G� til hovedindholdet

Love og EU-forordninger

Bilag 1 - I forordning (EF) nr. 883/2004 foretages følgende ændringer

Bilag 1 til Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU) nr. 465/2012 af 22. maj 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004

 1. I bilag X foretages følgende ændringer:
  • a) I afsnittet »NEDERLANDENE«, affattes litra a) således:
   »a) Lov af 24. april 1997 om hjælp til arbejde og beskæftigelse for handicappede unge (Wet Wajong)«.
  • b) I afsnittet »DET FORENEDE KONGERIGE«:
   • i) Udgår litra c).
   • ii) Tilføjes følgende litra:
    »e) Indtægtsrelateret arbejdsløsheds- og understøttelsesydelse (Welfare Reform Act 2007 og Welfare Reform Act
    (Northern Ireland) 2007).«
 2. I bilag XI foretages følgende ændringer:
  • a) I afsnittet »TYSKLAND«, affattes punkt 2 således:
   »2. Uanset denne forordnings artikel 5, litra a), og artikel 7 i sjette bog i socialloven (Sozialgesetzbuch VI) har en
   person, som er tvunget forsikret i en anden medlemsstat eller modtager alderspension i henhold til lovgivningen i en anden medlemsstat, adgang til den frivillige forsikringsordning i Tyskland.«
  • b) I afsnittet »FRANKRIG« udgår punkt 1.
  • c) Afsnittet »NEDERLANDENE« ændres således:
   • i) I punkt 1 udgår litra g).
   • ii) Følgende litra tilføjes i punkt 1:
    »h) Ved anvendelsen af artikel 18, stk. 1, i denne forordning skal de personer, der er nævnt i punkt 1, litra a),
    nr. ii), i dette bilag, som midlertidigt opholder sig i Nederlandene, have ret til naturalydelser i henhold til
    bestemmelserne i den police, der tilbydes forsikrede i Nederlandene af institutionen på bopæls- eller
    opholdsstedet, under hensyntagen til artikel 11, stk. 1, 2 og 3, og artikel 19, stk. 1, i Zorgverzekeringswet
    (lov om sygeforsikring), og til naturalydelser i henhold til Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, (almindelig
    lov om særlige udgifter ved sygdom).«
   • iii) I punkt 2 foretages følgende ændringer:
    • a) I indledningen og i litra a) ændres »(hollandsk lovgivning om almindelig alderdomsforsikring)« til »(almindelig lov om alderdomspension)«.
    • b) I litra b), første afsnit, ændres »den nævnte lovgivning« til »den ovennævnte lovgivning«.
    • c) I litra g), andet afsnit, ændres »(hollandsk lov om almindelig forsikring for efterladte og forældreløse børn)«
     til »(almindelig lov om efterladteforsikring)«.
   • iv) I punkt 3 foretages følgende ændringer:
    • a) I indledningen ændres »(hollandsk lov om almindelig forsikring for efterladte og forældreløse børn)« til
     »(almindelig lov om efterladteforsikring)«.
    • b) I litra d), første afsnit, ændres »nævnte lovgivning« til »ovennævnte lovgivning«.
   • v) (vedrører ikke den danske udgave).

Indhold

Indhold

Henter PDF