Gå til hovedindholdet

Indhold

Tilsynsprocedure for specialtilsyn

Sidst revideret den:

21. marts 2023

Denne tilsynsprocedure beskriver Arbejdstilsynets interne retningslinjer til tilsynsførende, der fører tilsyn med anmeldte ulykker og akutulykker, klager, erhvervssygdomme og kontrol af afgørelser. Tilsynsproceduren skal ses i sammenhæng med basistilsynsproceduren, der gælder alle tilsyn.

Kort overblik

Her er Arbejdstilsynets interne retningslinjer til tilsynsførende, der fører tilsyn med:

Tilsyn med anmeldte ulykker og akutulykker

Tilsyn med erhvervssygdomme

Kontroltilsyn

Tilsyn med klager over arbejdsmiljøforhold

Tilsyn med udenlandske virksomheders anmeldelse til RUT

Tilsyn med certificerede virksomheder

Tilsynsproceduren skal ses i sammenhæng med basistilsynsproceduren, der gælder ved
alle tilsyn.

Tilsyn med anmeldte ulykker og akutulykker

 • Om ulykkesundersøgelser

  Denne del gælder for tilsyn med anmeldte ulykker, som er kvoterede til tilsyn og akutulykker.

  Ved tilsyn med kvoterede ulykker og akutte ulykker skal du primært føre tilsyn med den ulykke, der er baggrunden for tilsynet.

  Tilsynet er som udgangspunkt anmeldt.

 • Inden tilsynet

  Forberedelse af tilsyn

  • Du eller en tilsynssupporter/ruteplanlægger skal som udgangspunkt anmelde tilsynet med den kvoterede ulykke, og hvis muligt, også tilsyn med en akutulykke.
  • Tilsynet skal, som udgangspunkt, anmeldes ved at ringe eller skrive til virksomheden.
  • Hvis besøget gennemføres i forlængelse af et grundtilsyn, skal der ikke laves en forudgående aftale/anmeldelse
 • Under tilsynet

  Indledende kontakt

  • Du skal tjekke om de relevante personer er tilstede, fx skadeslidte, vidner til ulykken og relevante ledelsesrepræsentanter.
  • Hvis de relevante personer ikke er tilstede, skal du undersøge, om det er muligt fx at lave en aftale med virksomheden om, at du ringer til den/de pågældende relevante personer.
 • Ulykkesanalyse og dialog om forebyggelse
  • Du skal lave en analyse af ulykken, herunder afdække hændelsesforløbet, sammen med relevante personer fra virksomheden.
  • Du kan bruge Arbejdstilsynets "Guide til læring af ulykker", med mindre virksomheden har brugt en anden tilgang, som du vil tage udgangspunkt i.
  • Du skal vurdere, om der på ulykkestidspunktet var en overtrædelse af arbejdsmiljøloven.
  • Du skal have en dialog med virksomheden om forebyggelse af den konkrete ulykke.
  • Du skal have en dialog om generel forebyggelse af ulykker, med mindre det ikke giver mening.
  • Du skal informere virksomheden om, at sagen overdrages til juridisk vurdering af strafspørgsmålet, med mindre andet er aftalt med juristen.
 • Særligt for akutulykker

  Tilsyn med akutulykke

  • Du skal vurdere, hvordan det er muligt at gennemføre ulykkesundersøgelsen, evt. i samarbejde med politiet.
  • Du skal vurdere, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal træffes, inden arbejdet må genoptages.
  • Du skal vurdere om, der er behov for psykisk førstehjælp, og i så fald om virksomheden har iværksat effektiv psykisk førstehjælp.
  • Du skal kontakte den ansvarlige tilsynschef umiddelbart efter ulykkesundersøgelsen, som skal vurdere behovet for opfølgning.

Tilsyn med erhvervssygdomme

 • Om tilsyn med erhvervssygdomme

  Denne del gælder for tilsyn med erhvervssygdomme.

  Undersøgelse af erhvervssygdomme kan ske i forbindelse med et andet tilsyn.

  Tilsynet er som udgangspunkt uanmeldt.

 • Forberedelse og gennemførelse af tilsyn med erhvervssygdomme
  • Du skal orientere dig i den (eller de) anmeldte erhvervssygdom(me), der skal føres tilsyn med og anvende dette som baggrundsinformation til dit tilsyn.
  • Du har tavshedspligt, hvilket betyder, at du ikke må fortælle virksomheden eller andre, at du undersøger en anmeldt erhvervssygdom.
  • Du skal undersøge om den type påvirkninger, der er nævnt i anmeldelserne, forekommer på virksomheden.

Tilsyn med klager over arbejdsmiljøforhold

 • Om tilsyn med klager

  Denne del beskriver Arbejdstilsynets interne retningslinjer til tilsynsførende, der undersøger klager, som Arbejdstilsynet har modtaget.

  Undersøgelse af klager kan ske i forbindelse med et andet tilsyn.

  Tilsynet er som udgangspunkt uanmeldt.

 • Undersøgelse af klage
  • Du skal undersøge det arbejdsmiljøproblem, som klagen handler om.
  • Du har tavshedspligt, hvilket betyder, at du ikke må fortælle virksomheden eller andre, at du undersøger en klage.

Kontroltilsyn

 • Om kontrol af afgørelser

  Denne del beskriver Arbejdstilsynets interne retningslinjer til tilsynsførende, der fører tilsyn med, om konkrete afgørelser er efterkommet.

  Kontroltilsyn gennemføres i de tilfælde, hvor det er vurderet at være nødvendigt, eller hvis det fremgår af andre procedurer, at der skal gennemføres kontroltilsyn. Der skal gennemføres kontroltilsyn i følgende tilfælde:

  • Hvis en virksomhed har indgået et aftaleforløb med Arbejdstilsynet.
  • Hvis afgørelsen er givet i forbindelse med en dødsulykke, uanset om der er modtaget en tilfredsstillende tilbagemelding på afgørelsen.

  Kontroltilsynet er som udgangspunkt uanmeldt.

 • På kontroltilsyn

  Du skal kontrollere om en konkret afgørelse er efterkommet ved at undersøge de samme forhold, som afgørelsen handler om, og vurdere om der er behov for opfølgning:

  • Hvis virksomheden har efterkommet afgørelsen, skal du ikke foretage dig yderligere.
  • Hvis afgørelsen er delvist efterkommet, skal du vurdere, om der skal afgives ny afgørelse.
  • Hvis virksomheden ikke har gjort noget for at efterkomme afgørelsen, skal du videregive sagen til en jurist. Du skal oplyse virksomheden om dette og varsle at det kan resultere i afgivelse af en bøde.

Tilsyn med udenlandske virksomheders anmeldelse til RUT

 • Om tilsyn med anmeldelse til RUT

  Udenlandske virksomheder og selvstændige, som leverer én eller flere tjenesteydelser (arbejdsopgaver) i Danmark i en tidsbegrænset periode, har pligt til at anmelde sig til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Det gælder:

  • Udenlandske virksomheder uden fast arbejdssted i Danmark.
  • Udenlandske selvstændige uden ansatte der leverer tjenesteydelser inden for brancherne bygge- og anlægsvirksomhed eller installation og reparation af maskiner og udstyr.

  Arbejdstilsynet skal kontrollere, at de anmeldepligtige virksomheder og selvstændige har anmeldt sig til RUT, samt om anmeldelsen er fyldestgørende i forhold til reglerne i Udstationeringsloven. Herudover fører Arbejdstilsynet tilsyn med, om arbejdsmiljølovgivningen er overholdt.

 • Inden tilsynet
  • Du skal vurdere, om det er relevant at ringe til den udenlandske virksomheds kontaktperson for at finde ud af, hvor og hvornår de ansatte udfører arbejde.
  • Du skal have blanketten ’Registret for udenlandske tjenesteydere’ med i alle tilgængelige sprogversioner.
 • Under tilsynet
  • Du skal indsamle alle oplysninger, som er nødvendige for at kunne udfylde besøgsrapport og dokument til juridisk vurdering om, hvorvidt der er tale om en overtrædelse af RUT-anmeldepligten.
  • Du skal indhente oplysninger om, hvem der som hvervgiver har indgået aftale med den udenlandske virksomhed om levering af en tjenesteydelser.
  • Du skal vurdere, om det er relevant at kontakte den udenlandske virksomheds kontaktperson, hvis du ikke møder den/de ansatte på arbejdsstedet.
  • Du skal tage stilling til, om der er behov for tolkebistand.
  • Du skal føre tilsyn med de ansattes og selvstændige uden ansattes arbejdsmiljø i alle brancher.
 • Ved mangelfuld eller manglende anmeldelse til RUT
  • Du skal afklare arbejdsgiveransvaret (rette pligtsubjekt) i forhold til krav om anmeldelse til RUT.
  • Du skal notere tolkens navn, hvis du benytter tolkebistand.
  • Du skal afdække den udenlandske virksomheds oplysninger, herunder identitet af personer og ansættelsesforhold.
  • Du skal afgive strakspåbud, hvis virksomheden ikke er anmeldt til RUT.
  • Du skal informere virksomheden om, at sagen overdrages til juridisk vurdering.
  • Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har indhentet alle relevante oplysninger, og i hvilket omfang der er tale om en overtrædelse af RUT-reglerne, skal du kontakte en jurist.
 • Efter tilsynet
  • Du skal overdrage sagen til juridisk vurdering, hvis virksomheden ikke har anmeldt sig til RUT, eller hvis anmeldelsen er mangelfuld.

  Du kan læse mere om RUT her:

  Tilsyn med udenlandske virksomheders anmeldelse til RUT

Tilsyn med certificerede virksomheder

 • Før tilsyn
  • Certificerede virksomheder udtages ikke til grundtilsyn. Der kan gennemføres tilsyn på certificerede virksomheder, når der er særlig anledning til det, fx hvis der er sket en alvorlig ulykke, hvis Arbejdstilsynet har modtaget en alvorlige klage, eller hvis der er registreret mange anmeldte erhvervssygdomme.
 • På tilsyn
  • Du kan afgive alle typer af reaktioner til en certificeret virksomhed. Dog kan der ikke tilbydes aftaleforløb.

Ansvarlige afdelinger i Arbejdstilsynet

Tilsyn med anmeldte ulykker og akutulykker: Kontoret for ulykker og erhvervssygdomme
Tilsyn med erhvervssygdomme: Kontoret for ulykker og erhvervssygdomme
Tilsyn med klager over arbejdsmiljøforhold: Kontoret for analyse og metode
Kontroltilsyn: Kontoret for analyse og metode

Tilsynsproceduren er gældende fra: 1. juli 2022

Indhold

Indhold

Henter PDF