Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 05 - EF-Typeafprøvning (modul B)

Bilag 5 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 996 af 16. december 1997 om indretning af elevatorer.

A. EF-typeafprøvning af sikkerhedskomponenter

 1. EF-typeafprøvningen er den procedure, hvorved et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at et repræsentativt eksemplar af en sikkerhedskomponent vil give den elevator, hvorpå den monteres korrekt, mulighed for at opfylde de relevante bestemmelser i nærværende bekendtgørelse.
 2. Anmodningen om EF-typeafprøvning indgives af sikkerhedskomponentens fabrikant eller dennes repræsentant, der er etableret i Fællesskabet, til et bemyndiget organ efter eget valg.
  Anmodningen skal indeholde:
  • navn og adresse på fabrikanten af sikkerhedskomponenten samt navn og adresse på fabrikantens repræsentant, hvis anordningen indgives af denne, samt sikkerhedskomponenternes fabrikationssted
  • en skriftlig erklæring om, at samme anmodning ikke er indgivet til andre bemyndigede organer
  • teknisk dokumentation
  • et repræsentativt eksemplar af sikkerhedskomponenten eller angivelse af det sted, hvor den kan undersøges. Det bemyndigede organ kan med begrundelse anmode om andre eksemplarer.
 3. Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere sikkerhedskomponentens overensstemmelse og dens evne til at give den elevator, hvorpå den monteres korrekt, mulighed for at opfylde bestemmelserne i bekendtgørelsen.
  Den tekniske dokumentation skal i det omfang, det er nødvendigt for vurderingen af overensstemmelsen, indeholde følgende oplysninger:
  • en generel beskrivelse af sikkerhedskomponenten, herunder anvendelsesområde (især eventuelle begrænsninger med hensyn til hastighed, belastning, energi) og betingelser (især eksplosionsfarlig atmosfære, dårlige vejrforhold)
  • konstruktionstegninger eller -diagrammer og produktionstegninger eller -diagrammer
  • relevante væsentlige krav, og hvorledes disse krav er forsøgt opfyldt (f.eks. harmoniserede standarder)
  • eventuelt resultaterne af de prøvninger eller beregninger, som fabrikanten har foretaget eller ladet foretage
  • et eksemplar af monteringsinstruktionerne for sikkerhedskomponenterne
  • de foranstaltninger, der vil blive truffet på fabrikationsstadiet for at sikre, at de seriefremstillede sikkerhedskomponenter er i overensstemmelse med den sikkerhedskomponent, der er afprøvet.
 4. Det bemyndigede organ:
  • undersøger den tekniske dokumentation for at vurdere, om den er i stand til at opfylde de tilstræbte målsætninger
  • undersøger sikkerhedskomponenten for at kontrollere, om den svarer til den tekniske dokumentation
  • gennemfører eller lader gennemføre den relevante kontrol og de nødvendige prøvninger for at verificere, om sikkerhedskomponentfabrikantens løsninger er i overensstemmelse med bekendtgørelsens krav og giver mulighed for, at sikkerhedskomponenten kan opfylde sin funktion, når den monteres korrekt på en elevator.
 5. Opfylder det repræsentative eksemplar af sikkerhedskomponenten bekendtgørelsens relevante bestemmelser, udsteder det bemyndigede organ en EF-typeafprøvningsattest til ansøgeren. Attesten skal indeholde navn og adresse på fabrikanten af sikkerhedskomponenten, resultaterne af kontrollen, betingelserne for attestens gyldighed samt de nødvendige data til identificering af den godkendte type.
  Kommissionen, medlemsstaterne og de øvrige bemyndigede organer kan få udleveret en kopi af attesten og efter begrundet anmodning en kopi af den tekniske dokumentation og rapporterne for de foretagne undersøgelser, beregninger eller prøvninger. Afslår det bemyndigede organ at udstede EF-typeafprøvningsattest til fabrikanten, skal det give en detaljeret redegørelse for årsagerne hertil. Der fastlægges en klageprocedure.
 6. Fabrikanten af sikkerhedskomponenten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant underretter det bemyndigede organ om alle, også mindre, ændringer, som han har foretaget eller agter at foretage af den godkendte sikkerhedskomponent, herunder nye udgaver, som ikke er præciseret i den oprindelige tekniske dokumentation (jf. punkt 3, første led). Det bemyndigede organ undersøger disse ændringer og meddeler fabrikanten eller dennes repræsentant, om EF-typeafprøvningsattesten fortsat er gyldig1).
  1) Hvis det bemyndigede organ finder det nødvendigt, kan det enten udstede et tillæg til den oprindelige EF-typeafprøvningsattest eller anmode om, at der indgives en ny anmodning.
 7. Alle bemyndigede organer skal meddele medlemsstaterne de relevante oplysninger vedrørende:
  • de udstedte EF-typeafprøvningsattester
  • de tilbagetrukne EF-typeafprøvningsattester.

   Endvidere skal alle bemyndigede organer meddele de øvrige bemyndigede organer de relevante oplysninger vedrørende tilbagetrukne EF-typeafprøvningsattester.
 8. EF-typeafprøvningsattesten, sagsakter og korrespondance vedrørende EF-typeafprøvningsprocedurerne udformes på et officielt sprog i den medlemsstat, hvor det bemyndigede organ er etableret, eller på et sprog, som dette har godkendt.
 9. Fabrikanten af sikkerhedskomponenten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant skal ud over den tekniske dokumentation tillige opbevare en kopi af EF-typeafprøvningsattesterne og eventuelle tillæg til disse i ti år fra sikkerhedskomponentens sidste fabrikationsdato.
  Er hverken fabrikanten af en sikkerhedskomponent eller dennes repræsentant etableret i Fællesskabet, påhviler pligten til at fremlægge den tekniske dokumentation den person, som er ansvarlig for markedsføringen af sikkerhedskomponenten i Fællesskabet.

B. EF-typeafprøvning af elevatoren

 1. EF-typeafprøvningen er den procedure, hvorved et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at en elevatormodel eller en elevator, for hvilken der ikke er forudset andre udgaver, opfylder bestemmelserne i nærværende bekendtgørelse.
 2. Anmodningen om EF-typeafprøvning af elevatoren indgives af elevatorinstallatøren til et bemyndiget organ efter eget valg.
  Anmodningen skal indeholde
  • elevatorinstallatørens navn og adresse
  • en skriftlig erklæring om, at samme anmodning ikke er indgivet til andre bemyndigede organer
  • teknisk dokumentation
  • angivelse af det sted, hvor elevatormodellen kan undersøges. Denne skal omfatte tilslutningsdelene samt udstyr til betjening af mindst tre niveauer (det øverste, det nederste og et mellemliggende).
 3. Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere, om elevatoren er i overensstemmelse med bekendtgørelsens bestemmelser, og at forstå dens konstruktion og funktion.
  Den tekniske dokumentation skal i det omfang, det er nødvendigt for vurderingen af overensstemmelsen, indeholde følgende oplysninger:
  • en generel beskrivelse af elevatormodellen. Den tekniske dokumentation skal klart angive alle de ændringsmuligheder, der er i forbindelse med den elevatormodel, der forelægges til prøvning (jf. bilag XV)
  • konstruktionstegninger eller -diagrammer og produktionstegninger eller -diagrammer
  • relevante væsentlige krav, og hvorledes disse krav er forsøgt opfyldt (f.eks. harmoniserede standarder)
  • en kopi af EF-overensstemmelseserklæringerne for de sikkerhedskomponenter, der er anvendt ved fremstillingen af elevatoren
  • eventuelt resultaterne af de prøvninger eller beregninger, som fabrikanten har foretaget eller ladet foretage
  • et eksemplar af brugsanvisningen for elevatoren
  • de foranstaltninger, der vil blive truffet ved installationen for at sikre, at den serieproducerede elevator er i overensstemmelse med bekendtgørelsens bestemmelser.
 4. Det bemyndigede organ:
  • undersøger den tekniske dokumentation for at vurdere, om den er i stand til at opfylde de tilstræbte målsætninger
  • undersøger elevatormodellen for at kontrollere, om den svarer til den tekniske dokumentation
  • gennemfører eller lader gennemføre den relevante kontrol og de nødvendige prøvninger for at verificere, om elevatorinstallatørens løsninger er i overensstemmelse med bekendtgørelsens krav og giver mulighed for, at elevatoren kan opfylde dem.
 5. Opfylder elevatormodellen bekendtgørelsens relevante bestemmelser, udsteder det bemyndigede organ en EF-typeafprøvningsattest til ansøgeren. Attesten skal indeholde elevatorinstallatørens navn og adresse, resultaterne af kontrollen, betingelserne for attestens gyldighed samt de nødvendige data til identificering af den godkendte type.
  Kommissionen, medlemsstaterne og de øvrige bemyndigede organer kan få udleveret en kopi af attesten og efter begrundet anmodning en kopi af den tekniske dokumentation og rapporterne for de foretagne undersøgelser, beregninger eller prøvninger.
  Afslår det bemyndigede organ at udstede EF-typeafprøvningsattest til fabrikanten, skal det give en detaljeret redegørelse for årsagerne hertil. Der fastlægges en klageprocedure.
 6. Elevatorinstallatøren underretter det bemyndigede organ om alle, også mindre, ændringer, som han har foretaget eller agter at foretage af den godkendte elevator, herunder nye udgaver, som ikke er præciseret i den oprindelige tekniske dokumentation (jf. punkt 3, første led). Det bemyndigede organ undersøger disse ændringer og meddeler installatøren, om EF-typeafprøvningsattesten fortsat er gyldig 1).
  1) Hvis det bemyndigede organ finder det nødvendigt, kan det enten udstede et tillæg til den oprindelige EF-typeafprøvningsattest eller anmode om, at der indgives en ny anmodning.
 7. Alle bemyndigede organer skal meddele medlemsstaterne de relevante oplysninger vedrørende:
  • de udstedte EF-typeafprøvningsattester
  • de tilbagetrukne EF-typeafprøvningsattester.

   Endvidere skal alle bemyndigede organer meddele de øvrige bemyndigede organer de relevante oplysninger vedrørende tilbagetrukne EF-typeafprøvningsattester.
 8. EF-typeafprøvningsattesten, sagsakter og korrespondance vedrørende EF-typeafprøvningsprocedurerne udfærdiges på et officielt sprog i den medlemsstat, hvor det bemyndigede organ er etableret, eller på et sprog, som dette har godkendt.
 9. Elevatorinstallatøren skal ud over den tekniske dokumentation tillige opbevare en kopi af EF-typeafprøvningsattesterne og eventuelle tillæg til disse i ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af den elevator, der er i overensstemmelse med elevatormodellen.

Indhold

Indhold

Henter PDF