Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 29 - Elevatorer til sækketransport i kornmøller og med personledsagelse (farstole)

Bilag 29 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 996 af 16. december 1997 om indretning af elevatorer.

Bilag XXIX omfatter elevatorer til sækketransport i kornmøller og med personledsagelse opstillet før 1. december 1958. Ved meddelelse af 25. november 1958 har direktoratet meddelt fabrikanter og leverandører af sådanne elevatorer, at opstilling af disse efter 1. december 1958 ikke længere var tilladt.

  1. Elevatoren med dens tilbehør skal helt igennem være forfærdiget af holdbart materiale og være konstrueret på forsvarlig måde.
  2. Elevatoren skal tydeligt og holdbart være mærket med fabrikantens navn samt med dens fabrikationsår og -nummer.
  3. Elevatorens bevægelsesbane skal være forsvarligt indhegnet til fuld etagehøjde på de sider, hvor intet ladested findes - ved øverste ladested dog kun til 2,0 m's højde - mens der ved nederste ladested på de sider, hvor indladningen foregår, skal findes en spærrebom, som automatisk holder adgangen afspærret, når ladet ikke befinder sig i nederste stilling. Afspærringen skal nå op til en højde af mindst 90 cm over jord eller gulv.
  4. Med hensyn til bæretove skal elevatoren tilfredsstille samme krav, som stilles til bæretove ved personelevatorer og person-godselevatorer, jf. bilag XVI, afsnit 11.
  5. Ladet skal være forsynet med en pålidelig, selvvirkende fangindretning, som i tilfælde af brud på bæretovet standser ladet efter et fald på højst 15 cm. Fangindretningen skal være således beskyttet, at den ikke kan hindres eller hæmmes i sin funktion.
  6. På ladet skal være anbragt en stoppeindretning (pal eller lignende), hvormed den, der i de øvre etager betjener ladet, kan sikre sig imod, at dette sættes i bevægelse uden hans vidende.
  7. Elevatoren skal være forsynet med en indretning, der af sig selv standser ladet i dets øverste stilling.
  8. Ved elevatorens ladesteder skal være anbragt et iøjnefaldende og holdbart, af Direktoratet for Arbejdstilsynet autoriseret opslag.

Indhold

Indhold

Henter PDF