle dens døre er lukket, og at den øjeblikkelig standser, hvis en af dørene åbnes under farten.

7.5 Stolgulvets areal skal opfylde følgende krav:

  Areal
minimum (m2 maksimum (m2)
1 person 0,30 0,40
2 personer 0,45 0,60
3 personer 0,65 0,80
4 personer 0,85 1,00
hver følgende person +0,175 +0,175

7.6 Elevatorer til transport af bårer i hospitaler o.l. samt elevatorer for både gods- og persontransport er undtaget fra kravene i pkt. 7.5.

7.7 Stolen skal, når den benyttes, være tilstrækkeligt oplyst indvendigt. Elektrisk lys skal enten være tændt permanent eller tændes automatisk, før stolen betrædes. Afbryder for permanent brændende lys i stolen må kun kunne betjenes med særlig nøgle.

7.8 Stolen skal være passende forsynet med ventilationsåbninger.

7.9 En elevatorstol skal være forsynet med en solid glat plade, der dækker for farlig åbning mellem stolen og ladestedets gulv, medmindre sådan åbning ikke kan fremkomme.

7.10 Ved elevatorer med finindstilling skal stoltagets forkant være forsynet med en solid, glat dækplade, der er så høj, at der i finindstillingszonen ikke kan fremkomme nogen farlig åbning mellem stoltag og adgangsåbningernes overkant.

7.11 Når en elevatorstol standser ud for en etage, må niveauforskellen mellem stolgulv og etagegulv kun være ubetydelig. For elevatorer med en hastighed mindre end 0,8 m/sek. må niveauforskellen dog maximalt være 75 mm.

7.12 I stolen skal der være en tydeligt markeret stopindretning, der gør det muligt let at standse stolen på ethvert sted af dens bevægelsesbane.

7.13 Elevatoren må ikke kunne sættes i gang fra nogen af etagerne, så længe en person befinder sig inde i stolen. Dette krav betragtes som opfyldt, når stolens gulv er forsynet med en blokeringskontakt, eller stolens betjeningstryk har fortrinsret i mindst 2 sek. i forhold til etagetrykkene.

7.14 Elevatorer til transport af bårer i hospitaler og lignende elevatorer for både gods- og persontransport, elevatorer med stoldøre samt elevatorer med kollektivt styresystem er undtaget fra kravet i pkt. 7.13.

7.15 Elevatorer, der er opstillet før 1. januar 1950, er undtaget fra pkt. 7.3.

7.16 Anvendelse af sammenskydelige gitterdøre til stole er tilladt, når afstanden mellem tremmerne ikke nogetsteds overstiger 10 cm, og dørene er forsynet med en sammenfoldelig beklædning af læder eller lignende tæt og holdbart materiale, der ved elevatorer indrettet til selvbetjening skal gå fra gulvet til en højde af mindst 1,5 m over dette, mens beklædningen ved elevatorer med fører kun behøver at nå til en højde af 15 cm over gulvet.

8. Anvendelse af glas i elevatorer

8.1 Glastyper og fastgørelsesmetoder, der må anvendes i elevatorer.

8.1.1 Glastyper:

 1. Almindeligt glas
 2. Krydsarmeret glas
 3. Lamineret sikkerhedsglas, der har trådindlæg eller på anden måde er mærket, således at det kan identificeres som en glasart, der kan sidestilles med armeret glas.

8.1.2 Fastgørelsesmetoder:

 1. Glas til elevatorer skal være forsvarligt fastgjort med glaslister hele vejen rundt eller på anden lige så forsvarlig måde.
 2. Glasindfatninger, slaglister o.l. må have fremspring på højst 5 mm. Fremspring på mere end 2 mm skal udføres med rejfninger, der danner en vinkel på mindst 75I med vandret.

8.2 Glas i elevatorskakten (eksklusive skaktdøre).

8.2.1 Skaktsider mod stoladgangsåbninger uden stoldøre skal udføres af krydsarmeret glas eller lamineret sikkerhedsglas, jf. pkt. 8.1.1, litra b og c. I glasfelter med en mindste sidelængde på 1 m eller derunder skal glasset være mindst 8 mm tykt. Når mindste sidelængde er mere end 1 m, skal glasset være mindst 10 mm tykt.

8.2.2 Skaktsider mod stoladgangsåbninger med stoldøre skal udføres af krydsarmeret glas eller lamineret sikkerhedsglas, jf. pkt. 8.1.1, litra b og c, i tykkelser, der afhænger af glasareal og sprosseafstand, jf. fig.1.

8.2.3 Skaktsider op til 2,0 m over tilstødende færdselsarealer, som er tilgængelige og ubeskyttede, og som ligger uden for de i pkt. 8.2.1 og 8.2.2 nævnte områder, skal udføres af krydsarmeret glas eller lamineret sikkerhedsglas, jf. pkt. 8.1.1, litra b og c, i tykkelser, der afhænger af glasareal og sprosseafstand, jf. fig.1. Se dog pkt. 8.2.4 om anvendelse af almindeligt glas.

8.2.4 Skaktsider op til 2,0 m over tilstødende færdselsarealer, som ligger uden for de i pkt. 8.2.1 og 8.2.2 nævnte områder, må udføres af almindeligt glas i tykkelser, der afhænger af glasareal og sprosseafstand, jf. fig.1. Glastykkelsen skal være mindst 3 mm. Det er en forudsætning, at de pågældende skaktsider er beskyttet af et mindst 0,8 m højt gelænder eller rækværk med en maksimal afstand mellem lodrette balustre på 150 mm, hvor

 1. balustre af stål eller andet metal skal have en tykkelse på mindst 15 mm,
 2. balustre af træ skal have en tykkelse på mindst 30 mm, og
 3. balustre skal være solidt fastgjort til gulv, trappe og håndliste.

8.2.5 Skaktsider beliggende højere end 2,0 m over tilstødende færdselsarealer, som ligger uden for de i pkt. 8.2.1 og 8.2.2 nævnte områder, må udføres af almindeligt glas i tykkelser, der afhænger af glasareal og sprosseafstand, jf. fig.1.

8.3. Glas i skaktdøre.

8.3.1 Glas i skaktdørblade må ikke komme gulvet nærmere end 0,3 m og skal udføres af krydsarmeret glas eller lamineret sikkerhedsglas, jf. pkt. 8.1.1, litra b og c. I glasfelter med en mindste sidelængde på 1 m eller derunder skal glasset være mindst 8 mm tykt. Når mindste sidelængde er mere end 1 m, skal glasset være mindst 10 mm tykt.

8.3.2 Glas i observationsruder skal udføres af krydsarmeret glas eller lamineret sikkerhedsglas, jf. pkt. 8.1.1, litra b og c, i en tykkelse på mindst 6 mm, når

 1. rudearealet er højst 0,04 (m2), og
 2. rudens underkant er mindst 1,5 m over gulvet.

8.3.3 Glas i observationsruder skal udføres af krydsarmeret glas eller lamineret sikkerhedsglas, jf. pkt. 8.1.1, litra b og c, i en tykkelse på mindst 6 mm, når

 1. rudearealet er højst 0,045 (m2),
 2. rudens underkant er mindst 1,1 m over gulvet, og
 3. rudens bredde er højst 80 mm.

8.4 Glas i elevatorstolen.

8.4.1 Glas i elevatorstolens sider må ikke komme gulvet nærmere end 0,3 m og skal udføres af krydsarmeret glas eller lamineret sikkerhedsglas, jf. pkt. 8.1.1, litra b og c, i tykkelser, der afhænger af glasareal og sprosseafstand, jf. fig. 1.

8.4.2 Glasset i elevatorstolens sider skal i en højde af 1 m over gulvet være beskyttet af en forsvarlig håndliste.

8.4.3 Glas i elevatorstolens døre må ikke komme gulvet nærmere end 0,3 m og skal udføres af krydsarmeret glas eller lamineret sikkerhedsglas, jf. pkt. 8.1.1, litra b og c. I glasfelter med en mindste sidelængde på 1 m eller derunder skal glasset være mindst 8 mm tykt. Når mindste sidelængde er mere end 1 m, skal glasset være mindst 10 mm tykt.

8.4.4 Der må ikke anvendes glas ved stolens overdækning.

9. Standplads, betjening m.v. for eftersynskørsel

9.1 Elevatortaget skal på ethvert sted kunne bære vægten af 2 personer eller 200 kg uden varig formforandring.

9.2 På elevatorstoltaget skal der findes en hensigtsmæssigt placeret skridsikker standplads med et sammenhængende frit areal på mindst 0,12 (m2), mindst 0,25 m på mindste led.

9.3 Ved standpladsen skal der være:

 1. Stikkontakt med beskyttelsesleder.
 2. Hensigtsmæssigt placerede betjeningsanordninger for styring af eftersynskørsel (montørtryk).
 3. Tydeligt markeret nødstopanordning, placeret ved betjeningsanordningerne for eftersynskørsel.

9.4 Betjeningsanordningerne nævnt i pkt. 9.3., litra b, skal være:

 1. forsynet med en eftersynsomskifter,
 2. tydeligt markeret med fremføringsretning og
 3. sikret mod utilsigtet betjening og indrettet således, at stolens bevægelse stopper automatisk, når betjeningsanordningen slippes.

9.5 Eftersynsomskifteren, jf. pkt. 9.4, litra a:

 1. skal kunne betjenes fra stoltag og om muligt også fra etagegulv,
 2. skal være udført som tvangsbrydende sikkerhedsafbryder,
 3. skal være tydeligt markeret med stillingernes funktion,
 4. skal være sikret mod utilsigtet betjening og være stabil i begge sine stillinger,
 5. skal udkoble alle normale styringer, herunder eventuel automatisk dørbetjening, rampekørsel og elektrisk nødbetjening, og sikre, at normal drift hverken helt eller delvist kan oprettes uden tilbagestilling af omskifteren og
 6. må ikke udkoble endestop og andet sikkerhedsudstyr.

9.6 Nødstopanordningen, jf. pkt. 9.3, litra c, skal

 1. være tydeligt markeret,
 2. kunne betjenes fra etagegulv før stoltaget betrædes. Er betjening fra etagegulv ikke mulig, skal der findes en tilsvarende nødstopanordning, der let kan betjenes fra etagegulv,
 3. være indrettet således, at den efter betjening forbliver i stopstilling, til den bevidst tilbagestilles, og den skal være sikret mod utilsigtet tilbagestilling og
 4. kunne standse og fastholde elevatoren og eventuelle automatiske døre.

9.7 Aktivering af dørmaskineri efter omskiftning til eftersynskørsel må kun foretages, hvis betjeningsanordninger for dørmaskineri er udført efter dødmandsknapprincippet, og betjeningsanordningerne er sikret mod utilsigtet betjening og tydeligt mærket med fremføringsretning.

9.8 Hastigheden, hvormed stolen kan fremføres under eftersynskørsel, må ikke overstige 0,63 m/sek.

9.9 Hvor afstanden fra stoltag til skaktvæg overstiger 0,4 m, hvor skaktvæggen består af almindeligt eller hærdet glas, eller hvor skaktvæg ikke findes, skal der være et solidt gelænder.

9.10 Gelænderet skal opfylde følgende krav:

 1. Det skal placeres mindst 0,1 m fra stoltagets kant.
 2. Det skal være mindst 0,7 m højt.
 3. Det skal være forsynet med knæ- og håndliste.

9.11 Forhindrer forholdene opsætning af et sådant gelænder, skal der etableres anden lige så forsvarlig sikring mod nedstyrtning.

9.12 Elevatorer opstillet før 1. februar 1981 er undtaget fra pkt. 9.8, hvis hensynet til uforstyrret fremføring gør det nødvendigt. Hastigheden må dog ikke kunne overstige 1 m/sek.

10. Kontravægt

10.1 Kontravægte skal være styret på betryggende måde i hele deres bevægelsesbane. Hvis kontravægtbanen ikke ender på selve jordbunden, skal kontravægten i tilfælde af brud på bæremidlet støde mod tilstrækkeligt modstandsdygtigt bygningsmateriale.

10.2 Kontravægtbanen må ikke ende over befærdede steder, medmindre kontravægtskaktens underbygning er så solid, at den vil kunne modstå et eventuelt frit fald af kontravægten fra dens øverste stilling.

10.3 Kontravægtens bevægelsesbane må hverken helt eller delvist være beliggende i en anden elevators skakt, medmindre hele banen er inddækket eller indhegnet.

11. Bæremidler for stol og kontravægt

11.1 Ved tovbårne elevatorer skal stole og kontravægte være ophængt i mindst 2 af hinanden uafhængigt befæstede ståltove, der hver for sig yder den fornødne sikkerhed.

11.2 Der må ikke anvendes ståltove med større brudstyrke end 180 kp/(mm2) (1770 N/(mm2).

11.3 De enkelte bæretove kan hver for sig erstattes af en gruppe af flere samvirkende tove, når disse tilsammen yder samme sikkerhed som det enkelte tov, og der forefindes betryggende balanceanordninger til udligning af spændingerne mellem tovene i gruppen.

11.4 Ved elevatorer med drivskivespil kan balanceanordningerne udføres ved hjælp af styrede trykfjedre.

11.5 Tovender skal være fastgjort til elevatorstol, kontravægt og ophængningspunkt ved indstøbning, selvspændende tovlås, splejsning, presselås i kovs med mindst tre forsvarlige tovlåse eller på anden lige så forsvarlig måde. Tovlåse af hårnåletypen må ikke anvendes. Til alle andre tovforbindelser kræves mindst 2 stk. tovlåse, medmindre der anvendes cylindriske preslåse, for hvilke det kan dokumenteres, at der ved anvendelse af en lås kan opnås en brudstyrke på minimum 80% af tovets garanterede mindste brudstyrke.

11.6 Elevatoren skal desuden være forsynet med en anordning (tovslækapparat), som standser drivmaskineriet, når bæretovene slappes eller brister.

12. Fangindretning

12.1 Elevatorstolen skal være forsynet med en pålidelig, selvvirkende fangindretning, som i tilfælde af brud på stolens bæremidler standser stolen efter et fald på højst 0,15 m.

12.2 Hvis elevatoren er udrustet med særlig reguleringsanordning for hastigheden, må faldlængden overstige 0,15 m.

12.3 Fangindretningen skal være således beskyttet, at den ikke udefra kan hindres eller hæmmes i sin funktion.

12.4 Fangindretningen skal være hastighedsstyret.

12.5 Undtaget fra kravene i pkt. 12.1 - 12.4 er elevatorer, hvor stolen er båret direkte af et stempel.

12.6 For elevatorer opstillet før 1. februar 1981 kræves pkt. 12.4 ikke opfyldt.

13. Sikkerhedspaler ved hydrauliske elevatorer

13.0 For hydrauliske elevatorer opstillet før den 24. marts 1991 gælder følgende:

13.1 Hydrauliske elevatorer skal være udstyret med en anordning (sikkerhedspal eller lignende), der ved utætheder i det hydrauliske system hindrer stolen i at bevæge sig mere end 0,25 m under ladestedet for åben skaktdør.

13.2 Anordningen skal være konstrueret således, at den kan gå i indgreb i de områder, hvor skaktdørene kan åbnes.

13.3 Når sikkerhedspaler går i indgreb, må de ikke foranledige udbøjning af styrene.

13.4 Anordningen skal være i forbindelse med en sikkerhedsafbryder, således at elevatoren kun kan igangsættes i opadgående retning, når anordningen er i indgreb, og således at elevatoren standses, når anordningen udløses.

13.5 Ved sikkerhedspalers indgreb må middeldecelerationen ikke overstige tyngdeaccelerationen.

13.6 For direkte bårne hydrauliske elevatorer opstillet efter den 22. juni 1988 kræves pkt. 13.1 ikke opfyldt på følgende betingelser:

 1. Etagedørene skal være selvlukkende, automatiske skydedøre.
 2. Elevatoren forsynes med automatisk efterjustering, der, uanset etagedørenes stilling, sikrer, at elevatorstolen kun kan komme maksimalt 100 mm under ladestedsniveau.
 3. Oplukkerskinnen skal afkortes, således at etagedørene lukker, inden elevatoren er sunket maksimalt 100 mm.
 4. Når elevatorstolen har været ubenyttet i maksimalt 10 min., skal den automatisk sendes til nederste ladested.

14. Endestop

14.1 Elevatoren skal være forsynet med 2 af hinanden uafhængige, selvvirkende indretninger, af hvilke hver enkelt bevirker standsning af stolen både i øverste og i nederste stilling. Den ene stopindretning skal være uafhængig af stolens styreapparat.

15. Afstand mellem stoladgangsåbning og skaktvæg

15.1 For elevatorer uden stoldøre må afstanden fra de i pkt. 1.6 nævnte skaktpartier og etagedøre til underkanten og siderne af stolens adgangsåbninger overalt højst være 10 mm. Afstanden mellem overkanten af stolens adgangsåbning og skaktvæggen skal være mellem 60 og 120 mm.

15.2 Hvor der anvendes hejsedøre inde i skakten, kan udsparringen til døren i vægfladen være dækket af en stålplade, hvis nederste kant er skrå under en vinkel på højst 30I med lodret.

15.3 For elevatorer med stoldøre må afstanden mellem stolforkant og etagedørtrin ikke overstige 35 mm.

15.4 Den største afstand mellem stoldøre og lukkede etagedøre må ikke overstige 120 mm.

15.5 Den største afstand mellem stoldør og den skaktvæg, hvori etagedøren er anbragt, må ikke overstige 150 mm, medmindre stoldøren er forriglet, som anført i § 39, eller sikret mod utilsigtet åbning på anden lige så forsvarlig måde.

16. Drivmaskineri

16.1 Drivmaskineri skal være således indrettet, at stolen ikke kan fortsætte sin bevægelse efter styringens udkobling, eller efter at energitilførslen på anden måde er blevet afbrudt.

16.2 Når nødbetjening af drivmaskineriet sker ved håndkraft, skal betjeningsanordningen være et håndhjul. Håndhjulet skal opfylde følgende krav:

 1. Det skal være forsynet med lukket krop og være uden farlige fordybninger eller fremspring.
 2. Hvis håndhjulet er aftageligt, skal det opbevares let tilgængeligt i maskinrummet og være anbragt på et dertil indrettet ophæng.

16.3 Ved betjeningsstedet skal det være tydeligt angivet, hvorledes sammenhængen er mellem håndhjulets omdrejningsretning og stolens bevægelse opad eller nedad.

17. Fremføringshastighed

17.1 Elevatoren skal være indrettet således, at den for anlægget fastsatte største bevægelseshastighed af stolen ikke kan overskrides.

17.2 En bevægelseshastighed på mere end 1,5 m/sek. må kun anvendes for elevatorer, hvis stole er forsynet med døre og dørkontakter.

18. Elektrisk ekstrabeskyttelse

18.1 Samtlige elektriske installationer ved elevatoranlæg skal være sikret ved elektrisk ekstrabeskyttelse efter Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser.

19. Mærkning og skiltning

19.1 I elevatorstolen og udvendigt på alle etagedøre skal der være et opslag med nedennævnte tekst med angivelse af antal personer alternativt med angivelse af antal personer eller antal kg gods afhængig af elevatortypen:

  På etagedør  I stol
Personelevator Elevator
personer
personer
Persongodselevator Elevator

personer eller kg gods

personer eller kg gods
Godselevatorer Godselevator

kg gods

kg gods
Persontransport med person ledsagelse Persontransport forbudt, dog må 1 person ledsage godset Persontransport forbudt, dog må 1 person ledsage godset

19.2 Teksten skal, hvor det er muligt, anbringes mellem 1,6 m og 1,8 m over gulvet på såvel etagedør som i elevatorstol.

19.3 Bogstaverne skal have en højde på mindst 6 mm, og tallenes højde skal være 2,5 gange bogstavernes.

19.4 Opslagene skal være holdbare og letlæselige.

20. Specielt om godselevatorer med 1 persons ledsagelse af godset

20.0 Godselevatorer med 1 persons ledsagelse af godset skal som nævnt i indledningen opfylde ovenstående bestemmelser i pkt. 1 - 19. Dette gælder også de godselevatorer med 1 persons ledsagelse af godset, som er opstillet før 1. februar 1981, men for disse elevatorer gælder dog nedenstående undtagelser.

20.1 Etagedøre.

20.1.1 For godselevatorer med 1 persons ledsagelse af godset, opstillet før 1. februar 1981, kræves pkt. 4.2, litra a, ikke opfyldt, såfremt etagedøre, der er udført af fletværk, gitterværk, perforeret plade e.l., opfylder kravene i pkt. 1.19, litra 1.b.

20.2 Elevatorstol.

20.2.1 For godselevatorer med 1 persons ledsagelse af godset, opstillet før 1. februar 1981, kræves pkt. 7.1 - 7.2 og pkt. 7.5 - 7.14 ikke opfyldt, hvis elevatorstolen er indrettet i overensstemmelse med følgende krav:

 1. Elevatorstolen skal være omgivet af solide vægge på de sider, hvor ind- og udladning ikke foregår.
 2. Væggene skal nå op til ladets ophængningsbøjle.
 3. På de af stolens adgangsåbninger, der ikke vender mod mur eller skaktvæg, skal stolen være forsynet med automatisk virkende hejsedøre eller andre sikringsmidler, som helt lukker for adgangsåbningerne og hindrer godset i at styrte ned fra stolen.
 4. Når væggene og hejsedørene, jf. litra b og c, er udført af fletværk, gitterværk, perforeret plade e.l., skal de opfylde kravene i pkt. 1.19, litra 1.b.

20.3 Afstand mellem stoladgangsåbning og skaktvæg.

20.3.1 For godselevatorer med 1 persons ledsagelse af godset, opstillet før 1. februar 1981, kræves pkt. 15.1 ikke opfyldt. Afstanden mellem stoladgangsåbninger og skaktvæg må dog ikke overstige 25 mm.

Indhold

Indhold

Henter PDF