Gå til hovedindholdet

Andre typer ulykker

Her finder du viden om en række ulykkestyper, og hvordan du kan forebygge dem.

Forebyg ulykker

Arbejde med dyr

Arbejde og kontakt med dyr indebærer risiko for ulykker – hvad enten det er dyr i fx en landbrugsbesætning eller dyr, man møder ved opgaver i andre menneskers hjem. Også hvepse, hugorme og andre dyr, man møder i forbindelse med arbejde i naturen, kan føre til ulykker.

Forebyg ulykker ved arbejde med dyr

Bakning

Hvert år sker der dødsulykker og andre alvorlige ulykker, hvor personer bliver påkørt, når køretøjer bakker. Ulykkerne sker fx, når lastbiler bakker på virksomheder og byggepladser, når trailere og containere læsses med trucks og trækkere, og når der udføres maskinelt og manuelt arbejde samtidig på samme sted.

Forebyg ulykker ved bakning

Brand og eksplosion

Der sker ikke mange brand- og eksplosionsulykker, men når de sker, kan de føre til alvorlige og omfattende skader som invaliditet og død.

Forebyg ulykker på grund af brand og eksplosion

Elektricitet

Der anmeldes kun få ulykker til Arbejdstilsynet vedr. kontakt med strømførende dele. Elulykker er relativt alvorlige, og kan medføre døden. Tal fra skadestuerne og Sikkerhedsstyrelsen tyder dog på en væsentlig underrapportering.

Forebyg ulykker ved kontakt med elektricitet

Gasflasker

Gasflasker skal bruges rigtigt. Ellers er der risiko for, at de bryder i brand eller eksploderer. Brug aldrig gasflasker og gasapparater som er tilbagekaldt af leverandøren.

Forebyg ulykker ved brug af gasflasker

Håndværktøj og håndmaskiner

Der sker mange ulykker ved brug af håndværktøj og håndholdte maskiner, som primært medfører alvorlige skader på især fingre og hænder. Nogen har også invaliditet til følge.

Forebyg ulykker med håndværktøj og håndmaskiner

Iltmangel

Der sker ganske få ulykker på grund af manglende ilt. Til gengæld er ulykkerne ofte alvorlige og dødelige.

Forebyg ulykker på grund af iltmangel

Manuel håndtering af genstande

Manuel håndtering er den hyppigste årsag til ulykker og medfører ofte skader på ryg. Ulykkerne kan desuden resultere i invaliditet.

Forebyg ulykker ved manuel håndtering af genstande

Manuel håndtering af mennesker

Der forekommer en del ulykker i forbindelse med forflytning og løft af personer, som kan medføre alvorlige skader på især ryg, men også andre legemsdele. Skader som kan medføre invaliditet.

Forebyg ulykker ved manuel håndtering af mennesker

Maskiner og produktionsanlæg

Ulykker ved brug af maskiner medfører ofte alvorlige skader på fingre, hænder og arme. Det skyldes, at den ansatte kommer i kontakt med bevægelige maskindele, der fx skærer, sliber, fræser eller saver.

Forebyg ulykker med maskiner og produktionsanlæg

Meget varme eller kolde genstande

Der sker kun få ulykker med ekstreme temperaturpåvirkninger, men når de sker, er det især ulykker ved kontakt med varme genstande fx brandsår. Der er også eksempler på ulykker ved kontakt med meget kolde genstande. Begge typer ulykker kan have alvorlige konsekvenser, som kan føre til invaliditet eller død.

Forebyg ulykker ved kontakt med meget varme eller kolde genstande

Sprinkleranlæg

Retningslinjer som skal forebygge ulykker ved vedligeholdelse, reparation og kontrol af sprinkleranlæg.

Forebyg ulykker med sprinkleranlæg

Trafikken

Ulykker ved arbejde i trafikken kan ske alle de steder, hvor færdselsloven gælder, og hvor der kører busser, biler, lastbiler, cykler og går mennesker.

Forebyg ulykker i trafikken

Transport-, løfte og hejseudstyr

Transport-, løfte- og hejseredskaber giver anledning til mange alvorlige ulykker, der både kan ramme den, der bruger redskabet, og personer i nærheden. Derfor er der en række krav til korrekt indretning, opstilling og brug, regelmæssige eftersyn og vedligeholdelse af redskaberne.

Forebyg ulykker med transport-, løfte- og hejseudstyr

Træfældning

I vintermånederne sker der hvert år flere dødsulykker og andre alvorlige ulykker ved træfældning. Skaderne sker typisk ved, at man bliver ramt af træstammen eller grene, når træet fældes. Ulykkerne sker typisk for personer, som ikke arbejder med træfældning til dagligt.

Forebyg ulykker ved træfældning

Vejarbejde

Hvornår er der typisk risiko ved vejarbejde? Hvilke AT-vejledninger og bekendtgørelser er vigtigst? Nyttige links

Forebyg ulykker ved vejarbejde

Henter PDF