G� til hovedindholdet

Indberet giftige stoffer og blandinger

Virksomheder, som fremstiller, bruger, importerer eller sælger giftige stoffer og blandinger til erhvervsmæssig brug, skal indberette det til de ansvarlige myndigheder i en såkaldt giftmeddelelse.

Hvis I fremstiller, bruger, importerer eller sælger giftige stoffer og blandinger til erhvervsmæssig brug, skal I indberette det til de ansvarlige myndigheder. Det er Arbejdstilsynet, der er ansvarlig for fremstilling og brug, mens Miljøstyrelsen er ansvarlig for import og salg.

I begge tilfælde skal indberetningen sendes via Miljøstyrelsens selvbetjeningsløsning på virk.dk. 

Når I indberetter giftige stoffer og blandinger, som I fremstiller eller bruger, anbefaler Arbejdstilsynet, at I vedhæfter produkternes sikkerhedsdatablade og giver præcise oplysninger, om de mængder I håndterer.

Indberet kemiske stoffer og blandinger (Giftmeddelelse) – Virk.dk

Hvilke stoffer og blandinger skal indberettes?

Kravet om giftmeddelelse følger stoffets eller blandingens klassificering, som står i sikkerhedsdatablad under pkt. 2.1.

I skal indberette giftige stoffer og blandinger, der har en af følgende klassificeringer:

  • Akut toksiske i kategori 1, 2 og 3
  • Specifik målorgantoksiske i kategori 1 efter en enkelt eksponering (STOT SE 1)
  • Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk i kategori 1A og 1B.

I kan få hjælp til at identificere de stoffer, der skal indberettes i denne oversigt:

Kemiske stoffer der kræver giftmeddelelse med klassificeringer og mærkninger - pdf

Hvor længe er en giftmeddelelse gyldig?

Med mindre der er tale om engangsbrug, engangsimport eller engangssalg er en giftmeddelelse gyldig i tre år.

Vær dog opmærksom på, at giftmeddelelsens gyldighed er kortere for nogle af de stoffer, der er nævnt i REACH-forordningens bilag XIV (godkendelsesordningen) og bilag XVII (restriktioner).

Miljøstyrelsen har mere information om REACH-forordningen:

Få overblik over REACH (Miljøstyrelsen)

Spørgsmål og svar om giftmeddelelser

Læs mere om giftige stoffer og blandinger

Læs mere om indberetning af giftige stoffer og blandinger hos Miljøstyrelsen.

Giftige kemiske stoffer og blandinger - Miljøstyrelsen

Henter PDF