Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om pligter efter lov om arbejdsmiljø i forbindelse med udbud af tjenesteydelser

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1994 af den 9. december 2020 om pligter efter lov om arbejdsmiljø i forbindelse med udbud af tjenesteydelser

I medfør af § 35, stk. 1, § 73 og § 84, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. maj 2020, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1 Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter skriftligt udbud af en tjenesteydelse, der udbydes af private og offentlige udbydere, hvor der agtes indgået en tjenesteydelsesaftale, når aftalens samlede anslåede værdi ekskl. moms på tidspunktet for udbuddet udgør 1 mio. kr. eller derover.

Stk. 2. Hvis tjenesteydelsen er opdelt i flere delydelser, for hvilke der indgås særskilte aftaler, skal værdien af hver enkelt delydelse tages i betragtning ved beregningen af den samlede værdi. For tidsubegrænsede aftaler eller aftaler, hvis løbetid er over 48 måneder, er beregningsgrundlaget for aftalens samlede anslåede værdi, den månedlige værdi multipliceret med 48.

Stk. 3. Ved begrebet »udbud af en tjenesteydelse« forstås det forhold, at flere opfordres til på samme grundlag og indenfor et bestemt tidsrum at give et bindende tilbud på en given tjenesteydelses udførelse.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke udbyders valg af leverandør, konkurrenceretlige forhold eller udbyders kontraktmæssige forhold med den eller de arbejdsgivere, som skal udføre den udbudte tjenesteydelse, og indebærer ingen ændringer i arbejdsgiverens ansvar efter arbejdsmiljølovgivningen.

Kapitel 2 Udbyders pligter i relation til udbudsmaterialet

§ 3. Den, der udbyder en tjenesteydelse, skal ved udarbejdelsen af sit udbudsmateriale sørge for, at der er taget hensyn til sikkerheden og sundheden ved tjenesteydelsens udførelse. Der må således ikke i den beskrivelse af arbejdet, der er angivet i udbuddet, foreskrives eller forudsættes anvendt arbejdsmetoder, arbejdsprocesser og arbejdsgange, der ikke er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

§ 4. Udbyder af en tjenesteydelse skal desuden sørge for, at der i udbudsmaterialet er givet relevante oplysninger om de særlige, væsentlige arbejdsmiljøforhold, der er forbundet med tjenesteydelsens udførelse og det regelgrundlag, som gælder for disse særlige, væsentlige arbejdsmiljøforhold, og som tilbudsgiver ikke på forhånd har viden om ud fra et almindeligt kendskab til den branche, som tjenesteydelsen vedrører.

Stk. 2. Udbyder skal endvidere give oplysning om:

  1. Udbyders eventuelle optegnelser om arealangivelser og foretagne tidsstudier.
  2. Arbejdstilsynets afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, herunder påbud.
  3. Arbejdstilsynets vejledning til udbyder og andet relevant materiale af betydning for tjenesteydelsens udførelse.

Stk. 3. Det skal angives i udbudsmaterialet, om udbyder stiller særlige krav til arbejdsmiljøet i forbindelse med den udbudte tjenesteydelse, eller om dette ikke er tilfældet, og om udbyder stiller krav til tilbudsgiver om kontrol af overholdelsen af eventuelle krav.

Stk. 4. Udbyder skal i udbudsmaterialet opfordre tilbudsgiver til i tilbudsmaterialet at beskrive:

  1. Hvordan tilbudsgiver vil varetage de særlige, væsentlige arbejdsmiljøforhold, som udbyder har oplyst om i udbudsmaterialet.
  2. Hvordan tilbudsgiver løbende vil føre effektivt tilsyn og kontrol med sikkerheden og sundheden i forbindelse med den forsvarlige håndtering af de særlige, væsentlige arbejdsmiljøforhold, som udbyder har oplyst om i udbudsmaterialet.

Kapitel 3 Udbyders pligter i relation til udførelsen

§ 5. Udbyder af en tjenesteydelse skal i alle forhold, som udbyder har direkte indflydelse på, i øvrigt medvirke til, at den udbudte tjenesteydelse kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt efter arbejdsmiljølovgivningen af den arbejdsgiver, der skal udføre tjenesteydelsen. Udbyder må således ikke på områder, som udbyder har direkte indflydelse på, gennem handlinger eller undladelser direkte eller indirekte lægge hindringer i vejen for arbejdsgiverens muligheder for at planlægge, tilrettelægge og udføre tjenesteydelsen.

Stk. 2. Tilsvarende gælder, hvor udbyder i kraft af sin myndighedsrolle på det pågældende område har indflydelse på forhold, der har direkte betydning for tjenesteydelsens udførelse.

Kapitel 4 Dispensation og klageadgang

§ 6. Direktøren for Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt.

§ 7. Arbejdstilsynets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages efter lov om arbejdsmiljø § 81.

Kapitel 5 Straf

§ 8. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år den, der:

  1. Overtræder § 3, § 4 og § 5.
  2. Ikke efterkommer påbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen.
  3. Tilsidesætter vilkår for dispensationer efter bekendtgørelsen.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6 Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1109 af 17. december 2001 om pligter efter lov om arbejdsmiljø i forbindelse med udbud af tjenesteydelser ophæves.

Arbejdstilsynet, den 9. december 2020

Sine Frederiksen / Heidi Tange

Indhold

Indhold

Henter PDF