G� til hovedindholdet

Den fælles myndighedsindsats mod social dumping

Indsatsen mod social dumping har til formål at sikre, at arbejde i Danmark foregår efter danske regler.

Der har siden 2012 været afsat midler til en fælles myndighedsindsats for ordnede forhold på arbejdsmarkedet (social dumping), der skal sikre, at arbejde i Danmark foregår på ordentlige vilkår og efter danske regler.

Myndighedsindsatsen indebærer, at Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet hvert år gennemfører landsdækkende og regionale fællesaktioner på steder med mistanke om social dumping og brug af illegal arbejdskraft i relevante brancher. Fx på byggepladser, landbrug, gartnerier, rengøring og restauranter.

På fællesaktionerne kontrollerer myndighederne virksomhedernes arbejdsmiljø og skatteforhold, og om de udenlandske medarbejdere har arbejds- eller opholdstilladelse.

Ud over fællesaktionerne iværksætter myndighederne hver især aktiviteter over for udenlandske virksomheder og arbejdstagere, når der fx er anmeldelser om, at forholdene ikke er i orden. Samtidig holder myndighederne tæt kontakt og underretter hinanden, hvis der på et kontrolbesøg er mistanke om lovbrud på en af de andre myndigheders område.

Myndighedsindsatsen har betydet, at kontrollen med udenlandske virksomheder er øget betydeligt over årene. Samarbejdet har samtidig gjort, at Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet stadig bliver bedre til at understøtte hinandens myndighedsudøvelse og sikre en effektiv kontrol.

Arbejdstilsynets indsats og resultater

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at udenlandske virksomheder overholder de danske arbejdsmiljøregler, og at de har anmeldt sig korrekt i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Det sker både i forbindelse med myndighedernes fællesaktioner og Arbejdstilsynets daglige kontrol med udenlandske virksomheder.  

Få nyeste viden om indsatsen her:

Arbejdstilsynets resultater på landsdækkende fællesaktioner

Arbejdstilsynets reaktioner og besøg på udenlandske virksomheder

RUT - Tiltaleindstillinger og bødeforelæg

Baggrund for indsatsen

Den nuværende indsats mod social dumping er finansieret af midler fra Finansloven (2020) og den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold (2019). Herunder ses de samlede afsatte midler til indsatsen, der foreløbigt er forlænget til og med 2022. Indtil der foreligger en finanslov for 2023 videreføres indsatsen på niveau med 2022. Politiets indsats er finansieret inden for rammerne af flerårsaftalen.

Samlede afsatte midler til den fælles myndighedsindsats fra 2019-2022 i mio. kr.

  2019 2020 2021 2022
I alt 73,9 123,7 121,7 121,7

Midler til politiets del af indsatsen er ikke inkluderet, da de finansieres inden for rammerne af aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi, bortset fra de 9,1 mio. kr. i 2020, som politiet fik tildelt i forbindelse med FL20. Tallene er pl-reguleret til 2020.

Den styrkede myndighedsindsats tager afsæt i en samarbejdsaftale fra 2012 mellem Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet. Aftalen, som senest er fornyet i 2022, findes her:

Samarbejdsaftale mellem Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og Rigspolitiet om en styrket og fokuseret myndighedsindsats over for ordnede forhold (social dumping) - pdf

Indsats: Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) medvirker også i indsatsen på de aktioner, hvor der er beskæftiget flest tredjelandsborgere. SIRI bistår politiet med kontrol af tredjelandsstatsborgeres ret til ophold og arbejde i Danmark og vejleder om reglerne herom. På flere af de aktioner, som SIRI har deltaget i, er der truffet udenlandske arbejdstagere uden den fornødne ophold- og arbejdstilladelse. Det har betydet, at politiet har foretaget anholdelser.

Resultater fra politiet og Skattestyrelsen

Find viden om Skattestyrelsens og politiets resultater:

Politiets hjemmeside politi.dk

Skattestyrelsens hjemmeside sktst.dk

Henter PDF