Gå til hovedindholdet

Spørgsmål og svar om flugtveje

Svar på de oftest stillede spørgsmål om flugtveje. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet.

Spørgsmål og svar

 • Hvor mange flugtveje skal der være på faste arbejdssteder?

  Når der er tale om faste arbejdssteder, skal der som hovedregel være mindst 2 udgange til flugtveje fra hver brandcelle, som indeholder et arbejdsrum eller et opholdsrum. Flugtvejene skal uafhængigt af hinanden føre helt til terræn i det fri eller til anden brandcelle, hvorfra der er flugtvej til det fri terræn.

  Flugtvejene anses for uafhængige af hinanden, når brand eller røg i den ene flugtvej ikke forhindrer, at den anden flugtvej kan bruges.

  Udgangene bør som hovedregel placeres med en indbyrdes afstand på maks. 50 m. Der bør intet sted være mere end 25 m til nærmeste udgang til flugtvej og 50 m til den fjerneste af de 2 udgange. Den ene udgang kan være en nødudgang.

  Vær opmærksom på, at det til enhver tid gældende bygningsreglement kan indeholde undtagelser til det ovenstående, fx lempede krav til afstanden til flugtvej.

  Kravet om 2 flugtveje gælder ikke nødvendigvis fra den enkelte arbejdsplads. Arbejdstilsynet kræver fx ikke 2 flugtveje i de tilfælde, hvor bygningsreglementet ikke kræver dette. På samme måde accepteres én udgang fra mindre kontorlokaler til en gang med flugtvej i 2 retninger.

  Læs også

  bygningsreglementet.dk - §§ om brand - Bolig og Planstyrelsen

  Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder - AT-vejledning A.1.10

  Spørgsmål og svar om flugtveje

   

 • Hvilke krav er der til døre i flugtveje?

  Døre i flugtveje og trapperum skal yde tilstrækkelig sikkerhed mod, at ild og røg breder sig.

  Følgende klassificerede døre opfylder dette krav:

  • BD-dør 30 (EI2 30-C) eller 60 (EI2 60-C)
  • F-dør 30 (E 30-C) i visse tilfælde
  • BS-dør 60 (EI260-C A2-s1,d0).

  Automatiske døre kan kun medregnes som flugtveje, hvis de opfylder en række krav, der sikrer, at dørene under alle forhold kan fungere som flugtveje. Det betyder bl.a., at dørene let skal kunne åbnes indefra ved fejl, strømsvigt e.l.

  Skydedøre, drejedøre og hejsedøre må ikke fungere som flugtveje.

  Døre til trapperum

  Døre til trapperum skal være selvlukkende og må eventuelt kun fastholdes i åben stilling ved hjælp af et automatisk lukningsanlæg udført, kontrolleret og vedligeholdt efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts forskrift.

  Døre i flugtvejene

  Døre i flugtvejene skal som udgangspunkt åbne i flugtretningen og let kunne passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj. Kravet om åbning i flugtretningen kan efter en konkret vurdering fraviges. Det kan fx være, hvis døre ved åbning i flugtretningen vil komme til at blokere flugtveje for andre personer.

  Døre ud til flugtveje

  Døre ud til flugtveje fra lokaler, hvor et større antal personer opholder sig, skal altid efter Arbejdstilsynets praksis kunne åbne i flugtretningen.

  Fra visse kedelrum og fra rum, hvor der arbejdes med sundhedsfarlige, brandfarlige eller eksplosionsfarlige stoffer eller processer, kræves normalt, at mindst den ene udgang er en udadgående dør, der fører direkte eller ad trappe til det fri.

  Læs også

  Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder - AT-vejledning A.1.10

  Spørgsmål og svar om flugtveje

 • Hvilke krav er der til vinduer som flugtveje?

  Vinduer af en vis størrelse eller altaner kan bruges som flugtveje, hvis underkanten er højst 2 m over terræn. Det gælder dog ikke fra rum, hvor et større antal personer opholder sig, eller hvis arbejdet medfører risiko for brand og eksplosion. Vinduet skal kunne åbnes uhindret og have beslag, der kan fastholde vinduet åbent.

  Vinduet skal have en åbning, som har en højde og en bredde, der tilsammen er mindst 1,5 m. Både højden og bredden skal være mindst 0,5 m. Der skal altid være uhindret adgang til vinduet eller altanen, og det skal være muligt at komme fra vinduet eller altanen til terræn uden risici for ulykker.

  Afstanden op til underkant af redningsåbningen må i arbejdsrummet højst være 1,2 m.

  Læs også

  Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder - AT-vejledning A.1.10

  Spørgsmål og svar om flugtveje

 • Hvordan skal belysningen være ved flugtveje?

  Belysning ved flugtveje skal give mulighed for tilstrækkelig orientering til hurtig flugt i nødsituationer.

  Krav om flugtvejsbelysning vil afhænge af en række faktorer fx:

  • Virksomhedens art kombineret med risikoen for at der kan opstå situationer, der kræver hurtig evakuering
  • Virksomhedens størrelse
  • Antallet af medarbejdere og andre personer på stedet
  • De bygningsmæssige forhold.

  Hvis det er nødvendigt med belysning af gulvarealer i flugtvejen, skal belysningen indrettes efter bygningsreglementets krav til panikbelysning. Panikbelysning skal give en belysning på mindst 1 lux på gulvarealer. Belysningen skal tænde umiddelbart efter strømafbrydelse og skal kunne vare i mindst 30 minutter.

  Læs også

  Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder - AT-vejledning A.1.10

  Spørgsmål og svar om flugtveje

 • Hvilke krav er der til trapper i flugtveje?

  Trapper i flugtveje skal som hovedregel være i trapperum med udgang direkte eller gennem forrum til terræn i det fri eller til andet sikkert område, fx anden brandsektion.

  Trapper kan eventuelt placeres udvendigt på bygningen. Udvendige trapper skal som udgangspunkt være udført i beton, jern eller andet ikke brændbart materiale.

  Mål på trapper og trin

  Trapper skal som udgangspunkt være mindst 1 m brede. Nødtrapper skal være mindst 70 cm brede.

  Trapper skal som udgangspunkt have trin, der højst må være 18 cm høje og mindst 25 cm dybe. Dette gælder dog ikke for trapper i forbindelse med nødudgang, hvor trinene højst må være 21 cm høje og mindst 21 cm dybe. På en spindeltrappe må dybden på trinene ikke være mindre end 20 cm målt midt på trappens fri bredde.

  Læs også

  Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder - AT-vejledning A.1.10

  Spørgsmål og svar om flugtveje

 • Hvilke regler er der om flugtveje på byggepladser?

  Skure mv. skal være placeret så tilstrækkeligt dagslys kan oplyse rummet, og så der fra det enkelte skur på terræn er flugtveje i mindst 2 retninger til frit terræn. Flugtveje fra skure skal have en bredde på mindst 2 meter og have fri passage.

  Flugtvejes og nødudganges antal, beskaffenhed og placering afhænger af arbejdets art og forholdene i øvrigt, og de skal sikre, at alle på arbejdsstedet i en faresituation kan komme i sikkerhed. Elevator accepteres ikke som flugtvej.

  Flugtveje og nødudgange samt adgangsveje og døre hertil skal kunne benyttes uhindret og så direkte som muligt føre til et sikkert område.

  Døre og porte i flugtveje

  Døre og porte, der er placeret i flugtvejene, skal være passende markeret. Adgangs- og færdselsveje samt flugtveje skal være tydeligt markeret med færdselsretninger, udgange og uventede niveauforskelle i det omfang, det er nødvendigt for at kunne orientere sig og færdes sikkert.

  Døre i nødudgange skal åbne i flugtretningen og skal kunne åbnes straks og uden besvær. Det er forbudt at anvende skydedøre og drejedøre som nødudgange.

  Læs også

  Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder - AT-vejledning A.1.10

  Spørgsmål og svar om flugtveje

Henter PDF