Gå til hovedindholdet

Forebyg ulykker ved vejarbejde

Hvornår er der typisk risiko ved vejarbejde? Hvilke AT-vejledninger og bekendtgørelser er vigtigst? Nyttige links

Hvordan sker ulykkerne

Der er typisk risiko for påkørsel:

  • Hvis der ikke er truffet sikkerhedsforanstaltningerne, eller de ikke er egnet i forhold til den pågældende arbejdsproces
  • Hvis sikkerhedsforanstaltningerne ikke er tilstrækkelige i forhold til trafikkens faktiske hastighed eller varsling af trafikanterne om vejarbejdet
  • Hvis sikkerhedsforanstaltningerne ikke bliver respekteret af vejarbejderne
  • Hvis sikkerhedsforanstaltninger ikke er intakte, rigtigt opstillet eller vedligeholdt
  • Hvis gående og kørende færdsel ind og ud af arbejdsområdet ikke kan foregå sikkert
  • Hvis vejarbejderne ikke bruger synlig beklædning, når de opholder sig uden for det afmærkede arbejdsområde eller kørertøjer
  • Hvis arbejdet med at opsætte og fjerne afmærkninger ikke foregår på en sikker måde

Vejarbejde omfatter

  • Stationært vejarbejde som fx autoværnsarbejde, kantstens- og fortovsarbejde, ledningsarbejde, opsætning af støjskærme, broarbejde, jordarbejde, arbejde på stilladser, samt arbejde ved containere og skurvogne, der er opstillet på vejen.
  • Kørende vejarbejde som fx asfaltudlægning, afstribning på langs af vejen, opsætning og fjernelse af afmærkning, vejtekniske målinger og græsslåning.
  • Kortvarigt vejarbejde som fx afstribning af tværafmærkning som stoplinjer og fodgængerfelter, lapning af asfalt, slamsugning, juleudsmykning, arbejde i brønde og på personløftere, der er opstillet på og ved vejen, samt vedligeholdelse af belysning, kantpæle og tavler.

Læs mere

Reglerne om afmærkning af vejarbejder er bl.a. udarbejdet i et samarbejde mellem Vejdirektoratet og Arbejdstilsynet og fremgår af:

Håndbog, Afmærkning af vejarbejder - Vejdirektoratet

De vigtigste bestemmelser fremgår af:

Lommebogen for afmærkning af vejarbejder - BFA Bygge&Anlæg

Ansvar ift. påkørselsfaren ved vejarbejde. Det kan være ansvaret som fx vejmyndighed, bygherre, projekterende, entreprenør (arbejdsgiver):

Ansvar ift. påkørselsfaren ved vejarbejde

De vigtigste AT-vejledninger

Reflekstøj - AT-vejledning 2.10.2

Vejledningen handler om synlige advarselsklæder. Det vil sige personlige værnemidler, der visuelt signalerer brugerens tilstedeværelse. Beklædningen består dels af stærkt farvet bæremateriale, der kan ses i dagslys, dels af materiale, som reflekterer lys.

De vigtigste bekendtgørelser

Arbejdets udførelse - Bekendtgørelse 1839 - 2023

Bygge- og anlægsarbejde - Bekendtgørelse 2107 - 2021

Henter PDF