Gå til hovedindholdet

Særlig tilsynsindsats i renovationsbranchen

Arbejdstilsynet fortsætter den særlige tilsynsindsats i 2022. Vi fører tilsyn med virksomheder, der indsamler husholdnings- og genanvendeligt affald. Indsatsen har fokus på sundhedsskadelig mikroorganismer, ergonomi og forebyggelse af ulykker. Ud over det særlige fokus kigger vi under tilsynsbesøget også bredt på arbejdsmiljøet i renovationsvirksomheden.

Når Arbejdstilsynet fører tilsyn med jeres virksomhed, kontrollerer vi, om I lever op til arbejdsmiljøreglerne. På vores tilsyn i renovationsbranchen har vi særligt fokus på mikroorganismer, ergonomi og forebyggelse af ulykker.

I kan læse mere om, hvordan vi fører tilsyn med de tre indsatsområder herunder, og hvad I kan gøre for at forbedre arbejdsmiljøet. 

Sådan forbedrer I jeres biologiske arbejdsmiljø

I kan bruge jeres biologiske risikovurdering til at forebygge sygdomme, der skyldes sundhedsskadelige mikroorganismer i arbejdsmiljøet.

Start med at gennemgå jeres arbejdsprocesser trin for trin. Find de steder, hvor jeres medarbejdere kan blive udsat for mikroorganismer.

Det kan være ved:

 • indånding af støv og aerosoler fra affaldet
 • hudkontakt med affaldet, særlig ved tømning af containere og omhældning af affaldet på affaldsanlæggene.

Lav en risikovurdering af det biologiske arbejdsmiljø

Alle arbejdspladser skal gennemføre en APV mindst hvert 3. år, og den inkluderer også det biologiske arbejdsmiljø. Det er arbejdspladsens ansvar at opdatere APV’en, hvis arbejdet og det biologiske arbejdsmiljø ændrer sig og indebærer nye risici. Læs mere om den biologiske risikovurdering:

Sådan kan I undgå sundhedsskadelige mikroorganismer

Vurder jeres biologiske arbejdsmiljø ud fra STOP-princippet

Når I skal vurdere, hvordan jeres medarbejdere bedst beskyttes mod mikroorganismer, skal I særligt bruge de tre sidste elementer fra STOP-princippet:

Substitution:

 • Brug altid den mindst farlige arbejdsmetode.

Tekniske foranstaltninger:

 • Undersøg f.eks. muligheden for at bruge komprimatorbiler, hvor der er udsug ovenover komprimeringskassen.

Organisatoriske foranstaltninger:

 • Hold afstand til containerne, når de bliver tømt, for at undgå at indånde mikroorganismer i støv og aerosoler fra affaldet.
 • Hav fokus på god hygiejne med brug af rene og tørre handsker, jævnlig håndvask og rengøring af arbejdstøj og personlige værnemidler.

Personlige værnemidler:

 • Vurder om det er nødvendigt at benytte et effektivt åndedrætsværn ved omhældning og aflæsning af affaldet.
 • Benyt altid rene og tørre handsker, og opbevar ikke våde og beskidte handsker i førerhuset.

Oplær og instruer medarbejderne i at udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det kan I gøre ved at instruere i, hvor udsættelsen for mikroorganismer er størst, og ved at sørge for at der er tilstrækkeligt med personlige værnemidler som åndedrætsværn, rene handsker og rent arbejdstøj til rådighed.

Krav til den kemiske risikovurdering

Sådan forbedrer I jeres ergonomiske arbejdsmiljø

For at forebygge overbelastning af muskler og led, kan I som arbejdsgiver starte med at gennemgå jeres arbejdsprocesser trin for trin.

Find de steder i processen, hvor I kan forbedre arbejdsmiljøet med hjælpemidler, planlægning eller oplæring. Det kan være steder, hvor I kan:

 • Bruge egnede tekniske hjælpemidler, og oplære jeres medarbejdere i at anvende hjælpemidlerne korrekt.
 • Minimere afstande, der bæres over.
 • Sikre god tilgængelighed og ordentligt underlag, der trækkes/skubbes på, og gøre afstanden så kort som muligt ved at køre bilen tæt på affaldsbeholderne.

Sådan forebygger I arbejdsulykker

Ulykker er ikke hændelige uheld. Ved at forebygge kan I være med til at forhindre den næste arbejdsulykke.

De sikre arbejdsforhold for renovationsarbejdere skabes i samarbejde mellem udbyderen af opgaven, virksomheden, der får opgaven, og skraldemændene, der udfører det daglige arbejde.

Til udbyder af renovationsopgaven

Som udbyder skal I håndhæve renovationsregulativet over for kommunens borgere, så renovationsarbejderne har mulighed for at udføre opgaverne sikkert og sundhedsmæssigt korrekt.

Renovationsregulativet skal sørge for, at kravene over for borgere og virksomheder til ryddelighed, saltning og grusning samt beholdernes placering og fyldning overholdes. I udbudsmaterialet skal udbyder tage højde for, at virksomheden, der får opgaven, har mulighed for at planlægge og udføre opgaven forsvarligt.

Til arbejdsgivere

Som arbejdsgivere skal I også være med til at forebygge arbejdsulykker. Da I ofte ikke er til stede, når jeres medarbejdere udfører arbejdet, består en væsentlig del af det forebyggende arbejde i at:

 • Husk at følge op på, om det forebyggende arbejde har effekt, eller om der er brug for andre tiltag.
 • Kortlægge de faste arbejdsgange, og ændre dem, der er risikable
 • sørge for, at der er fastlagte procedurer for, hvordan jeres medarbejdere kan håndtere, når de møder forhold, der ikke er i orden, så I sammen kan finde de rigtige løsninger.

Til medarbejdere

Som medarbejdere skal I samarbejde med andre kolleger og ledelsen om at sikre et godt arbejdsmiljø for alle. I skal følge de instruktioner og retningslinjer, arbejdsgiveren stiller til rådighed, og anvende tekniske hjælpemidler efter hensigten.

Det er vigtigt, at I melder tilbage til jeres arbejdsgiver, når noget ikke er i orden, eller når I har forslag til forbedringer, der kan gøre arbejdet mere sikkert. I kan for eksempel se på:

 • Instruktion, oplæring og efteruddannelse.
 • Procedure, hvis adgangsforhold hos borgere og andre kunder ikke er i orden.
 • Ansvarsfordeling mellem udbyder (kommune), arbejdsgiver, medarbejdere.
 • Ruteplanlægning, arbejdstempo, pauser mv.
 • Beklædning og sko.
 • Biler, udstyr, tekniske hjælpemidler og beholdere. De skal alle være korrekte vedligeholdte og anvendes efter hensigten.

Læs mere om, hvordan I kan forebygge arbejdsulykker

Metode til analyse af arbejdsulykker

Gode materialer om arbejdsmiljø i renovationsbranchen

Jeg er skraldemand - BAU Transport og Engros - pdf

Seks rutiner, der kan gøre en forskel - BAU Transport og Engros

Spørgsmål og svar

 • Hvordan fører Arbejdstilsynet tilsyn med sundhedsskadelige mikroorganismer?

  På Arbejdstilsynets tilsynsbesøg ses der på, om I har foretaget jeres biologiske risikovurdering og har truffet passende foranstaltninger for at sikre, at jeres medarbejdere ikke bliver udsat for indånding af eller hudkontakt med sundhedsskadelige mikroorganismer. Arbejdstilsynet kigger særligt på om:

  • medarbejderne er oplært og instrueret i at udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
  • der er truffet foranstaltninger til at beskytte medarbejderne, og om de er tilstrækkelige.

  Manglende foranstaltninger kan være:

  • Manglende udarbejdelse af biologisk risikovurdering.
  • Manglende fokus på hygiejne, herunder rengøring og vedligeholdelse af arbejdstøj, separate garderobeskabe for arbejdstøj og gangtøj, jævnlig håndvask eller afspritning af hænder i løbet af arbejdsdagen og inden spisning.
  • Eventuelt manglende brug af effektivt åndedrætsværn ved omhældning og aflæsning af affaldet.

  Læs mere om håndtering af mikroorganismer i arbejdsmiljøet i Arbejdstilsynets vejledninger

  Udsættelse for sundhedsskadelige mikroorganismer i arbejdsmiljøet - AT-vejledning C.0.18

  Indretning og brug af dagrenovationssystemer - AT-vejledning D.2.24

 • Hvordan fører Arbejdstilsynet tilsyn med det ergonomiske arbejdsmiljø?

  På Arbejdstilsynets tilsynsbesøg er der også fokus på arbejdsopgaver, der kan overbelaste medarbejdernes muskler og led. Arbejdstilsynet ser blandt andet på opgaver, hvor medarbejderne løfter, bærer, trækker eller skubber.

  Opgaver hvor medarbejderne løfter og bærer

  På besøget vurderes der både de enkelte opgaver, hvor medarbejderne løfter og bærer samt det samlede omfang af opgaverne.

  Ved løft vurderes der blandt andet vægten af det, medarbejderne skal løfte, i hvilken afstand fra kroppen de skal løfte, og om de eksempelvis skal løfte over skulderhøjde eller med ryggen bøjet. Når Arbejdstilsynet vurderer opgaver, hvor medarbejderne bærer, kigger vi på, hvor lange afstande affaldet bliver båret over.

  Derudover vurderes faktorer som niveauforskel (trapper), ujævnt underlag og dårlig belysning på strækningen, der bæres over. Det er nemlig faktorer, der alle øger risiko for skader og ulykker.

  Opgaver hvor medarbejderne trækker og skubber

  På et tilsynsbesøg vurderer Arbejdstilsynet også arbejde, hvor medarbejderne trækker og/eller skubber affaldsbeholdere og forhold, der kan øge belastningen på kroppen yderligere. Det kan være løst og ujævnt underlag, stejlt terræn, niveauforskelle og dårlige adgangsforhold.

  Derudover kan affaldsbeholderes udformning (som håndtag, hjul og størrelse) samt fyldningsgrad og fordeling af affaldet også have stor betydning for belastningen på kroppen. 

  Løft, træk og skub - AT-vejledning D.3.1

 • Renovation: Hvilke underlag betragtes som kørefaste?

  Større jævne og plane flader med fliser, asfalt eller tilsvarende uden huller eller andre former for niveauspring vil normalt være at betragte som kørefaste.

  Græs, perlegrus, granitskærver, jord eller tilsvarende, som affaldsbeholdernes hjul kan synke/køre ned i, vil normalt ikke betragtes som kørefaste.

  Ujævne underlag, såsom toppede brosten mv., som medfører små eller større niveauspring, og som også kan medføre betydelige vibrationer i forbindelse med transporten af affaldsbeholderne, kan efter en konkret vurdering ligeledes udgøre et arbejdsmiljøproblem.

  Yderligere skal transport- og adgangsveje være ryddet for sne og være skridsikre.

 • Hvor stejl må en adgangsvej være?

  Hældninger på adgangsveje skal så vidt muligt undgås, men hvis dette ikke er muligt, skal det sikres, at vægt/trækkræft for renovationsbeholder eller egnet teknisk hjælpemiddel er afpasset efter hældningen. Det vil normalt udgøre et arbejdsmiljøproblem, hvis eksisterende transportveje har hældninger, der overstiger 1:4, men adgangsveje med mindre hældninger kan også udgøre et arbejdsmiljøproblem efter en nærmere konkret vurdering. I denne vurdering indgår bl.a. adgangsvejens hældning og beskaffenhed, affaldsbeholderens vægt, størrelsen og beskaffenheden af hjulene på arbejdsbeholderen m.v.

 • Hvordan skal affaldsbeholderne være placeret?

  Affaldsbeholderne skal være placeret, så renovationsmedarbejderne kan håndtere og tømme dem sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

  Det kan udgøre et arbejdsmiljøproblem, hvis håndgrebene på affaldsbeholderne vender, så renovationsmedarbejderen ikke umiddelbart kan få fat i dem.

 • Hvordan skal dagrenovation være pakket ind?

  Det fremgår ikke af arbejdsmiljølovgivningen, hvordan dagrenovation skal være pakket ind.

  Når arbejdsgiveren skal planlægge og tilrettelægge håndtering af den organiske del af affaldet, skal arbejdsgiveren tage højde for, at sundhedsskadelige mikroorganismer og aerosoler fra affaldet kan spredes, og skal sørge for, at påvirkningerne fra disse risici reduceres mest muligt. 

  Når affaldet er i poser mindskes spredning af disse stoffer, og det kan derfor være en god ide, at affald er i lukkede poser. Spredningen af sundhedsskadelige mikroorganismer og aerosoler kan også mindskes på anden vis. Det kan fx være ved at anvende renovationsbiler med høj indlæsning og ved, at renovationsmedarbejderen placerer sig hensigtsmæssigt i forhold til der, hvor affaldet læsses på bilen.

 • Hvad hvis det er nødvendigt for renovationsarbejderne igen og igen at åbne og lukke lågene på affaldsbeholderne?

  Indretningen af de renovationssystemer, der arbejdes med, herunder indretningen af renovationsbeholderne og de renovationskørertøjer, der skal håndtere beholderne, har stor betydning for, hvordan risiko for fysiske belastninger, risiko for ulykker og risiko for udsættelse for sundhedsskadelige biologiske agenser kan undgås eller begrænses.

  Materiellet skal derfor være indrettet, så det kan bruges med hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser i de arbejdssituationer, der måtte forekomme.

  Et velfungerende renovationssystem forudsætter et samarbejde mellem kommune og renovationsvirksomhed.

  Gener og risici ved arbejde med renovationsbeholdere kan hertil ofte undgås eller minimeres, hvis arbejdet planlægges og tilrettelægges hensigtsmæssigt.

 • Hvad skal man være opmærksom på, når man rengør renovationsbilerne?

  Der skal udarbejdes en biologisk APV, hvor det skal kortlægges, om renovationsarbejderne kan blive påvirket af sundhedsskadelige mikroorganismer og aerosoler fra affald, herunder under rengøring af bilerne. I forlængelse af den biologiske APV skal arbejdsgiveren træffe forebyggende foranstaltninger så risikoen for udsættelse reduceres mest muligt.

  Hvis de ansatte er i risiko for at blive eksponerede for sundhedsskadelige mikroorganismer og aerosoler i forbindelse med rengøringen af bilerne, skal de bruge:

  • Arbejdstøj, der beskytter mod forurening og
  • Åndedrætsværn i form af helmaske med P3-filter.


  Derudover skal de ansatte altid anvende fodtøj, der er vandafvisende, smidigt og fastsiddende samt har skridsikre såler.

  Vær opmærksom på udluftning

  Vær opmærksom på, at der kan være en risiko ved at arbejde i trange rum som fx renovationsbilens kammer. Hvis der ikke er mulighed for ordentlig udluftning, kan der opstå farlige gasser og mangle ilt. Derfor skal luften i kammeret måles, inden den ansatte går derind, og ansatte må ikke arbejde alene.

  Overvej vaskepladsens placering

  Vær opmærksom på, at vaskepladsen skal ligge i et område, så andre ansatte ikke bliver udsat for sundhedsskadelige aerosoler og mikroorganismer, når der bliver udført rengøringsarbejde.

 • Hvor tæt på fortov eller vej skal affaldsbeholderne være placeret?

  Der er ikke krav i arbejdsmiljølovgivningen om, hvor tæt renovationsbeholdere skal være placeret i forhold til fortov eller vej. I forhold til efterlevelse af arbejdsmiljølovgivningen er det afgørende, hvorvidt arbejdet med afhentning af dagrenovationen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Ved håndteringen af dagrenovationen skal bl.a. ulykkesrisici og de ergonomiske forhold vurderes.

 • Hvor lang må og hvor bred skal adgangsvejen være for renovationsbilen?

  Det er ikke Arbejdstilsynet eller arbejdsmiljølovgivningen, der fastsætter kravene til, hvor lange eller hvor brede indkørsler m.v. skal være til boliger og bebyggelse, hvor der skal afhentes dagrenovation. Eller om der ved afhentningsstedet overhovedet skal være en adgang, der kan tilgås med en renovationsbil. 

  Arbejdet med afhentning af dagrenovation skal kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. De ansatte skal derfor bl.a. kunne komme forsvarligt ind og ud af renovationsbilerne, og der skal træffes foranstaltninger imod de risici, som arbejde i trafikken må udgøre i forhold til renovationsarbejderne.

 • Renovation: Hvordan skal man sikre mod at blive påkørt i trafikken?

  Arbejdet skal så vidt muligt planlægges og tilrettelægges, så arbejde på trafikerede veje undgås.

  Et højt fysisk aktivitetsniveau kan medføre en forhøjet risiko for at blive påkørt i trafikken.

  I tilfælde, hvor det ikke er muligt at undgå arbejde i trafikken, skal risikoen for påkørsel begrænses ved brug af reflekstøj.

  Reflekstøj er opdelt i tre klasser, hvor klasse 3 har den højeste synlighed, og klasse 1 har den laveste synlighed. Den korrekte klasse af reflekstøj vælges på baggrund af en samlet risikovurdering. Første skridt er at vurdere den omgivende trafiks hastighed: Jo hurtigere trafikken kører, desto højere klasse af reflekstøj. Derefter vurderes de forværrende faktorer i den konkrete situation for at afgøre, om den valgte klasse er tilstrækkelig, eller om en højere klasse er nødvendig.

 • Skal adgangsveje være oplyste?

  Færdsel og arbejde på adgangsveje, der ikke er oplyste, udgør en risiko for sikkerheden.

  Hvor der ikke er etableret belysning af adgangsvejene, må der træffes andre nødvendige foranstaltninger for at undgå faldulykker m.v. Det kan fx ske ved anvendelse af lyset på renovationsbilen eller anvendelse af anden belysning, der sikrer, at de ansatte kan se, hvor de går.

  Anvendelse af pandelamper kan i visse særlige tilfælde være nødvendig, men må ikke foretrækkes frem for egentlig oplysning af adgangsvejene. 

 • Må man spise i renovationsbilen?

  Hvis de ansatte har spisepauser under arbejdet, skal de have anvist en passende spiseplads.

  Der må ikke spises i renovationsbilerne. Da arbejdet kan være stærkt tilsmudsende, bliver der meget let beskidt i førerhuset, og det kan være sundhedsskadeligt at indtage fødevarer forurenet med mikroorganismer.

 • Har kommunen ansvar som udbyder af renovationsopgaven?

  Hvis udbuddet af renovationsopgaven udgør 1. mio. kr. eller derover, så har kommunen som udbyder af opgaven en række pligter efter arbejdsmiljølovgivningen i relation til udbudsmaterialet men også efterfølgende i relation til udførelsen af renovationsarbejdet.

  I relation til udførelsen af arbejdet har kommunen bl.a. pligt til i alle forhold, som kommunen har direkte indflydelse på, at medvirke til, at det udbudte renovationsarbejde kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt efter arbejdsmiljølovgivningen af den renovationsvirksomhed, der skal udføre arbejdet. Og kommunen må således ikke på områder, som kommunen har direkte indflydelse på, gennem handlinger eller undladelser direkte eller indirekte lægge hindringer i vejen for renovationsvirksomhedens muligheder for at planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet.

  En kommune vil fx typisk på en anden måde end renovationsvirksomheden kunne gå i dialog med borgerne om fx placeringen af renovationsbeholderne på arbejdsstederne, og i visse tilfælde vil fx det, at kommunen håndhæver sit renovationsregulativ i forhold til borgerne kunne betyde, at renovationsvirksomheden kan afhente dagrenovationen forsvarligt.

  Læs mere i de arbejdsmiljøregler der påhviler udbydere af tjenesteydelser i bekendtgørelse om pligter efter lov om arbejdsmiljø i forbindelse med udbud af tjenesteydelser.

  Pligter efter lov om arbejdsmiljø i forbindelse med udbud af tjenesteydelser - Bekendtgørelse 1994 - 2020

Henter PDF