G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 26 - Trappeløbselevatorer for bevægelseshæmmede personer

Bilag 26 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 996 af 16. december 1997 om indretning af elevatorer.

Bilag XXVI omfatter trappeløbselevatorer indrettet til transport af bevægelseshæmmede personer og opstillet som nye før 1. januar 1995 samt trappeløbselevatorer opstillet i overensstemmelse med bilagets bestemmelser i overgangsperioden fra 1. januar 1995 til og med 31. december 1996.

Fra 1. januar 1997 er trappeløbselevatorer til transport af bevægelseshæmmede personer omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler, kapitel 2.

Indholdsfortegnelse

1. Definitioner.

2. Almene bestemmelser.

3. Konstruktion.

4. Bæremidler.

5. Fangindretning m.v.

6. Drivmaskineri.

7. Elektrisk installation.

8. Betjeningsanordninger.

9. Nødstop.

10. Nødsignal.

11. Belysning.

12. Nødsænkning.

13. Opstillingssteder.

14. Mærkning og skiltning.

1. Definitioner

1.1 Trappeløbselevator: Løfteanordning, der bevæger sig over et trappeløb, og som er forsynet med en stol eller en platform beregnet til transport af bevægelseshæmmede personer mellem to eller flere fastlagte niveauer.

1.2 Løftehøjde: Vertikal afstand mellem nederste og øverste niveau.

1.3 Mærkelast: Største tilladte last udtrykt i kg.

1.4 Hastighed: Trappeløbselevatorens hastighed i bevægelsesretningen, dvs. målt langs bevægelsesbanen.

2. Almene bestemmelser

2.1 Trappeløbselevatoren samt dens tilbehør skal være således konstrueret, udført og opstillet, at den sikkerhedsmæssigt er fuldt forsvarlig. De anvendte materialer skal være egnede og dimensioneret til at modstå de påvirkninger, som de kan forventes udsat for. Den elektriske installation skal overholde den til enhver tid gældende elektricitetslovgivning. Skriftlig dansksproget betjenings- og vedligeholdelsesvejledning skal medleveres hver trappeløbselevator.

2.2 Hastigheden må for trappeløbselevatorer med platform ikke overstige 0,2 m/sek. og for trappeløbselevatorer med stol ikke overstige 0,1 m/sek.

3. Konstruktion

3.1 For elevatorer med platform skal der ved dimensionering af trappeløbselevatorens bærende konstruktion regnes med den mest ugunstige position af lasten. Platformens areal må ikke overstige 1,0 x 1,3 m.

3.2 Forholdet mellem mærkelast og platformens lastareal må ikke være mindre end 150 kg pr. (m2). Mærkelasten skal for trappeløbselevatorer med platform være mindst 200 kg, og den må ikke overstige 300 kg. Platformen skal være udført med skridsikker overflade.

3.3 For trappeløbselevatorer med stol skal lasteevnen være mindst 100 kg.

3.4 Ved de platformsider, hvor ind- og udkørsel af kørestol finder sted, skal der i fornødent omfang etableres rampe, som ved ladestederne muliggør kørsel med kørestol fra etagegulv til platform og omvendt.

3.5 Til sikring mod afrulning etableres afrulningssikring ved de platformkanter, hvor ind- og udkørsel finder sted. Sikringen kan bestå af de i pkt. 3.4 nævnte ramper, som inden kørsel vippes mod lodret, så de danner en mindst 5 cm høj kant.

3.6 Der skal endvidere etableres afrulningssikring i form af en nedfældelig bom, bøjle eller klap, der effektivt forhindrer kørestolen i at køre ud over platformens kant både ved indkørsel ved øverste ladested og under transport. Overkant af bom, bøjle eller klap skal monteres med overkant mellem 0,7 og 0,8 m over den platformkant, der vender mod nederste ladested. Den bom eller bøjle, der vender mod nederste ladested, skal have en vinkelformet forlængelse på mindst 0,2 m.

3.7 Opklappelige ramper og gelændere kan være manuelt eller automatisk betjent. I begge tilfælde skal rampens position og gelænderets position overvåges elektrisk, således at trappeløbselevatoren kun kan køre, såfremt både platformkanter og bom (bøjle eller klap) er i beskyttende stilling.

3.8 Ved platformside(r), hvor ind- og udkørsel af kørestol normalt ikke finder sted, bør der etableres afrulningssikring i form af en mindst 5 cm høj kantliste.

3.9 Under platformens tre frie kanter etableres til imødegåelse af klemningsfare en føleliste, jf. endvidere pkt. 7.4.

3.10 For elevatorer med fastmonteret stol etableres et sikkerhedsbælte, som skal forhindre, at passageren kan falde af stolen under transporten. Hvis leverandøren har foreskrevet, at selen skal benyttes under transporten, skal selens låsetøj være elektrisk overvåget. Er stolen derimod indrettet, således at sikker brug af elevatoren ikke er afhængig af, om der anvendes sikkerhedssele eller ej, er der ikke krav om, at sikkerhedsselens lås skal overvåges elektrisk. Sikker brug kan f.eks. være opnået ved, at der er etableret armlæn, som giver brugeren den fornødne støtte.

4. Bæremidler

4.1 Som bæremiddel kan anvendes ståltov, rullekæde, skruespindel, tandstang, tandrem e.l., såfremt tilstrækkelig styrke kan dokumenteres.

4.2 Brudstyrken af de enkelte ståltråde må ikke overstige 2000 N/(mm2). Tovdiameteren skal være mindst 5 mm. Trækkraften i tovet må ved den tilladte maksimale statiske belastning ikke overstige 1/10 af tovets garanterede mindste brudstyrke. Tovtromle og ledeskive(r) må ikke have mindre middeldiameter end 24 gange tovdiameteren. Tovtromlen skal være udført med drejede og glatte tovspor. Ledeskive(r) skal have afsporingssikring for tovet. Afstanden mellem ledeskivens yderste flangekanter og afsporingssikringen må ikke overskride 1/3 af tovdiameteren. Tovfastgørelser skal udføres forskriftsmæssigt, dvs. tovlåse af hårnåletypen må ikke anvendes. Når elevatoren er i sin yderste stilling, skal der være mindst 2 tovvindinger tilbage på tromlen.

4.3 Trækkraften i rullekæder må ved tilladt statisk belastning ikke overstige 1/8 af kædens garanterede mindste brudstyrke.

4.4 Skruespindler skal udføres selvspærrende og have fornøden sikkerhed mod udbøjning. Skruespindler skal være beskyttet mod slag, stød og tilsmudsning. Skruespindler skal udover bæremøtrikken være forsynet med en sikkerhedsmøtrik. Denne skal optage belastningen fra elevatoren i tilfælde af brud på bæremøtrikken. Under normal drift skal sikkerhedsmøtrikken være ubelastet. Når sikkerhedsmøtrikken har overtaget belastningen, må elevatoren ikke kunne hæves, efter at den har været sænket til sin nederste stilling.

4.5 For tandstangsdrevne trappeløbselevatorer henvises til kravene i bilag XXIII, afsnit 6.1.

4.6 Tandremme skal være sikret mod afsporing.

5. Fangindretning m.v.

5.1 Ved anvendelse af ståltov, rullekæde, tandstang eller tandrem som bæremiddel skal trappeløbselevatoren være forsynet med en hastighedsstyret fangindretning.

5.2 Fangindretningen skal aktiveres i tilfælde af, at elevatoren opnår overhastighed under nedadkørsel. Fangindretningen skal, når den er aktiveret, være i stand til at bremse den nedadgående elevator med mærkelast til stilstand og derefter fastholde elevatoren sikkert, selv om samtlige bæremidler skulle være bristet eller løsnet.

5.3 Fangindretningen skal være således indrettet, at decelerationen holdes inden for en rimelig størrelse, dvs. normalt under 1 g.

5.4 Fangindretningen må ikke aktiveres ved hjælp af elektriske, hydrauliske eller pneumatiske anordninger.

5.5 Fangindretningen må ikke kunne aktiveres under opadgående bevægelse.

5.6 Fangindretningen skal, hvis det er teknisk muligt, kunne frigøres og af sig selv gå tilbage til udgangspositionen, ved at elevatoren skubbes opefter.

5.7 Fangindretningen må ikke kunne frigøres alene ved slæk i det tov eller den kæde, der aktiverer fangindretningen. Fangindretningens rette funktion må ikke kunne reduceres ved rustdannelse, ved uegnet smøremiddel eller ved rustbeskyttelsesmiddel på styr.

5.8 Såfremt den normale hastighed ved nedadkørende elevator overskrides, skal fangindretningen aktiveres senest, når den størst tilladte udløsehastighed opnås. Aktiveringen må ikke ske ved en hastighed mindre end 1,2 gange driftshastigheden, og ikke ved en hastighed større end 0,4 m/sek. for trappeløbselevatorer med platform og for trappeløbselevatorer med stol ikke ved større hastighed end 0,2 m/sek.

5.9 Der skal på den belastede del af tov, kæde eller tandrem være monteret en tovslæk-, kædeslæk- eller remslækafbryder, der bryder sikkerhedskredsen, således at elevatormaskineriet standser, såfremt elevatorens bevægelse under nedkøring bliver blokeret, og der opstår slæk på bæremidlet.

5.10 For tandstangsdrevne trappeløbselevatorer henvises til bilag XXIII, afsnit 7.

6. Drivmaskineri

6.1 Drivmaskineri med tilhørende apparatskab skal være placeret på et hensigtsmæssigt sted, bekvemt tilgængeligt for eftersyn og vedligeholdelse, men utilgængeligt for uvedkommende f.eks. i særskilt, aflåst rum eller skab. Såfremt drivmaskineri anbringes udendørs, skal det være effektivt beskyttet mod vejrliget.

7. Elektrisk installation

7.1 Trappeløbselevatoren skal være forsynet med en tvangsbrydende flerpolet hovedafbryder, som kan aflåses i udkoblet tilstand. Ind- og udkobling skal være tydeligt markeret. Afbryderen skal findes i nærheden af elevatoren og skal være let tilgængelig. Såfremt den er indbygget i et apparatskab, skal afbryderens manøvrehåndtag og aflåsning være let tilgængelig uden for skabet.

7.2 Elevatoren skal have etagestop, som bryder manøvrestrømmen, når elevatoren når øverste henholdsvis nederste niveau.

7.3 Der skal være et hovedendestop, som enten bryder hovedstrømmen direkte i alle faser eller er udført som manøvreendestop. I dette tilfælde skal følgende være opfyldt:

  1. Manøvreendestoppet skal bryde manøvrekredsen til en særskilt kontaktor, som kobler ud, hver gang elevatoren stopper. Såfremt denne kontaktor ikke kobler ud, må elevatoren ikke kunne startes igen.
  2. Der skal være et mekanisk stop således indrettet, at elevatoren ikke kan forlade bevægelsesbanen. Ved kørsel mod dette stop med driftshastighed skal det forhindres, at farlige påvirkninger opstår, f.eks. ved at der anvendes buffere. Endestop, hovedendestop og andre afbrydere med sikkerhedsmæssig funktion skal være mekanisk betjente og have tvangsstyret brydning med en brydeafstand på mindst 3 mm. Springafbrydere og microgabafbrydere må ikke anvendes.

7.4 Den i pkt. 3.9 omtalte føleliste, skal ved berøring straks standse elevatorens bevægelse, uanset om påvirkningen foregår vandret eller lodret, og således at bevægelsen standses, inden følelisten har nået sin endestilling. De afbryderanordninger, som følelisten påvirker, skal være af typen sikkerhedsafbrydere. Såfremt følelisten overvåges via pneumatiske komponenter, kræves resetfunktion i styringen.

7.5 Samtlige elektriske installationer ved elevatoranlæg skal være sikret ved elektrisk ekstrabeskyttelse efter Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser.

8. Betjeningsanordninger

8.1 Betjeningsanordninger på platform eller på stol og ved ladestederne skal være således placeret og indrettet, at personer i kørestol let og sikkert kan betjene elevatoren. Betjeningsanordningerne skal normalt være anbragt mellem 0,8 og 1,1 m over platformens gulv.

8.2 Trappeløbselevatorer opstillet andetsteds end i en- og tofamilies huse skal kunne aflåses elektrisk med nøgle.

8.3 Betjening af elevatoren må kun kunne ske med holdetryk efter dødmandsknapprincippet.

8.4 Kald af elevatoren må ligeledes kun foregå med holdetryk og kun fra det modtagende ladested. Fra betjeningsstedet skal der være fuldt overblik over elevatorens bevægelsesbane.

8.5 Betjeningsanordninger skal være tydeligt mærket med op- og nedskiltning.

9. Nødstop

9.1 Umiddelbart ved siden af betjeningsanordningerne på platformen eller stolen og ved ladestederne skal der findes en let betjenelig nødstopanordning. Den skal have tvangsstyret brydning og skal efter aktivering forblive i stopstilling, således at elevatoren ikke kan manøvreres ved aktivering af en af de øvrige betjeningsanordninger, før nødstopanordningen er tilbagestillet.

10. Nødsignal

10.1 På platformen eller på stolen skal findes en alarmanordning, hvormed signal kan gives til et sted, hvorfra hjælp altid kan tilkaldes, medmindre det på anden måde er sikret, at der kan skaffes hurtig hjælp. Alarmanordningen kan i givet fald udføres som ringeklokke, samtaleanlæg eller telefon.

11. Belysning

11.1 Hele elevatorens bevægelsesbane skal være tilstrækkeligt belyst, mindst 50 lux.

12. Nødsænkning

12.1 Såfremt evakuering fra platformen eller fra stolen ikke let kan ske fra enhver position af bevægelsesbanen, skal der være en anordning, som muliggør manuel nødsænkning af elevatoren i tilfælde af strømafbrydelse eller lignende. Denne anordning skal være hensigtsmæssigt placeret, utilgængelig for uvedkommende og således indrettet, at den kan betjenes farefrit.

13. Opstillingssteder

13.1 Elevatoren må kun opstilles ved et trappeløb, der ikke anses for flugtvej i brandtilfælde, hvorfor godkendelse skal foreligge fra bygnings- og brandmyndighed. Der skal under brug være mindst 0,5 m frigang mellem platform og modstående væg eller andre faste genstande.

13.2 Ved opstilling i private en- og tofamilieshuse kan der dog ses bort fra kravet i pkt. 13.1 om en frigang på mindst 0,5 m.

13.3 Den frie højde over platform til nærmeste faste bygningsdel skal være mindst 1,8 m. Ved offentligt tilgængelige elevatorer skal den frie højde til faste bygningsdele være mindst 2,1 m.

13.4 Ved opstilling skal der drages omsorg for, at der ikke kan opstå klemning af personer på platformen eller stolen og ej heller mellem den bevægelige platform eller stol og eventuelle konstruktionsafstivninger og faste bygningsdele.

14. Mærkning og skiltning

14.1 Forskriftsmæssig skiltning skal etableres, jf. bilag XX, pkt. 15 med undtagelse af pkt. 15.3. Der anbringes skilte ved ladestederne og på platformen.

Indhold

Indhold

Henter PDF