Gå til hovedindholdet

Indberet giftige stoffer og blandinger

Virksomheder, som fremstiller, bruger, importerer eller sælger giftige stoffer og blandinger til erhvervsmæssig brug, skal indberette det til de ansvarlige myndigheder i en såkaldt giftmeddelelse.

Hvis I fremstiller, bruger, importerer eller sælger giftige stoffer og blandinger til erhvervsmæssig brug, skal I indberette det til de ansvarlige myndigheder. Det er Arbejdstilsynet, der er ansvarlig for fremstilling og brug, mens Miljøstyrelsen er ansvarlig for import og salg.

I begge tilfælde skal indberetningen sendes via Miljøstyrelsens selvbetjeningsløsning på virk.dk. 

Når I indberetter giftige stoffer og blandinger, som I fremstiller eller bruger, anbefaler Arbejdstilsynet, at I vedhæfter produkternes sikkerhedsdatablade og giver præcise oplysninger, om de mængder I håndterer.

Indberet kemiske stoffer og blandinger (Giftmeddelelse) – Virk

Hvilke stoffer og blandinger skal indberettes?

Kravet om giftmeddelelse følger stoffets eller blandingens klassificering, som står i sikkerhedsdatablad under pkt. 2.1.

I skal indberette giftige stoffer og blandinger, der har en af følgende klassificeringer:

  • Akut toksiske i kategori 1, 2 og 3
  • Specifik målorgantoksiske i kategori 1 efter en enkelt eksponering (STOT SE 1)
  • Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk i kategori 1A og 1B.

I kan få hjælp til at identificere de stoffer, der skal indberettes i denne oversigt:

Kemiske stoffer der kræver giftmeddelelse med klassificeringer og mærkninger - pdf

Hvor længe er en giftmeddelelse gyldig?

Med mindre der er tale om engangsbrug, engangsimport eller engangssalg er en giftmeddelelse gyldig i tre år.

Vær dog opmærksom på, at giftmeddelelsens gyldighed er kortere for nogle af de stoffer, der er nævnt i REACH-forordningens bilag XIV (godkendelsesordningen) og bilag XVII (restriktioner).

Miljøstyrelsen har mere information om REACH-forordningen:

Få overblik over REACH (Miljøstyrelsen)

Spørgsmål og svar

Læs mere om giftige stoffer og blandinger

Læs mere om indberetning af giftige stoffer og blandinger hos Miljøstyrelsen.

Giftige kemiske stoffer og blandinger - Miljøstyrelsen

Henter PDF