G� til hovedindholdet

Særlig tilsynsindsats i renovationsbranchen

Arbejdstilsynet fortsætter den særlige tilsynsindsats i 2022. Vi fører tilsyn med virksomheder, der indsamler husholdnings- og genanvendeligt affald. Indsatsen har fokus på sundhedsskadelig mikroorganismer, ergonomi og forebyggelse af ulykker. Ud over det særlige fokus kigger vi under tilsynsbesøget også bredt på arbejdsmiljøet i renovationsvirksomheden.

Når Arbejdstilsynet fører tilsyn med jeres virksomhed, kontrollerer vi, om I lever op til arbejdsmiljøreglerne. På vores tilsyn i renovationsbranchen har vi særligt fokus på mikroorganismer, ergonomi og forebyggelse af ulykker.

I kan læse mere om, hvordan vi fører tilsyn med de tre indsatsområder herunder, og hvad I kan gøre for at forbedre arbejdsmiljøet. 

Sådan forbedrer I jeres biologiske arbejdsmiljø

I kan bruge jeres biologiske risikovurdering til at forebygge sygdomme, der skyldes sundhedsskadelige mikroorganismer i arbejdsmiljøet.

Start med at gennemgå jeres arbejdsprocesser trin for trin. Find de steder, hvor jeres medarbejdere kan blive udsat for mikroorganismer.

Det kan være ved:

 • indånding af støv og aerosoler fra affaldet
 • hudkontakt med affaldet, særlig ved tømning af containere og omhældning af affaldet på affaldsanlæggene.

Lav en risikovurdering af det biologiske arbejdsmiljø

Alle arbejdspladser skal gennemføre en APV mindst hvert 3. år, og den inkluderer også det biologiske arbejdsmiljø. Det er arbejdspladsens ansvar at opdatere APV’en, hvis arbejdet og det biologiske arbejdsmiljø ændrer sig og indebærer nye risici.

Læs mere om den biologiske risikovurdering

Vurder jeres biologiske arbejdsmiljø ud fra STOP-princippet

Når I skal vurdere, hvordan jeres medarbejdere bedst beskyttes mod mikroorganismer, skal I særligt bruge de tre sidste elementer fra STOP-princippet:

Substitution:

 • Brug altid den mindst farlige arbejdsmetode.

Tekniske foranstaltninger:

 • Undersøg f.eks. muligheden for at bruge komprimatorbiler, hvor der er udsug ovenover komprimeringskassen.

Organisatoriske foranstaltninger:

 • Hold afstand til containerne, når de bliver tømt, for at undgå at indånde mikroorganismer i støv og aerosoler fra affaldet.
 • Hav fokus på god hygiejne med brug af rene og tørre handsker, jævnlig håndvask og rengøring af arbejdstøj og personlige værnemidler.

Personlige værnemidler:

 • Vurder om det er nødvendigt at benytte et effektivt åndedrætsværn ved omhældning og aflæsning af affaldet.
 • Benyt altid rene og tørre handsker, og opbevar ikke våde og beskidte handsker i førerhuset.

Oplær og instruer medarbejderne i at udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det kan I gøre ved at instruere i, hvor udsættelsen for mikroorganismer er størst, og ved at sørge for at der er tilstrækkeligt med personlige værnemidler som åndedrætsværn, rene handsker og rent arbejdstøj til rådighed.

Krav til den kemiske risikovurdering

Sådan forbedrer I jeres ergonomiske arbejdsmiljø

For at forebygge overbelastning af muskler og led, kan I som arbejdsgiver starte med at gennemgå jeres arbejdsprocesser trin for trin.

Find de steder i processen, hvor I kan forbedre arbejdsmiljøet med hjælpemidler, planlægning eller oplæring. Det kan være steder, hvor I kan:

 • Bruge egnede tekniske hjælpemidler, og oplære jeres medarbejdere i at anvende hjælpemidlerne korrekt.
 • Minimere afstande, der bæres over.
 • Sikre god tilgængelighed og ordentligt underlag, der trækkes/skubbes på, og gøre afstanden så kort som muligt ved at køre bilen tæt på affaldsbeholderne.

Sådan forebygger I arbejdsulykker

Ulykker er ikke hændelige uheld. Ved at forebygge kan I være med til at forhindre den næste arbejdsulykke.

De sikre arbejdsforhold for renovationsarbejdere skabes i samarbejde mellem udbyderen af opgaven, virksomheden, der får opgaven, og skraldemændene, der udfører det daglige arbejde.

Til udbyder af renovationsopgaven:
Som udbyder skal I håndhæve renovationsregulativet over for kommunens borgere, så renovationsarbejderne har mulighed for at udføre opgaverne sikkert og sundhedsmæssigt korrekt.

Renovationsregulativet skal sørge for, at kravene over for borgere og virksomheder til ryddelighed, saltning og grusning samt beholdernes placering og fyldning overholdes. I udbudsmaterialet skal udbyder tage højde for, at virksomheden, der får opgaven, har mulighed for at planlægge og udføre opgaven forsvarligt.

Til arbejdsgivere:
Som arbejdsgivere skal I også være med til at forebygge arbejdsulykker. Da I ofte ikke er til stede, når jeres medarbejdere udfører arbejdet, består en væsentlig del af det forebyggende arbejde i at:

 • Husk at følge op på, om det forebyggende arbejde har effekt, eller om der er brug for andre tiltag.
 • Kortlægge de faste arbejdsgange, og ændre dem, der er risikable
 • sørge for, at der er fastlagte procedurer for, hvordan jeres medarbejdere kan håndtere, når de møder forhold, der ikke er i orden, så I sammen kan finde de rigtige løsninger.

Til medarbejdere:
Som medarbejdere skal I samarbejde med andre kolleger og ledelsen om at sikre et godt arbejdsmiljø for alle. I skal følge de instruktioner og retningslinjer, arbejdsgiveren stiller til rådighed, og anvende tekniske hjælpemidler efter hensigten.

Det er vigtigt, at I melder tilbage til jeres arbejdsgiver, når noget ikke er i orden, eller når I har forslag til forbedringer, der kan gøre arbejdet mere sikkert. I kan for eksempel se på:

 • Instruktion, oplæring og efteruddannelse.
 • Procedure, hvis adgangsforhold hos borgere og andre kunder ikke er i orden.
 • Ansvarsfordeling mellem udbyder (kommune), arbejdsgiver, medarbejdere.
 • Ruteplanlægning, arbejdstempo, pauser mv.
 • Beklædning og sko.
 • Biler, udstyr, tekniske hjælpemidler og beholdere. De skal alle være korrekte vedligeholdte og anvendes efter hensigten.

Læs mere om, hvordan I kan forebygge arbejdsulykker

Metode til analyse af arbejdsulykker

Gode materialer om arbejdsmiljø i renovationsbranchen

Branchevejledning: Jeg er skraldemand

Seks rutiner, der kan gøre en forskel

 • Hvordan fører Arbejdstilsynet tilsyn med sundhedsskadelige mikroorganismer?

  På Arbejdstilsynets tilsynsbesøg ses der på, om I har foretaget jeres biologiske risikovurdering og har truffet passende foranstaltninger for at sikre, at jeres medarbejdere ikke bliver udsat for indånding af eller hudkontakt med sundhedsskadelige mikroorganismer. Arbejdstilsynet kigger særligt på om:

  • medarbejderne er oplært og instrueret i at udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
  • der er truffet foranstaltninger til at beskytte medarbejderne, og om de er tilstrækkelige.

  Manglende foranstaltninger kan være:

  • Manglende udarbejdelse af biologisk risikovurdering.
  • Manglende fokus på hygiejne, herunder rengøring og vedligeholdelse af arbejdstøj, separate garderobeskabe for arbejdstøj og gangtøj, jævnlig håndvask eller afspritning af hænder i løbet af arbejdsdagen og inden spisning.
  • Eventuelt manglende brug af effektivt åndedrætsværn ved omhældning og aflæsning af affaldet.

  Læs mere om håndtering af mikroorganismer i arbejdsmiljøet i Arbejdstilsynets vejledninger

  Udsættelse for bakterier, svampe og andre mikroorganismer - AT-vejledning C.0.18

  Indretning og brug af dagrenovationssystemer - AT-vejledning D.2.24

 • Hvordan fører Arbejdstilsynet tilsyn med det ergonomiske arbejdsmiljø?

  På Arbejdstilsynets tilsynsbesøg er der også fokus på arbejdsopgaver, der kan overbelaste medarbejdernes muskler og led. Arbejdstilsynet ser blandt andet på opgaver, hvor medarbejderne løfter, bærer, trækker eller skubber.

  Opgaver hvor medarbejderne løfter og bærer

  På besøget vurderes der både de enkelte opgaver, hvor medarbejderne løfter og bærer samt det samlede omfang af opgaverne.

  Ved løft vurderes der blandt andet vægten af det, medarbejderne skal løfte, i hvilken afstand fra kroppen de skal løfte, og om de eksempelvis skal løfte over skulderhøjde eller med ryggen bøjet. Når Arbejdstilsynet vurderer opgaver, hvor medarbejderne bærer, kigger vi på, hvor lange afstande affaldet bliver båret over.

  Derudover vurderes faktorer som niveauforskel (trapper), ujævnt underlag og dårlig belysning på strækningen, der bæres over. Det er nemlig faktorer, der alle øger risiko for skader og ulykker.

  Opgaver hvor medarbejderne trækker og skubber

  På et tilsynsbesøg vurderer Arbejdstilsynet også arbejde, hvor medarbejderne trækker og/eller skubber affaldsbeholdere og forhold, der kan øge belastningen på kroppen yderligere. Det kan være løst og ujævnt underlag, stejlt terræn, niveauforskelle og dårlige adgangsforhold.

  Derudover kan affaldsbeholderes udformning (som håndtag, hjul og størrelse) samt fyldningsgrad og fordeling af affaldet også have stor betydning for belastningen på kroppen. 

  Løft, træk og skub - AT-vejledning D.3.1

Henter PDF