Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 18 - Personførende byggeelevatorer

Bilag 18 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 996 af 16. december 1997 om indretning af elevatorer.

Bilag XVIII omfatter personførende byggeelevatorer, som er midlertidigt installeret til brug ved udførelse af byggeopgaver.

Personførende byggeelevatorer er ikke omfattet af kapitel 3 i nærværende bekendtgørelse og heller ikke af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Personførende byggeelevatorer er derfor omfattet af nærværende bekendtgørelses kapitel 2 og 4, herunder bilag XVIII.

Indholdsfortegnelse

1. Skakt.

2. Etagedøre.

3. Belysning ved etagedøre.

4. Elevatorstol.

5. Standplads, betjening m.v. for eftersyn.

6. Kontravægt.

7. Bæremidler for stol og kontravægt.

8. Fangindretning.

9. Endestop.

10. Afstand mellem stoladgangsåbninger og skaktvæg.

11. Drivmaskineri.

12. Fremføringshastighed.

13. Elektrisk ekstrabeskyttelse.

14. Mærkning og skiltning.

1. Skakt

1.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 1.2, litra b og d, 1.3, 1.4, 1.7, 1.10, 1.11 og 1.19, litra 1.b.

1.2 Elevatorens bevægelsesbane skal ved jorden være forsvarligt indhegnet til 2,0 meters højde.

1.3 Hvor der finder færdsel sted langs den del af elevatorens bevægelsesbane, som ikke er forsynet med adgangsåbninger, skal der være indhegning i mindst 2,0 meters højde regnet fra den tilstødende standplads.

2. Etagedøre

2.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 4.1, 4.2, litra e og f, 4.4 og 4.6. Der henvises endvidere til § 37, hvor kravet om faktisk forrigling i første punktum dog ikke kræves opfyldt.

2.2 Såfremt døre ved nederste ladested er udført som automatiske hejsedøre må dørkontakt og dørlås udelades.

2.3 Ved højere liggende ladesteder må der i stedet for døre anbringes forsvarlige spærrebomme, som er anbragt 1 m over ladestedets gulvplan og 0,3 m bag forkanten af den del af ladestedet, der vender mod stolen. Spærrebomme skal være forsynet med en anordning, der sikrer, at stolen kun kan bevæges, når alle spærrebomme er lukket.

3. Belysning ved etagedøre

3.1 Alle adgange til elevatoren skal være tilstrækkeligt belyst ved dagslys eller elektrisk belysning, når elevatoren benyttes.

4. Elevatorstol

4.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 7.1, 7.2, 7.4, 7.8 og 7.12.

4.2 Elevatorstolens adgangsåbninger skal være forsynet med døre, som dækker hele døråbningen, og som ikke kan åbnes udad.

4.3 Dørene skal være således indrettet, at stolen ikke kan sættes i bevægelse, før alle dens døre er lukket.

4.4 Stolens dørkontakter skal være utilgængelige fra stolen.

4.5 Såfremt dørene er indrettet som hejsedøre, må dørene kunne åbnes automatisk under stolens bevægelse nedefter, begyndende omkring det tidspunkt, hvor stolbunden er i højde med den øverste del af nederste ladesteds hejsedøre. Dørkontakterne må herunder automatisk kunne sættes ud af funktion. Stolen må fra nederste stilling ikke kunne sættes i bevægelse opefter, før stoldørene er lukket.

4.6 Stolgulvet skal have et areal på mindst 0,15 (m2) med et tillæg på 0,175 (m2) for hver person.

4.7 Stolens indre skal være tilstrækkeligt belyst ved dagslys eller elektrisk belysning, når elevatoren benyttes.

4.8 Afstanden fra stolens forkant til skaktdørene må ikke overstige 0,15 m.

5. Standplads, betjening m.v. for eftersyn

5.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 9, med undtagelse af pkt. 9.3, litra a, og pkt. 9.7.

6. Kontravægt

6.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 10.

7. Bæremidler for stol og kontravægt

7.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 11.

8. Fangindretning

8.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 12 med undtagelse af pkt. 12.6.

9. Endestop

9.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 14.

10. Afstand mellem stoladgangsåbninger og skaktvæg

10.1 Afstand mellem stoladgangsåbninger og skaktvæg må ikke overstige 0,15 m.

11. Drivmaskineri

11.1 Personførende byggeelevatorers drivmaskineri skal være således indrettet, at stolen ikke kan fortsætte sin bevægelse efter styringens udkobling, eller efter at energitilførslen på anden måde er blevet afbrudt.

11.2 Drivmaskineri skal være passende beskyttet mod skadelig indflydelse fra vejrliget.

12. Fremføringshastighed

12.1 Personførende byggeelevatorer skal være således indrettet, at den for anlægget fastsatte største bevægelseshastighed af stolen ikke kan overskrides.

12.2 Fremføringshastigheden må ikke overstige 0,65 m/sek.

13. Elektrisk ekstrabeskyttelse

13.1 Samtlige elektriske installationer ved elevatoranlæg skal være sikret ved elektrisk ekstrabeskyttelse efter Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser.

14. Mærkning og skiltning

14.1 I elevatorstolen og udvendigt ved alle etagebomme og etagedøre skal der være et opslag med nedenstående tekst, hvor det tilladelige antal personer og antal kg gods er anført:

På etagedøre og ved bomme I stol
personer eller kg gods personer eller kg gods

14.2 Der henvises i øvrigt til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 19.2 - 19.5.

Indhold

Indhold

Henter PDF