G� til hovedindholdet

Love og EU-forordninger

Bilag 1 - I forordning (EF) nr. 883/2004 foretages følgende ændringer

Bilag 1 til Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU) nr. 465/2012 af 22. maj 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004

 1. I bilag X foretages følgende ændringer:
  1. I afsnittet »NEDERLANDENE«, affattes litra a) således:
   »a) Lov af 24. april 1997 om hjælp til arbejde og beskæftigelse for handicappede unge (Wet Wajong)«.
  2. I afsnittet »DET FORENEDE KONGERIGE«:
   1. Udgår litra c).
   2. Tilføjes følgende litra:
    »e) Indtægtsrelateret arbejdsløsheds- og understøttelsesydelse (Welfare Reform Act 2007 og Welfare Reform Act (Northern Ireland) 2007).«
 2. I bilag XI foretages følgende ændringer:
  1. I afsnittet »TYSKLAND«, affattes punkt 2 således:
   »2. Uanset denne forordnings artikel 5, litra a), og artikel 7 i sjette bog i socialloven (Sozialgesetzbuch VI) har en
   person, som er tvunget forsikret i en anden medlemsstat eller modtager alderspension i henhold til lovgivningen i en anden medlemsstat, adgang til den frivillige forsikringsordning i Tyskland.«
  2. I afsnittet »FRANKRIG« udgår punkt 1.
  3. Afsnittet »NEDERLANDENE« ændres således:
   1. I punkt 1 udgår litra g).
   2. Følgende litra tilføjes i punkt 1:
    »h) Ved anvendelsen af artikel 18, stk. 1, i denne forordning skal de personer, der er nævnt i punkt 1, litra a), nr. ii), i dette bilag, som midlertidigt opholder sig i Nederlandene, have ret til naturalydelser i henhold til bestemmelserne i den police, der tilbydes forsikrede i Nederlandene af institutionen på bopæls- eller opholdsstedet, under hensyntagen til artikel 11, stk. 1, 2 og 3, og artikel 19, stk. 1, i Zorgverzekeringswet (lov om sygeforsikring), og til naturalydelser i henhold til Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, (almindelig lov om særlige udgifter ved sygdom).«
   3. I punkt 2 foretages følgende ændringer:
    1. I indledningen og i litra a) ændres »(hollandsk lovgivning om almindelig alderdomsforsikring)« til »(almindelig lov om alderdomspension)«.
    2. I litra b), første afsnit, ændres »den nævnte lovgivning« til »den ovennævnte lovgivning«.
    3. I litra g), andet afsnit, ændres »(hollandsk lov om almindelig forsikring for efterladte og forældreløse børn)«
     til »(almindelig lov om efterladteforsikring)«.
   4. I punkt 3 foretages følgende ændringer:
    1. I indledningen ændres »(hollandsk lov om almindelig forsikring for efterladte og forældreløse børn)« til
     »(almindelig lov om efterladteforsikring)«.
    2. I litra d), første afsnit, ændres »nævnte lovgivning« til »ovennævnte lovgivning«.
   5. (vedrører ikke den danske udgave).

Indhold

Indhold

Henter PDF