G� til hovedindholdet

Indberet giftige stoffer og blandinger

Virksomheder, som fremstiller, bruger, importerer eller sælger giftige stoffer og blandinger til erhvervsmæssig brug, skal indberette det til de ansvarlige myndigheder i en såkaldt giftmeddelelse.

Hvis I fremstiller, bruger, importerer eller sælger giftige stoffer og blandinger til erhvervsmæssig brug, skal I indberette det til de ansvarlige myndigheder. Det er Arbejdstilsynet, der er ansvarlig for fremstilling og brug, mens Miljøstyrelsen er ansvarlig for import og salg.

I begge tilfælde skal indberetningen sendes via Miljøstyrelsens selvbetjeningsløsning på virk.dk. 

Når I indberetter giftige stoffer og blandinger, som I fremstiller eller bruger, anbefaler Arbejdstilsynet, at I vedhæfter produkternes sikkerhedsdatablade og giver præcise oplysninger, om de mængder I håndterer.

Indberet kemiske stoffer og blandinger (Giftmeddelelse) – Virk

Hvilke stoffer og blandinger skal indberettes?

Kravet om giftmeddelelse følger stoffets eller blandingens klassificering, som står i sikkerhedsdatablad under pkt. 2.1.

I skal indberette giftige stoffer og blandinger, der har en af følgende klassificeringer:

 • Akut toksiske i kategori 1, 2 og 3
 • Specifik målorgantoksiske i kategori 1 efter en enkelt eksponering (STOT SE 1)
 • Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk i kategori 1A og 1B.

I kan få hjælp til at identificere de stoffer, der skal indberettes i denne oversigt:

Kemiske stoffer der kræver giftmeddelelse med klassificeringer og mærkninger - pdf

Hvor længe er en giftmeddelelse gyldig?

Med mindre der er tale om engangsbrug, engangsimport eller engangssalg er en giftmeddelelse gyldig i tre år.

Vær dog opmærksom på, at giftmeddelelsens gyldighed er kortere for nogle af de stoffer, der er nævnt i REACH-forordningens bilag XIV (godkendelsesordningen) og bilag XVII (restriktioner).

Miljøstyrelsen har mere information om REACH-forordningen:

Få overblik over REACH (Miljøstyrelsen)

Spørgsmål og svar

 • Er der særlige regler for giftige stoffer og blandinger, som er kræftfremkaldende?

  Ja, der er en række giftige stoffer og blandinger, som er omfattet af særlige bestemmelser eller forbud i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer (Kræftbekendtgørelsen).

  Hvis I indberetter et stof eller en blanding, der er omfattet af kræftbekendtgørelsen, skal I – i nogle tilfælde – indsende en anmeldelse eller søge om godkendelse hos Arbejdstilsynet, før I må indlede arbejdet. Det fremgår af bekendtgørelsens bilag 1 og 2, hvilke stoffer og blandinger, det gælder for.

  Giftmeddelelsen giver kun tilladelse til at besidde stoffet eller blandingen.

  Foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer - Bekendtgørelse 822 - 2023

  Kræftrisikable stoffer og materialer - AT-vejledning C.2.1

 • Skal alle institutioner og virksomheder indberette giftige stoffer og blandinger?

  Nej, der er en række institutioner og virksomheder, som er undtaget fra kravet om giftmeddelelse. Det drejer sig om følgende:

  • Højere uddannelsesinstitutioner, teknika, gymnasieskoler og studenterkurser, hf-kurser, lærerseminarer, tekniske skoler, handelsskoler og social- og sundhedsskoler
  • Laboratorier og institutioner, der er akkrediteret, jf. Økonomi- og Erhvervsministeriets regler
   Læger, tandlæger og dyrlæger
  • Sygehuse
  • Teknologiske serviceinstitutter, der er godkendt af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling
  • Videnskabelige og tekniske laboratorier og institutioner, som drives af staten, regionerne eller kommunerne
  • Virksomheder, der i henhold til lægemiddelloven har Sundhedsstyrelsens tilladelse til at fremstille og forhandle lægemidler, herunder apoteker.

Læs mere om giftige stoffer og blandinger

Læs mere om indberetning af giftige stoffer og blandinger hos Miljøstyrelsen.

Giftige kemiske stoffer og blandinger - Miljøstyrelsen

Henter PDF