Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 23 - Permanent installerede inspektionselevatorer (ikke offentligt tilgængelige)

Bilag 23 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 996 af 16. december 1997 om indretning af elevatorer.

Under visse forhold benyttes elevatorer til transport af personer i særlige bygningskonstruktioner for inspektion af maskineri, flyverlys, udførelse af miljøundersøgelser m.v.

Som eksempler kan nævnes elevatorer i høje skorstene, TV-master, siloer og pyloner i brokonstruktioner.

Da der er tale om særligt personale, som skal benytte elevatoren, og at benyttelsesgraden er ringe, er det ikke nødvendigt at omhandlede inspektionselevatorer fuldt ud opfylder elevatorbekendtgørelsens bestemmelser.

Indholdsfortegnelse

1. Elevatorens hoveddata.

2. Skakt.

3. Frihøjder i top og bund.

4. Etagedøre.

5. Elevatorstol.

6. Drivmaskineri.

7. Fangindretning.

8. Kontravægt og tove.

9. Nødbetjening og nødudgang fra elevatorstol.

10. Sikkerhedsendestop m.v.

11. Forskellige bestemmelser.

1. Elevatorens hoveddata

1.1 For denne elevatortype gælder følgende begrænsninger:

  • Største stolareal 0,85 (m2)
  • Største belastning 300 kg
  • Største hastighed 0,63 m/sek.

2. Skakt

2.1 Krav om lukket, tæt elevatorskakt kan frafaldes, såfremt der ikke i særlige tilfælde kræves øget brandbeskyttelse.

2.2 Der skal dog iagttages følgende:

Elevatorstolens bevægelsesbane skal være betryggende indskærmet ved alle ladesteder og ved eventuelle andre steder, hvor det er krævet for at forebygge, at personer kan komme i klemme eller rammes af elevatorstol eller evt. kontravægt, falde ind i elevatorstolens/kontravægtens bevægelsesbane eller betræde skaktbund.

2.3 Ved et ladested skal indskærmningen have en højde på mindst 2,5 m over ethvert punkt, som normalt er tilgængeligt for personer.

2.4 Ved nederste ladested skal indhegningen omfatte samtlige sider af bevægelsesbanen.

2.5 Indskærmningen kan være udført af fletværk, gitterværk, perforeret plade eller lignende af forskriftsmæssige dimensioner.

2.6 Såfremt elevatorstolens bevægelsesbane er omgivet af tætte vægge, f.eks. anbragt inde i en skorsten, skal hele stolens bevægelsesbane være passende elektrisk belyst af armatur for hver 7 m.

3. Frihøjder i top og bund

3.1 Over øverste hovedendestop skal stolen farefrit kunne bringes til standsning ved anslag mod buffer. Når kontravægt anvendes, skal standsningen ske ved dennes anslag mod buffer i skaktgrube.

3.2 Når elevatorstolen står i sin absolut øverste stilling, skal der være mindst 1,5 m fri højde over stoltag og mindst 0,3 m fri højde over evt. drivmaskineri og andre opragende dele på stoltag.

3.3 Når stolen i sin nederste stilling står på fuldt sammentrykket(de) buffer(e), skal der mellem stol og skaktbund være et redningsrum, der tillader anbringelse af et kasseformet legeme med dimensionerne 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m, hvilende på skaktbunden på en af sine flader.

4. Etagedøre

4.1 Etagedøre skal have en højde af mindst 2,0 m og tillades udført med netværk af passende tæthed og styrke.

4.2 Hver etagedør skal være forsynet med sikkerhedslås med rigelkontakt og dørkontakt med følgende funktion:

4.2.1 Etagedør må kun kunne åbnes, når elevatorstolen er i niveau med det pågældende ladested eller højst 250 mm over eller under dette, det vil sige inden for dørzonen.

4.2.2 Elevatoren må kunne igangsættes for at forlade ladestedet, så snart etagedøren er lukket, men ikke låst (forriglet) under forudsætning af, at elevatoren umiddelbart opbremses til stilstand, såfremt en etagedør åbnes eller såfremt etagedøren ikke er blevet forriglet, når stolen forlader dørzonen. (En med rigelkontakten parallelkoblet forbikørselskontakt ved ladestedet tvangsbrydes ved påvirkning fra en fast kurveskinne på stolen).

4.3 Etagedør skal være forsynet med en anordning, der holder døren i lukket, låsbar stilling.

4.4 Nødåbning af i det mindste nederste etagedør skal kunne foretages af kompetent person.

5. Elevatorstol

5.1 Fri afstand mellem to stolsider skal være mindst 0,6 m, og frihøjde i stol skal være mindst 2,1 m.

5.2 Stolsider og tag tillades udført af net eller perforeret plade af forskriftsmæssige dimensioner.

5.3 Stoltaget skal på et vilkårligt sted kunne bære vægten af 2 personer eller 200 kg uden varig formforandring.

5.4 Stoltaget skal være omsluttet med et forskriftsmæssigt rækværk, mindst 1 m højt, bestående af håndliste, knæliste og en mindst 0,1 m høj fodliste.

5.5 For adgang til stoltaget skal der forefindes en i stolen fast anbragt lejder og en i taget anbragt lem. Den fri gennemgangslysning skal være mindst 0,24 (m2), og mindste sidelængde må ikke være mindre end 0,4 m. Lemmen skal være hængslet og åbne opad. Den skal være anbragt således, at opbygninger på stoltag ikke vanskeliggør adgangen til stoltaget.

5.5.1 Lemmen skal afbryde en tvangsstyret kontakt, som afbryder manøvrestrømkredsen, så snart lemmen åbnes og holdes åben.

5.6 Elevatorstolens adgangsåbning(er) skal være forsynet med stoldør(e) i fuld højde. Dør(e) tillades udført med nettrådværk af passende tæthed og styrke.

5.6.1 Stoldøre skal være forsynet med dørkontakt og selvvirkende sikkerhedslås, der kun tillader åbning i etagedørzonen.

5.6.2 Afstand mellem stoldør og etagedør må ikke være større end 200 mm, og afstand mellem stoladgangsåbningens forkant og et ladesteds forkant må ikke være større end 50 mm.

5.7 Belysning i stolen og af dens bevægelsesbane skal i tilfælde af spændingsudfald automatisk koble over på et nødforsyningsanlæg.

5.8 Stolen skal forsynes med telefon eller anden form for samtaleanlæg, der føres til et af Arbejdstilsynet nærmere angivet sted. Under bygningsværkets opførelse skal anlægget suppleres med et akustisk signal ved nederste ladested.

5.9 På stoltag skal forefindes et forskriftsmæssigt manøvrepanel for eftersynskørsel samt et nødstop.

6. Drivmaskineri

6.1 For tandstangsmaskineri gælder følgende:

Tandstangen skal være dimensioneret over for brud med mindst 6 gange sikkerhed over for den største statiske belastning.

6.1.1 Tandstangen skal være forsvarligt fastgjort med et passende antal fastgørelsespunkter. Overgange mellem tandstangssektioner skal være passende styret, f.eks. med styrestifter eller lignende. Tandhjulet (drevet) skal være forsvarligt fastgjort til drivakslen. Det skal være således dimensioneret, at største statiske belastning på hver tand ikke overstiger 1/6 af tandhjulsmaterialets brudstyrke.

6.1.2 Der skal træffes effektive foranstaltninger til at hindre afsporing af drevet. Den radiale bevægelse af drevet må ikke overstige 1/3 af tandhøjden målt ud fra normalt tandindgreb.

6.1.3 Modul for tandstang og drev må ikke være mindre end 8.

6.2 Drivmaskineriet skal være passende beskyttet mod regn, sne, støv osv. samt beskyttet mod ubehørigt indgreb. Drivmaskineriet med tilhørende apparatskab(e) skal være således placeret og beskyttet, at nødvendigt tilsyn og vedligeholdelse samt betjening eller nødsænkning kan udføres farefrit og bekvemt.

6.3 Såfremt drivmaskineriet er anbragt ved siden af stolen, skal adgangsdør eller lignende forefindes, og døren (lugen) skal i øvrigt være sikret som anført for loftslemmen i pkt. 5.5.1.

6.4 Umiddelbart ved siden af drivmaskineriet skal anbringes en anordning (afbryder), der kan afbryde al energitilførsel til drivmaskineriet.

7. Fangindretning

7.1 Elevatoren skal være forsynet med en hastighedsstyret fangindretning.

7.2 Fangindretningen må virke på tandstangen over særskilt tandhjul. Dette skal have den fornødne styrke og være sikret mod afsporing.

7.3 Fangindretning, der virker på tandstangen, skal være af glidefangtypen.

7.4 Den bærende tandstang må benyttes som drev for hastighedsbegrænseren.

8. Kontravægt og tove

8.1 Tovskiver for kontravægt skal have en middeldiameter på mindst 30 gange tovdiameteren.

8.2 Tovdiameteren skal være mindst 8 mm, og tovet bør være galvaniseret.

8.3 Kontravægten skal være ophængt i mindst 2 tove og udligning af tovspænding skal etableres ved anvendelse af hammel.

8.4 Sikkerhedsfaktor for kontravægttove skal være mindst 8 over for garanteret mindste brudstyrke.

9. Nødbetjening og nødudgang fra elevatorstol

9.1 For nødbetjening af elevatorstolen i tilfælde af strømsvigt kræves, at elevatoren er udført, således at elevatorstolen kan nødsænkes fra stolen, ved at drivmaskineriet er forsynet med en særskilt anordning, hvormed bremsen manuelt kan frigøres (løftes). Herved forudsættes, at drivmaskineriet er forsynet med en centrifugalbremse, således at stolen kan sænkes med en hastighed, der er mindre end den for fangapparatets funktion fastsatte overhastighed. Instruktion om, hvorledes nødsænkning skal ske, og hvilken eventuel kontrol af drivmaskineri inklusive bremse, som skal udføres før fortsat drift efter nødsænkning, skal forefindes.

9.2 Ud over nævnte nødbetjening kræves, at nødudgang fra elevatorstolen kan ske via loftslem i stolen til en fast lejder monteret nær stolens bevægelsesbane i hele dens udstrækning. Afstand fra stoltag til lejdervange må ikke overstige 0,6 m.

9.2.1 Lejderen skal være forsynet med rygbøjler og med hvileplatforme for hver 6 m.

10. Sikkerhedsendestop m.v.

10.1 Der skal være installeret sikkerhedsendestop.

10.1.1 Aktivering af sikkerhedsendestop skal ske så nær over øverste, henholdsvis under nederste etagestop, som det er muligt, dog uden at afbryde ved normal drift.

10.1.2 Sikkerhedsendestop skal aktiveres før bufferanslag ved elevatorstol henholdsvis kontravægt og forblive aktiveret under sammentrykning af bufferne.

10.1.3 Sikkerhedsendestop må ikke have aktiveringsanordninger fælles med øverste og nederste endestop.

10.1.4 Sikkerhedsendestops funktion:

Enten skal afbrydelsen ske direkte ved tvangsbrydning af strømforsyningen til motor og bremse (motoren må ikke kunne give strøm til bremsen efter afbrydelsen), eller ved tvangsbrydning ved hjælp af et elektrisk sikkerhedsudstyr direkte at afbryde strømforsyningen til spolerne i to kontaktorer, hvis kontakter er forbundet i serie i strømforsyningen til motor og bremse. (Hver af kontaktorerne skal have en brydeevne svarende til fuld belastning i strømforsyningskredsen).

10.1.5 Sikkerhedsendestop, fælles for øverste og nederste yderstilling af elevatorstolen, må placeres i denne.

10.2 Såfremt elevatorens apparatskab er anbragt ved nederste ladested, skal det være hensigtsmæssigt placeret og forsvarligt aflåst.

11. Forskellige bestemmelser

11.1 De for elevatoren i øvrigt relevante bestemmelser i bekendtgørelsens kapitel 2 og 4 samt i bilag XVI skal overholdes.

Indhold

Indhold

Henter PDF