Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 1 - Væsentlige arbejdsmiljøforhold indenfor udvalgte områder, jf. § 6

Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1408 af 26. september 2020 om undersøgelsesbesøg på virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat

Del 1: Arbejdsmiljøpåvirkninger

1. Støj

a. Høreskadende støj.

b. Anden generende støj, herunder støj forårsaget af dårlig akustik.

2. Vibrationer

a. Hånd-/armvibrationer.

b. Helkropsvibrationer.

3. Stråling

a. Ikke-ioniserende stråling.

4. Termiske belastninger

a. Strålevarme og ophold i meget varme rum.

b. Arbejde i kulde og træk.

c. Arbejde i skiftende temperaturer.

5. Bevægeapparatsbelastninger

a. Tungt og/eller kraftbetonet arbejde.

b. Arbejde i belastende arbejdsstillinger og -bevægelser.

c. Ensidigt, belastende arbejde herunder ensidigt, gentaget arbejde.

d. Kombinerede fysiske belastninger, der kan udgøre en risiko for den gravide og fosteret.

e. Andet fysisk belastende arbejde.

6. Påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø

a. Stor arbejdsmængde og tidspres, herunder også tidspres, der øger risikoen for ulykker.

b. Uklare krav og modstridende krav i arbejdet.

c. Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.

d. Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

e. Arbejdsrelateret vold i arbejdet.

f. Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.

7. Kemiske og biologiske belastninger

a. Kræftfremkaldende belastninger fra kemiske stoffer og materialer.

b. Hjerne- og nerveskadende belastninger fra kemiske stoffer og materialer.

c. Reproduktionsskadende belastninger fra kemiske stoffer og materialer.

d. Luftvejsbelastninger fra kemiske og biologiske stoffer og materialer.

e. Hudbelastninger fra kemiske og biologiske stoffer og materialer.

f. Infektionsrisiko.

g. Allergifremkaldende belastninger fra kemiske og biologiske stoffer og materialer.

h. Akut risiko for livstruende forgiftning.

8. Indeklimabelastninger

a. Varme, kulde og træk.

b. Dårlig luftkvalitet.

c. Fugt og skimmelsvamp.

d. Dårlig belysning.

9. Ulykkesrisici

a. Risiko for fald.

b. Risiko for kontakt med skadevoldende maskindele og processer.

c. Risiko for brand, eksplosion, drukning, kvælning, ætsning.

d. Risiko ved brug af såvel interne som eksterne transportmidler.

e. Risiko ved kontakt med elektricitet og andre lignende energikilder.

f. Risiko for akutte påvirkninger på grund af faktorer nævnt under punkt 1-7.

g. Risiko for nedfald af genstande og genstande, der kan vælte, skride, rulle m.m.

h. Risiko for sammenstyrtning og sammenskridning

Del 2: Øvrige områder

1. Unges arbejde

a. Manglende instruktion, oplæring eller opsyn.

b. Manglende opfyldelse af alderskrav.

c. Manglende overholdelse af krav ved beskæftigelse med tekniske hjælpemidler, anlæg eller arbejdsprocesser.

d. Manglende overholdelse af krav ved beskæftigelse med stoffer og materialer.

e. Manglende overholdelse af arbejdstidsregler, herunder regler for aften- og natarbejde og for hvileperiode og fridøgn.

f. Manglende overholdelse af regler om alenearbejde.

g. Risiko for påvirkninger på grund af listens øvrige punkter.

Indhold

Indhold

Henter PDF