Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om undersøgelsesbesøg på virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1408 af 26. september 2020 om undersøgelsesbesøg på virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat

I medfør af § 72 a, stk. 2, og § 78 a, stk. 2, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. maj 2020, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1 Formål og område

§ 1. Undersøgelsesbesøg på virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat har til formål at indsamle viden om certificeringsorganernes kontrol af, at der ikke er væsentlige arbejdsmiljøproblemer på virksomheden. Dette gøres gennem en afdækning af, om der er forhold i virksomhedernes arbejdsmiljø, der ville have udløst et påbud fra Arbejdstilsynet.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter undersøgelsesbesøg på virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, jf. kapitel 11 a i lov om arbejdsmiljø.

Stk. 2. Undersøgelsesbesøg på virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat gennemføres af Arbejdstilsynet.

§ 3. Virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat udtages til undersøgelsesbesøg på en sådan måde, at forskellige typer af virksomheder besøges, herunder i forhold til størrelse, branchetilhørsforhold og certificeringsorgan.

§ 4. Ved en virksomhed forstås i denne bekendtgørelse en produktionsenhed.

Kapitel 2 - Undersøgelsesbesøg

§ 5. Arbejdstilsynet gennemfører undersøgelsesbesøg på virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat.

Stk. 2. Undersøgelsesbesøget gennemføres, når en virksomhed har erhvervet eller generhvervet et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat.

§ 6. Ved undersøgelsesbesøg på en virksomhed med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat er der fokus på at afdække, om der er væsentlige arbejdsmiljøproblemer indenfor de områder, der er nævnt i bilag 1. Ved væsentlige arbejdsmiljøproblemer forstås problemer, der ville kunne medføre et påbud i henhold til lov om arbejdsmiljø.

Kapitel 3 Advisering af certificeringsorganet og tilbagemelding til Arbejdstilsynet

§ 7. Konstateres der på et undersøgelsesbesøg et eller flere væsentlige problemer i virksomhedens arbejdsmiljø, jf. bilag 1, som Arbejdstilsynet ville have truffet afgørelse om i form af et eller flere påbud med frist eller et eller flere påbud, som skal bringes i orden straks (strakspåbud uden betydelig fare), vil det certificeringsorgan, der har udstedt det anerkendte arbejdsmiljøcertifikat, blive adviseret om det eller de væsentlige problemer.

Stk. 2. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, vil Arbejdstilsynet ikke træffe afgørelse i form af påbud med frist eller påbud, som skal bringes i orden straks (strakspåbud uden betydelig fare).

Stk. 3. Virksomheden vil blive orienteret om den advisering, der er nævnt i stk. 1.

§ 8. Konstateres der på et undersøgelsesbesøg et eller flere væsentlige problemer i virksomhedens arbejdsmiljø, jf. bilag 1, som straks skal imødegås for at afværge en overhængende, betydelig fare for de ansatte eller andres sikkerhed og sundhed (forbud) eller som skal bringes i orden straks på grund af betydelig fare (strakspåbud ved betydelige fare), vil Arbejdstilsynet træffe afgørelse herom.

§ 9. Når det eller de væsentlige problemer i virksomhedens arbejdsmiljø, som certificeringsorganet blev adviseret om, jf. § 7, stk. 1, ikke længere udgør en overtrædelse af reglerne, giver certificeringsorganet Arbejdstilsynet en tilbagemelding herom.

§ 10. Adviseringen af certificeringsorganet efter § 7, stk. 1, skal indeholde en beskrivelse af det eller de væsentlige arbejdsmiljøproblemer, som blev konstateret på undersøgelsesbesøget, herunder oplysninger om, hvilke arbejdsmiljøproblemer, der er konstateret, hvilke arbejdsmiljøregler, der er overtrådt, og hvori overtrædelsen består.

§ 11. Tilbagemeldingen til Arbejdstilsynet efter § 9, skal indeholde oplysninger om, hvordan det eller de væsentlige problemer ikke længere udgør en overtrædelse af reglerne.

Kapitel 4 Visning af kronesmiley

§ 12. Når certificeringsorganet adviseres efter § 7, stk. 1, vil virksomhedens kronesmiley samtidig ophøre med at blive vist på Arbejdstilsynets hjemmeside.

§ 13. Når certificeringsorganet har meddelt Arbejdstilsynet, at det eller de væsentlige arbejdsmiljøproblemer, der lå til grund for adviseringen, ikke længere udgør en overtrædelse af reglerne, jf. § 9, vil visningen af virksomhedens kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside blive genoptaget.

§ 14. I perioden fra ophøret af visningen af kronesmileyen på Arbejdstilsynets hjemmeside, jf. § 12, og frem til genoptagningen af visningen af kronesmileyen på Arbejdstilsynets hjemmeside, jf. § 13, vil virksomhedens arbejdsmiljø ikke være offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside.

§ 15. Når Arbejdstilsynet træffer afgørelse som nævnt i § 8, finder §§ 12–14 ikke anvendelse.

Kapitel 5 Klageadgang

§ 16. Arbejdstilsynets advisering af certificeringsorganet om et eller flere væsentlige arbejdsmiljøproblemer på virksomheden, jf. § 7, stk. 1, samt ophør med visning af virksomhedens kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside, jf. § 12, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 6 Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2020.

Stk. 2. § 5 ophæves den 1. juli 2021, med mindre andet bestemmes inden denne dato.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1598 af 19. december 2017 om undersøgelsesbesøg på virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat ophæves.

Arbejdstilsynet, den 26. september 2020

Sine Frederiksen / Inger Wesenberg Sandgrav

Bilag

1 - Væsentlige arbejdsmiljøforhold indenfor udvalgte områder, jf. § 6

Indhold

Indhold

Henter PDF