Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 19 - Byggeelevatorer til materialetransport

Bilag 19 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 996 af 16. december 1997 om indretning af elevatorer.

Bilag XIX omfatter byggeelevatorer, som udelukkende er indrettet til materialetransport, og som er midlertidigt installeret til brug ved udførelse af byggeopgaver.

For materialehejs gælder bilagets bestemmelser alle materialehejs ibrugtaget som nye inden 1. januar 1993. For materialehejs kan bilag XIX endvidere anvendes for elevatorer udført i overensstemmelse med bilaget og ibrugtaget som nye i overgangsperioden 1. januar 1993 til og med 31. december 1994. Materialehejs ibrugtaget som nye efter 1. januar 1995 er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler, kapitel 2.

Indholdsfortegnelse

1. Skakt.

2. Etagedøre.

3. Belysning ved etagedøre.

4. Elevatorstol.

5. Kontravægt.

6. Bæremidler for stol og kontravægt.

7. Fangindretning.

8. Endestop.

9. Afstand mellem stoladgangsåbning og skaktvæg.

10. Drivmaskineri.

11. Fremføringshastighed.

12. Elektrisk ekstrabeskyttelse.

13. Mærkning og skiltning.

1. Skakt

1.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 1.2, litra b og c, 1.3, 1.4, 1.7 og 1.19, litra 1.b.

1.2 Elevatorens bevægelsesbane skal ved jorden være forsvarligt indhegnet til mindst 2,0 meters højde.

1.3 Afstanden fra elevatorstolens kanter til skaktindhegningen må højst være 0,4 m.

2. Etagedøre

2.1 Byggeelevatorer til materialetransport skal ved nederste ladested opfylde bestemmelserne i bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 4.1, 4.2, litra e og f, 4.4 og 4.6, jf. dog pkt. 2.2 nedenfor.

2.2 Såfremt dørene ved nederste ladested er udført som automatiske hejsedøre, må dørkontakt og dørlås dog udelades.

2.3 Ved højere liggende ladesteder må der i stedet for døre anbringes forsvarlige spærrebomme, som er anbragt 1 m over ladestedets gulvplan og 0,3 m bag forkanten af den del af ladestedet, der vender mod stolen. Spærrebomme skal være forsynet med en anordning, der sikrer, at stolen kun kan bevæges, når alle spærrebomme er lukket.

2.4 For elevatorer med svingbar stol skal ladestederne på etagerne være forsynet med solide, faste bomme anbragt 1,25-1,50 m over ladestedets gulvplan.

2.5 Elevatoren skal ved hvert ladested være forsynet med en tydeligt mærket stopindretning, der kan standse elevatorstolen i ethvert punkt af dens bane.

3. Belysning ved etagedøre

3.1 Alle adgange til elevatoren skal være tilstrækkeligt belyst ved dagslys eller elektrisk belysning, når elevatoren benyttes.

4. Elevatorstol

4.1 Stolens adgangssider skal være forsynet med bomme 0,5 m over stolgulv.

4.2 Stolens øvrige sider skal være forsynet med så høje, tætte vægge, at nedstyrtning af materialer er forhindret. Væggene skal have en højde på mindst 0,5 m.

4.3 Elevatoren må kun kunne sættes i gang fra den etage, som stolen står ved.

4.4 Betjeningsanordninger til styring af elevatoren skal være utilgængelige fra stolen.

5. Kontravægt

5.1 For byggeelevatorer til materialetransport, der er forsynet med kontravægt, henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 10.

6. Bæremidler for stol og kontravægt

6.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 11. Dog kræves pkt. 11.1 og 11.2 ikke opfyldt.

6.2 Ved tovbårne elevatorer skal stol og kontravægt være ophængt i mindst 1 ståltov, der yder den fornødne sikkerhed.

6.3 Ståltove med større brudstyrke end 1960 N/(mm2) må ikke anvendes.

7. Fangindretning

7.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 12. Dog kræves pkt. 12.4 ikke opfyldt.

8. Endestop

8.1 Byggeelevatorer til materialetransport skal være forsynet med en indretning, der standser ladet i dets øverste og nederste stilling.

9. Afstand mellem stoladgangsåbning og skaktvæg

9.1 Der må ikke være en sådan afstand mellem stoladgangsåbning og skaktvæg, at der kan opstå farlige situationer.

10. Drivmaskineri

10.1 Drivmaskineri for byggeelevatorer til materialetransport skal være således indrettet, at stolen ikke kan fortsætte sin bevægelse efter styringens udkobling, eller efter at energitilførslen på anden måde er blevet afbrudt.

10.2 Drivmaskineri skal være passende beskyttet mod skadelig indflydelse fra vejrliget.

11. Fremføringshastighed

11.1 Byggeelevatorer til materialetransport skal være således indrettet, at den for anlægget fastsatte største bevægelseshastighed af stolen ikke kan overskrides.

11.2 Fremføringshastigheden må ikke overstige 0,65 m/sek.

12. Elektrisk ekstrabeskyttelse

12.1 Samtlige elektriske installationer ved elevatoranlæg skal være sikret ved elektrisk ekstrabeskyttelse efter Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser.

13. Mærkning og skiltning

13.1 I elevatorstolen og udvendigt ved nederste etagedør skal der være et opslag med nedenstående tekst, hvor det tilladelige antal kg gods er anført:

På etagedør I stol
kg gods
Persontransport forbudt
kg gods
Persontransport forbudt

13.2 Der henvises i øvrigt til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 19.2 - 19.5.

Indhold

Indhold

Henter PDF