Gå til hovedindholdet

Forebyg ulykker på grund af brand og eksplosion

Der sker ikke mange brand- og eksplosionsulykker, men når de sker, kan de føre til alvorlige og omfattende skader som invaliditet og død.

Hvordan sker ulykkerne

De farlige situationer ved brand opstår

 • i nærheden af brandbare materialer
 • når man arbejder med åben ild eller andet, der kan starte en brand, fx ved svejsning, blæselamper eller gasbrændere
 • når man bruger tekniske hjælpemidler, der skaber varme overflader, statisk elektricitet og gnister

Eksplosionsfarlige situationer opstår

 • når der er en eksplosiv atmosfære, fordi luftens ilt er blandet med et brandbart stof. Mange gasser, dampe og tåger fra væsker kan også føre til en ulykke ligesom støv fra fx træ- og letmetal, der udgør et brandbart stof
 • ved ustabile kemiske stoffer, ved anlæg og beholdere under tryk eller ved sprængstoffer og fyrværkeri
 • ved situationer med sammenblanding af letantændelige materialer og det, der kan antænde det
 • hvor der arbejdes med elementer, der rummer højt lufttryk som fx dæk, beholdere, tanke mv.

Ild og røg ved brand, lufttryk og flyvende genstande ved eksplosion kan også resultere i en ulykke. 

Risikoen for ulykker bliver større

 • hvis man opbevarer og håndterer brandfarlige eller eksplosive materialer tilfældigt og uden den fornødne respekt
 • hvis man ikke vedligeholder sikkerhedsudstyret
 • hvis man overskrider fastlagte regler
 • hvis man har en uhensigtsmæssig adfærd
 • hvis man udfører ad hoc-opgaver som fx reparation af tagpap og opskæring af tønder med tilfældig adfærd
 • hvis man bruger ild fx ved rygning, stearinlys og lignende sker på en uhensigtsmæssig måde eller steder.

De farlige situationer og forværrende forhold er typisk ikke tilstede hele tiden, men kan optræde midlertidigt og i forskellige kombinationer. Derfor er det vigtigt, at man handler i virksomheden, når risikoforhold opstår. Og det er vigtigt at have en god kultur i virksomheden, så man rent faktisk får fjernet eller forebygget risikoforhold – inden ulykken sker.

De vigtigste AT-vejledninger

Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære - AT-vejledning C.0.9

Vejledningen henvender sig til virksomheder, der udfører arbejde, hvor der kan opstå fare fra eksplosiv atmosfære. Det vil sige virksomheder, hvor der er eksplosionsfarlige områder som følge af arbejdsprocesser, og virksomheder, der udfører service o.l. i forbindelse med farlig eksplosiv atmosfære på andre virksomheder.

Arbejde med brandfarlige væsker - AT-vejledning C.0.6

Vejledningen handler om arbejde med væsker, der kan føre til brand. Den henvender sig især til virksomheder, som arbejder med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker, som ikke er omfattet af reglerne om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

De vigtigste bekendtgørelser

Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære - Bekendtgørelse 478 - 2003 - med senere ændringer

Arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) - Bekendtgørelse 381 - 2023 - med senere ændringer

Kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer – Bekendtgørelse 370 – 2016 - med senere ændringer

Henter PDF