Gå til hovedindholdet

Egne fortællinger forebygger vold

I Børnehuset Lille Kolstrup bruger medarbejderne individuelle fortællinger til at forebygge vold og trusler. I fællesskab finder de brugbare løsninger.

Kvinde giver highfive til dreng i kørestol
Arbejdsmiljørepræsentant Jytte Jensen har været en af tovholderne på projektforløbet med voldsforebyggelsespakken. Foto: Palle Skov

I Børnehuset Lille Kolstrup i Aabenraa beskæftiger medarbejderne sig med børn og unge inden for handikapområdet. En ny sammensætning i børnegruppen betød, at flere af børnene fik en udadreagerende adfærd. Det var især et barn, som fremprovokerede en voldelig adfærd – både over for personalet, men også børnene imellem. 

Ifølge afdelingsleder Karen Jakobsen, efterlyste medarbejderne derfor en fælles strategi for, hvordan de kunne håndtere og forebygge børnenes udadreagerende adfærd.

- Da vores børn og unge har meget individuelle behov, stiller det store krav til personalet. Derfor mente vi, det var nødvendigt at tage nye metoder i brug. Ellers kunne det have resulteret i langtidssygemeldinger blandt vores medarbejdere, fortæller Karen Jakobsen.

Forebyggelse via praksisfortællinger

Lille Kolstrup kontaktede Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, som tilbød et seks måneders projektforløb. Institutionen nedsatte så en arbejdsgruppe og udnævnte to frivillige tovholdere til at være ansvarlige for aktiviteterne.

Arbejdsgruppen mødtes hver tredje uge, og fokus var på praksisfortællinger. Hver medarbejder fortalte om deres individuelle, faglige udfordringer i arbejdet. Det gjorde de ved hjælp af en drejebog med ti spørgsmål, for eksempel: ’Giv dit bud på, hvad der førte til udfordringen?’ Tovholderne noterede arbejdsgruppens fortællinger og løsninger, så de kunne forebygge lignende episoder i fremtiden. 

Jytte Jensen er arbejdsmiljørepræsentant og tovholder på projektet. Hun fortæller, at medarbejderne har fået skærpet deres opmærksomhed og er blevet bedre til at håndtere optrappende konflikter. Møderne i projektet giver nemlig tid og rum til at vende episoder, som medarbejderne oplever i deres daglige arbejde.

- Ved vores møder er der ingen emner, som er for små til at tage op. Det er med til at skabe et trygt forum for medarbejderne, hvor de kan sætte ord på egne erfaringer, fortæller Jytte Jensen.

En af de medarbejdere, der har mærket den positive udvikling, er Anja Andersen, pædagog i døgnafdelingen. Hun oplever, at projektgruppen har givet resten af personalet praktiske værktøjer til konfliktløsning. Spørgsmålene i drejebogen hjælper dem ind til sagens kerne.

- Vi har for eksempel ved hjælp af drejebogen fundet ud af, at en af drengene i gruppen ikke kun har brug for en stram struktur. Vi skal også have en struktur, som er synlig for ham. Via et tavlesystem beslutter vi i fællesskab med ham, hvilke aktiviteter han gerne vil deltage i. Det skaber en mere tryg hverdag, samt forebygger potentielle konflikter, fortæller Anja Andersen.

Projektet fortsætter i ny form

I lille Kolstrup har projektet skabt øget fokus og gode resultater med forebyggelse af vold. Medarbejderne registrerer nu alle episoder, som involverer vold og trusler. Ikke kun rettet mod personalet, men også børn og unge i mellem. Det kan ifølge Karen Jakobsen virke paradoksalt, men hun ser det som en positiv udvikling. For personalet er blevet bedre til at tale om dagligdagens faglige udfordringer, konkluderer hun. Derfor fortsætter institutionen med projektet. Medarbejderne har dog valgt at tilpasse modellen, så den passer bedre til deres dagligdag. 

- Et praksisfortællingsmøde kan nemt vare tre timer, hvilket udfordrer os på tid. Derfor har vi valgt at bruge praksisfortællingerne, når vi afholder vores personalemøder. Her kan medarbejderne byde ind med stort og småt. Det er nemlig fortsat vigtigt, at vi arbejder med at skabe et trygt og åbent forum, fortæller Jytte Jensen.
Derfor er det også nødvendigt, at alle medarbejdere er informeret om, hvordan de skal handle i forhold til det enkelte barn, hvis der besluttes noget nyt på personalemødet.

- Det er vigtigt for os at videreformidle vores strukturer til kollegaerne, så alle ved, hvad der bliver besluttet, og hvordan man skal håndtere udfordringerne. Det er nemlig denne fælles forståelse, som skaber ro og tryghed, fortæller Anja Andersen.

Fokus på de gode initiativer

Da institutionens børn og unge har forskellige udfordringer, er det ikke alle metoder, som er velegnende. I Lille Kolstrup har medarbejderne derfor fokus på de initiativer som lykkes.

- Det er vigtigt for os at holde fast i de gode dialoger, hvor vi får talt om de initiativer, vi har succes med. For når vi oplever, at den måde vi går til børnene på, faktisk er med til at udvikle dem, er det jo en succes, fortæller Jytte Jensen.   

Børnehuset Lille Kolstrup

Lille Kolstrup består af en aflastningsafdeling og en specialbørnehave med i alt 20 pladser.

Institutionen har i alt 43 børn i aflastningsafdelingen samt 10 børn i specialbørnehaven med ca. 55 ansatte. 

Alle pladser er til børn og unge med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i aldersgruppen 0-18 år.

Praksisfortællingsmøder

Møderne varer 2-3 timer ad gangen. Medarbejderne deler på skift deres oplevelser. I fællesskab udvælger de en fortælling, de går i dybden med.

Tovholderne modtager undervisning fra en konsulent, så de lærer at styre praksisfortællingsmøderne. Opgaverne er blandt andet at stille spørgsmål til medarbejderne, skrive fortællingerne ned og søge godkendelse hos ledelsen, når de vedtager forebyggende aktiviteter på møderne.

Forebyggelsespakken

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse hører under Beskæftigelsesministeriet. Fonden har bevilliget 166.000 kr. til Lille Kolstrups forebyggelsesforløb. I projektforløbet forpligter arbejdspladsen sig til at:

  • Følge den metode, der fremgår af drejebogen. Drejebogen indeholder 10 arbejdsspørgsmål, som medarbejderne diskuterer og reflekterer over i fællesskab til praksisfortællingsmøderne
  • Anvende det antal timer, der er angivet til hver aktivitet i drejebogen
  • Følge projektet i de ca. 6 måneder, det varer.

Henter PDF